اسایش و راحتی امروز حاصل رنج و زحمت دیروز است.(کوروش کبیر)
خانه » پروژه » روانشناسی و اجتماعی » دانلود پروژه ارزشیابی شخصیت کودکان
دانلود پروژه ارزشیابی شخصیت کودکان

دانلود پروژه ارزشیابی شخصیت کودکان

ارزشیابی شخصیت کودکان
فهرست مطالب
چکیده فصل اول: ۳
بیان مسئله: ۳
اهداف پژوهش ۳
الف: استفاده از نقاشی به عنوان وسیله‎ای ساده برای سنجش رشد شناختی. ۳
اهمیت پژوهش: ۴
سایر فرضیه‎ها: ۴
فصــل اول ۸
مقدمه: ۹
اهداف پژوهش: ۱۱
اهمیت پژوهش: ۱۲
دلایل ارائه فرضیه: ۱۳
تعریف واژه‎ها: ۱۶
الف- تعریف نظری: ۱۶
ب- تعریف عملی: ۱۶
۲- تست آدمک رنگی: ۱۷
چکیده فصل دوم: ۱۸
سوابق تحقیق: ۱۸
الف- دیدگاه تکاملی: ۱۸
ب- دیدگاه پیاژه از نقاشی: ۱۸
تفاوتهای پسران و دختران: ۱۹
بکارگیری رنگ در نقاشی ۱۹
فصل دوم ۲۱
اولین وسیله آموزش:‌ ۲۲
نقاشی چیست؟ ۲۲
۲- دیدگاه پیاژه: ۲۳
الف ‎- مرحله حسی ‎- حرکتی: ۲۴
ب- مرحله پیش عملیاتی: ۲۵
ج- مرحله عملیاتی عینی: ۲۵
د- مرحله عملیات صوری: ۲۶
۳- دیدگاه روانکاوی: ۲۷
پژوهش در مورد نقاشی: ۲۹
نقاشی سالم: ۳۴
عوامل مؤثر در بیان نقاشی کودکان: ۳۵
تفاوت‎های خلقی در کودکان: ۳۶
میزان فعال بودن: ۳۸
تحریک‎پذیری: ۳۸
بازداری و ترس: ۳۹
مراحل تحول شناختی: ۴۵
بکارگیری رنگ در نقاشی: ۵۱
چکیده فصل سوم: ۵۴
جامعه آماری: ۵۴
روش نمونه‎گیری: ۵۴
روش اجراء: ۵۵
فصــل سوم ۵۶
تست آدمک رنگی: ۵۷
جامعه آماری: ۵۷
نمونه آماری: ۵۸
روش نمونه‎گیری: ۵۸
روش آماری: ۵۸
روش اجرا: ۵۹
قابلیت اعتماد و اعتبار آزمون ترسیم آدمک: ۵۹
فصــل چهارم ۶۱
توصیف اطلاعات ۶۲
جدول (۱-۲) ‎- توزیع فراوانی نمرات سر دختران ۶ ساله ۶۳
نمودار (۲-۲) – هیستوگرام نمرات سر دختران ۶ ساله ۶۳
جدول (۳-۲) – توزیع فراوانی نمرات سر پسران ۶ ساله ۶۴
نمودار (۴-۲) – هیستوگرام نمرات سر پسران ۶ ساله ۶۴
جدول (۵-۲) – توزیع فراوانی نمرات طرح بدن دختران ۶ ساله ۶۵
نمودار (۶-۲) – هیستوگرام نمرات طرح بدن دختران ۶ ساله ۶۶
آزمون معنی‎دار بودن میانگین نمرات سر دختران و پسران ۶ ساله ۶۶
جدول (۷-۲) – توزیع فراوانی نمرات طرح بدن پسران ۶ ساله ۶۸
نمودار (۸-۲) – هیستوگرام نمرات طرح بدن پسران ۶ ساله ۶۸
جدول (۹-۲) – توزیع فراوانی نمرات لباس دختران ۶ ساله ۷۰
فصــل پنجم ۱۲۱
بحث و نتیجه‎گیری ۱۲۲
منابع فارسی: ۱۲۷
منابع انگلیسی ۱۲۹
 چکیده فصل اول:
نقاشی کودک یک پیام است، آنچه را که او  نمی‎تواند به لفظ درآورد به ما انتقال می‎دهد. بررسی و درک زبان نقاشی اطلاعات ارزنده‎ایی را در اختیار والدین و مربیان و روانشناسان و همه کسانی می‎گذارد که خواهان درک و دریافت راز و رمز جهان کودک هستند، اکتشاف نظامدار این قلمرو به آخرین دهه‎های قرن گذشته بازمی‎گردد و بر قوانینی متکی است که خط‎شناسی نیز از آن سود جسته است.
بیان مسئله:
با توجه به گسترش پژوهشهای تجربی در زمینه روانشناسی کودک به ویژه به کمک دانش رفتاری و داده‎های اساسی که روانشناسی سنجشی در مورد پرورش سیستم عصبی و مرکزی ارائه داده‎اند، نگرش بزرگسالان در جهات گوناگون رفتاری کودکان دستخوش تغییرات مختلفی شده است. بنا به تحقیق (ورپیلو) دو روند اساسی در توسعه و پیشرفت درک کودک مؤثر واقع می‎شود که یکی تشخیص شناخت اشیاء و دیگری تمایز بین آنهاست.
اهداف پژوهش
 الف: استفاده از نقاشی به عنوان وسیله‎ای ساده برای سنجش رشد شناختی.
ب: به دست آوردن ارتباط بین جنسیت و رشد شناختی.
ج: به دست آوردن ارتباط بین سن و رشد شناختی.
  اهمیت پژوهش:
در عصر حاضر هر روز که می‎گذرد هنر کودکان اهمیت بیشتری می‎یابد و به خاطر تأثیری که روانشناسی و علوم تربیتی از آن به عمل می‎آورد همپای دیگر هنرهای مختلف رو به تکامل و پیشرفت است، هنر و نقاشی کودکان گواه راستینی بر حقایق اجتماعی و روانشناسی است.
فرضیه:
سطح تحول‎یافتگی (رشد شناختی) در دختران بالاتر از پسران است.
تعاریف عملیاتی:
الف: تعریف رشد شناختی: رشد شناختی به تغییراتی مربوط می‎شود که در حوزه فعالیت ذهنی روی می‎دهد و احساس، ادراک، حافظه، تفکر، استدلال و زبان را شامل می‎شود.
ب: تست آدمک رنگی: این آزمون در سال ۱۹۷۷ توسط ژاکلین روآیه روانشناس فرانسوی ابداع و هنجارگزینی شده است.
سایر فرضیه‎ها:
۱- بین نمرات مقیاس سر دختران ۶ ساله با نمرات سر پسران ۶ ساله تفاوت معناداری وجود دارد.
۲- بین نمرات مقیاس سر دختران ۷ ساله با نمرات سر پسران ۷ ساله تفاوت معناداری وجود دارد.
۳- بین نمرات مقیاس سر دختران ۸ ساله با نمرات سر پسران ۸ ساله تفاوت معناداری وجود دارد.
۴- بین نمرات مقیاس سر دختران ۹ ساله با نمرات سر پسران ۹ ساله تفاوت معناداری وجود دارد.
۵- بین نمرات مقیاس طرح بدن دختران ۶ ساله با نمرات طرح بدن پسران ۶ ساله تفاوت معناداری وجود دارد.
۶- بین نمرات مقیاس طرح بدن دختران ۷ ساله با نمرات طرح بدن پسران ۷ ساله تفاوت معناداری وجود دارد.
۷- بین نمرات مقیاس طرح بدن دختران ۸ ساله با نمرات طرح بدن پسران ۸ ساله تفاوت معناداری وجود دارد.
۸- بین نمرات مقیاس طرح بدن دختران ۹ ساله با نمرات طرح بدن پسران ۹ ساله تفاوت معناداری وجود دارد.
۹- بین نمرات مقیاس طرح لباس دختران ۶ ساله با نمرات طرح لباس پسران ۶ ساله تفاوت معناداری وجود دارد.
۱۰- بین نمرات مقیاس طرح لباس دختران ۷ ساله با نمرات طرح لباس پسران ۷ ساله تفاوت معناداری وجود دارد.
۱۱-بین نمرات مقیاس طرح لباس دختران ۸ ساله با نمرات طرح لباس پسران ۸ ساله تفاوت معناداری وجود دارد.
۱۲- بین نمرات مقیاس طرح لباس دختران ۹ ساله با نمرات طرح لباس پسران ۹ ساله تفاوت معناداری وجود دارد.
۱۳- بین نمرات کلی دختران ۶ ساله با نمرات کلی پسران ۶ ساله تفاوت معناداری وجود دارد.
۱۴- بین نمرات کلی دختران ۷ ساله با نمرات کلی پسران ۷ ساله تفاوت معناداری وجود دارد.
۱۵- بین نمرات کلی دختران ۸ ساله با نمرات کلی پسران ۸ ساله تفاوت معناداری وجود دارد.
۱۶- بین نمرات کلی دختران ۹ ساله با نمرات کلی پسران ۹ ساله تفاوت معناداری وجود دارد.
۱۷- بین نمرات کلی دختران ۶ ساله با نمرات کلی دختران ۷ ساله تفاوت معناداری وجود دارد.
۱۸- بین نمرات کلی دختران ۷ ساله با نمرات کلی دختران ۸ ساله تفاوت معناداری وجود دارد.
۱۹- بین نمرات کلی دختران ۸ ساله با نمرات کلی دختران ۹ ساله تفاوت معناداری وجود دارد.
۲۰- بین نمرات کلی پسران ۶ ساله با نمرات کلی پسران ۷ ساله تفاوت معناداری وجود دارد.
۲۱- بین نمرات کلی پسران ۷ ساله با نمرات کلی پسران ۸ ساله تفاوت معناداری وجود دارد.
۲۲- بین نمرات کلی پسران ۸ ساله با نمرات کلی پسران ۹ ساله تفاوت معناداری وجود دارد.
۲۳- بین نمرات کلی دختران با نمرات کلی پسران تفاوت معناداری وجود دارد.
۲۴- بین نمرات کلی دختران با افزایش سن تفاوت معناداری وجود دارد.
۲۵- بین نمرات کلی پسران با افزایش سن تفاوت معناداری وجود دارد.
نتایج به دست آمده براساس فرمول ‎t تفاوت معنی‎دار رشد شناختی در دو گروه پسران و دختران را نشان می‎دهد یعنی دختران در این تست برتری خود را نسبت به پسران نشان دادند و از فرضیات مطرح شده به جز فرضیات ۲۲-۲۱-۱۹-۱۷-۹-۶-۵-۲-۱، فرضیات دیگر تأیید شدند.
فصــل اول
 مقدمه:
 نقاشی کودک یک پیام است آنچه را که او نمی‎تواند به لفظ درآورد و به ما انتقال دهد. بررسی و درک زبان نقاشی، اطلاعات ارزنده‎ایی را در اختیار والدین، مربیان، روانشناسان و همه کسانی می‎گذارد که خواهان درک و دریافت راز و رمز جهان کودک هستند اکتشاف نظامدار این قلمرو به آخرین دهه‎های قرن گذشته بازمی‎گردد و بر قوانینی متکی است که خط‎شناسی نیز از آنها سود جسته است. همچنین دیدگاه روان تحلیل‎گری براساس بررسی گستره معانی نمادهائی که در خوابدیده‎ها و اسطوره‎ها، افسانه‎ها و در زندگی بازیافت می‎شوند به غنای آن در قرن حاضر کمک کرده است. کودک همه مسائل خود را به واسطه نقاشی به تجربه درمی‎آورد و خود را می‎آزماید و من خویشتن را بنا می‎کند.
خطوط ترسیمی، انعکاسی از دنیای هیجانی او هستند و نقاشی به تنهایی به منزله جهانی است که به موازات افزایش هشیاری و دگرگونی‎های کودک متحول می‎گردد. (دادستان، پریرخ، ۱۳۷۴، ص ۱)
بیان مسئله:
با توجه به گسترش پژوهشهای تجربی در زمینه روانشناسی کودک به ویژه به کمک دانش رفتاری و داده‎های اساسی که روانشناسی سنجشی در مورد پرورش سیستم عصبی مرکزی ارائه داده‎اند، نگرش بزرگسالان در جهات گوناگون رفتار کودکان دستخوش تغییرات مختلفی شده است. (فراری، ۱۳۷۱، ص ۷)
نقاشی کودک نیز در مراحلی که حوادث را دسته‎بندی و عرضه می‎کند و روند تجدیدی و تکامل یافته‎ای را از زمان خط خطی کردن، تا زمانی که خطوطی معنادار و بالاخره مبتنی بر قوانین پرسکتیو و شالوده منطقی رسم می‎کند می‎توان چیزی شبیه خواب و رویا معنی کرد. نقاشی نیز مثل خواب و رویا به کودک امکان می‎دهند تا اطلاعات و اعمالی را که از دنیای بیرون کسب می‎کند از هم جدا سازد و سپس آنها را دوباره تنظیم کند. در نقاشی همانند خواب و رویا کودک خود را از ممنوعیتها رها می‎سازد و با ما در حالتی ناخودآگاه درباره مسائل کشفیات و دلهره‎هایش صحبت می‎کند به همین دلیل اگر آموزش نقاشی را در پایه صحیح نقاشی قرار دهیم و در آن به کودکان از سنین پایین تمرین کپی و تقلید کردن را بیاموزیم اشتباه بزرگی مرتکب شده‎ایم. «فراری، ۱۳۷۱، ص۳)
پرورش قدرت بیان نقاشی، فقط وابسته به تکامل جسمی کودک نیست. بلکه با درک و شعور او نیز در ارتباط است. این ادراک در بدو تولد بسیار جزئی است. ولی با پیشرفت سن، مطبوع و ظریف می‎شود. در حقیقت چون می‎توان گفت: که چون کودک هنوز مهارت کافی ندارد بنابراین نمی‎تواند خوب نقاشی کند. حتی یک فرد بالغ هم اگر بخواهد با پاهایش خانه‎ای را رسم کند، خواه ناخواه، اثری درهم و برهم به دست خواهد آمد ولی این اثر بسیار کاملتر از نقاشی کودک خواهد بود. با وجود این کودک از همان آغاز خط‎نگاری از اینکه سه وجه چشم، مغز و دست خود را به کار می‎اندازد لذت می‎برد. بنا به تحقیق (دورپیلو) دو روند اساسی در توسعه و پیشرفت درک کودک مؤثر واقع می‎شود که یکی تشخیص شناخت اشیاء و دیگری تشخیص تمایز آنهاست. «دادستان، پریرخ، ۱۳۷۴، ص ۳۱)
اهداف پژوهش:
رشد شناختی به تغییراتی مربوط می‎شود که در حوزه فعالیت ذهنی روی می‎دهد و احساس و ادراک، حافظه، تفکر، استدلال و زبان را شامل می‎شود ما بتدریج تعداد زیادی مهارتهای ذهنی مهم کسب می‎کنیم. مثلاً در مقایسه با کودکان به راحتی می‎توانیم درباره مفاهیم انتزاعی مثل دموکراسی عدالت و اخلاق فکر کنیم، علاوه برآن می‎توانیم موقعیتهای فرضی در نظر بگیریم و برای یک مسئله معین به طور ذهنی راه‎حلهای بسیاری پیدا کنیم و تجربه‎های ذهنی خاص خود را پیش ببریم و به شیوه‎های تکرار خود جهت دهیم. (جیمز دبلیو و وند رزندن، ۱۳۷۶، ص ۳۰) و نقاشی در حقیقت شکلی از کنش نشانه‎یی است که در حد فاصل بین بازی کنایه‎ایی و تصویر ذهنی قرار دارد و از طرفی مثل بازی کنایه‎ایی موجود همان لذت‎ کنشی و همان خودمختاری در تعیین سرنوشت افعال خویش و از طرف دیگر مثل تصویر ذهنی در واقع یک قسم کوشش است برای تقلید از واقعیت. لوکه نقاشی را یک نوع بازی تلقی می‎کند اما این را هم باید گفت که نقاشی حتی در اشکال ابتدایی خود هر چیزی را با هر چیز دیگر وفق نمی‎دهد و شبیه نمی‎سازد بلکه مثل تصویر ذهنی بیشتر با سازگاری تقلیدی وفق دادن من با واقعیت قابل مقایسه است. (ژان، پیاژه، مترجم دکتر پورباقر، ۱۳۵۵، ص ۹۰) و پژوهشگر در این تحقیق قصد دارد نقاشی را به عنوان وسیله‎ای برای سنجش رشد شناختی به کار برد و اهداف دیگری که پژوهشگر در این تحقیق در نظر دارد به شرح زیر می‎باشد:
۱- استفاده از نقاشی به عنوان وسیله‎ای ساده برای سنجش رشدشناختی
۲- به دست آوردن یک رابطه بین جنسیت و رشدشناختی
۳- به دست آوردن یک رابطه بین سن و رشدشناختی
اهمیت پژوهش:
در عصر حاضر هر روز که می‎گذرد هنر کودکان اهمیت بیشتری می‎یابد و به خاطر تأثیری که روانشناسی و علوم تربیتی از آن به عمل آورده همپایی دیگر هنرهای مختلف رو به تکامل و پیشرفت است و هنر نقاشی کودکان گواه راستینی بر حقایق اجتماعی و روانشناسی است.
نقاشی کودک به ما کمک می‎کند تا به درک و فهم کودک و ارزیابی او از مسائل و محیط اطرافش آگاه شویم. (سیف نراقی، ۱۳۶۸، ص ۸۳) کودکان با هنر نقاشی و داستانهای مرتبط با آن جزئی از وجود یا ویژگیهای خویش را نمایان می‎سازند به این دلیل است که این ابزار وسیله مناسبی برای راه یافتن به دنیای پر رمز و راز آن تلقی می‎شود. (سیف نراقی، ۱۳۶۸، ص ۲۶۱)
هنگامی که کودکان عادت به نقاشی می‎کنند موفق می‎شوند شخصیت خود را نیز بیان کنند در آن زمان است که غالباً احساسات و الهاماتی را بیان می‎کنند که انسان به سختی می‎تواند باور کند که آنها با چنین شیوه‎ایی قادر به انجام آن باشند نقاشی کودکان به ما امکان می‎دهد تا روند پرورش فکری آنها را بشناسیم و ببینیم آنها راجع به دنیا و اشخاصی که با آنها زندگی می‎کنند چگونه می‎اندیشند و بالاخره متوجه می‎شویم که چه آموخته‎اند و اثر محیط به پرورش آنها چه بوده و نگرش و مشکلات عاطفی آنها چیست؟ ولی روشن‎ترین نکته‎ای که از نقاشی خود به خودی کودکان تراوش می‎کند کشف ملموسی عالم است که بزرگسالان آن را فراموش کرده‎اند. نمونه‎های منطق و مشکلات این عالم فقط مربوط به دوران کودکی است که هنوز با الگوهای فرهنگی جامعه آشنا نشده است. این موضوع برای کودکان عقب‎مانده نیز صادق است و آنچه نیز به آهستگی موفق به بیان دنیای خودش می‎شوند. (فراری، ۱۳۷۱، ص ۹۵-۹۴)
فرضیه:
سطح تحول یافتگی (رشد شناختی) در دختران بالاتر از پسران است.
دلایل ارائه فرضیه:
الف: سطح تحول‎یافتگی با بلوغ جنسی در ارتباط است و چون بلوغ جنسی در دختران زودتر از پسران اتفاق می‎افتد، بنابراین انتظار می‎رود سطوح تحول‎یافتگی در دختران بالاتر باشد.
ب: بعد از بلوغ جنسی توجه دختران به فضای شخصی و جسمانی خود معطوف است ولی پسران به فضای بیرونی بیشتر اهمیت می‎دهند و این مسأله احتمالاً در ترسیم آدمک تأثیر دارد.
متغیرهای تحقیق:
الف: رشد شناختی ب: جنسیت ج: سن
سایر فرضیه‎ها:
۱- بین نمرات مقیاس سر دختران ۶ ساله با نمرات سر پسران ۶ ساله تفاوت معناداری وجود دارد.
۲- بین نمرات مقیاس سر دختران ۷ ساله با نمرات سر پسران ۷ ساله تفاوت معناداری وجود دارد.
۳- بین نمرات مقیاس سر دختران ۸ ساله با نمرات سر پسران ۸ ساله تفاوت معناداری وجود دارد.
۴- بین نمرات مقیاس سر دختران ۹ ساله با نمرات سر پسران ۹ ساله تفاوت معناداری وجود دارد.
۵- بین نمرات مقیاس طرح بدن دختران ۶ ساله با نمرات طرح بدن پسران ۶ ساله تفاوت معناداری وجود دارد.
۶- بین نمرات مقیاس طرح بدن دختران ۷ ساله با نمرات طرح بدن پسران ۷ ساله تفاوت معناداری وجود دارد.
۷- بین نمرات مقیاس طرح بدن دختران ۸ ساله با نمرات طرح بدن پسران ۸ ساله تفاوت معناداری وجود دارد.
۸- بین نمرات مقیاس طرح بدن دختران ۹ ساله با نمرات طرح بدن پسران ۸ ساله تفاوت معناداری وجود دارد.
۹- بین نمرات مقیاس طرح لباس دختران ۶ ساله با نمرات طرح لباس پسران ۶ ساله تفاوت معناداری وجود دارد.
۱۰- بین نمرات مقیاس طرح لباس دختران ۷ ساله با نمرات طرح لباس پسران ۷ ساله تفاوت معناداری وجود دارد.
۱۱-بین نمرات مقیاس طرح لباس دختران ۸ ساله با نمرات طرح لباس پسران ۸ ساله تفاوت معناداری وجود دارد.
۱۲- بین نمرات مقیاس طرح لباس دختران ۹ ساله با نمرات طرح لباس پسران ۹ ساله تفاوت معناداری وجود دارد.
۱۳- بین نمرات کلی دختران ۶ ساله با نمرات کلی پسران ۶ ساله تفاوت معناداری وجود دارد.
۱۴- بین نمرات کلی دختران ۷ ساله با نمرات کلی پسران ۷ ساله تفاوت معناداری وجود دارد.
۱۵- بین نمرات کلی دختران ۸ ساله با نمرات کلی پسران ۸ ساله تفاوت معناداری وجود دارد.
۱۶- بین نمرات کلی دختران ۹ ساله با نمرات کلی پسران ۹ ساله تفاوت معناداری وجود دارد.
۱۷- بین نمرات کلی دختران ۶ ساله با نمرات کلی دختران ۷ ساله تفاوت معناداری وجود دارد.
۱۸- بین نمرات کلی دختران ۷ ساله با نمرات کلی دختران ۹ ساله تفاوت معناداری وجود دارد.
۱۹- بین نمرات کلی دختران ۸ ساله با نمرات کلی دختران ۹ ساله تفاوت معناداری وجود دارد.
۲۰- بین نمرات کلی پسران ۶ ساله با نمرات کلی پسران ۷ ساله تفاوت معناداری وجود دارد.
۲۱- بین نمرات کلی پسران ۷ ساله با نمرات کلی پسران ۸ ساله تفاوت معناداری وجود دارد.
۲۲- بین نمرات کلی پسران ۸ ساله با نمرات کلی پسران ۹ ساله تفاوت معناداری وجود دارد.
۲۳- بین نمرات کلی دختران با نمرات کلی پسران تفاوت معناداری وجود دارد.
۲۴- بین نمرات کلی دختران با افزایش سن تفاوت معناداری وجود دارد.
۲۵- بین نمرات کلی پسران با افزایش سن تفاوت معناداری وجود دارد.
تعریف واژه‎ها:
واژه‎ها و اصطلاحات مورد نظر هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ عملی تعریف می‎شوند.
الف- تعریف نظری:
نقاشی و طراحی از مهمترین عوامل در بیان مقاصد و افکار و عقاید و نیازهای درونی بشر محسوب می‎شود که از دیرباز مورد استفاده انسان قرار داشته است. اشتغال به این فعالیت خلاقه اعم از آفرینش نقاشی یا کاربرد و استفاده از آن می‎تواند علاوه بر پرورش حس زیبائی دوستی و ذوق هنری انسان نقش مؤثری در رشد شخصیت، شناخت مشکلات و نابسامانیهای روانی وی داشته باشد (میرزابیگی، ۱۳۷۰، ص ۱۰۸).
ب- تعریف عملی:
۱- تحول شناختی (رشدشناختی)
Cognition: the mental activity through which human beings acquire and process kowledge.
The field of coqnitire devebpment of cuses an how intellectuall abilities and know ledge of the world change as a person grows older.
شناخت، فعالیتهای ذهنی که از طریق آن انسان یا موجود زنده کسب کننده و تحلیل‎کننده دانش است که از طریق آن دانش را کسب و تحلیل می‎کنند.
زمینه تحول شناختی: (رشدشناختی) متمرکز است بر اینکه چطور توانائی ذهنی (هوشی) ودانش نسبت به جهان دریک انسان در حال رشد تغییر می‎کند ‎(D:Ross,D:Park,1999,Page:320).
۲- تست آدمک رنگی:
این تست در سال ۱۹۷۷ توسط (ژاکلین رویه‎آیه) روانشناس فرانسوی ابداع و هنجارگزینی شده است (دادستان، پریرخ، ۱۳۷۴، ص ۱۳) تجسم ترسیمی شکل انسان به دوره‎های ماقبل تاریخ بازمی‎گردد «ترسیم یک آدمک» به منزله فعالیت ارتجاعی کودک نیز محسوب می‎شود. براساس بررسی آثار یک هنرمند می‎توان به آسانی« سبک» رایج عصر وی و هم‎چنین شخصیت او را بازشناخت به همین دلیل است که روان‎شناسان کوشش کرده‎اند تا به ویژگی‎های روان‎شناختی کودکان براساس تولیدات ترسیمی آنها دست یافت و بدین ترتیب، (تست ترسیم آدمک) خلق شده است (دادستان، پریرخ، ۱۳۷۴، ص ۱۵).
نخستین تدوین رسمی روش نقاشی فرافکنی توسط آزمون نقاشی آدمک گودیناف بود او این آزمون را تنها برای برآورد تواناییهای شناختی کودکان آن‎گونه که در کیفیت ترسیم او انعکاس پیدا می‎کند به کار می‎برد (سیف‎ نراقی، مریم، ۱۳۶۸، ص ۸۳). در تست گودیناف (۵۱ ماده) وجود دارد که به هر ماده یک نمره داده می‎شود مجموعه نمرات آزمودنی سن عقلی وی را تعیین می‎کند تست را می‎توان به صورت فردی یا گروهی اجرا کرد به کودک یک جعبه مداد رنگی که شامل هفت رنگ آبی، سبز، قرمز، زرد، بنفش، قهوه‎ای و سیاه است داده می‎شود و هم‎چنین یک مداد سیاه معمولی، پاک‎کن و یک ورقه کاغذ ‎A4 نیز به صورت عمودی در اختیار وی قرار می‎گیرد. آزمایشگر به کودک می‎گوید: «روی این کاغذ یک آدم بکش تا اونجا که می‎تونی قشنگ باشد اگه خواستی اونو رنگ کن».
برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است