دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه آزمون و کالیبراسیون و اندازه گیری

آزمون و کالیبراسیون و اندازه گیری

فهرست مطالب
پيشگفتار 5
مقدمه 6
الزامات عمومي براي احراز صلاحيت آزمايشگاه‎هاي آزمون و كاليبراسيون 8
1- هدف و دامنه كاربرد 8
2- مراجع الزامي 10
3- اصطلاحات و تعاريف 12
4- الزامات مديريتي 12
4-1- سازماندهي 12
4-1-5- آزمايشگاه بايد: 14
4-2- سيستم كيفيت 16
ج) اهداف سيستم كيفيت 17
4-3- كنترل مدارك 18
4-3-1- كليات 18
4-3-2- تصويب و صدور مدارك 19
4-3-3- تغييرات در مدارك 20
4-4- بازنگري درخواست‎ها، پيشنهادها و قراردادها 21
4-5- واگذاري آزمون و كاليبراسيون به پيمانكار نوعي 24
4-6- خريد خدمات و ملزومات 25
4-7- ارائه خدمت به مشتري 26
4-8- شكايات 27
4-9- كنترل كار نامنطبق آزمون و/يا كاليبراسيون 28
4-10- اقدام اصلاحي 29
4-10-1- كليات 29
4-10-2- تحليل علل 30
4-10-3- انتخاب و اجراي اقدامات اصلاحي 30
4-10-4- پايش اقدامات اصلاحي 31
4-10-5- مميزي‎هاي تكميلي 31
4-11- اقدام پيشگيرانه 31
4-12- كنترل سوابق 32
4-12-1- كليات 32
4-12-2- سوابق فني 33
4-13- مميزي‎هاي داخلي 35
4-14- بازنگري‎هاي مديريت 36
5- الزامات فني 38
5-1- كليات 38
5-2- كاركنان 39
5-2- كاركنان 40
– وظايف مديريتي 42
5-3- جايگاه و شرايط محيطي 43
5-4- روش‎هاي آزمون و كاليبراسيون و صحه‎گذاري روش‎ها 44
5-4-1- كليات 44
5-4-2- انتخاب روش آزمون و كاليبراسيون 46
5-4-3- روش‎هاي ابداع شده به وسيله آزمايشگاه 47
5-4-4- روش‎هاي استاندارد نشده 47
5-4-5- صحه‎گذاري روش‎ها 49
5-4-6- تخمين عدم قطعيت اندازه‎گيري 52
5-4-7- كنترل داده‎ها 54
5-5- تجهيزات 55
5-6– قابليت رديابي اندازه‎گيري 59
5-6-1- كليات 59
5-6-2- الزامات خاص 60
5-6-2-1- كاليبراسيون 60
5 –6-3- استانداردهاي اندازه‎گيري مرجع و مواد مرجع 65
5-6-3-2- مواد مرجع 66
5-6-3-3- بررسي‎هاي ميان دوره‎اي 66
5-6-3-4- حمل و نقل و انبارش 66
5-7- نمونه‎برداري 67
5-8- جابجايي اقلام مورد آزمون و كاليبراسيون 68
5-9- تضمين كيفيت نتايج آزمون و كاليبراسيون 71
5-10-2- گزارش‎هاي آزمون و گواهينامه‎هاي كاليبراسيون 73
5-10-3- گزارش‎هاي آزمون 75
5-10-4- گواهينامه‎هاي كاليبراسيون 76
5-10-5- اظهارنظرها و تفسيرها 78
5-10-7- انتقال الكترونيكي نتايج 79
5-10-8- شكل ارائه گزارش‎ها و گواهينامه‎ها 79
پيوست  81
كتابنامه ‎ 84

پيشگفتار
استاندارد «الزامات عمومي براي احراز صلاحيت آزمايشگاه‎هاي آزمون و كاليبراسيون» كه توسط كميسيون فني مربوطه تهيه و تدوين شده و در ششمين جلسة كميته ملي استاندارد ميدريت كيفيت مورخ 23/7/81 مورد تأييد قرار گرفته است، اينك به استناد بند يك ماده 3 قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 1371 به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي‎شود.
براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحولات و پيشرفت‎هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع، علوم و خدمات، استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديدنظر خواهد شد و هرگونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استاندارد ارائه شود،‌ در هنگام تجديدنظر در كميسيون فني مربوطه مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ملي ايران بايد همواره از آخرين تجديدنظر آنها استفاده كرد.
اين استاندارد ملي بر مبناي استاندارد بين‎المللي زير تدوين شده است و معادل آن به زبان فارسي مي‎باشد:
ISO/IEC 17025: 1999: General requirements for the competence of testing and calibration laboratories
مقدمه
استاندارد بين‎المللي ‎ISO/IEC 17025  كه در نتيجه تجربيات وسيع حاصل از اجراي ‎ISO/IEC Guide 25 و استاندارد اروپايي ‎EN 45001 تهيه گرديده است، اكنون جايگزين هر دو آن‎ها شده است. استاندارد ايران‎- ايزو‎- آي‎اي‎سي 17025 كه براساس استاندارد بين‎المللي فوق تدوين شده است، شامل كليه الزاماتي است كه آزمايشگاه‎هاي آزمون و كاليبراسيون بايد آن‎ها را برآورده سازند تا بتوانند اثبات كنند كه يك سيستم كيفيت را به كار گرفته و برقرار نگه مي‎دارند و از نظر فني صلاحيت داشته و نيز قادر به فراهم كردن نتايج فني معتبر مي‎باشند.
مراجع تأييد صلاحيت كه صلاحيت آزمايشگاه‎هاي آزمون و كاليبراسيون را به رسميت مي‎شناسند بايستي  اين استاندارد را به عنوان مبناي تأييد صلاحيت به كار برند. در بند 4 الزامات مربوط به مديريت صحيح و در بند 5 الزامات مربوط به احراز صلاحيت فني جهت نوع آزمون‎ها و يا كاليبراسيون‎هايي كه آزمايشگاه به عهده مي‎گيرد، مشخص مي‎شود.
به كارگيري روزافزون سيستم‎هاي كيفيت عموماً باعث افزايش نياز به حصول اطمينان از اين امر شده است كه ‌آزمايشگاه‎هايي كه بخشي از يك سازمان بزرگتر مي‎باشند يا خدمات ديگري هم ارائه مي‎نمايند، قادر به اجراي سيستم كيفيتي هستند كه با استانداردهاي ايران‎-ايزو 9001 يا ايران‎-ايزو 9002 و نيز با اين استاندارد منطبق مي‎باشد. بنابراين سعي شده است كه تمامي آن دسته از الزامات استانداردهاي ايران‎-ايزو 9001 و ايران‎-ايزو  9002 مرتبط با دامنه شمول خدمات آزمون و كاليبراسيون كه در سيستم كيفيت آزمايشگاه منظور شده است، در اين استاندارد در نظر گرفته شود.
آزمايشگاه‎هاي آزمون و كاليبراسيوني كه الزامات اين استاندارد را برآورده نمايند الزامات استانداردهاي ايران‎-ايزو 9001 و ايران‎- ايزو 9002 را نيز برآورده خواهند نمود.
گواهي انطباق با استانداردهاي ايران‎- ايزو 9001 و ايران‎-ايزو 9002 في نفسه حاكي از صلاحيت آزمايشگاه در فراهم كردن و ارائه داده‎ها و نتايج فني معتبر نخواهد بود.
در صورتي كه آزمايشگاه‎ها الزامات اين استاندارد را برآورده نمايند و توسط مراجعي تأييد صلاحيت شوند كه داراي موافقت‎نامة شناسايي متقابل با مراجع هم‎تراز خود در ساير كشورهاي استفاده‎كننده از اين استاندارد باشند، پذيرش نتايج آزمون و كاليبراسيون كشورها تسهيل مي‎گردد.
به كارگيري اين استاندارد همكاري ميان آزمايشگاه‎ها و ساير سازمان‎ها را تسهيل و به تبادل اطلاعات و تجارب و نيز به هماهنگ كردن استانداردها و روش‎هاي اجرايي كمك مي‎كند.

الزامات عمومي براي احراز صلاحيت آزمايشگاه‎هاي آزمون و كاليبراسيون
1- هدف و دامنه كاربرد
1-1 در اين استاندارد الزامات عمومي براي احراز صلاحيت جهت انجام آزمون و/يا كاليبراسيون و نيز نمونه‎برداري تعيين مي‎گردد. اين استاندارد دربرگيرنده انواع آزمون و كاليبراسيوني مي‎شود كه با استفاده از روش‎هاي استاندارد، روش‎هاي استاندارد نشده  و روش‎هاي ابداع شده در خود آزمايشگاه انجام مي‎گيرد.
1-2 اين استاندارد در مورد كليه سازمان‎هاي انجام دهنده آزمون و/يا كاليبراسيون كاربرد دارد و مثلاً شامل آزمايشگاه‎هاي شخص اول، شخص دوم و شخص ثالث و نيز آزمايشگاه‎هايي مي‎شود كه آزمون و/يا كاليبراسيون در آن‎ها بخشي از بازرسي و گواهي كردن محصول را تشكيل مي‎دهد.
اين استاندارد درباره كليه آزمايشگاه‎ها صرف‎نظر از تعداد كاركنان يا گسترة حوزه فعاليت‎هاي آزمون و/يا كاليبراسيون كاربرد دارد. هرگاه آزمايشگاهي يك يا چند فعاليت مذكور در اين استاندارد، از قبيل نمونه‎برداري و طراحي يا ابداع روش‎هاي جديد را انجام نمي‎دهد، الزامات مذكور در بندهاي مربوط به اين فعاليت‎ها اعمال نمي‎گردد.
1-3 يادآوري‎هاي مندرج در اين استاندارد براي روشنگري در مورد متن، مثال و راهنمايي ذكر شده‎اند و الزاماتي را در برندارند و لذا جزء جدايي‎ناپذيري از اين استاندارد به شمار نمي‎آيند.
1-4 اين استاندارد براي استفاده توسط آزمايشگاه‎ها در ايجاد سيستم‎هاي كيفيتي، اداري و فني جهت مديريت عمليات آن‎هاست. مشتريان آزمايشگاه‎ها، مراجع قانوني و مراجع تأييد صلاحيت نيز مي‎توانند از اين استاندارد براي تأييد يا شناسايي صلاحيت آزمايشگاه‎ها استفاده نمايند.
1-5 انطباق با مقررات قانوني و ايمني در اداره آزمايشگاه‎ها مشمول اين استاندارد نيست.
1-6 اگر آزمايشگاه‎هاي آزمون و كاليبراسيون الزامات اين استاندارد را برآورده كنند، سيستم كيفيتي را براي فعاليت‎هاي آزمون و كاليبراسيون خود به كار مي‎گيرند كه در صورتي كه به طراحي يا ابداع روش‎هاي جديدي بپردازند يا برن امه‎هايي براي آزمون تنظيم نمايند كه تركيبي از روش‎هاي استاندارد و روش‎هاي استاندارد نشده براي آزمون و كاليبراسيون باشد الزامات استاندارد ايران‎-ايزو 9001 را نيز برآورده مي‎كنند،‌ و در صورتي كه فقط روش‎هاي استاندارد را به كار برند الزامات استاندارد ايران‎-ايزو 9002 را نيز برآورده مي‎سازند.
پيوست (الف) ارجاعات متقابل ميان بندهاي اين استاندارد و بندهاي استاندارد ايران‎-ايزو 9001 و ايران‎-ايزو 9002 را فهرست‎وار ارائه مي‎دهد. اما اين استاندارد شامل برخي الزامات فني براي احراز صلاحيت است كه در استانداردهاي ايران‎-ايزو 9001 و ايران‎-ايزو 9002 ذكر نشده است.
يادآوري 1- ممكن است لازم شود در مورد برخي الزامات اين استاندارد توضيح يا تفسير ارائه گردد تا اطمينان حاصل شود كه اين الزامات به صورت يكنواختي اعمال مي‎شوند. پيوست (ب) راهنمايي‎هايي براي به كارگيري اين استاندارد در رشته‎هاي خاص به ويژه براي مراجع تأييد صلاحيت را ارائه مي‎دهد (به بند 4-1-3 در ‎ISO/IEC Guide 58:1993 مراجعه شود.)
يادآوري 1- هرگاه آزمايشگاهي تأييد صلاحيت را براي كل يا جزئي از فعاليت‎هاي آزمون و كاليبراسيون خود بخواهد، بايستي مرجع تأييد صلاحيتي را برگزيند كه بر طبق ‎ISO/IEC Guide عمل مي‎نمايد.
2- مراجع الزامي
استانداردها و مدارك استانداردگونة زير شامل مقرراتي است كه از طريق ارجاع به آن‎ها در متن استاندارد حاضر جزئي از اين استاندارد به شمار مي‎آيند. در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع شده باشد، اصلاحات يا تجديدنظرهاي بعدي آن شامل اين استاندارد نمي‎شود. معذلك به طرف‎هاي موافقت‎نامه‎هايي كه براساس اين استاندارد تنظيم شده باشند توصيه مي‎شود امكان كاربرد چاپ‎هاي جديد اين مدرك را بررسي نمايند. در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن‎ها ارجاع شده است همواره آخرين چاپ از هر مدرك ارجاع شده معتبر است. آخرين اطلاعات لازم را مي‎توان از موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به دست آورد.
•  استاندارد ايران‎-ايزو 9001: سال 1374 سيستم‎هاي كيفيت‎-الگو براي تضمين كيفيت در طراحي، توسعه، توليد، نصب و ارائه خدمات
• استاندارد ايران‎- ايزو 9002: سال 1374 سيستم‎هاي كيفيت-الگو براي تضمين كيفيت در توليد،‌ نصب و ارائه خدمات
• ‎ISO/IEC Guide 2 اصطلاحات عمومي راجع به استاندارد كردن و فعاليت‎هاي وابسته به آن و تعاريف آن‎ها
•  استاندرد ملي 4723 واژ‎ه‎ها و اصطلاحات پايه و عمومي اندازه‎شناسي
يادآوري 1- عناوين استانداردها، راهنماها و ساير مدارك ذيربط درباره مطالب مشروح در اين استاندارد در كتابنامة پيوست مندرج است.
يادآوري 2- بايستي توجه داشته كه در زماني كه مبناي اين استاندارد در سطح بين‎المللي در دست تدوين بود،‌ استانداردهاي بين‎المللي ايزو 9001 و ازيو 9002 درهم ادغام شدند و در اواخر سال 2000، استاندارد بين‎المللي ‎ISO 9001:2000 منتشر گرديد.
3- اصطلاحات و تعاريف
در اين استاندارد اصطلاحات و تعاريف آن‎ها كه در ‎‎ISO/IEC Guide 2 و در استاندارد ملي 4723 آمده است به كار مي‎روند.
يادآوري‎- تعاريف كلي مربوط به كيفيت در استاندارد ايران‎-ايزو 8402 مندرج است، ولي در ‎ISO/IEC Guide 2 تعاريفي آمده است كه اختصاصاً مربوط به استاندارد كردن، گواهي كردن و تأييد صلاحيت آزمايشگاه‎ها است. هرگاه تعاريف مندرج در استاندارد ايران‎-ايزو 8402 با تعاريف مندرج در ‎ISO/IEC Guide 2 يا تعاريف استاندارد ملي 4723 متفاوت باشد، تعاريف ‎ISO/IEC Guide 2 و تعاريف استاندارد ملي 4723 ترجيح دارند.
4- الزامات مديريتي
4-1- سازماندهي
4-1-1- آزمايشگاه يا سازماني كه آزمايشگاه بخشي از آن است بايد هويتي داشته باشد كه بتوان آن را از نظر قانوني مسئول شناخت.
4-1-2- مسئوليت آزمايشگاه اين است كه فعاليت‎هاي آزمون و كاليبراسيون خود را به نحوي انجام دهد كه الزامات اين استاندارد رعايت شود و خواسته‎هاي مشتريان، مراجع قانوني يا سازمان‎هايي كه آزمايشگاه را به رسميت مي‎شناسند نيز برآورده گردد.
4-1-3-  سيستم مديريت آزمايشگاه بايد دربرگيرنده كارهايي باشد كه در تأسيسات دائمي  آزمايشگاه يا در محل‎هاي دور از تأسيسات دائمي آن يا در تأسيسات موقتي يا سيار وابسته به آن انجام مي‎گيرد. …………..

دانلود پروژه آزمون و کالیبراسیون و اندازه گیری
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد