دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

احداث شبكه فشار متوسط و برق رساني به شهرك باغچق و نصب ترانس

احداث شبكه فشار متوسط و برق رساني به شهرك باغچق و نصب ترانس     
فهرست مطالب
* مقدمه – فصل اول
* 1-1 آشنايي با انواع شبكه هاي توزيع
* 2-1 شرايطي كه در هر شبكه توزيع مي بايد مورد توجه قرار گيرد
* شبكه هاي هوايي و متعلقات آن
* 3-1 هاديهاي جريان الكتريكي
* 1-3-1 سيمهاي هوايي
* حداقل سطح مقطع
* 2-3-1 انواع كابلها
* 3-3-1 انتخاب مقطع كابل
* 4-3-1 شرايط خواباندن كابلها در كانال
* 4-1- سر كابل
* 5-1 مفصل
* 6-1- اشكال مختلف شبكه هاي توزيع نيرو
* 1-6-1 شبكه هاي باز
* 2-6-1 شبكه هاي حلقوي بسته
* 3-6-1- شبكه هاي ستاره اي
* 4-6-1- شبكه هاي تار عنكبوتي و غربالي
* فصل دوم – حريم و ايمني و طريقه اتصال زمين
* 1-2 اتصال به زمين
* طريقه بستن اتصال زمين در شبكه فشار ضعيف
* 2-2 ايمني
* 1-2-2 تقسيم بندي ايمني
* 3-2- لوازم ايمني انفرادي
* 4-2 حريم و فواصل مجاز
* 1-4-2 انواع حريم
* حريم ايمني براي شبكه ها
* فصل سوم
* 1-3- وسايل و تجهيزات مورد نياز شبكه
* 1-1-3- طبقه بندي پايه ها
* 2-1-3- انواع پايه هاي بتني
* 2-3- اصول و روشهاي نصب پايه هاي برق
* 3-3- لوازم و تجهيزات مورد نياز
* 4-3- انواع مهار از نظر نيرو
* 5-3- تجهيزات يك تير مياني 20 كيلوولت
* 6-3- تجهيزات يك سكشن مياني
* 7-3- تجهيزات يك سكشن انتهايي
* 8-3- دستگاههاي منصوبه روي شبكه 20 كيلوولت
* 9-3- تابلوهاي الكتريكي
* فصل چهارم
* 1-4- محاسبات مكانيكي خطوط
* 2-4- تاثير يخ
* 1-2-4- ظرايب مورد استفاده در طراحي
* 2-2-4- منحني سيم
* 3-4- محاسبات كشش سيم
* 4-4- نيروي ناشي از باد روي هادي
* 5-4- محاسبات الكتريكي خط
* متعلقات سيمهاي هوايي
* 1-5-4- محاسبه فاصله فازها از يكديگر
* 2-5-4- محاسبه نيروي وارد بر تير در نقاط زاويه
* 3-5-4- محاسبه نيروي وارد بر پايه مياني در شرايط عادي
* 4-5-4- محاسبه نيروي وارد بر پايه مياني با شرايط
* 5-5-4- محاسبه سيم مهار
* 6-5-4- محاسبه فونداسيون
* 7-5-4- محاسبه سطح مقطع شبكه فشار ضعيف
* 8-4- محاسبه سطح مقطع سيم شبكه فشار متوسط
* فصل پنجم – محاسبات روشنايي
* الف) طراحي روشنايي داخلي
* 1-5- راهرو و سرويس بهداشتي
* 2-5- سرويس بهداشتي و حمام
* 3-5- آشپزخانه
* 4-5- هال و پذيرايي
* 5-5- اتاق خواب
* ب) طراحي روشنايي پاركينگ
* ج) طراحي روشنايي خيابان
* فصل ششم
* 1-6- طرح و نظارت
* 2-6- چگونگي تهيه پروژه
* 3-6- نظارت پروژه
* 4-6- اجرا پروژه
* 5-6- چگونگي تعيين ظرفيت و محل نصب پست 20 كيلو ولت
* 6-6- برآورد پروژه از نظر كالا
* 7-6- گروههاي اجرايي
* فصل هفتم
* 1-7- اداره بهره برداري
* 1-1-7- واحد تعميرات هوايي
* 2-1-7- واحد تعميرات زميني
* 3-1-7- واحد روشنايي معابر
* 4-1-7- واحد بالانس وارتينگ
* 5-1-7- واحد سرويس پستها
* 6-1-7- واحد اتفاقات و عمليات
* 2-7- اداره بازرسي
* 3-7- اداره خدمات مالي و اداري
* 4-7- اداره خدمات مشتركين
* 5-7- نحوه كار با خط گرم 20 كيلوولت
* 1-5-7- شناخت اجمالي ازكار خط گرم بر روي خطوط بر قدار 20 كيلو ولت
* 6-7- وسايل مورد نياز در خط گرم
* 1-6-7- شرح عملياتي كه به صورت خط گرم انجام مي گيرد
* 7-7- طريقه احداث شبكه هاي فشار ضعيف
* منابع

احداث شبكه فشار متوسط و برق رساني به شهرك باغچق و نصب ترانس
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد