دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

پژوهش اثربخشي آموزش تنش‌زدايي تمايل به فرار دختران

بررسي اثربخشي آموزش تنش‌زدايي تدريجي و حل مساله در تمايل به فرار دختران نوجوان

چكيده

هدف اين پژوهش بررسي اثربخشي آموزش تنش‌زدايي تدريجي و حل مساله در تمايل به فرار دختران نوجوان در معرض فرار مي‌باشد.

نمونه اوليه شامل 760 دانش آموز دبيرستاني كه بوسيله نمونه گيري تصادفي خوشه اي از مناطق 2و4و12 و 15 و 16 انتخاب و پرسشنامه تمايل به فرار مورد ارزيابي قرارگرفته اند. از بين اين تعداد 92 نفر از افرادي كه دقيقا بالاي برش ( يا انحراف استاندارد زياد بودند) انتخاب و در گروههاي كنترل و آزمايش بصورت تصادفي قرارداده شدند.

سپس گروههاي حل مساله و گروههاي تنش‌زدايي بطور ميانگين 10 جلسه تحت آموزش قرارگرفتند، بعد از اجراي آموزشها پس تست روي هر سه گروه تنش‌زدايي و حل مساله و كنترل اجرا شد.

در پژوهش حاضر 4 فرضيه به شرح زير بررسي شد:‌

آموزش تنش‌زدايي تدريجي منجر به كاهش تمايل به فرار در دختران در معرض فرار مي‌شود.

آموزش مهارت حل مساله منجر به كاهش تمايل به فرار در دختران در معرض فرار مي‌شود.

آموزش تنش‌زدايي تدريجي منجر به افزايش مهارتهاي مقابله مساله محور در دختران در معرض فرار مي‌شود.

آموزش مهارتهاي حل مساله منجر به افزايش مهارتهاي مقابله اي در دختران در معرض فرار مي‌شود.

براي تحليل اطلاعات از آزمون t استفاده شد و تحليل نتايج نشانگر رد فرضيه‌هاي1و2و3و4 مي‌باشد.

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه

طرح مساله

اهميت موضوع

فرضيه هاي تحقيق

تعريف متغيرها و اصطلاحهاي پژوهش

فصل دوم

1- تعريف فرار

2- انواع فرار

3- ويژگي دختران فراري

4- ديدگاههاي نظري در زمينه علل فرار:

5- فرار از ديدگاه روان شناسان

6- فرار از ديدگاه روانكاوان

7- فرار از رويكرد اجتماعي

8- پيامدهاي فرار

9- پيشينه كاربردي پژوهش (خارج و داخل كشور)

فرار از ديدگاه اريكسون

فرار از رويكرد اجتماعي

نظريه ادوارد ساترلند

پيامدهاي فرار

پيشينه كاربردي پژوهش

يافته هاي داخل كشور

10- نوجواني

11- نظريه هاي مربوط به نوجواني (دوران نوجواني)‌

12- مهارتهاي مقابله اي و پيشينه كاربردي پژوهش

آموزش تدابير مقابله اي

پژوهشهاي انجام شده در زمينه راهبرد مقابله اي

13- حل مساله

14- انواع مساله

15- سيستمهاي توليد

16- نقش لوپ فرونتال در حل مساله

17- رويكردهاي نظري به حل مساله

18- الگوي حل مساله

19- پژوهشهاي انجام شده در زمينه حل مساله (داخلي و خارجي)

20- آرميدگي

21- آموزش تنش‌زدايي تدريجي

22- آموزش پسخوراند زيستي

23- آموزش تصويرسازي ذهني

24- تاريخچه منطق كاربرد

روش آموزش خود زاد

مراقبه متعالي

خواب مصنوعي

آموزش تنش‌زدايي تدريجي

تاريخچه

25- شيوه هاي تنش‌زدايي تدريجي عضلاني

26- شيوه هاي 16 گروهي

27- ترتيب آموزش انقباض تنش‌زدايي براي 7 گروه عضلات

28- ترتيب انقباض تنش‌زدايي براي 4 گروه عضلاني

29- تنش‌زدايي از طريق يادآوري

30- تنش‌زدايي از طريق شمارش

استفاده از نوار كاست

31- پژوهشهاي انجام شده در زمينه آرميدگي و تنش‌زدايي (داخلي و خارجي)‌

فصل سوم

روش تحقيق

طرح تحقيق

جامعه آماري و نمونه آماري

نمونه

ابزار جمع آوري اطلاعات (ابزار اندازه گيري)‌

1-پرسشنامه تمايل به فرار: (محقق ساخته)

پرسشنامه روش مقابله

روش اجرا

روش آموزش حل مساله

روش آموزش تنش‌زدايي تدريجي عضلاني (pRT)

روشهاي تجزيه و تحليل

فصل چهارم

فصل چهارم: فهرست جداول

جدول 4-1 (توزيع گروه نمونه بر حسب سن)

جدول 4-2 (توزيع گروه نمونه برحسب ميزان تحصيلات)

جدول شماره 4-3 (توزيع گروه نمونه برحسب وضعيت تحصيلي)

جدول 4-4(توصيفي رشته تحصيلي دختران)

جدول 4-5 (توصيفي ترتيب تولد دختران)‌

جدول 4-6 (توصيفي منطقه محل سكونت گروه نمونه)

جدول 4-7 (جدول توصيفي وضعيت سلامتي گروه نمونه)

جدول 4-8 (جدول توصيفي نوع بيماري افراد بيمارگونه گروه نمونه)

جدول 4-9 (جدول توصيفي درمانهاي بكارگرفته شده در دختران بيمار)

جدول 4-10 (جدول توزيع گروه نمونه برحسب بعد خانوار

جدول 4-11 (جدول سن پدر )

جدول 4-12 (جدول توصيفي سن مادر )

جدول 4-13 (جدول توصيفي تحصيلات پدر)‌

جدول 4-14 (جدول توصيفي تحصيلات مادر)‌

جدول 4-15 (جدول توصيفي شغل پدر )

جدول 4-16 (جدول توصيفي شغل مادر)‌

جدول 4-17 (توزيع گروه نمونه برحسب ميزان درآمد پدر)

جدول 4-18 (توزيع گروه نمونه برحسب زندگي مشترك يا جدايي والدين)

جدول 4-19 (توزيع گروه نمونه برحسب علت جدايي والدين)‌

جدول 4-20 (توزيع گروه نمونه برحسب سرپرست)

جدول 4-21 (توزيع گروه نمونه برحسب رفتار پدر يا ناپدري )

جدول 4-22 (توزيع گروه نمونه برحسب رفتار مادر يا نامادري)‌

جدول 4-23 (توزيع گروه نمونه برحسب مورد آزارقرارگرفتن)‌

جدول 4-24 (توزيع گروه نمونه برحسب شخص آزاردهنده)‌

جدول 4-25 (گروه نمونه برحسب نحوه آزار و اذيت)

جدول 4-26 (توزيع گروه نمونه برحسب پايبندي خانواده به اعتقادات مذهبي)

جدول 4-27 (ميزان پايبندي به باورهاي مذهبي در ميان دختران در معرض فرار)

جدول 4-28 (ميزان رفتارهاي خودآسيبي در گروه نمونه)

جدول 4-29 (توزيع گروه نمونه برحسب ترك منزل بدون اطلاع خانواده)

جدول 4-30 (توزيع سابقه مورد استفاده جنسي واقع شدن درگروه نمونه)

جدول 4-31 (توزيع گروه نمونه برحسب سابقه دستگيري و محكوميت در خانواده )

جدول شماره 4-32 (شاخصهاي حاصل از آزمون شيوه مقابله در گروههاي آزمايش و گواه)

دول 4-33 (نتايج آزمون t در مورد تفاوت پيش تست و پس تست در گروه آموزش تنش‌زدايي و كنترل)

جدول 4-34 (نتايج آزمون t د رمورد تفاوت پيش تست و پس تست گروه حل مساله و كنترل )‌

فصل پنجم

بحث و نتيجه گيري

محدوديتهاي پژوهش

پيشنهادها براي پژوهشهاي آتي

خلاصه

منابع فارسي (پايان نامه )

فهرست كتب

منابع انگليسي

پرسشنامه محقق ساخته تمايل به فرار

مقدمه

در سالهاي اخير فرار نوجوانان از منزل بويژه دختران رو به افزايش است اگرچه اين پديده در نگاه اول يك اقدام فردي است. اما نتايج و پيامدهاي مرتبط با آن منجر به يك آسيب اجتماعي مي‌گردد.

پژوهشي كه در سال 83 انجام شده اعلام مي‌كند كه آمار فرار دختران طي چند سال گذشته افزايش چشمگيري يافته تا جايي كه در سال 1380 صد و بيست و دو نفر اقدام به فرار كرده (آمار ثبت شده توسط بهزيستي و نيروي انتظامي[1]) اما اين تعداد در سال 83 به 300 نفر رسيده است. كه اين مساله لزوم بازنگري در قوانين حمايتي از اين دختران را ضروري مي‌سازد. چنين سطح آماري البته در سطح جهاني نيز مشاهده شده و براساس گزارش سازمان بهداشت جهاني سالانه بيش از يك ميليون نوجوان 13 تا 19 ساله از خانه متواري مي‌شوند. (فتحي 83)

منابع فارسي

معظمي گودرزي، بهمن، 1380 بررسي تاثير آموزش تنش‌زدايي تدريجي و مهارتهاي حل مساله بر ميزان تنيدگي و شيوه هاي مواجهه دختران فراري (دانشگاه تربيت مدرس).

شريفي، زهره، 1380 بررسي علل اجتماعي فرار مجدد در دختران از منزل با تاكيد بر نقش خانواده (دانشگاه شاهد).

امين رنجبر، مهناز، 1380 تاثير بازي شطرنج بر مهارتهاي حل مساله

اميرحسيني، معصومه، 1379 بررسي ويژگيهاي نوجوانان فراري (دانشگاه الزهرا (س))

سعيدي، محمد، 1372 بررسي علل فرار نوجوانان ازخانه

جان بزرگي، مسعود، 1371، بررسي اثرات آموزش تنش‌زدايي تدريجي بر عوامل اضطرابي و شخصيت (دانشگاه تربيت مدرس)‌

فرمت : قابل ویرایش |  WORD | صفحات : 148+ پرسشنامه

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید


پژوهش اثربخشي آموزش تنش‌زدايي تمايل به فرار دختران
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد