دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه اجرا و ارزشيابي يادگيري

اجرا و ارزشيابي يادگيري
فهرست مطالب
انتخاب و اجراي فعاليت هاي يادگيري
برانگيختن
تكنيك ها و روش ها
سخنراني
بحث
 وانمودسازي
آموزش به كمك كامپيوتر (رايانه)
كمك هاي سمعي و بصري
تكنيك هاي مناسب براي حيطه هاي  متفاوت يادگيري
شرح وظيفه
تعليم كارآموزي شغل Job Instruction Training(JIT)
آماده سازي
عملكرد
پيگيري
توالي (تسلسل ) آموزش
ارزشيابي نتايج (يافته ها)
هدف از ارزشيابي
ارزشيابي تكويني و تجمعي (كيفي و كمي)
كيفي
كمي
تفسير با مرجع هنجار (هنجار مرجع)
روشهاي هنجار مرجع و شاخص مرجع
تفسير شاخص مرجع
اشكال ارزشيابي و نتايج
واكنش شركت كننده به برنامه ها
تغيير رفتاري
نتايج سازماني
يادگيري
خودارزيابي
تكنيك‌هاي جمع‌آوري داده‌ها
آزمون‌ها
پرسشنامه‌ها
مصاحبه‌ها
مشاهده
آزمون‌هاي عملكردي
مقياس‌هاي نسبي/ چك ليست‌ها
سنجش‌هاي عملكرد
خود گزارش‌ دهي (خود گزارشي)
روايي و پايايي
پايايي
روايي
طرح درس و طرح برنامه
مستند سازي
فعاليت هاي پيشنهاد شده
بعد از خواندن اين فصل شما قادر خواهيد بود:
1-   مزايا و معايب روشها و تكنيك هاي مختلف آموزشي را شرح دهيد.
2- دربارة روشها و تكنيك هاي متناسب با حيطه هاي ادراكي، عاطفي و روان حركتي بحث كنيد.
3- يك تجزيه و تحليل وظايف (شرح وظايف) تأليف كنيد.
4- روشهايي كه با آنها آموزش سازمان يافته و مداوم را فهرست كنيد.
5- اهداف ارزشيابي آموزشي را شناسايي كنيد.
6- انواع مختلف ارزشيابي را شرح دهيد.
7- يك طرح درس تهيه كنيد.
8- ارزشيابي كمي را با كيفي، ارزشيابي هنجار مرجع را با ارزشيابي معيار مرجع، روايي را با پايايي مقايسه نموده و تمايز دهيد.
9- يك سخنراني آموزشي براي يك گروه مخاطب خاص، طراحي، اجراء و ارزشيابي كنيد.
چگونه متخصصان رژيم شناسي مي توانند مراجعين و كارمندان را بطور موفقيت آميز آموزش دهند؟ براي مراجعين، رژيم شناس خواستار ارتقاء سلامتي و كاهش خطر بيماريهاي مزمن است و براي كارمندان خواستار افزايش توانايي هاي آنان در انجام وظايف است. مراحل مقدماتي در طراحي يادگيري در فصل 11 مورد بحث قرار گرفت كه شامل پيش ارزيابي دانش و صلاحيت فعلي آموزش گيرنده در حيطه هاي ادراكي، عاطفي و روان حركتي و تعيين محتواي آنچه بايد آموخته شود، بود.
اين فصل دربارة انتخاب و اجراي فعاليتهاي يادگيري مناسب در حيطه هاي مذكور بحث مي كند. طرح ها براي ارزشيابي نتايج يادگيري و مستندسازي نيز مورد بحث قرار گرفته است. چرا كه اين مراحل براي كامل شدن فرآيند يادگيري ضروري است.
انتخاب و اجراي فعاليت هاي يادگيري
روش ها و تكنيك هاي مختلف ارائه آموزشي براي انتقال مواد آموزشي كه بايد توسط مخاطب آموخته شود، در دسترس است. تكنيك ها روشهايي است كه آموزش دهنده (مربي) اطلاعات را براي آموزش گيرنده به منظور ارتقاء فرآيند يادگيري دروني سازماندهي و ارائه مي كند. اين تكنيك ها ارتباطي بين معلم و شاگرد و نيز بين شاگرد و آنچه مي آموزد، فراهم مي كند. اين تكنيك ها عبارتند از: سخنراني، بحث، وانمودسازي، تشريح و … همه آنها به يك اندازه در تسهيل يادگيري مؤثر هستند و هر يك مزايا، معايب و مصارف و محدوديتهاي خود را دارند كه در جدول 1-12 خلاصه شده است. در تصميم گيري براي استفاده از يك روش آموزشي كه مي بايست مؤثرترين روش باشد، متخصصان مي بايست به چندين عامل توجه كنند،‌از جمله: هدف آموزشي روش، سبك ترجيحي آموزش گيرندة نيازها، اندازه گروه، تسهيلات در دسترس، زمان در دسترس، هزينه و تجربه قبلي يا درجه موفقيت با تكنيك ها………

دانلود پروژه اجرا و ارزشيابي يادگيري
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد