دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه ارتباطات والگوهای ارتباطی

ارتباطات والگوهای ارتباطی

فهرست مطالب
مقد مه: 3
تعاریف: 4
جایگاه تابلوهای شهری دربین وسایل ارتباط جمعی 15
3- معیارها 20
3-1- خوانایی ( Legibiliy ( 20
3-2- اختصار 23
3-3 تداوم وجامعیت 23
3-4 بسندگی ( پرهیز از زیادگی ) 24
3-5- تعادل ( پر هیز از تسلط وتضاد ) 26
3-6 – هماهنگی 28
3-7 – تنوع وهویت 30
3-8 – توجه به نقش مردم و تمرکز روی استفاده کننده 31
3-9- عدالت 33
3-10- ایمنی 34
4-  نتیجه گیری 35
تابلوهای دیجیتال در تبليغات: 36
منابع: 38
هنجارهاي اجتماعي: 39
منابع 61
مقدمه:
ارتباطات ازواژه لاتین communisبرآمده که به معنای مشترک(عموم) است. درواقع فرستنده پیام درپی آن است که ادراک مشترکی ازیک پیام برای هرگیرنده پیامی بد ست آورد.
بنابراین هدف ارتباطات، دستیابی به اقدام هماهنگ بین پیام دهنده وگیرنده پیام می باشد. این بدین معناست که مفهومی که ازدرون فردی برخاسته است به میان دیگران راه یافته وتوسط دیگران برداشت می شود.
یعنی درواقع ارتباطات، برخی ازمفاهیم وتفکرات ومعانی ویا به عبارت بهترپیام ها را به دیگران تفهیم می کند.
براین اساس ارتباطات را انتقال مفاهیم ویا انتقال نشانه ها ونیزانتقال ویا تبادل پیامها می دانند.
منظورازایجاد ارتباطات را می توان درانجام اقدامهای هماهنگ، مشارکت دراطلاعات وبیان احساسات وعواطف بیان نمود. ارتباطات ازعناصراولیه مدیریت است. مدیران باید درسطوح مختلف با اشخاص، خواه زیردست، خواه بالا دست ویاهمترازخود ارتباط برقرار کنند.
ارتباط مدیریت با کسانی که برای اوکارمی کنند، ممکن است مهمترین ارتباط باشد. به طورکلی می توان چنین گفت که ارتباطات دربسیاری ازفعالیت های سازمان وجود دارد ومهمتراینکه ارتباط، فرایندی است که فعالیت های فردی وگروهی ومراوده ها برای افزایش اثربخشی ازطریق آن هماهنگ می شود.
برخی ازتعاریف ارتباطات را می توان به شرح زیربرشمرد:
تعاریف:
1. ارتباطات بیانگر فراگرد ایجاد معنی است.
در این میان دو نکته نهفته است :
الف- ایجاد
ب- معنی
2. ارتباطات فراگرد تفهیم وتفاهم وتسهیم معناست.
دراین تعریف سه نکته نهفته است :
الف- ارتباطات یک فراگرد است.
ب- ارتباطات تفهیم معناست.
ج- ارتباطات تسهیم معناست.
3. ارتباطات به گونه ای وسیع وگسترده تسهیم تجارب[Sharing experiences] تعریف شده است.
فرایند ارتباطات:
ارتباطات به عنوان یک فرایند، شامل اطلاعاتی است که ازطریق علائم ونشانه ها ارسال ویا دریافت می شود. این اطلاعات شامل کلمات، حرکات غیرکلامی، نگرشها وحالات می باشد. به عبارت ساده چنین گفته می شود که ارتباطات دربردارنده این است که” کی چه می گوید، به چه طریقی می گوید، برای چه کسی وبا چه درجه ای ازتأثیر می فرستد
مدل ساده شده ای ازفرایند ارتباطات درشکل آمده است.
به هرحال بایدگفته شودکه افراداطلاعات ارسالی ودریافتی واطلاعات رک وبی پرده(صریح) کمی را تبادل میکنند. این به دلیل آن پرده ادراکی ما می باشد.
ارتباطات بین شخصی(افراد) متضمن فرایندی است که حداقل با چهارفاکتورتبیین می شود:
الف- احساس درمورد خود.
ب- احساس درمورد دیگری.
ج- احساسات درمورد محتوای آن چیزی که باید مورد بحث قرارگیرد.
د- احساسات درمورد موضوعی که مورد توجه قرارمی گیرد.
این چهارعامل نیزبه عنوان پرده های ادراکی به شکل زیرمی تواند ترسیم گردد:
پرده های ادراکی نه تنها تحت تأثیرمتغیرهای موقعیتی وآنی است، بلکه همچنین تحت تاثیرفرهنگ فردی، سیستم شخصی( ادراک ازخویشتن، عوامل شخصیتی، حالات، قدرومنزلت) وساخت(بافت) سازمانی نیزمی باشد. به عنوان مثال مدیری که نسبت به خوداحساس عدم امنیت می کند ویا نسبت به دریافت کننده پیام نگرش منفی دارد، پیامی کاملا ً متمایزازآن مدیری که اعتماد به نفس داشته ونسبت به گیرنده پیام اعتماد دارد، می فرستد. همانطورکه درشکل اول مشخص است، فرستنده درابتدا پیام را( درواقع یعنی تصویرهای ذهنی خود را به زبان وشکل های خاص درمی آورد) به رمزدرمی آورد. درواقع نحوهُ اینکه، پیام فرموله می شود، متأثرازاحساسات فرستنده است، یعنی تحت تأثیرپرده های ادراکی فرستنده است. پیام نیزبه دریافت کننده مورد نظرازطریق زبان ونشانه ها منتقل میشود. گیرنده پیام نیزبه آن پیام ازپنجرهُ پرده های ادراکی خویش می نگرد وازهمان پرده ها درجهت فرموله کردن و به رمزدرآوردن پاسخ خود استفاده می کند. مدیران وکارکنان می تواننداثربخشی وهدفمندی خود را باانعکاس هوشیارانه پرده های ادراکی خود وبا بهره گیری ازفرایندی که درمدل اول آمده است، پیامهای دریافتی وارسالی خود را بهبود بخشند. اعضای سازمانی چهارعامل زیرین را می توانند به عنوان چک لیست عملی مورداستفاده قراردهند:
1. چهارچوب ذهنی من چیست؟
2. دربارهُ X(گیرنده یا فرستنده) اطلاعات چگونه فکرمی کنم(چه احساسی دارم)؟ تعصب ها وموضعگیری های من نسبت به او چیست؟
3. من دربارهُ محتوای خاص پیام چه فکرمی کنم(چه احساسی دارم)؟ تعصب ها وموضعگیری های من دراین مورد چیست؟
4. در بارهُ موضوع پیام چه فکر می کنم؟
یادآوری می نماید که انتخاب رسانه ای که ازطریق آن پیام ها را دریافت یا ارسال می کنیم برمیزان اثربخشی ارتباطات تأثیرمی گذارد.
تابلوها و علائم، اين معلمان بي زبان که صبح تا شب براي ما به صورت رايگان آموزش مي دهند، کلاس مي گذارند تا به ما بفهمانند که راه راست کدام است. معلماني که برخي از مواقع مورد اصابت شاگردان بي فرهنگ نيز قرار مي گيرند و گاهي هم برخي از سارقان که به کاهدان مي زنند، اقدام به سرقت آنها مي کنند.
استفاده از تابلوها، علائم و نشانگرها در دنياي پيشرفته ارتباطات و کاهش عامل نيروي انساني در راهنمايي مردم در اماکن مختلف مانند خيابانها، متروها، فروشگاه ها کاربرد وسيع تري يافته و حتي يکي از عوامل موفقيت مديريت شهري به شمار مي آيد.
در دنياي با فرهنگ و متمدن امروزي براي هر سوالي نيازي نيست که وقت کسي گرفته شود، تمامي  تابلوها و علائم همواره راهنما و معلم قشر عظيمي از کساني هستند که سوالات متعددي دارند.
عبور از يک خيابان يکطرفه، دور زدن ممنوع، به سمت پمپ بنزين، تابلوهاي نشانگر محدوديت سرعت همه و همه براي راحتي در زندگي شهري امروزه طراحي شده  است، اما سئوال اين است آيا اين علائم و نشانگرها دقت و صحت کافي دارند تا بتوانند نيازها را پاسخ داده و راهنماي اشتباهي براي ديگران نباشند.
با نگاهي کارشناسي و فراگير و مديريت کيفيت در بکارگيري اين تابلوها متوجه اين نکته مي شويم که بين اين علائم بايد تعاملاتي برقرار باشد تا بتوانند به نحو ساده و راحت جوابگوي افراد مختلف باشد، تابلوها بايد با يکديگر حرف بزنند، همديگر را پشتيباني نمايند، برخلاف هم صحبت نکنند، عليه هم اقدام نکنند، در سطح يک شهر، يک فرودگاه، يک سازمان خدماتي که روزانه تعداد کثيري از مردم به آن مراجعه مي کنند، بکارگيري تابلوها و علائم و هدايت صحيح يک مشتري از اهميت ويژه اي برخوردار است، در يک فرودگاه تابلوهاي نشان دهنده صحيح هدايت کننده مسافر براي دريافت کارت پرواز و انتقال به سالن ترانزيت، يا تابلوهاي نشان  دهنده محل نمازخانه يا سرويس هاي بهداشتي و طرز نصب آنها مي تواند از نارضايتي تعداد کثيري از مردم جلوگيري کند. نصب اشتباه يک تابلو ممکن است مسافرين را اشتباهي به مسيرهاي ناخواسته هدايت کند.
دريک بيمارستان بکارگيري خطوط رنگي و هدايتگر مي تواند به راحتي بيماران و همراهان آنها را به بخش هاي مورد نظر هدايت نمايد، برخي از بيمارستانها براي اين کار از خطوط رنگي درکف سالن ها يا درکناره ديوار استفاده مي کنند و تنها کافي است بيمار با نگاه بر آنها مسير خود را پيدا کند، حال سئوال اين است که اگر فردي نابينا باشد، چه کار مي توان انجام داد و بيمار را چگونه مي توان به بخش موردنظر هدايت کرد، در ژاپن براي اين منظور از سراميک هاي برجسته استفاده مي شود و فرد نابينا کافي است براي پيمودن يک مسير با پاي خود کف سالن را لمس کند، البته اين موضوع در اکثر اماکن  عمومي  ژاپن کاربرد دارد، از خيابانهاي شهر، چهارراهها و متروها مي توان نمونه اي از اين معابر براي افراد نابينا نام برد.
همچنين بکارگيري صداي سوت در چهارراهها براي اعلام قرمزبودن چراغ براي عابرين را مي توان نمونه اي از علائم  و اصوات نام برد که براي راحتي مردم طراحي مي شود. در اکثر تقاطع ها و در کنار خطوط عابر پياده در کشورهاي توسعه يافته شاهد صداي نواختن زنگ ملايم در هنگام سبز شدن چراغ هستيم، با شنيدن صداي اين زنگ ها عابريني که نابينا هستند به راحتي مي توانند اين مسير را بپيمايند، حال در نظر بگيريد که برخي از عابرين بيناي ما اين اصل را رعايت نمي کنند چه برسد!!!…………….

دانلود پروژه ارتباطات والگوهای ارتباطی
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد