دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه آهار زنی سطح کاغذ J.ANDERSON

آهار زنی سطح کاغذ J.ANDERSON 

بهترین تعریف از آهاردهی سطح کاغذ، ایجاد مقاومت به جذب یا نفوذ سیالات بویژه آب در آن می باشد. از نظر کاربردی این تعریف به معنای ایجاد مقاومت از طریق بکارگیری مواد شیمیایی در سطح کاغذ یا مقوا پس ازتشکیل می باشد تا افزودن مواد شیمیایی به خمیر کاغذتر.درتکنولوژی مدرن آهار زنی سطحی علاوه بر آبگریزی باعث تثبیت خواص نیز میگردد .پارامترهای کم اهمیت تری مانند چاپ پذیری، چسب پذیری و قابلیت گذر کاغذ ممکن است در بعضی کاربردها اهمیت بیشتری پیدا کنند. یک تعریف بهتر از ماده آهاردهی سطحی، اصلاح کننده سطحی یا بهبود دهنده سطحی است.یکی از فاکتورهای شرکت داشته در درون ماشین کاغذ کاربرد سطحی مواد شیمیایی آهاردهی می باشد.در بعضی از انواع کاغذ به لحاظ خصوصیات کاغذ کاربرد مواد شیمیایی در سطح کاغذ سخت یا غیر ممکن می باشد. تولید افزایش از اندود کردن باعث تشویق برای آهاردهی سطحی شده که استفاده آن برای کنترل مانع گریزی اندود کردن می باشد. تأکید فراوان در بخشها و نیاز به تمیز کردن سیستم پایانه تر باعث ترقی آهاردهی سطحی مدرن شده است. یک تمیز کننده پایانه تر به کنترل بهتر فرآیند ساخت کاغذ اجازه می دهد و باعث صرفه جویی های مالی ذاتی و اساسی می شود. سطح بالای نیاز شیمیایی به اکسیژن ( CO2 ) در پساب کارخانه یک محرک قوی برای افزایش تیمار شیمیایی در سطح کاغذ فراهم می آورد در حالیکه بقاء و حفظ مواد بکار برده شده حدودت 100 درصد می باشد.حرکت بسوی تیمار سطحی بوسیله پیشرفتهای در کاربرد تجهیزات ممکن شده یا در نهایت تسریع شده است. این بحثها در فصل 2 پوشش داده شده است.اما فهمیدن تأثیر آنها در استفاده از مواد شیمیایی در سطح کاغذ مهم می باشد. نصب پرس آهاردهی سنجشی تنها برای تیمار سطح جایز شده بلکه ساخته شده ورقه کاغذ تمام شده قرار گیرند.

فهرست مطالب

آهار زنی سطح کاغذ J.ANDERSON.. 3
کاربردهای آهارهای پایانه تر در سطح ۷٫۲٫۲٫ ۷
۷٫۲٫۳ آهارهای سطحی با پلیمرهای مصنوعی.. ۹
۷٫۲٫۴ مواد شیمیایی خاص گوناگون. ۱۲
۷٫۳ کارکرد تولیدات.. ۱۲
۷٫۳٫۱ پلیمرهای محلول. ۱۲
۷٫۴ ویژگیهای کاربری.. ۱۵
۷٫۴٫۱ ویژگیهای کاربری عمومی.. ۱۵
۷٫۴٫۲ کاغذ ظریف روشن. ۱۷
۳-۴-۷- کاغذ پوشش دار و کاغذهای مخصوص…. ۲۴
۴-۴-۷- انواع بازیافتی.. ۲۶
۵-۷- اثرات متقابل و مشکلات ممکن. ۲۷
۱-۵-۷- سازگاری مواد شیمیایی در پرس آهار دهی.. ۲۷
۲-۵-۷- کف.. ۲۸
۳-۵-۷- آلودگی در سیستم های بسته. ۲۹
۴-۵-۷- برگیری پرس آهارزنی.. ۳۰
۵-۵-۷- تثبیت و پخش آهار. ۳۱
۶-۵-۷- تاثیر تیمار تکمیلی.. ۳۱
۷-۵-۷- آهارزنی متوان شده. ۳۳
۱۰- تیمار سطحی کاغذهای تجاری ظریف   m,WATSON..
1-10 – مقدمه. ۳۴
۲-۱۰ چاپ  غیر تماسی.. ۳۶
۲-۲-۱۰ – چاپ جوهری فورانی.. ۳۷
۳-۱۰ ویژگیهای شیمیایی پرینتهای غیر تماسی مواد تشکیل دهنده تصاویر. ۳۹
۱-۳-۱۰  رنگ دهندۀ (toner) پرینترهای لیزری.. ۳۹
۲-۳-۱۰ جوهرهای فورانی.. ۴۱
۴-۱۰ موارد مورد نیاز کاغذ برای چاپ غیر برخوردی.. ۴۲
۱-۴-۱۰ چاپگرهای لیزری.. ۴۲
۲-۴-۱۰- چاپگرهای جوهر فورانی.. ۴۶
۵-۱۰ تیمار سطحی برای کاغذهای چاپ غیر تماسی.. ۵۱
۱-۵-۱۰  عوامل آهار زنی  سطوح پلی مریک.. ۵۲
۲-۵-۱۰ کاغذهای پوشش دار برای چاپ با فوران مرکب.. ۵۵
۱-۶-۱۰ پرس آهار دهی.. ۶۰
۲-۶-۱۰ پرس ورقه ای.. ۶۳
۷-۱۰ خلاصه. ۶۴

آهار زنی سطح کاغذ J.ANDERSON

بهترین تعریف از آهاردهی سطح کاغذ، ایجاد مقاومت به جذب یا نفوذ سیالات بویژه آب در آن می باشد. از نظر کاربردی این تعریف به معنای ایجاد مقاومت از طریق بکارگیری مواد شیمیایی در سطح کاغذ یا مقوا پس ازتشکیل می باشد تا افزودن مواد شیمیایی به خمیر کاغذتر.درتکنولوژی مدرن آهار زنی سطحی علاوه بر آبگریزی باعث تثبیت خواص نیز میگردد .پارامترهای کم اهمیت تری مانند چاپ پذیری، چسب پذیری و قابلیت گذر کاغذ ممکن است در بعضی کاربردها اهمیت بیشتری پیدا کنند. یک تعریف بهتر از ماده آهاردهی سطحی، اصلاح کننده سطحی یا بهبود دهنده سطحی است.یکی از فاکتورهای شرکت داشته در درون ماشین کاغذ کاربرد سطحی مواد شیمیایی آهاردهی می باشد.در بعضی از انواع کاغذ به لحاظ خصوصیات کاغذ کاربرد مواد شیمیایی در سطح کاغذ سخت یا غیر ممکن می باشد. تولید افزایش از اندود کردن باعث تشویق برای آهاردهی سطحی شده که استفاده آن برای کنترل مانع گریزی اندود کردن می باشد. تأکید فراوان در بخشها و نیاز به تمیز کردن سیستم پایانه تر باعث ترقی آهاردهی سطحی مدرن شده است. یک تمیز کننده پایانه تر به کنترل بهتر فرآیند ساخت کاغذ اجازه می دهد و باعث صرفه جویی های مالی ذاتی و اساسی می شود. سطح بالای نیاز شیمیایی به اکسیژن ( CO2 ) در پساب کارخانه یک محرک قوی برای افزایش تیمار شیمیایی در سطح کاغذ فراهم می آورد در حالیکه بقاء و حفظ مواد بکار برده شده حدودت 100 درصد می باشد.حرکت بسوی تیمار سطحی بوسیله پیشرفتهای در کاربرد تجهیزات ممکن شده یا در نهایت تسریع شده است. این بحثها در فصل 2 پوشش داده شده است.اما فهمیدن تأثیر آنها در استفاده از مواد شیمیایی در سطح کاغذ مهم می باشد. نصب پرس آهاردهی سنجشی تنها برای تیمار سطح جایز شده بلکه ساخته شده ورقه کاغذ تمام شده قرار گیرند.

تعجب آور نیست، با افزایش      فعالیت در سطح کاغذ و همچنین احیا و کوشش بوسیله تهیه کنندگان مواد شیمیایی کاغذ، مواد آهارزنی سطح با خواص ویژه وخصوصیات جابه جایی  و نقل و انتقال خوب در پرس آهاردهی بیافریند. این فصل توسعه مواد شیمیایی آهاردهی سطحی و موقعیت برجسته آنها در تکنولوژی ساخت کاغذ مدرن را تعقیب میکند.فرایند گرمایی مکانیکی یا گرمایی شیمیایی انجام می شود. تبدیل ممکن است پیوسته یا ناپیوسته باشد و انتخاب به هزینه، وسیکوزینه مواد جامد مورد نیاز وابسته خواهد بود. هر آنچه به عنوان شمالته و فرایند تبدیل انتخاب می شود برای برقراری سازگاری خواص محلول نشاسته پرس آهاردهی برای کاربرد مناسب آهارسطحی مهم است.نشاسته ها ممکن است همچنین بصورت شیمیایی و بوسیله واکنش گروههایی شیمیایی دیگر برای تبدیل مولکول نشاسته اصلاح بشوند مهمترین نشاسته های مشتق شده رایج اتیل دار شده، استیل دار شده، اکسید شده ، یا در گروههای کاتیونی اضافه شده هستند. نشاسته های استیل شده خوص تشکیل لایه نازک خوب مخصوصی به نشاسته می دهندپیشرفت نشاسته های کاتیونی که آنها پیوندهای یونی با فیبرهای آنیونی و پرکننده ها ( با بار منفی) تشکیل می دهند.

 

فرمت : WORD | صفحات:70+OK

************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

 

دانلود پروژه آهار زنی سطح کاغذ J.ANDERSON
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد