در این جهان، همواره برای كسانی كه از خطری بهراسند، خطری وجود خواهد داشت.
خانه » پروژه » روانشناسی و اجتماعی » دانلود پروژه ارزشیابی مهارت شغلی
دانلود پروژه ارزشیابی مهارت شغلی

دانلود پروژه ارزشیابی مهارت شغلی

ارزشیابی مهارت شغلی

فهرست مطالب

نظریه نوین مدیریت : تئوری سیستم ۵
ـ تعریف سیستم ۵
انواع سیستم ۶
ـ سیستم بسته : ۶
سازمان ۷
ـ تعریف سازمان ۷
انواع سازمان ها ۸
شناسایی سبک های مدیریتی ۱۱
سبک های مدیریتی ۱۱
مدیریت عبارت از : ۱۲
ویژگی ها یا ملاک های مدیریت ۱۲
اصول مدیریت وکاربرد آنها ۱۳
مفهوم آموزش ۱۵
مفهوم مدیریت آموزشی ۱۷
مدیریت آموزش یعنی مهارت در استفاده از روابط انسانی : ۱۸
مدیریت آموزشی یعنی مهارت در برقراری روابط گروهی : ۱۸
مدیریت آموزش یعنی مهارت در ارزشیابی : ۱۸
مفهوم مدیریت آموزشی (میرکمالی ، سید محمد (۱۳۷۳) ص ۲۱) ۱۹
۱- برنامه ریزی : ۲۰
۲- سازماندهی : ۲۰
۳- کارگزینی : ۲۰
۴- هدایت و سرپرستی : ۲۱
۵- کنترل (ارزشیابی): ۲۱
۶- تصمیم گیری : ۲۱
اهداف مدیریت آموزشی ۲۱
(خلاصه کانون فارغ التحصیلان دانشگا آزاد) ۲۳
مقررات تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای ۲۹
مراکز کارآموزی ۳۰
ماده ۱۱۶- قرارداد کارآموزی علاوه بر مشخصات طرفین باید حاوی مطالب ذیل باشد : ۳۱
آشنایی با مسایل و مسئولیتهای حقوقی مدیریت آموزشگاه ۳۲
مربیان ، شرایط اشتغال و مسئولیت آنها ۳۵
ماده ۱۵- مربیان باید حائز شرایط زیر باشند . ۳۵
نظارت و بازرسی و مقررات مربوط به لغو پروانه تاسیس و تعطیل آموزشگاه ۳۶
تاریخچه برنامه ریزی آموزشی در ایران ۳۷
اصول تشخیص و انتخاب کادر آموزشی آموزشگاه ۳۸
فرآیند برنامه ریزی آموزشی ۴۰
اصول تدوین اهداف کلی و جزیی دوره آموزشی (احدیان ، محمد ، ص ۱۲) ۴۱
انواع اهداف آموزشی ۴۲
اصول تامین امکانات آموزشی آموزشگاه ۴۴
شناسایی : اصول ارزشیابی جامع و فراگیر و اصول ارزشیابی از اثر بخشی آموزشی ۴۶
مفهوم ارزشیابی : ۴۷
انواع ارزشیابی ۴۹
– ارزشیابی از طریق مشاهده : ۵۰
مرحله ی اول : بیان هدف و توجیه کردن دانش آموزان : ۵۲
مرحله ی دوم : ساخت ابزارهای نظرسنجی : ۵۲
اثربخشی ارزشیابی ۵۳
کارآیی و اثربخشی ۵۵
انواع ویرایش ۵۶
نوشته های ادبی ۶۰
مقررات مکاتبات اداری ۶۱
مقررات مکاتبات اداری ۶۳
شناسایی اصول تهیه گزارشهای مورد نیاز آموزشگاه ۶۴
مطالعه و مراجعه به منابع و مآخذ: ۶۵
ارتباط ۶۷
تعریف ارتباط ۶۸
توضیح هر یک از عناصر مدل (استونر ، ۱۹۸۲) ۷۰
روش های ارتباطی ۷۲
توانایی برقراری روابط انسانی : ۷۳
مفهوم روابط انسانی ۷۴
شاخه های روابط انسانی ۷۴
مهارت برقراری ارتباط ۷۴
آشنایی با اصول روانشناسی عمومی ۷۶
رویکردهای نظری در جامعه شناسی ۷۸
تعریف حسابداری : ۷۸
تعرفه های آموزشی ۸۱
هدف از تجزیه و تحلیل صورتحسابهای حسابداری : ۸۵
اصول نظارت بر امور مالی آموزشگاه ۸۶
اهمیت حوادث ناشی از کار ۸۸
۵- کمکهای اولیه در برق گرفتگی : ۹۴
۱۰- کمکهای اولیه به هنگام ورود اجسام خارجی در بدن ۹۷
نکات لازم جهت پیشگیری از خطرات آتش سوزی ۹۷
منابع و مآخذ ۹۹
آشنایی با مفهوم سیستم و انواع آن (سیستم های باز و بسته و کارکردهای آنها)
نظریه نوین مدیریت : تئوری سیستم
چنانکه ملاحظه شد ، نظریه های سازمانی و شیوه های مختلف مدیریت در طول زمان مورد تحول و تکامل قرار گرفته است . در طی ده سال گذشته ، رویه خاصی زیر عنوان «تئوری سیستم» برای بررسی های سازمانی متداول گردیده است که ممکن است به عنوان پایه و مبنائی برای بهم پیوستن و ارتباط نظریه های مختلف سازمانی و شیوه های متعدد مدیریت بکار رود .
ـ تعریف سیستم
اصلاح سیستم به « مجموعه از اجزاء وابسته » اطلاق می شود . به عبارت دیگر ، سیستم به معنای یک «کل» بکار می رود که از ترکیب اجزاء متعددی تشکیل یافته است . حدود سیستم اصلی و سیستم های فرعی همیشه تابع قواعد و ضوابط یعنی نیست به عنوان ، اگر بدن انسان را یک سیستم اصلی فرض کنیم ، هر یک از اجزاء آن (مانند دستگاه گوارش) سیستم فرعی بشمار می رود ، ولی چنانچه خود دستگاه گوارش را سیستم اصلی تلقی نمائیم ، اجزاء وابسته (مانند معده ، روده ، کبد و …) سیستم های فرعی سیستم اصلی (دستگاه گوارش) را تشکیل می دهند . بهمین ترتیب در داخل یک سازمان (به عنوان سیستم اصلی) سازمان غیررسمی یک سیستم فرعی محسوب می شود ، ولی اگر سازمان  غیررسمی خود سیستم اصلی تلقی شود ، در این صورت سیستم های فرعی رفتار عبارتند از شبکه روابط اجتماعی ، شبکه روابط تخصصی ، شبکه قدرت و غیره که قبلاً مورد بحث واقع شد . (اقتداری ، علی محمد (۱۳۱۰) ؛ ص ۶۴۰)
ـ سیستم (نظام) عبارت است از منظومه ای از عناصر و اجزایی که با هم ارتباط و کنش و واکنش متقابل داشته ، کل واحدی را به وجود می آوردند . هر سیستم درای حد و مرزی است که آن را از محیط یا پیرامونش متمایز و با آن مرتبط می سازد . حد و مرز بعضی سیستم ها ، نفوذ پذیر و بعضی دیگر نفوذ ناپذیر است بر مبنای این خاصیت آنها را به سیستم های باز و بسته تقسیم می کنند . (علاقه مند ، علی (۱۳۲۱) ص ۱۷۶)
انواع سیستم
سیستم معمولاً به دو نوع تقسیم می شود : سیستم باز (open system) و سیستم بسته (dosed system)
ـ سیستم بسته :
بیشتر به سیستم های مکانیکی در فیزیک و علوم اجتماعی اطلاق می شود . سیستم بسته صرفاً با استفاده از نیروهای داخلی و بدون ارتباط با محیط خارج می تواند به کار خود ادامه دهد . در نظریه های کلاسیک ، سازمان به عنوان یک «سیستم بسته» تلقی می شود که فقط متکی بر عوامل و نیروهای داخلی است و بدون ارتباط با محیط خارج می تواند مسائل خود را از طریق سلسله مراتب و تقسیم کار و روابط رسمی در داخل دستگاه حل و فصل کند . یکی از مشخصات سیستم بسته ، گرایش ذاتی در جهت تعادل ایستا و رکورد و توقف است . به عبارت دیگر در سیستم بسته بازده دستگاه تناسبی با منابع مصروفه ندارد و اتلاق منابع تا بی نظمی و اختلال و اقدامات بدون هدف برای حفظ وضع موجود رواج پیدا می کند . (kast and Rosenzweiy, op.cit, p.119.)
ـ سیستم باز :
برخلاف سیستم بسته ، در سیستم بازگشایی در جهت تعادل پویا و رشد و تکامل از طریق ارتباط دائم با محیط خارج ملاحظه می شود . در این حالت ، سیستم با دریافت منابع مادی و انسانی و تغییر و تبدیل آنها و سعی در ازدیاد و بهبود بازده ، بیش از آنچه نیرو می گیرد ، نیرو تولید می کند ، و بدین ترتیب خود را در مقابل سکون و نابودی حفظ می کند . در سیستم باز ، دستگاه نه تنها بایستی خود را با عوامل محیط خارج سازگار سازد ، بلکه دائماً خود را با عوامل متغیر داخلی نیز منطبق می سازد . (اقتداری ، علی محمد (۱۳۱۰) ص ۶۵)
مفهوم سازمان و انواع آن و کارکردهای سازمان های رسمی و غیررسمی سازمان
جامعه امروز ، جامعه سازمانی است . کودکان در سازمان هایی به نام زایشگاه بدنیا می آیند ، بیشتر سالهای رشد و پرورش خود را در سازمان هایی به نام مدرسه می گذرانند ، و پس از فراغت از مدرسه ، اغلب آنان به نحوی در سازمانهای دولتی ، صنعتی ، تجاری یا آموزشی مشغول کار می شوند . امروزه ، بخش عمده زندگی ما ، در سازمان ها یا در ارتباط با سازمان ها سپری می شود . در یکی کار می کنیم و از خدمات و تولیدات سازمانهای دیگر بهره مند می شویم . بعضی از آنها بزرگ و پیچیده اند نظیر سازمان های دولتی ، صنعتی ، دانشگاه ها و بعضی دیگر کوچک و ساده اند نظیر شرکت های خصوصی و انجمن های دانشجویی .
از این رو ، گردش امور زندگی ، وابسته به سازمان ها و پیشرفت و بقای جامعه ، تابع کار و عملکرد موثر آنهاست .
ـ تعریف سازمان
«سازمان عبارت از یک رشته روابط منظم و عقلانی است که بین افرادی که وظائف پیچیده و متعددی را انجما می دهند و کثرت تعداد آنان به قدری است که نمی توانند با هم در تماس نزدیک باشند به منظور تامین هدفهای مشترک خاصی برقرار می گردد»  برای روشن شدن این تعریف نخست به شرح اموری بپردازیم که انجام آن برای تشکیل هر نوع سازمان ضرورت دارد .
۱- تقسیم کار : برای همکاری موثر دسته جمعی و لازمه تشکیل سازمان در درجه اول تقسیم کار و طبقه بندی وظایف است .
۲- اخیار و مسئولیت : حدود اختیارات و مسئولیت های شاغل در هر شغل باید معلوم و مشخص شود .
۳- روابط : همکاری افراد در یک گروه متشکل به منظور تامین مقاصد یعنی مستلزم این است که روابط آنها با یکدیگر معلوم باشد .
برحسب عناصر مذکور در بالا سازمان را می توان عمل طبقه بندی وظائف ، تفویض اختیار و تثبیت مسئولیت برای اجرای وظائف ، و تعیین روابط به منظور همکاری موثر در انجام هدفهای سازمان تعریف نمود . (اقتداری ، علی محمد (۱۳۱۰) ص ۱۱۹)
در اینجا به کمک عناصر و ویژگی های مشترکی که سازمان ها دارند ، مفهوم سازمان را تعریف خواهیم کرد عناصر و ویژگی های مشترک سازمان ها به شرح زیرند :
۱- سازمان ها هدف دارند ، یعنی برای دستیابی به هدفها و مقاصد یعنی به وجود می آیند .
۲- سازمان ها از ترکیب اجتماعی افرادی که به طور گروهی کار می کنند ، تشکیل می شوند .
۳- فعالیت سازمانها استمرار زمانی دارد .
۴- سامزان ها ، فعالیت خود را از طریق تفکیک وظایف ، از روی برنامه ، و با استفاده از دانش و فن و ابزار انجام می دهند .
۵- سازمان ها ، واحدهای یکپارچه و یگانه ای از فعالیت های منظم هستند و کار فعالیت خود را به طور عقلانی و منطقی ، هماهنگ و هدایت می کنند .
بنابراین سازمان عبارتند از : هماهنگی معقول تعدادی از افراد که از طریق تقسیم وظایف و برقراری روابط منظم و منطقی ، برای تحقق هدف یا منظور مشترکی ، به طور مستمر ، فعالیت می کنند .
انواع سازمان ها
۱- سازمان رسمی : سازمان های رسمی به منزله تدابیر و وسایلی هستند که برای رفع نیازهای اساسی جامعه بوجود می آیند و با سیر تحولات اجتماعی روز به روز گسترده تر و پیچیده تر می شوند . آنها هدفهای گوناگون و متفاوتی دارند و برای رسیدن به هدفهای خود ، طبق برنامه فعالیت می کنند . فعالیت آنها مستلزم استفاده از منابع انسانی ، مادی و مالی است . سازمان های رسمی ، تحت نظم و ترتیب و قواعد و مقررات معینی فعالیت می کنند و رفتار و مناسبات افراد در آنها ، تحت الگو و موازین ویژه ای شکل می گیرد . چون ویژگی برجسته این سازمان ها آن است که رسماً و با قصد صریح نیل به هدفهای معین برپا می شوند ، اصطلاح سازمان رسمی بدانها اطلاق می شود . (علاقه مند ، علی (۱۳۲۱) ص ۵)
۲- سازمان غیررسمی : سازمان غیر رسمی الگوی روابطی پدید می آید که در هیچ نموداری منعکس نیست . در سازمان غیر رسمی بر روباط گروهی افراد سازمان استوار است و نیازهای فردی و گروهی آنها در شکل پذیری آن موثر است . روابط غیررسمی ، الگوی روابط رسمی سازمانی را تحت تاثیر قرار داده ، در نتیجه ، فراگرد تصمیم گیری و مدیریت را متاثر می سازد . سازماندهی ، نظام رسمی همکاری و اشتراک مساعی را پدید می آورد . با استخدام افراد و انتصاب افراد در پستها و مناصب سازمان رسمی ، میان آنها کنش های متقابلی شکل می گیرد و روابط متقابلی پدید می آید که غالباً در ساختار رسمی سازمان پیش بینی نشده اند . از این رو آنها ، برای ارضای نیازهای امنیت ، روابط اجتماعی ، احساس تعلق ، گروههای غیررسمی را بوجود می آورند . می توان گفت به محض تشکیل سازمان رسمی ، موجبات تشکیل گروههای غیررسمی ، و در نتیجه سازمان غیررسمی ، فراهم می شود . (علاقه مند ، علی (۱۳۲۱) ص ۱۱۳)
۳- سازمان ماتریس : امروزه به منظور تحقق موثر هدفها و پیشبرد و بهبود عملکردهای سازمانی ، جریان سازماندهی و طراحی ساختار سازمانی ، دستخوش تغییر شده است یکی از شیوه های جدیدی که در سازماندهی کار رایج شده ، طرح ماتریس است . از این طرح غالباً برای اجرای پروژه ها و طرحهای موقت استفاده می شود . با وجود این ، در طراحی ساختار دایمی نیز می توان آن را به کار برد . به زبان ساده ، سازمان ماتریس ترکیبی از گروه بندی واحدها برحسب وظایف تخصصی و خدماتی (تولید) است . (علاقه مند ، علی (۱۳۲۱) ص ۱۱۱)
« سازمان های اداری معمولاً از سه سطح مدیریتی و یک سطح عملیات تشکیل می گردد » :
۱- سطح مدیریت عالی : که در حقیقت طراحان خط مشی و روش های کلی سازمان هستند در این سطح مدیرعامل ، هیئت مدیر ، مشاورین مدیریت عالی و معاونین قرار دارند .
۲- سطح مدیریت اجرایی : که مسئولیت اجرای خط مشی سازمان را بعهده دارند که این سطح از مدیریت اولین سطح اجرایی روش های طراحی شده برای تحقق اهداف سازمان می باشد.
۳- سطح سرپرستان : سطوحی از مدیریت هستند که در سازمانهای دولتی با کارکنان مامور اجرای عملیات دائماً در تماس هستند و فعالیت های مورد نظر سازمان را به انجام می رسانند .
۴- سطح اجرای عملیات : که وظیفه عملیاتی و انجام فعالیت های تعریف شده سازمانی توسط این گروه انجام می گیرد . این سطح از سازمان مسئولیت سرپرستی ندارند لکن نسبت به عملیات انجام شده و فعالیت های مدنظر پاسخگو هستند .
لازم به تذکر است که کلیه سطوح مدیریتی ، اجرایی ، سرپرستی و عملیاتی علاوه بر داشتن مسئولیت و پاسخگویی باید از تعهد کاری برخوردار باشند فعالیت ها و اجرای امور با دقت نظر و صحت و در نهایت سلامتی انجام پذیرد . تعهد کاری میزان اهمیتی است که افراد نسبت به انجام فعالیت از خود بروز می دهند و از ویژگی های درونی شخصیت می باشند .
شناسایی سبک های مدیریتی
سبک های مدیریتی
در سبک های مدیریتی می توان وظیفه مداری ، رابطه مداری ، وظیفه مدری و رابطه مداری قوی و رابطه مدرای و وظیفه مداری ضعیف را از انواع مدل ها دانست .
– سبک وظیفه مداری : رفتاری است که با گرایش زیاد مدیر به تعیین نقش های کارمندان مشخص می شود براساس الگوی سه بعدی اثربخشی مدیر ، در صورتی که این سبک رفتاری مدیر در شرایط نامناسب به کار برده شود رفتار مدیر غیر اثربخش خواهد بود و مدیر «خودکامه» نام می گیرد . زمانی که این سبک رفتاری در شرایط مناسب به کار برده شود مدیر اثربخش بوده و به نام «مدیر مستبد خیراندیش» خوانده می شود .
– سبک رابطه مداری : مدیر حداقل گرایش به وظیفه و یا کار و حداکثر گرایش به رابطه یا فرد را داراست این سبک رفتاری در صورتی که در شرایط مناسب به کار رود اثربخش و مدیر فردی رشد دهنده تلقی می شود ولی اگر این سبک رفتاری در شرایط نامناسب به کار رود و در نتیجه غیر اثربخش باشد ، مدیر فردی مطیع و موعظه گر نامیده می شود .
– مدیریت به سبک وظیفه مداری و رابطه مداری قوی : فرد با گرایش زیاد مدیر به وظیفه مداری و نیز گرایش زیاد به رابطه مداری به طور هم زمان یعنی مدیریت تیمی توصیف می شود . مدیری که این سبک را در شرایط مناسب به کار گیرد مدیر «مجری» نام می گیرد و در صورتی که در شرایط نامناسب استفاده شود مدیر «سازشکار» نامیده می شود .
– در مدیریت به سبک مداری و رابطه مداری ضعیف : فرد با حداقل گرایش به وظیفه مداری و نیز حداقل گرایش به رابطه مداری توصیف می شود .
مدیریت عبارت از :
– هنر انجام دادن کار به وسیله دیگران (فالت . ۱۹۲۴)
– فراگرد تبدیل اطلاعات به عمل – این فراگرد تغییر و تبدیل را تصمیم گیری می نامیم (فوستر ، ۱۹۶۲ ، به نقل از آلبانیز ، ۱۹۷۵)
– فراگرد هماهنگ سازی فعالیت فردی و گروهی در جهت هدفهای گروهی (دانلی و همکاران ، ۱۹۷۱)
– ایجاد محیطی موثر برای افرادی که در گروههای رسمی سازمانی فعالیت می کنند (کونتز و اودانل ، ۱۹۷۲)
– هماهنگ سازی منابع انسانی و مادی در جهت تحقق هدفها (کاست و رزنزویگ ، ۱۹۷۴)
ویژگی ها یا ملاک های مدیریت
۱- فعالیت های منظم و سازمان یافته
۲- هدفها
۳- روابط میان منابع
۴- انجام دادن کار به وسیله دیگران
۵- تصمیم گیری
اصول مدیریت وکاربرد آنها
۱- اصل هماهنگی و وحدت هدف : یکی از مهمترین اصولی است که رعایت آن به منظور ایجاد وحدت عمل در تحقق هدف مشترک سازمان ضرورت دارد . این اصل با اصل وحدت هدف ارتباط دارد .
۲- اصل سلسله مراتب : وجود سلسله مراتب اداری برای تسهیل عمل هماهنگی لازم است . این اصل با طبقه بندی وظائف و توزیع عمودی اختیار و صلاحیت ارتباط دارد .
۳- اصل تخصص : لازمه طبقه بندی وظایف و تقسیم کار می باشد . این اصل با نوع و ماهیت وظایف ارتباط دارد .
۴- اصل وحدت فرماندهی : یکی از اصول تابعه سلسله مراتب محسوب می شود و برای ایجاد هماهنگی و جلوگیری از اختلاط مسئولیت بکار می رود .
۵- اصل حیطه نظارت : این اصل مربوط به تعداد کارمندانی است که سرپرستی آنان بخوبی و سهولت از عهده یک سرپرست برمی آید . این اصل با سلسله مراتب ارتباط نزدیک است .
۶- اصول اختیارات و مسئولیت : وظایف ، اختیارات و مسئولیت های مشاغل و همچنین روابط واحدهای مختلف سازمان باید در این اصل با صراحت کامل تعریف گردد .
۷- اصل تعادل : طبق این اصل ، در اجرای اصول و روشهای مختلف سازمانی باید به نحوی تعادل برقرار گردد که تحقق مقاصد و هدفهای عمومی سازمان حداکثر آسان شود .
۸- اصل انعطاف پذیری و مداومت : چون اوضاع و شرایط سازمان دائماً در حال تغییر است بدین لحاظ مداومت فعالیت های سازمان ایجاد می کند که مقررات ، تدابیر و روشهای قابل انعطاف برای مقابله با شرایط متغیر وضع گردد .
۹- اصل کارآیی : تحقق هدفهای سازمان با حداقل هزینه و جلوگیری از عواقب نامطلوب است .
کارکردهای مدیریت
۱- تنظیم برنامه : شامل پیش بینی عملیات اساسی و تعیین طرق اجرای آن به منظور تامین هدف سازمان است .
۲- تشکیل سازمان : شامل تعیین صریح حدود اختیارات می گردد که طبق آن وظائف از هم تفکیک می شوند و در عین حال بین آنها ارتباط و هماهنگی برقرار می کنند .
۳- کارگزینی : شامل استخدام و کارآموزی و همچنین تامین شرایط مساعد کار می گردد .
۴- فرماندهی : شامل عمل مداوم اخذ تصمیم های خاص یا کلی و صدور دستور به منظور تحقق یافتن هدف مطلوب می گردد .
۵- هم آهنگ کردن : شامل عمل مهم تطبیق وظایف مشاغل مختلف سازمان به منظور تحقق یافتن هدف مطلوب می گردد .
۶- ارتباطات : به معنای آنکه مجری کسانی را که در برابر آنها مسئول است از جریان پیشرفت امور آگاه سازد .
۷- بودجه بندی : شامل تنظیم طرح مالی عواید و مخارج سازمان و نظارت بر اجرای آن می شود .
نقش های مدیریت
اصطلاح نقش های مدیریت به مقولات خاصی از رفتارهای مدیریتی یا « مجموعه های سازمان یافته از رفتارها » که حول سه محور روابط میان شخصی ، انتقال اطلاعات و تصمیم گیری گروه بندی می شوند .
• نقش های میان شخصی (نقش های کلی) : هدف این نقش ها ، شکل دادن به روابط بین مدیر و اشخاص دیگر است .
۱- مقام تشریفاتی
نقش های ویژه ۲- رهبر
۳- رابط
• نقش های اطلاعاتی (نقش های کلی) : هدف این نقش ها ایجاد شبکه ای از ارتباطات است که آنان را به مبادله اطلاعات مورد نیاز قادر می سازد .
۱- خبرگیر
نقش های ویژه ۲- پخشگر
۳- سخنگو
• نقش های تصمیمی (نقش های کلی) : سازمان را به نحوی به کار و عمل متعهد می سازد .
۱- کارآفرین
نقش های ویژه ۲- مهارگر آشفتگی
۳- تخصیصگر منابع
مفهوم آموزش
آموزش و بهسازی منابع انسانی در عصر کنونی ، به لحاظ شرایط خاص زمانی یکی از وظایف اجتناب ناپذیر سازمانها و موسسات محسوب می شود . این مهم اصولاً در غالب «برنامه های آموزشی» مدون ، کوتاه مدت یا درازمدت به اجرا در می آید . در این راستا هر برنامه آموزشی از نظر علمی ، سه مرحله مستقل و در عین حال مرتبط به هم را داراست : الف) برنامه ریزی  ب) اجرا  ج) ارزشیابی
– آموزش رسمی : مجموع آموزشهایی که از کودکستان آغاز شده و تا آموزش عالی ادامه می یابد . این نوع آموزش سازمان یافته و دارای ساختاری مشخص است و از سلسله مراتب منظمی پیروی می کند .
– آموزش غیررسمی : هر نوع فعالیت آموزشی را گویندکه سازمان یافته و برنامه ریزی شده باشد ولی در خارج از نظام آموزش رسمی تحقق می پذیرد . (لطفعلی جباری : کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی)
تفاوت آموزشهای رسمی با آموزشهای غیررسمی
• آموزشهای رسمی ، آموزشهایی هستند که دارای ساختار ، هدف ، برنامه ریزی ، روشهای تدریس و ضوابط پذیرش می باشد و فرق آموزش غیررسمی با آموزش رسمی ، در این است که آموزش رسمی در داخل نظام آموزش و پرورش رسمی کشور صورت می پذیرد .
• آموزشهای غیررسمی ، مانند آموزش فنی و حرفه ای ، آموزش بزرگسالان و آموزش ضمن خدمت ، خارج از نظام آموزش رسمی هستند .
• در آموزش رسمی ، معلمان باید دارای مدریک تحصیلی باشند ، یعنی ضوابط خاص و از پیش تعیین شده ای برای معلمان این دوره ها مشخص شده ، در حالی که در آموزش غیررسمی ، لزوماً معلمان دارای مدرک ثابت و مشخصی نیستند …………….

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است