به عهد و پیمان خود وفا کنید (قران کریم)
خانه » پروژه » روانشناسی و اجتماعی » دانلود پروژه ارزشيابي شخصيت كودكان
دانلود پروژه ارزشيابي شخصيت كودكان

دانلود پروژه ارزشيابي شخصيت كودكان

ارزشيابي شخصيت كودكان
فهرست مطالب
چكيده فصل اول: 3
بيان مسئله: 3
اهداف پژوهش 3
الف: استفاده از نقاشي به عنوان وسيله‎اي ساده براي سنجش رشد شناختي. 3
اهميت پژوهش: 4
ساير فرضيه‎ها: 4
فصــل اول 8
مقدمه: 9
اهداف پژوهش: 11
اهميت پژوهش: 12
دلايل ارائه فرضيه: 13
تعريف واژه‎ها: 16
الف- تعريف نظري: 16
ب- تعريف عملي: 16
2- تست آدمك رنگي: 17
چكيده فصل دوم: 18
سوابق تحقيق: 18
الف- ديدگاه تكاملي: 18
ب- ديدگاه پياژه از نقاشي: 18
تفاوتهاي پسران و دختران: 19
بكارگيري رنگ در نقاشي 19
فصل دوم 21
اولين وسيله آموزش:‌ 22
نقاشي چيست؟ 22
2- ديدگاه پياژه: 23
الف ‎- مرحله حسي ‎- حركتي: 24
ب- مرحله پيش عملياتي: 25
ج- مرحله عملياتي عيني: 25
د- مرحله عمليات صوري: 26
3- ديدگاه روانكاوي: 27
پژوهش در مورد نقاشي: 29
نقاشي سالم: 34
عوامل مؤثر در بيان نقاشي كودكان: 35
تفاوت‎هاي خلقي در كودكان: 36
ميزان فعال بودن: 38
تحريك‎پذيري: 38
بازداري و ترس: 39
مراحل تحول شناختي: 45
بكارگيري رنگ در نقاشي: 51
چكيده فصل سوم: 54
جامعه آماري: 54
روش نمونه‎گيري: 54
روش اجراء: 55
فصــل سوم 56
تست آدمك رنگي: 57
جامعه آماري: 57
نمونه آماري: 58
روش نمونه‎گيري: 58
روش آماري: 58
روش اجرا: 59
قابليت اعتماد و اعتبار آزمون ترسيم آدمك: 59
فصــل چهارم 61
توصيف اطلاعات 62
جدول (1-2) ‎- توزيع فراواني نمرات سر دختران 6 ساله 63
نمودار (2-2) – هيستوگرام نمرات سر دختران 6 ساله 63
جدول (3-2) – توزيع فراواني نمرات سر پسران 6 ساله 64
نمودار (4-2) – هيستوگرام نمرات سر پسران 6 ساله 64
جدول (5-2) – توزيع فراواني نمرات طرح بدن دختران 6 ساله 65
نمودار (6-2) – هيستوگرام نمرات طرح بدن دختران 6 ساله 66
آزمون معني‎دار بودن ميانگين نمرات سر دختران و پسران 6 ساله 66
جدول (7-2) – توزيع فراواني نمرات طرح بدن پسران 6 ساله 68
نمودار (8-2) – هيستوگرام نمرات طرح بدن پسران 6 ساله 68
جدول (9-2) – توزيع فراواني نمرات لباس دختران 6 ساله 70
فصــل پنجم 121
بحث و نتيجه‎گيري 122
منابع فارسي: 127
منابع انگليسي 129
 چكيده فصل اول:
نقاشي كودك يك پيام است، آنچه را كه او  نمي‎تواند به لفظ درآورد به ما انتقال مي‎دهد. بررسي و درك زبان نقاشي اطلاعات ارزنده‎ايي را در اختيار والدين و مربيان و روانشناسان و همه كساني مي‎گذارد كه خواهان درك و دريافت راز و رمز جهان كودك هستند، اكتشاف نظامدار اين قلمرو به آخرين دهه‎هاي قرن گذشته بازمي‎گردد و بر قوانيني متكي است كه خط‎شناسي نيز از آن سود جسته است.
بيان مسئله:
با توجه به گسترش پژوهشهاي تجربي در زمينه روانشناسي كودك به ويژه به كمك دانش رفتاري و داده‎هاي اساسي كه روانشناسي سنجشي در مورد پرورش سيستم عصبي و مركزي ارائه داده‎اند، نگرش بزرگسالان در جهات گوناگون رفتاري كودكان دستخوش تغييرات مختلفي شده است. بنا به تحقيق (ورپيلو) دو روند اساسي در توسعه و پيشرفت درك كودك مؤثر واقع مي‎شود كه يكي تشخيص شناخت اشياء و ديگري تمايز بين آنهاست.
اهداف پژوهش
 الف: استفاده از نقاشي به عنوان وسيله‎اي ساده براي سنجش رشد شناختي.
ب: به دست آوردن ارتباط بين جنسيت و رشد شناختي.
ج: به دست آوردن ارتباط بين سن و رشد شناختي.
  اهميت پژوهش:
در عصر حاضر هر روز كه مي‎گذرد هنر كودكان اهميت بيشتري مي‎يابد و به خاطر تأثيري كه روانشناسي و علوم تربيتي از آن به عمل مي‎آورد همپاي ديگر هنرهاي مختلف رو به تكامل و پيشرفت است، هنر و نقاشي كودكان گواه راستيني بر حقايق اجتماعي و روانشناسي است.
فرضيه:
سطح تحول‎يافتگي (رشد شناختي) در دختران بالاتر از پسران است.
تعاريف عملياتي:
الف: تعريف رشد شناختي: رشد شناختي به تغييراتي مربوط مي‎شود كه در حوزه فعاليت ذهني روي مي‎دهد و احساس، ادراك، حافظه، تفكر، استدلال و زبان را شامل مي‎شود.
ب: تست آدمك رنگي: اين آزمون در سال 1977 توسط ژاكلين روآيه روانشناس فرانسوي ابداع و هنجارگزيني شده است.
ساير فرضيه‎ها:
1- بين نمرات مقياس سر دختران 6 ساله با نمرات سر پسران 6 ساله تفاوت معناداري وجود دارد.
2- بين نمرات مقياس سر دختران 7 ساله با نمرات سر پسران 7 ساله تفاوت معناداري وجود دارد.
3- بين نمرات مقياس سر دختران 8 ساله با نمرات سر پسران 8 ساله تفاوت معناداري وجود دارد.
4- بين نمرات مقياس سر دختران 9 ساله با نمرات سر پسران 9 ساله تفاوت معناداري وجود دارد.
5- بين نمرات مقياس طرح بدن دختران 6 ساله با نمرات طرح بدن پسران 6 ساله تفاوت معناداري وجود دارد.
6- بين نمرات مقياس طرح بدن دختران 7 ساله با نمرات طرح بدن پسران 7 ساله تفاوت معناداري وجود دارد.
7- بين نمرات مقياس طرح بدن دختران 8 ساله با نمرات طرح بدن پسران 8 ساله تفاوت معناداري وجود دارد.
8- بين نمرات مقياس طرح بدن دختران 9 ساله با نمرات طرح بدن پسران 9 ساله تفاوت معناداري وجود دارد.
9- بين نمرات مقياس طرح لباس دختران 6 ساله با نمرات طرح لباس پسران 6 ساله تفاوت معناداري وجود دارد.
10- بين نمرات مقياس طرح لباس دختران 7 ساله با نمرات طرح لباس پسران 7 ساله تفاوت معناداري وجود دارد.
11-بين نمرات مقياس طرح لباس دختران 8 ساله با نمرات طرح لباس پسران 8 ساله تفاوت معناداري وجود دارد.
12- بين نمرات مقياس طرح لباس دختران 9 ساله با نمرات طرح لباس پسران 9 ساله تفاوت معناداري وجود دارد.
13- بين نمرات كلي دختران 6 ساله با نمرات كلي پسران 6 ساله تفاوت معناداري وجود دارد.
14- بين نمرات كلي دختران 7 ساله با نمرات كلي پسران 7 ساله تفاوت معناداري وجود دارد.
15- بين نمرات كلي دختران 8 ساله با نمرات كلي پسران 8 ساله تفاوت معناداري وجود دارد.
16- بين نمرات كلي دختران 9 ساله با نمرات كلي پسران 9 ساله تفاوت معناداري وجود دارد.
17- بين نمرات كلي دختران 6 ساله با نمرات كلي دختران 7 ساله تفاوت معناداري وجود دارد.
18- بين نمرات كلي دختران 7 ساله با نمرات كلي دختران 8 ساله تفاوت معناداري وجود دارد.
19- بين نمرات كلي دختران 8 ساله با نمرات كلي دختران 9 ساله تفاوت معناداري وجود دارد.
20- بين نمرات كلي پسران 6 ساله با نمرات كلي پسران 7 ساله تفاوت معناداري وجود دارد.
21- بين نمرات كلي پسران 7 ساله با نمرات كلي پسران 8 ساله تفاوت معناداري وجود دارد.
22- بين نمرات كلي پسران 8 ساله با نمرات كلي پسران 9 ساله تفاوت معناداري وجود دارد.
23- بين نمرات كلي دختران با نمرات كلي پسران تفاوت معناداري وجود دارد.
24- بين نمرات كلي دختران با افزايش سن تفاوت معناداري وجود دارد.
25- بين نمرات كلي پسران با افزايش سن تفاوت معناداري وجود دارد.
نتايج به دست آمده براساس فرمول ‎t تفاوت معني‎دار رشد شناختي در دو گروه پسران و دختران را نشان مي‎دهد يعني دختران در اين تست برتري خود را نسبت به پسران نشان دادند و از فرضيات مطرح شده به جز فرضيات 22-21-19-17-9-6-5-2-1، فرضيات ديگر تأييد شدند.
فصــل اول
 مقدمه:
 نقاشي كودك يك پيام است آنچه را كه او نمي‎تواند به لفظ درآورد و به ما انتقال دهد. بررسي و درك زبان نقاشي، اطلاعات ارزنده‎ايي را در اختيار والدين، مربيان، روانشناسان و همه كساني مي‎گذارد كه خواهان درك و دريافت راز و رمز جهان كودك هستند اكتشاف نظامدار اين قلمرو به آخرين دهه‎هاي قرن گذشته بازمي‎گردد و بر قوانيني متكي است كه خط‎شناسي نيز از آنها سود جسته است. همچنين ديدگاه روان تحليل‎گري براساس بررسي گستره معاني نمادهائي كه در خوابديده‎ها و اسطوره‎ها، افسانه‎ها و در زندگي بازيافت مي‎شوند به غناي آن در قرن حاضر كمك كرده است. كودك همه مسائل خود را به واسطه نقاشي به تجربه درمي‎آورد و خود را مي‎آزمايد و من خويشتن را بنا مي‎كند.
خطوط ترسيمي، انعكاسي از دنياي هيجاني او هستند و نقاشي به تنهايي به منزلة جهاني است كه به موازات افزايش هشياري و دگرگوني‎هاي كودك متحول مي‎گردد. (دادستان، پريرخ، 1374، ص 1)
بيان مسئله:
با توجه به گسترش پژوهشهاي تجربي در زمينه روانشناسي كودك به ويژه به كمك دانش رفتاري و داده‎هاي اساسي كه روانشناسي سنجشي در مورد پرورش سيستم عصبي مركزي ارائه داده‎اند، نگرش بزرگسالان در جهات گوناگون رفتار كودكان دستخوش تغييرات مختلفي شده است. (فراري، 1371، ص 7)
نقاشي كودك نيز در مراحلي كه حوادث را دسته‎بندي و عرضه مي‎كند و روند تجديدي و تكامل يافته‎اي را از زمان خط خطي كردن، تا زماني كه خطوطي معنادار و بالاخره مبتني بر قوانين پرسكتيو و شالوده منطقي رسم مي‎كند مي‎توان چيزي شبيه خواب و رويا معني كرد. نقاشي نيز مثل خواب و رويا به كودك امكان مي‎دهند تا اطلاعات و اعمالي را كه از دنياي بيرون كسب مي‎كند از هم جدا سازد و سپس آنها را دوباره تنظيم كند. در نقاشي همانند خواب و رويا كودك خود را از ممنوعيتها رها مي‎سازد و با ما در حالتي ناخودآگاه دربارة مسائل كشفيات و دلهره‎هايش صحبت مي‎كند به همين دليل اگر آموزش نقاشي را در پايه صحيح نقاشي قرار دهيم و در آن به كودكان از سنين پايين تمرين كپي و تقليد كردن را بياموزيم اشتباه بزرگي مرتكب شده‎ايم. «فراري، 1371، ص3)
پرورش قدرت بيان نقاشي، فقط وابسته به تكامل جسمي كودك نيست. بلكه با درك و شعور او نيز در ارتباط است. اين ادراك در بدو تولد بسيار جزئي است. ولي با پيشرفت سن، مطبوع و ظريف مي‎شود. در حقيقت چون مي‎توان گفت: كه چون كودك هنوز مهارت كافي ندارد بنابراين نمي‎تواند خوب نقاشي كند. حتي يك فرد بالغ هم اگر بخواهد با پاهايش خانه‎اي را رسم كند، خواه ناخواه، اثري درهم و برهم به دست خواهد آمد ولي اين اثر بسيار كاملتر از نقاشي كودك خواهد بود. با وجود اين كودك از همان آغاز خط‎نگاري از اينكه سه وجه چشم، مغز و دست خود را به كار مي‎اندازد لذت مي‎برد. بنا به تحقيق (دورپيلو) دو روند اساسي در توسعه و پيشرفت درك كودك مؤثر واقع مي‎شود كه يكي تشخيص شناخت اشياء و ديگري تشخيص تمايز آنهاست. «دادستان، پريرخ، 1374، ص 31)
اهداف پژوهش:
رشد شناختي به تغييراتي مربوط مي‎شود كه در حوزه فعاليت ذهني روي مي‎دهد و احساس و ادراك، حافظه، تفكر، استدلال و زبان را شامل مي‎شود ما بتدريج تعداد زيادي مهارتهاي ذهني مهم كسب مي‎كنيم. مثلاً در مقايسه با كودكان به راحتي مي‎توانيم درباره مفاهيم انتزاعي مثل دموكراسي عدالت و اخلاق فكر كنيم، علاوه برآن مي‎توانيم موقعيتهاي فرضي در نظر بگيريم و براي يك مسئله معين به طور ذهني راه‎حلهاي بسياري پيدا كنيم و تجربه‎هاي ذهني خاص خود را پيش ببريم و به شيوه‎هاي تكرار خود جهت دهيم. (جيمز دبليو و وند رزندن، 1376، ص 30) و نقاشي در حقيقت شكلي از كنش نشانه‎يي است كه در حد فاصل بين بازي كنايه‎ايي و تصوير ذهني قرار دارد و از طرفي مثل بازي كنايه‎ايي موجود همان لذت‎ كنشي و همان خودمختاري در تعيين سرنوشت افعال خويش و از طرف ديگر مثل تصوير ذهني در واقع يك قسم كوشش است براي تقليد از واقعيت. لوكه نقاشي را يك نوع بازي تلقي مي‎كند اما اين را هم بايد گفت كه نقاشي حتي در اشكال ابتدايي خود هر چيزي را با هر چيز ديگر وفق نمي‎دهد و شبيه نمي‎سازد بلكه مثل تصوير ذهني بيشتر با سازگاري تقليدي وفق دادن من با واقعيت قابل مقايسه است. (ژان، پياژه، مترجم دكتر پورباقر، 1355، ص 90) و پژوهشگر در اين تحقيق قصد دارد نقاشي را به عنوان وسيله‎اي براي سنجش رشد شناختي به كار برد و اهداف ديگري كه پژوهشگر در اين تحقيق در نظر دارد به شرح زير مي‎باشد:
1- استفاده از نقاشي به عنوان وسيله‎اي ساده براي سنجش رشدشناختي
2- به دست آوردن يك رابطه بين جنسيت و رشدشناختي
3- به دست آوردن يك رابطه بين سن و رشدشناختي
اهميت پژوهش:
در عصر حاضر هر روز كه مي‎گذرد هنر كودكان اهميت بيشتري مي‎يابد و به خاطر تأثيري كه روانشناسي و علوم تربيتي از آن به عمل آورده همپايي ديگر هنرهاي مختلف رو به تكامل و پيشرفت است و هنر نقاشي كودكان گواه راستيني بر حقايق اجتماعي و روانشناسي است.
نقاشي كودك به ما كمك مي‎كند تا به درك و فهم كودك و ارزيابي او از مسائل و محيط اطرافش آگاه شويم. (سيف نراقي، 1368، ص 83) كودكان با هنر نقاشي و داستانهاي مرتبط با آن جزئي از وجود يا ويژگيهاي خويش را نمايان مي‎سازند به اين دليل است كه اين ابزار وسيله مناسبي براي راه يافتن به دنياي پر رمز و راز آن تلقي مي‎شود. (سيف نراقي، 1368، ص 261)
هنگامي كه كودكان عادت به نقاشي مي‎كنند موفق مي‎شوند شخصيت خود را نيز بيان كنند در آن زمان است كه غالباً احساسات و الهاماتي را بيان مي‎كنند كه انسان به سختي مي‎تواند باور كند كه آنها با چنين شيوه‎ايي قادر به انجام آن باشند نقاشي كودكان به ما امكان مي‎دهد تا روند پرورش فكري آنها را بشناسيم و ببينيم آنها راجع به دنيا و اشخاصي كه با آنها زندگي مي‎كنند چگونه مي‎انديشند و بالاخره متوجه مي‎شويم كه چه آموخته‎اند و اثر محيط به پرورش آنها چه بوده و نگرش و مشكلات عاطفي آنها چيست؟ ولي روشن‎ترين نكته‎اي كه از نقاشي خود به خودي كودكان تراوش مي‎كند كشف ملموسي عالم است كه بزرگسالان آن را فراموش كرده‎اند. نمونه‎هاي منطق و مشكلات اين عالم فقط مربوط به دوران كودكي است كه هنوز با الگوهاي فرهنگي جامعه آشنا نشده است. اين موضوع براي كودكان عقب‎مانده نيز صادق است و آنچه نيز به آهستگي موفق به بيان دنياي خودش مي‎شوند. (فراري، 1371، ص 95-94)
فرضيه:
سطح تحول يافتگي (رشد شناختي) در دختران بالاتر از پسران است.
دلايل ارائه فرضيه:
الف: سطح تحول‎يافتگي با بلوغ جنسي در ارتباط است و چون بلوغ جنسي در دختران زودتر از پسران اتفاق مي‎افتد، بنابراين انتظار مي‎رود سطوح تحول‎يافتگي در دختران بالاتر باشد.
ب: بعد از بلوغ جنسي توجه دختران به فضاي شخصي و جسماني خود معطوف است ولي پسران به فضاي بيروني بيشتر اهميت مي‎دهند و اين مسأله احتمالاً در ترسيم آدمك تأثير دارد.
متغيرهاي تحقيق:
الف: رشد شناختي ب: جنسيت ج: سن
ساير فرضيه‎ها:
1- بين نمرات مقياس سر دختران 6 ساله با نمرات سر پسران 6 ساله تفاوت معناداري وجود دارد.
2- بين نمرات مقياس سر دختران 7 ساله با نمرات سر پسران 7 ساله تفاوت معناداري وجود دارد.
3- بين نمرات مقياس سر دختران 8 ساله با نمرات سر پسران 8 ساله تفاوت معناداري وجود دارد.
4- بين نمرات مقياس سر دختران 9 ساله با نمرات سر پسران 9 ساله تفاوت معناداري وجود دارد.
5- بين نمرات مقياس طرح بدن دختران 6 ساله با نمرات طرح بدن پسران 6 ساله تفاوت معناداري وجود دارد.
6- بين نمرات مقياس طرح بدن دختران 7 ساله با نمرات طرح بدن پسران 7 ساله تفاوت معناداري وجود دارد.
7- بين نمرات مقياس طرح بدن دختران 8 ساله با نمرات طرح بدن پسران 8 ساله تفاوت معناداري وجود دارد.
8- بين نمرات مقياس طرح بدن دختران 9 ساله با نمرات طرح بدن پسران 8 ساله تفاوت معناداري وجود دارد.
9- بين نمرات مقياس طرح لباس دختران 6 ساله با نمرات طرح لباس پسران 6 ساله تفاوت معناداري وجود دارد.
10- بين نمرات مقياس طرح لباس دختران 7 ساله با نمرات طرح لباس پسران 7 ساله تفاوت معناداري وجود دارد.
11-بين نمرات مقياس طرح لباس دختران 8 ساله با نمرات طرح لباس پسران 8 ساله تفاوت معناداري وجود دارد.
12- بين نمرات مقياس طرح لباس دختران 9 ساله با نمرات طرح لباس پسران 9 ساله تفاوت معناداري وجود دارد.
13- بين نمرات كلي دختران 6 ساله با نمرات كلي پسران 6 ساله تفاوت معناداري وجود دارد.
14- بين نمرات كلي دختران 7 ساله با نمرات كلي پسران 7 ساله تفاوت معناداري وجود دارد.
15- بين نمرات كلي دختران 8 ساله با نمرات كلي پسران 8 ساله تفاوت معناداري وجود دارد.
16- بين نمرات كلي دختران 9 ساله با نمرات كلي پسران 9 ساله تفاوت معناداري وجود دارد.
17- بين نمرات كلي دختران 6 ساله با نمرات كلي دختران 7 ساله تفاوت معناداري وجود دارد.
18- بين نمرات كلي دختران 7 ساله با نمرات كلي دختران 9 ساله تفاوت معناداري وجود دارد.
19- بين نمرات كلي دختران 8 ساله با نمرات كلي دختران 9 ساله تفاوت معناداري وجود دارد.
20- بين نمرات كلي پسران 6 ساله با نمرات كلي پسران 7 ساله تفاوت معناداري وجود دارد.
21- بين نمرات كلي پسران 7 ساله با نمرات كلي پسران 8 ساله تفاوت معناداري وجود دارد.
22- بين نمرات كلي پسران 8 ساله با نمرات كلي پسران 9 ساله تفاوت معناداري وجود دارد.
23- بين نمرات كلي دختران با نمرات كلي پسران تفاوت معناداري وجود دارد.
24- بين نمرات كلي دختران با افزايش سن تفاوت معناداري وجود دارد.
25- بين نمرات كلي پسران با افزايش سن تفاوت معناداري وجود دارد.
تعريف واژه‎ها:
واژه‎ها و اصطلاحات مورد نظر هم از لحاظ نظري و هم از لحاظ عملي تعريف مي‎شوند.
الف- تعريف نظري:
نقاشي و طراحي از مهمترين عوامل در بيان مقاصد و افكار و عقايد و نيازهاي دروني بشر محسوب مي‎شود كه از ديرباز مورد استفاده انسان قرار داشته است. اشتغال به اين فعاليت خلاقه اعم از آفرينش نقاشي يا كاربرد و استفاده از آن مي‎تواند علاوه بر پرورش حس زيبائي دوستي و ذوق هنري انسان نقش مؤثري در رشد شخصيت، شناخت مشكلات و نابسامانيهاي رواني وي داشته باشد (ميرزابيگي، 1370، ص 108).
ب- تعريف عملي:
1- تحول شناختي (رشدشناختي)
Cognition: the mental activity through which human beings acquire and process kowledge.
The field of coqnitire devebpment of cuses an how intellectuall abilities and know ledge of the world change as a person grows older.
شناخت، فعاليتهاي ذهني كه از طريق آن انسان يا موجود زنده كسب كننده و تحليل‎كننده دانش است كه از طريق آن دانش را كسب و تحليل مي‎كنند.
زمينه تحول شناختي: (رشدشناختي) متمركز است بر اينكه چطور توانائي ذهني (هوشي) ودانش نسبت به جهان دريك انسان در حال رشد تغيير مي‎كند ‎(D:Ross,D:Park,1999,Page:320).
2- تست آدمك رنگي:
اين تست در سال 1977 توسط (ژاكلين رويه‎آيه) روانشناس فرانسوي ابداع و هنجارگزيني شده است (دادستان، پريرخ، 1374، ص 13) تجسم ترسيمي شكل انسان به دوره‎هاي ماقبل تاريخ بازمي‎گردد «ترسيم يك آدمك» به منزلة فعاليت ارتجاعي كودك نيز محسوب مي‎شود. براساس بررسي آثار يك هنرمند مي‎توان به آساني« سبك» رايج عصر وي و هم‎چنين شخصيت او را بازشناخت به همين دليل است كه روان‎شناسان كوشش كرده‎اند تا به ويژگي‎هاي روان‎شناختي كودكان براساس توليدات ترسيمي آنها دست يافت و بدين ترتيب، (تست ترسيم آدمك) خلق شده است (دادستان، پريرخ، 1374، ص 15).
نخستين تدوين رسمي روش نقاشي فرافكني توسط آزمون نقاشي آدمك گوديناف بود او اين آزمون را تنها براي برآورد تواناييهاي شناختي كودكان آن‎گونه كه در كيفيت ترسيم او انعكاس پيدا مي‎كند به كار مي‎برد (سيف‎ نراقي، مريم، 1368، ص 83). در تست گوديناف (51 ماده) وجود دارد كه به هر ماده يك نمره داده مي‎شود مجموعه نمرات آزمودني سن عقلي وي را تعيين مي‎كند تست را مي‎توان به صورت فردي يا گروهي اجرا كرد به كودك يك جعبه مداد رنگي كه شامل هفت رنگ آبي، سبز، قرمز، زرد، بنفش، قهوه‎اي و سياه است داده مي‎شود و هم‎چنين يك مداد سياه معمولي، پاك‎كن و يك ورقه كاغذ ‎A4 نيز به صورت عمودي در اختيار وي قرار مي‎گيرد. آزمايشگر به كودك مي‎گويد: «روي اين كاغذ يك آدم بكش تا اونجا كه مي‎توني قشنگ باشد اگه خواستي اونو رنگ كن».
برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است