نیکوترین عادت تفکر است و حکمت زاده تفکر.
خانه » پروژه » عمران و معماری » دانلود پروژه آموزش معماری
دانلود پروژه آموزش معماری

دانلود پروژه آموزش معماری

دانلود پروژه آموزش معماری

مقدمه:
ادامه تحصيل در جامعه اي كه مقدمه اي بر بيان مساله بخش عمده اي از جمعيت آن را افراد زير 25سال تشكيل مي دهد، اهميتي حياتي و سرنوشت ساز دارد. اما اينكه تحصيل در نظام دانشگاهي موجود تا چه اندازه فرد را براي زندگي شخصي و
حرفه اي و اجتماعي آماده مي كند؟ آيا كيفيت آموزش در رشته هاي گوناگون و مقاطع مختلف دانشگاهي مناسب است؟
بيان مسئله:
– آموزش معماري يكي از مهم ترين مباحث در زمينه معماري امروز در ايران به شمار مي آيد. زيرا در دوره اي هستيم كه مسائل و امكانات بسيار متنوعي در زمينه معماري مطرح شده است كه در بسياري از عرصه ها در عمل آن ها مواجه هستيم بدون آن كه اهداف و برنامه هاي آگاهانه و انديشه شده اي درباره آن ها داشته باشيم.
اينكه معمار امروزي از كجا شروع مي كند؟ چگونه وارد رشته معماري مي شود و در چه محيطي پرورش مي يابد؟ چه مسيري را طي مي كند و نقش آموزش در اين ميان به چه ميزان است؟ آيا محتواي دروس معماري، شيوه تدريس آنها كه با خلق و خو و خصوصيات خاص رشته معماري متناسب است؟ و سئوالات ديگري كه در اين زمينه به ذهن متبادر مي شود. مسائلي است كه قرار است به بحث در مورد آن بپردازيم؟

آموزش معماری
فهرست مطالب
مقدمه: 7
بيان مسئله: 7
هدف، ضرورت تحقيق و عنوان پروژه: 11
مباني نظري عام طرح 13
چكيده (خلاصه)پروژه: 14
كارگاه معماري 15
بيانيه اصول و اهداف 16
نظريه آموزشي 17
بخش اول: مطالعات پايه 20
2-1 سير تحول آموزش معماري: 20
گسستگي دوم 21
(concept) 23
3-1 شيوه هاي سنتي آموزش معماري 27
4-1 چكيده 28
مروري بر تاريخچه آموزش معماري: 28
مروري بر شيوه سنتي: 29
مروري بر تاريخچه آموزش آكادميك معماري در ايران: 29
فصل دوم: مبحث آموزش معماري (عام) 31
1-2 مقدمه 31
2-2 نظريه اي بر آموزش معماري 31
3-2 نقدي بر روشهاي آموزش معماري: 32
دروس نظري: 35
دروس كارگاهي: 35
پيشنهادها و راهكارها: 37
4-2 نگاهي به آموزش معماري در دوران معاصر 39
5-2 بستر در زمينه كار معماري: 39
تحول نظام آموزشي: 40
كارگيري آنها و در نهايت طراحي معماري 41
6-2 چكيده 42
مروري بر نظريه آموزش معماري: 42
مروري بر مدخل بر روشهاي آموزش معماري: 44
فصل سوم: مبحث آموزش معماري خاص 46
1-3 مقدمه 46
2-3 آموزش در جهت معماري اسلامي 47
3-3 جايگاه درس تاريخ معماري در آموزش معماري 52
ضرورت بررسي موضوع: 53
1- مقطع بيش از انقلاب فرهنگي: 54
انقلاب فرهنگي و درس تاريخ معماري: 54
تاريخ در خدمت طراحي: 56
4-3 چكيده 58
مروري بر جايگاه درس تاريخ معماري: 59
فصل چهارم: تنوع دانشهاي موجود در معماري 60
1-4 مقدمه 60
2-4 شناسايي حوزه هاي كلي درسي معماري 60
3-4 رابطه معماري با ساير رشته ها 63
4-4 چكيده: 65
فصل پنحم: انواع سازماندهي 68
1-5 سازماندهي مركزي 68
3-1-5 چگونگي استفاده از سيستم سازماندهي مركزي در مدارس 69
1-2-5  ويژگي هاي كلي سازماندهي شعاعي: 70
2-2-5 سيستم سازماندهي شعاعي در مدارس: 71
1-4-5 ويژگيهاي سازماندهي مجموعه اي: 74
فصل ششم: اصول و احكام طراحي فضاهاي آموزشي 75
6-1-1 اصول معماري 75
احكام معماري: 75
ايجاد انعطاف پذيري در فضاهاي آموزشي. 76
احكام معماري: 77
احكام معماري: 78
احكام معماري: 81
نتيجه گيري: 84
احكام معماري: 85
اصول طراحي: 86
دلائل: 86
احكام معماري: 86
اصول طراحي: 88
دلائل: 88
احكام معماري: 88
اصول طراحي: 89
مقدمه: 97
طراحي معماري: 100
آموزشكده معماري: 104
مديريت و حرفه معماري: 109
بخش دوم: مطالعات تكميلي 112
– تنظيم طرحها و پروژه هاي اجرايي 115
دورنماي تحصيلي كليه رشته هاي فني و حرفه اي: 117
سابقه هنرستان در مشهد: 119
مقايسه برنامه آموزشي دانشگاههاي مختلف در رشته معماري: 122
فصل دوم: آئين كار ايمني واحدهاي آموزشي 135
تعيين، ابعاد و اندازه هاي مناسب راهرو و راه پله 139
محل صف جمع، تجمع و قدم زدن 140
پاركينگ وسايل نقليه 142
3-2-2 آئين كار تامين آسايش محيطي در فضاهاي آموزشي 142
4-2-2 ايمني، سازه و تاسيسات در واحدهاي آموزشي 149
مدرسه دارالفنون 155
دانشكده هنرهاي زيبا: 156
دانشكده معماري A.A 159
مدرسه معماري UIC 164
برنامه هاي آموزشي خاص مدرسه 169
مركز هنرهاي بصري كارپنتر، دانشگاه هاروارد 170
مروري بر مركز هنرهاي بصري كارپنتر: 175
دانشگاه يــل 176
مصالح و نما: 176
مدرسه هنر و معماري فلورايد 179
برنامه هاي آموزشي فارغ التحصيلان: 181
باهاوس، طراحي صنعتي – معماري: 182
آموزش برنامه ريزي: 184
مفروضات بنياني: 185
برنامه آموزشي باهاوس: 188
مباني نظري ساختمان: 192
چكيده: 195
اگر به تاريخ معاصر آموزش دانشگاهي ايران رجوع كنيم، از سال 1357به بعد پس از انقلاب اسلامي كه تحولات سريع و همه جانبه و فراگير سرتاسر جامعه را پوشاند مي بينيم كه معماري هم از اين موضوع جدا نبوده است،شمار مدارس مراكز فني حرفه اي و دانشكده هاي معماري، در دهه هاي اخير افزايش چشمگير و ناباورانه اي داشته است و در هر كدام از آنها صدها دانش جو و دانش آموز دوره آموزشي را طي مي كنند، در حالي كه شايد بدون اغراق بتوان اظهار داشت كه در بسياري آنها باعث و بررسي كافي درباره اهداف و روش هاي آموزشي صورت نگرفته و فعاليت هاي آموزشي به طور كوتاه مدت به پيش رانده مي شوند، بدون آنكه درباره نتايج و پي آمدهاي آن بررسي و انديشه كافي صورت گرفته باشد.
مدارس، هنرستان و دانشكده هاي قديمي تر نيز همچنان به راه خود ادامه مي دهند، بدون آن كه ثمره و بازده روش هاي آموزشي خود را در مسيري كه طي كرده اند، به طور اساسي مورد ارزيابي قرار دهند.
به دليل اهميت و حساسيت آموزش معماري نسبت به برخي از ديگر تخصص ها در اين رشته نمي توان به سادگي مانند رشته هاي علوم طبيعي يا رشته هاي فني و مهندسي نسبت به انتقال دانش و تجربيات حرفه اي اقدام كرد، زيرا از يك سر اهداف مسئولان و برنامه ريزي هاي هر واحد آموزشي و از سوي ديگر آگاهي  كارايي رشته آموزشي نسب به اهداف علمي و آموزشي بسيار اهميت دارد. در يك نگاه اجمالي مي توان برخي مباحث بنيادي آموزش معماري در ايران را به چند گروه به شرح زير نام برد:
1- اهداف و گرايش 2- روش ها و برنامه ها 3- محتوا و اطلاعات پايه         4- پژوهش 5- مديرآموزشي و پژوهشي 6- اساتيد و مدرسان                7- دانشجويان و دانش آموزان 8- فضا و امكانات آموزشي 9- ارتباط آموزش معماري با نيازهاي اجتماعي 10- كارفرمايان و مردم.
آموزش دروس نظري در مدارس معماري هنوز به طور عمده با تكيه بر حاظه صورت مي گيرد و تنها در موارد خاص و اندك به صورت نقادانه و محققانه به مباحث و موضوع هاي آموزشي توجه مي شود. ما نتوانسته ايم روش هاي انديشه ورزانه، پژوهشگرانه و خلاقانه را به كار بريم و ذهن دانشجويان را به صورت خلاق بارور كنيم متاسفانه پژوهش به صورت واقعي و محتوا هنز جاي مناسبي در نظام آموزشي نيافته است.
مديريت آموزشي از موضوع هاي بسيار مهمي است كه تاثير قابل ملاحظه اي بر روند فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي يك مركز آموزش معماري در صورتي كه مديريتي علمي، آگاه و توانا در يك مركز آموزشي وجود داشته باشد، با اجراي روش هاي مناسب مكان توسعه و پيشرفت دارد و آموزشي در هر شرايطي به طور نسبي وجود دارد.
حضور مدرسان و اساتيد پويا علاقمند و مجرب و استفاده درست از علم آنان، از اركان مهم و نظام آموزشي است. روابط صحيح آموزشي انتخاب درست افراد، امكان ارتقاء افراد و توجه به كيفيت فعاليت آموزشي و پژوهشي و نيز نيازها و مسائل آنان و حاكم بودن ضوابط علمي و كاري به جاي روابط غير علمي، از مواردي است كه تاثير مهمي در نظام آموزش دارد. مسائل متعددي در اين زمينه در ايران وجود دارد كه بايد اميدوار بود به تدريج به راه حل هاي مناسب براي حل آنها دست يافت.
دانش آموزان و دانشجويان از ديگر اركان مهم نظام آموزشي هستند كه توجه به خواسته هاي آنان و فراهم آوردن امكانات لازم براي آنان مهم ترين هدف يك برنامه آموزشي است در نحوه انتخاب دانش جويان معماري نيز مشكلات فراواني وجود دارد كه از مهم ترين آنها توجه نداشتن توانايي ها و علاقمندي هاي هنري داوطلبان در كنكور است كه اين نكته براي برخي از آنان دشواريهايي پديد مي آورد كه پيش بيني هاي لازم براي رفع آنها صورت نگرفته است.
دو موضوع آخر شامل فضا و امكانات آموزشي و نيز ارتباط آموزش معماري با نيازها و خواسته هاي كنوني و آتي از نكاتي هستند كه در بسياري از مراكز آموزشي به شكل مطلوب مورد توجه و بررسي قرار نگرفته اند و به ويژه موضوع ارتباط آموزش معماري با نيازها و خواسته هاي جامعه نكته مهمي است كه آثار بي توجهي به آن در صحنه هاي اجرايي و نيز در مراكز حرفه اي قابل مشاهده است.
بعد از بحث و بررسي پيرامون مشكلات و مسائل موجود، مشكل اصلي را مي توان جستجو كرد. يعني در سيستم آموزشي مقطع هنرستان و ادامه اين مشكل كه به دانشگاه كشيده خواهد شد و علت اصلي ضعف در دانشجويان معماري امروز و معماران فردا خواهد بود.
هدف، ضرورت تحقيق و عنوان پروژه:
نخستين آموزگار معمار فاي پيرامون اوست. ادب آموختن به شيوه لقمان هميشه شيرين نيست!
امروزه كه جامعه با بسياري ناسازگاريها در زمينه علمي و آموزشي مواجه است و انعكاسات آن در گسترده ترين شعاع ممكن ذهن و جسم شهروندان را متاثر ساخته، ضروريت قابليت شناخت آموزش و درك هر يك از علوم را در خود بپردازند.
با توجه به چالشهاي موجود جامعه و فضاهاي آموزشي معماران و امكانات آتي ها و اينكه دانشكده ها و ديگر مراكز آموزش معماري مثل هنرستان ها نتوانسته اند اين را به سرانجام برسانند، و نيز قبول اين موضوع كه بعضي حركت هاي جديد (اعم از فضاهاي آموزشي خصوصي) مي توانند نايج مثبتي را به همراه داشته باشند يكي از مهمترين مكان ها براي ايجاد اينگونه دگرگوني ها، فضاهاي آموزشي معماري است.
زيرا ايجاد تغيير در زيربناهاي اجتماعي و نمادهاي رسمي آن نظير نهادهاي اقتصادي، سياسي، علمي، حرفه اي و حتي فرهنگ نمادي (اقلام آموزش و پرورش) بسيار آسانتر از دگرگون كردن فرهنگ مردم و نظام ترجيحات حسي آنان است.
بنابراين پيشنهاد مي شود مقطعي مابين آموزش معماري در نظام آموزش و پرورش كشور يعني هنرستان ها و ادامه آن در همان آموزش در دانشكده هاي معماري است، برنامه ريزي و طراحي شود.
در واقع پروژه مورد نظر كه با نام آموزشكده معماري شناخته مي شود، فاصله و خلا بين دو مقطع آموزشي هنرستان ها و دانشكده معماري داير خواهد كرد. كساني كه در اين مركز مشغول به تحصيل مي شوند، بعد از گذراندن يك دوره 2 الي 5/2ساله مي تواند ا ادامه تحصيل داده و در مقاطع بالاتر در دانشكده ها و ساير مراكز آموزشي به تحصيل در رشته  زمينه خاص مورد علاقه خود مشغول به تحصيل شوند. و يا بعد از پايان دوره در آموزشكده معماري از آنجا كه در اين مكان به مساله مهارت حرفه اي و اجتماعي دانش آموزان توجه خاصي مبذول شده، به راحتي مي توانند جذب بازار كار شوند.
به طور خلاصه مي توان موضوع پروژه يعني آموزشكده معماري را گرايش هاي خاصي از معماري مقدمه اي بر تحول در بالاتر دانست.
مثلا معماري معماري منتظر، مديريت و ساختمان و …
اين پروژه سعي دارد در بخش آموزشي به يك برنامه پيشنهادي برسد و هم در بخش فضاي آموزشي، طراحي آموزشكده معماري انجام دهد.
مباني نظري عام طرح
مدرسه يعني خانه دوم دانش آموز، آموزشكده يا مدرسه معماري نيز، خانه دوم شاگرد معماري است، به همين دليل، بايد فضايي مشابه با خصلتهاي خانه را به همراه داشته باشد.
با عنايت به اينكه هدف اصلي آموزش معماري، پرورش ذهن خلاق دانشجويان مي باشد. لذا محيط آموزشي و برنامه آن (هر دو با هم) بايد مكاني مناسب را به وجود آورند.
بنابراين اين پروژه، سعي دارد در يك بخش به رابطه بين مدرسه (عام) و مدرسه معماري يا آموزشكده معماري (خاص) و فرهنگ حاكم بر آن بپردازد. مفهوم واقعي مدرسه معماري فضايي است كه حس تعلق خاطر و آرامش را كاملا القا كند و ساختمانها مي توانند اين رابطه را تقويت كنند. يعني تلاش براي ايجاد فضايي صميمي، خاطره انگيز، آشنا و متواضع. خلق فضاهايي فعال و با روح كه هر كدام به نحو بسيار عالي، تعريف شده باشند و در دانشجويان شور و نشاط و سرزندگي را ايجاد كنند. (تلاش در نگاهي دوباره به فضاهاي آموزشي موجود).
و در بخش ديگر اين مدرسه سعي دارد تا در حوزه طراحي معماري (به عنوان زمينه اصلي) و حوزه هاي وابسته سرآمد شود. (برنامه آموزشي پيشنهادي) و به اين منظور، تلاش در دوباره زنده كردن سيستم آتليه اي به عنوان ستون فقرات آموزش معماري را از اهداف اصلي خود قرار داده است و به نظام آموزشي سلسله مراتبي در برنامه ريزي نيز (كه از ديرباز و در شيوه سنتي ما نيز وجود داشته) توجه مي كند.
چكيده (خلاصه)پروژه:
در اين پروژه به كمك نقد و بررسي همه جانبه آموزش معماري در دانشكده ها و هنرستان ها و بانگاهي به حركتهاي جديدي كه در زمينه آموزش معماري صورت گرفته است و با تحليل و بررسي فضاهاي آموزشي معماري در كشور و مقايسه آنها با نمونه ها مشابه خارجي، سعي بر آن است كه تا كاستيها و كمبودها را شناسايي نموده و نقطه هاي قوت را ارج نهيم تا گامي مثبت و سازنده در اين مقوله برداشته شود و نقطه اي آغاز باشد براي حركتهاي بعدي.
به اين منظور، فرايند طراحي در چهار گام proposal (پيشنهاد طرح تحقيق)، شناخت، تحليل و طراحي، انجام مي پذيرد.
به كمك گام شناخت، نسبت به آموزش معماري و تاريخچه آن در دنيا و ايران و نيز وسعت آن، آشنايي لازم را پيدا خواهيم كرد. در گام تحليل، به كمك جمع بنديهايي كه در بخش قبلي، در پايان هر فصل انجام شده، نتيجه گيري نموده و با پردازش اطلاعات و طرح سئوالات اصلي، چارچوبه كلي پروژه و مباني طراحي معماري آن، مشخص خواهد شد. در نهايت در گام آخر كه طراحي خواهد بود، با طرح ايده اصلي و با عنايت به دو گام قبل، به طراحي نهايي پروژه و برش ها و ديتايلهاي مربوطه مي پردازيم.
• نمونه هاي مشابه
اخيرا در بعضي فضاهاي آموزشي، زمزمه هايي براي تغيير و تحولي در زمينه آموزش معماري، شنيده مي شود. در يكي از مجله هاي معمار بيانيه اي به شرح زير چاپ شده است:
كارگاه معماري
(دوره هاي آزاد تكميلي)
موسسه معمار- نشر اولين دوره آزاد كارگاه معماري را در سه كارگاه به سرپرستي: بهرام شيردل، مهدي عليزاده، هادي ميرميران با پذيرش 15 تا 20دانشجو از طريق آزمون، در آذرماه 1380برگزار مي كند.
بيانيه اصول و اهداف
پيش زمينه
معماري، علاوه بر حفظ و توسعه كاركرد فني هميشگي خود از جنگ جهاني دوم به اين سو، با تبديل شدن به يك مضمون فكري و فرهنگي پر نفوذ عرصه هاي گوناگوني از فعاليتهاي نظري و عملي را معطوف به خود كرده است و به رغم گسترش گرايشهاي تفنني حوزه اي همچنان پر تلاش، پر اميد انساني،  وفضيلت پرور است.
روند پرشتاب ساخت و ساز و توسعه و نوسازي، كه دست كم تا دو- سه دهه از شتاب آن كاسته نخواهد شد كشور ما را به يكي از بزرگترين كارگاههاي معماري آغاز هزاره سوم تبديل خواهد كرد.
آن جايگاه والاي فرهنگي و اين فرصت تاريخي سرمايه گذاري مادي و فكري چند دهه اي تلاش فكري، عملي و آموزشي سازمان يافته اي را براي افرينش يك معماري والا، نيرومند عميق و انساني ايجاب مي كند.
تلاش فكري، عملي و آموزشي از هم تفكيك ناپذيرند. نيروهاي تلاشگر و پيشرو معماري همواره، ناگزير از تشكل در يك پايگاه فكري يا يك مدرسه غالبا غيررسمي و غير متعارف بوده اند. براي تبديل انديشه به طرح و طرح به ساختمان همچنين براي شكوفايي استعدادهاي جوان و فرايند خلاق معماري را در تعامل نسلها به پيش راندن استادان به كار جدي و مشتاقانه جوانان و جوانان به راهنمايي شوق انگيز استادان نيازمندند.
تاسيس دوره هاي آزاد كارگاه معماري
موسسه معمار نشر با استقبال از پيشگاهي استاداني كه به ضرورت و ثمربخشي تدارك يك فعاليت خلاق فكري عملي آموزشي با هدف پرورش استعدادهاي جوان  بالا بردن پايه هاي يك معماري والا، نيرومند عميق و انساني اعتقاد دارند. به تاسيس دوره هاي آزاد كارگاه معماري اقدام كرده است.
نظريه آموزشي
معماري: همواره، همچون يك مكتب عمل كرده است. با اين تفاوت كه در دوره جديد به مقتضاي روح تجدد و سرعت تحولات مكتب سازي به كارآگاهانه افراد و گروهها تبديل شده است.
آموزش جدي معماري آموزشي است مكتبي براي اشاعه اصول و روشهاي مكتب كه جز به توسط استادي كه صاحب يا وارث آن مكتب است ميسر نمي گردد. استاد معماري كه صاحب يا وارث يك مكتب يا شبيه معماري است اصول و روشهاي آن مكتب يا شيوه را نه به عنوان يكي از گزينه ها بلكه به عنوان بهترين و درست ترين گزينه در فرايند تجربه مشترك خود با شاگرد يا كارآموز از طريق طراحي پروژه هاي واقعي يا آزمايشي به او انتقال مي دهد. محور آموزش دوره هاي كارگاه معماري كار كردن در پروژه هاي واقعي در كارگاه استادان معمار است.
نظريه معماري تا قبل از عصر جديد از حد آئينهاي عملي فراتر نمي رفت. اما در عصر جديد صورتي فلسفي نيز پيدا كرده است تاريخ هنر، تاريخ معماري و نقد آثار معماري بايد در چارچوبي فلسفي اموزش داده شوند. بنابراين بخشي از آموزش نظري به مجموعه هماهنگي از درسها و سمينارهاي فلسفه، تاريخ هنر، تاريخ معماري و نقد معماري اختصاص مي يابد.
اصول طراحي، مسائل فني، حقوقي و مديريتي بخشهاي ديگر آموزش را تشكيل
مي دهند.
موسسه عالي معماري و شهرسازي آرمان”
نوع فعاليت: آموزش هاي خاص و تكميلي براي فارغ التحصيلان ايراني
اهداف موسسه:  – مشاركت در ارتقاي سطح دانش فني
– كمك به تربيت نيروي انساني
– رفع نواقص آموزش هاي رسمي دانشگاهي
– همكاري در زمينه فراهم كردن موقعيتهاي مناسب
– ارتباط با دانشگاههاي خارج از كشور
فعاليتهاي آموزشي موسسه:
– ارائه دوره هاي حرفه اي معماري و …
– برگزاري دوره هاي تركيب و طراحي معماري پيش نياز
– برگزاري دوره هاي زبان و كامپيوتر
پذيرش:
مدرسه، پذيراي دانش آموختگان در كلاسهاي جداگانه:
1- ديپلم و كارداني معماري
2- كارشناسي معماري
– آزمون ورودي تعيين سطح در زمينه طراحي، زبان و كامپيوتر
دوره:
4واحد نظري
هر دوره شامل 12درس: 4واحد عملي  در طي 4نيمسال تحصيلي
4واحد مطالعات خاص و تكميلي
دروس: هر دانشجو و هر نيمسال تحصيلي در يك درس نظري و يك درس عملي كاملا مرتبط با هم ثبت نام خواهد كرد. مانند طراحي منظر1، پروژه منظر1
اين چنين حركتهاي تازه اي ما را اميدوار مي سازد تا اقدامي نو براي فضاي آموزشي معماري صورت دهيم.
  بخش اول: مطالعات پايه
• فصل اول: تاريخچه آموزش معماري
1-1 مقدمه
در گذشته حداقل در عرصه معماري، معماران به شيوه اجتماعي آموزش مي ديدند. به عبارت ديگر بين 3 محور فعاليت بشري، يعني توليد، عمل اجتماعي و تئوري پيوندي تنگاتنگ وجود داشت. پيدايش نهاد دانشگاه براي بوجود آمدن استقلال نسبي در عرصه تئوري يا حقيقت جويي بود. به اين ترتيب دانشگاه با رها شدن از قيد و بندهاي توليد و عمل اجتماعي، توانست انرژي تفكر بشري را آن چنان آزاد كند كه تمام دستاوردهاي چند هزار ساله معرفت بشري نمي تواند با چند سده حضور دانشگاه برابري كند، روندي رو به افزايش كه ديگر از دهه در مقابل هزارها سخن مي رود.
2-1 سير تحول آموزش معماري:
تاريخ معماري به طرز عميقي با تاريخ روش هاي آموزش آن در هم آميخته است و تغييرات معاصر در دانشگاه ها و بسياري از مدارس ديگر معماري، بخشي از يك تحول وسيع تر است. بنابراين مي توان جريان آموزش معمار يا معماري را در غالب سه گسستگي بزرگ (كه در دو يا سه هزار سال گذشته اتفاق افتاده است) بيان كرد.
گسستگي اول
از دوره اهرام تا پايان سده هاي مياني، معمار در محوطه ساختمان مي زيست و كار
مي كرد و تقريبا به عنوان فردي مستقل مطرح بود. هيچ مدرسه معماري وجود نداشت. در سال 1670 اولين و مهمترين اختلاط ميان و معماري و ساختمان سازي اتفاق افتاد.
كلبرت، آكادمي سلطنتي معماري را بعد از مشاركت پرو در ترجمه كتاب ويتروويوس، در زمان لوئي چهاردهم در پاريس تاسيس كرد. اولين مدرسه معماري همچنين در جهت اهداف سياسي و عليه اصناف صنايع دستي به وجود آمد: تقسيم كردن و رقابت از طريق اختلاط ميان نظريه و عمل از آن پس معمار در محوطه ساختماني چيزي فرا نمي گرفت. بنابراين او به مدرسه معماري رفت.
گسستگي دوم
بعد از دويست سال، نظام هنرهاي نظام هنرهاي زيبا به طول كامل جا افتاد. معماران در جايي كه زيبايي شناسي كاغذ دو بعدي، معماري را هدايت مي كرد، تركيب هاي بسيار خوبي را طراحي كردند. منطق به كارگيري مصالح كه پديد آورنده ساختمان بود متوقف شد و منطق راندو و ارائه نماها با آب رنگ، جانشين آن گشت. ويوله لدو، سازه فلزي را در درون طاق هاي سنگي پنهان مي كرد، روندي قابل مقايسه با آنچه كه هنوز امروزه كه گاهي از معماران شنيده مي شود:
براي من تا زماني كه ساختمان شبيه آن چيزي شود كه مي خواهم چگونگي ساخت آن بي اهميت است. همه معماران امريكايي، به مدرسه هنرهاي زيبا در پاريس رفتند: سوليوان، ريچاردسون، مك كيم، مييد و وايت.
در سال 1814 ميلادي توماس جفرسون پيشنهاد آموزش حرفه اي معماري را در دانشكده رياضيات دانشگاه ايالتي ويرجينيا داد. به علت نبود يك معمار رياضيدان، اين مسئله به تعويق افتاد. آموزش معماري به طور رسمي در آمريكا در سال 1865در انستيتو تكنولوژي ماساچوست M.I.T آغاز شد و دانشگاههاي تورنتو و مونترال، اولين مدارس معماري در سال 1876 در كانادا بودند.
در سال 1862، قانون معروف موريل به منظور گسترش وسيع و مداوم آموزش عالي به ويژه رشته معماري تصويب شد تا در برابر تخصيص زمين به دانشگاه مجلس سنا به جوانهاي آمريكا، آموزش عملي يا كاربري بدهند. (تلفيق آموزش و تربيت حرفه اي) اروپا به شدت با اين سنت در تضاد بود و اين سنت از نظر سير تفكر تاريخي به هر صورت در مرتبه دوم اهميت آموزش معماري در آمريكا قرار داشت. جستجو براي دستيابي به يك استاندارد در اروپا به مدرسه مشخص بزآر در پاريس، به عنوان برجسته ترين مكان براي آموزش حرفه اي معماري رسيد. در نتيجه فلسفه وارد آمريكا شد.
سنگ بناي سيستم آموزشي مدرسه بزآر براي طرح مساله طراحي بود كه تقريبا در ابتداي ترم به دانشجوها داده مي شد. مسئله به صورت اسكيس مطرح مي شد و به صورت شارت (گاري)، تمام مي شد.
شاسي هايي حامل نقشه هاي نهايي براي نقد و ارزيابي
اساس داوري هم در نظر گرفتن مفخوم كلي بود كه دانشجويان در طراحي استفاده
مي كردند.

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 190

******************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

 

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  User Rating: نفر اول باشید!
  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است