مرد پارسی دروغ نگوید حتی بهنگام مرگ در جنگ (کوروش کبیر)
خانه » پروژه » مدیریت و حسابداری » دانلود پروژه ارزشیابی مهارت شغلی
دانلود پروژه ارزشیابی مهارت شغلی

دانلود پروژه ارزشیابی مهارت شغلی

پروژه ارزشیابی مهارت شغلی

فهرست مطالب
فصل اول:
تشخیص مفاهیم
مدیریت، مدیریت آموزشی ، اصول وکاربرد آنها
انواع سبکهای مدیریتی
آموزش و انواع آن
سیستم ، انواع و کارکرد های آن ( نگرش سیستمی در مدیریت آموزشی)
سازمان، انواع و کارکردها ی آن ( نظریه های سازمان و مدیریت)
فصل دوم
برنامه ریزی ،نظارت بر اجرای برنامه ها
برنامه ریزی آموزشی و نظارت بر اجرای آن برنامه ها
فرایند برنامه ریزی آموزشی
اصول تدوین اهداف کلی و جزئی دوره آموزشی
اصول تحلیل محتوای دوره آموزشی
ویژ گی های اساسی آموزش پودمانی
فصل سوم
ارزشیابی از دو ره های آموزشی
مفهوم ارزشیابی آموزشی و روشهای آن
اصول ارزشیا بی جامع و فراگیر                                                                                                                               
اصول ارزشیابی از اثر بخشی آموزشی                                                                      
فصل چهارم
نحوه تهیه گزارش های مورد نیاز یک آموزشگاه                
پایه های  اساسی و مقررات مکاتبات اداری                                                                             
اصول تهیه گزارش های مورد نیاز آموزشگاه  
فصل پنجم
برقراری روابط انسانی و اصول ارتباطات
اصول برقراری روابط انسانی
مفهوم ارتباط و عوامل تشکیل دهنده آن
عوامل مؤثر ارتباطی
سدها و موانع ارتباط
اصول روانشناسی عمومی
اصول جامعه شناسی عمومی
فصل ششم
نظارت بر امور مالی آموزشگاه
هدف اصلی حسابداری و مفهوم معادله اصلی آن
مفاهیم و اصطلا حات حسابداری (دارایی ها و بدهی ها )
ثبت معاملات در حسابها (شناخت دفاتر مالی قانونی و
دفاتر کمکی حسابداری)
اصول عمومی حسابداری
انواع گزارش های حسابداری(تراز آزمایشی ،تراز نامه ،
صورت سود و زیان وصورت حساب)
روشهای درج اطلاعات حسابداری
فصل هفتم
تهیه محتوای مربوط به خلاقیت و نوآوریهای مدیر
خلاقیت، نوآوری و فنون آنها
ارتباط خلاقیت و برنامه ریزی
شیوه های تفکر خلاق
موانع خلاقیت و نو آوری در سازمان
فصل هشتم
نحوه پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و بهداشت محیط کار
حوادث شغلی و علل بروز آنها و بهداشت محط کار
وسایل ایمنی و بهداشت کار و کاربرد آنها
اصول پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و حفاظتیو بهداشت کار
عوارض جانبی  و اصول انجام کمک های اولیه
آتش سوزی و اصول انجام آتش نشانی
تشخیص مفاهیم
مقدمه:
ظهورسازمانهای اجتماعی وگسترش روزافزون انها یکی از خصیصه های بارز تمدن بشری است وبه این ترتیب وبا توجه به عوامل گوناگون مکانی و زمانی وویژگیها و نیازهای خاص هر جامعه هرروز بر تکامل و توسعه این سازمانها افزوده می شود . بدیهی است هر سازمان  اجتماعی برای نیل به اهدافـی طراحی شده و با توجه به ساختارش نیازمند نوعی مدیریت است . یکی از پیامدهای مهم در هم ریخته شدن نظام ارزشی غرب حاکم شدن مکتب اصالت نفع بر روند فعالیتهای اقتصادی و تولید است .معتقدین به این مکتب یک عمل را تا انجا درست قلمداد میکند. که برای فرد یا افرادی بیشترین خوشی و آسایش را به بوجود آورد به بیان دیگر ملاک درستی یک عمل نتایج آن است نه شیوه انجام آن عمل
مدیریت:
در باره مفاهیم مدیریت و وظایف مدیران، در ادبیات مدیریت بسیار بحث شده است .در سالهای اخیر تحولات بسیاری در فنون مدیریت رخ داده و رویکردهای نوین در مدیریت سازمانها مطرح شده ونقش مدیر از نقشهای فرماندهی و کنترل به نقش مربیگری تغییر یافته و دو مقوله کارایی و اثر بخشی محور توجه مدیران قرار گرفته است.
اگر چه موضوع مدیریت همزاد زندگی انسان است و از اولین روزهای پیدایش با او بوده است ،اما در یک قرن اخیر ،به علت پیدایش سازمان های جدید،پیچیده و متراکم  از تکنولوژی و برخورداری از انسان های پر نیاز ،مورد توجه خاص قرار گرفته است. روند تحولات در اقتصاد دانش محور موجب رشد فزاینده پدیده های جهانی شدن و جامعه اطلاعاتی شده است و در راستای این تحولات ، الگوی مدیریت تغییر یاقته و توجه به رویکرد مشتری مداری ، توان افزائی کارکنان و تغییر در سبکهای رهبری ، الزام آور شده است .
مدیریت:بوجود آوردن و حفظ کردن محیطی که در آن افراد بتوانند در جهت بر آوردن هدف های معینی بطور موثر و کار آمد فعالیت کنند .
مدیریت آموزشی :در فرهنگ لغات تعلیم و تربیت ،مدیریت آموزشی را راهنمایی ،کنترل و اداره امور مربوط به جریان تعلیم و تربیت در سازمان های تربیتی می داند.
بنا به آنچه گفته شد:
مدیریت آموزشی فرآیندی است اجتماعی که با بکارگیری مهارت های علمی ،فنی،هنری کلیه نیروهای انسانی ،مادی را سازماندهی و هماهنگ کرده و با فراهم آوردن زمینه های انگیزش  و رشد با تامین نیازهای منطقی و گروهی معلمان ،دانش آموزان و کارکنان بطور صرفه جویانه به هدف های تعلیم و تربیت برسد.
علم مدیریت آموزشی از یک جهت به عنوان یک موضوع اجتماعی که با جمع انسان ها و کار کردن آنها مربوط است و از جهت دیگر به عنوان یک رشته تربیتی و تعلیمی که با بکارگیری و رشد انسان ها سرو کار دارد شناخته می شود.
مدیریت آموزشی از جنبه آموزش به عنوان یک علم مورد توجه است .یک مدیر آموزشی باید علوم تربیتی مثل فلسفه تعلیم و تربیت ،اصول آموزش و پرورش ،روانشناسی  تربیتی و یادگیری را بتواند بر پایه آن ها آموزش مطلوب را پیاده کند.مدیر آموزشگاه باید یک مشکل شناس باشد تا با شناخت مسائل  و تنگناهای جسمی ،روانی،اجتماعی دانش آموزان و رفع آنها ،آنان را در جهت مطلوب هدایت کند.
علم مدیریت یعنی مجموعه اصول،نظریه ها و علومی است که دانش کلی مدیریت را به ما یاد  می دهد و معمولا برای مدیریت های مختلف یکسان است.
توضیح اینکه چرا مطالعه و آموزش مدیریت ضروری و سودمند است چندان مشکل نیست
اولا احتمال زیادی دارد که هر کس در مسیر زندگی یا شغل خود در مقام مدیر گیرد.از بالاترین سطوح سازمانهای دولتی تا پایین ترین رده های کادر موسسات آموزشی ،صنعتی،فنی و تجاری نیاز به مدیران موثر و کار امد به شدت محسوس است.
آموزش مدیریت بطور کلی دانش  و معلوماتی را فراهم می سازد که به درجات متفاوتی در همه سازمانها کاربردی است.
در این راستا در سازمانهای امروز سود تعریف جدیدی دارد سود عبارت است ازمورد تقدیر و تمجید قرار گرفتن مدیر از سوی مشتریانی که خدمت خوبی از سوی کارکنان توانمند و مسئولیت پذیر دریافت می کنند. در این سازمانها مدیران در نقش مربی یا مرشد به توان افزایی کارکنان خود می پردازند این کارکنان توانمند هستند که با دلسوزی ها و ارائه خدمات بیش از انتظار به مشتریان، آنان را به طرفداران پروپا قرص سازمان تبدیل می کنند.
از این روست که تعریف کیفیت نیز در قالبی جدید ارائه می شود. کیفیت یعنی رضایت مشتری. سازمانی با کیفیت تر است که مشتریان راضی تری داشته باشد. کارکنان هر سازمان مشتریان داخلی آن تلقی می شوند . رضایت مشتریان خارجی در گرو مشتریان داخلی است . بنابرابن بر خلاف قرن گذشته که ارزشمند ترین دارائیهایی یک سازمان ابزار تولید بود، اموزه کارکنان درآمد و دانشگران، سرمایه های سازمان تلقی می شوند. الیته این سرمایه ها شمشیر دولبه هستند .چنانچه بدرستی مدیریت نشوند ، به قول مایکل دل، می توانند به بزرگترین تهدید برای سازمان بدل شوند.
انواع سبکهای مدیریتی:
با وجود اینکه مدیریت در رهبری فرایند مشابهی است به طور ارگان و سازمان و گروهی راهبرد مشابهی دارد ، اما از لحاظ برخی ویژ گی ها تفاوتهائی بین انواع مدیریت می توان مشاهده کرد . روشن است با وجود اینکه همه مدیران امر رهبری و هدایت گروهی بزرگ یا گوچک را برای رسیدن به اهدافی معین بر عهده دارند ، این روند را با شیوه های مختلفی ممکن است پیش ببرند که هریک از این شیوه ها به عنوان یک سبک مدیریتی خاص طبقه بندی می شوند.
مدیریت علمی:
این نوع مدیریت که در اوایل قرن بیستم پدید آمد و بنیانگذاران آن دانشمندان یا مهندسان بودند در موسسات صنعتی و دولتی کار می کردند.بنیان گذار این نهضت  فردریک تیلور بوده است .ویژگی بارز مدیریت علمی ،تاکید بر مدیریت در سطح عملیاتی ،مطالعه علمی عملیات به منظور تشخیص عوامل موثر بر آن و کشف موثر ترین روش انجام کار است
پیام ضمنی مدیریت علمی آن است که کارآمدتر و عقلانی کردن سازمانه از طریق کاربرد روش های علمی و برنامه ریزی و طراحی وظایف سازمانی امکان پذیر است.
مدیریت تحول گرا:
بر خلاف رهبری فرهمندکه بر نقش رهبران تاکید می کند ، در رهبری تحول گرا تاکید بر فرایند ایجاد و تقویت تعهد و سرسپردگی پیروان به اهداف سازمان وتقویت آنان در رسیدن به این اهداف است. برای رهبران تحول گراجاذبه شخصی لازم است ولی کافی نیست . به علاوه یک رهبر تحول گرادارای شرایط زیر است:
به اهداف طولانی مدت توجه دارد.
پیروان رابه تعقیب یک بینش شخص تشویق می کند ،با تغییرو دگرگونی سیستم سازمانی به پیش بردبینش مورد نظر می پردازد.
به پیروان کمک می کندتا مسئولیت بیشتری برای پیشرفتشان بپذیرند.
در زمان مناسب یک برنامه رهبری موفق را توسعه می دهد ،لذا فعالیتهای تحول گرابجای آنکه در افراد بخصوص ادامه پیدا کنند ،در سیستم های سازمانی ادامه می یابند.
مدیریت انتخابی و انتصابی:
مدیران انتصابی از طرف یک منبع خارجی مثل  مدیران ارشد به گروه تحمیل می گردند و مدیران انتخابی توسط اعضاء گروه انتخاب می شوند.مدیر انتصابی متضمن رفتار مدیرانی است که برای هدایت فعالیت زیر دستان اختیاردارند و این قدرت را دارند که اگر زیر دستان وظایف خود را انجام ندادند و یا به خط مشیهای سازمانی وفادار نمانندآنها را تنبیه نمایند.مدیران انتخابی مشارکت و روابط بیشتری با اعضاءگروه خود دارند.مدیران انتصابی زمانی می توانندکار آیی بالا تری داشته باشندکه همچون مدیران انتخابی عمل می کنند.
آموزش و انواع آن :
اولین گام در فرآیند آموزش ،تعیین نیاز های آموزشی است و هم چنین بدون داشتن اهداف خاص آموزش روش های مناسب آموزش را نمی توانیم تعیین کنیم.

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است