دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه ارزيابي سهام از طريق تجديد ارزيابي دارايي ها

ارزيابي سهام از طريق تجديد ارزيابي دارايي ها
فهرست مطالب
نمودار : نرخ رشد سود تقسيمي در طي زمان 9
الگوي نرخ رشد سود تقسيمي براي الگوي H 11
اندازه گيري ريسک – انحراف معيار (استاندارد) 13
جدول 6-7 توزيع احتمال بازده ي ممکن براي نگهداري يک دوره ي يک ساله 13
ضريب بتا و ريسک سيستماتيک 17
محاسبه ضريب بتا 17
روشهاي آماري 18
تقسير ضريب بتا 19
رگرسيون خطي بازده شرکت و بازار 21
محاسبه هزينه اقلام خاص سرمايه 24
هزينه بدهي ها 24
هزينه سهام ممتاز 26
جدول 1- هزينه خاص هر يک از اقلام تشکيل دهنده سرمايه شرکت 31
جدول 2 ميانگين موزون هزينه سرمايه با استفاده از ضريبهاي ارزش دفتري 32
جدول 4- ميانگين موزون هزينه سرمايه با استفاده از ضريبهاي ارزش بازار 35
تجديد سرمايه گذاري با استفاده از اهرم مالي 40
تجديد سرمايه گذاري با استفاده از اهرم مالي 44
نرخ بازده مورد توقع سهامداران (y) 59
ميانگين موزون هزينه سرمايه 61
ارزش طرح هاي آتي 61
3- مدل گوردن 67
تكنيك هاي ارزشيابي نسبي 73
3- نسبت قيمت به ارزش دفتري 76
سود سهام ، زيربناي ارزش سهام 81
مباني نظري تعيين ارزش سهام عادي 82
الگوهاي تعيين ارزش سهام عادي 83
روش ارزش فعلي 88
جريانات نقدي مورد انتظار 89
چارت زير ارزش جريانات نقدي آينده شركت را نشان مي دهد : 102
نمودار فوق با در نظر گرفتن متغيرهاي ارزش زا بصورت زير مي گردد : 112
ارزش رشد دوره 119
الف- سود 126
2. روش استهللاك سرقفلي 127
4. روش استهلاك دارايي هاي ثابت 127
ج. سود هر سهم 131
و. جريان نقدي آزاد 134
اوراق قرضه 140
ارزيابي اوراق قرضه 143
ارزش فعلي 146
ارزش فعلي اوراق قرضه در سررسيد 147
اوراق بهادار تقليل دهنده 150
* اوراق بهادار قابل تبديل 150
روش ارزش دفتري اوراق قرضه 152
قيمت بازار هر حق تقدم 156
سيستم تقسيم سود و ارزش گذاري سهام 158
مدل گوردون 163
انتقادات وارد به ديدگاه M,M 168
ديدگاه بنيادنگر (راديكال) 169
نمايشگر 3- راه حل عددي براي مدل گوردون 171
نمايشگر 4- اثر سود تقسيمي بر قيمت سهام 171
روشهاي ارزشيابي طرح هاي سرمايه گذاري 184
جدول شماره 1- عوامل تنزيل و ارزش فعلي عايدات 186
جدول شماره 1- ارزيابي طرح سرمايه گذاري 188
جدول شماره 2- ارزيابي طرح سرمايه گذاري بر اساس توليد در سطح نقطه سر به سر 192
جدول شماره 3- محاسبه نقطه سر به سر بر اساس ارزش زماني پول 194
ارزش افزوده اقتصادي شركت 200
بازده EVA بر روي سرمايه 206
سود خالص عملاتي بعد از ماليات (NOPAT): 209
وضعيت شركت بعد از افزايش سرمايه : 249
منابع 254
از ديدگاه فروشندگان سهام هر شرکت ، مهمترين عامل براي تصميم گيري در خصوص فروش سهام ، قيمت روز اموال و دارايي هاي آن مي باشد و مبناي گذاري سهام قيمت روز اموال و داراييهاي شرکت است و تجديد ارزيابي اموال و داراييهاي شرکت با دو روش زير امکان پذير مي باشد :
الف : تجديد ارزيابي با روش شاخص بانک مرکزي و تفاوت نرخ ارز
شاخص بانک مرکزي نشان دهنده حداقل افزايش قيمت ها مي باشد . از طرفي نرخ ارز طي سنوات گذشته تغييرات قابل توجهي داشته است ، لذا چنانچه اثرات اين دو عامل در داراييهاي ثابت شرکت محاسبه گردد ، امکان برآرود قيمت روز اموال و داراييهاي ثابت شرکت ميسر مي شود و از آنجايي که داراييهاي ثابتي که بيشتر از ده سال قبل خريداري شده ، عملاً مستهلک گرديده اند لذا چنانچه تغييرات داراييهاي ثابت و استهلاکات آنها از ده سال قبل به با شاخص بانک مرزي محاسبه گردد ، قسمت روز دارايي ها بدون احتساب تغييرات نرخ ارز بدست خواهد امد و سپس با استفاده از آخرين جدول داراييهاي ثابت اقلام ارزبر آنها برآورد مي شود و پس از آن چنانچه شرکت داراي کسري ذخيره براي اقلامي از قبيل ماليات ، بيمه ، مطالب مشکوک الوصول ، بازخريد خدمت کارکنان باشد ، کسري ذخاير مربوطه برآورد و مجموع اين ارقام محاسبه مي گردد .
در حاليتي که شرکت در ساير شرکتها سرمايه گذار باشد قيمت روز سرمايه گذاري شرکت در ساير شرکتها به يکي از روشهاي فوق برآورد شده و پس از آن قيمت روز سهام به شرح زير محاسبه مي شود .
حقوق صاحبان سهام طبق دفاتر
کسر مي شود کسري ذخاير
حقوق صاحبان سهام پس از تعديلات
اضافه مي شود :
تفاوت ارزش روز داراييهاي ثابت با شاخص بانک مرکزي
تفاوت ارزش روز داراييهاي ثابت با نرخ ارز
تفاوت ارزش روز داراييهاي جاري با نرخ ارز
تفاوت ارزش روز سرمايه گذاري در ساير شرکتها
جمع
کسر مي شود :
تفاوت ارزش روز بدهيهاي ارزي
قيمت روز سهام شرکت
ضمناً چنانچه اثرات تورمي فوق در هر يک از حسابهاي ذيربط عمل گردد ، امکان استخراج ترازنامه با قيمت روز اموال فراهم مي شود و بطور خلاصه قيمت روز سهام از تفاوت داراييها با قيمت روز ، منهاي بدهيها با قيمت روز بدست مي آيد .
ب- تجديد ارزيابي با روش کارشناسي رسمي دادگستري
در اين روش ، ابتدا قيمت روز اموال و داراييهاي ثابت شرکت توسط کارشناسان رسمي دادگستري برآورد و گزارش مي گردد . آنگاه ميزان ارز موجوديهاي جنسي شرکت ، وجوه نقد ارزي ، مطالبات ارزي و بدهيهاي ارزي و نرخ ارز ثبت شده در دفاتر مشخص و تفاوت نرخ ارز آنها برآورد مي گردد . و پس از آن چنانچه شرکت داراي کسري ذخيره براي اقلامي از قبيل ماليات ، بيمه ، مطالبات مشکوک الوصول و بازخريد خدمات کارکنان باشد ، مجموع اين ارقام نيز محاسبه مي گردد .
سپس قيمت روز سرمايه گذاري شرت در ساير شرکتها به يکي از روشهاي فوق برآورد مي گردد و پس از آن قيمت روز سهام به شرح ذيل محاسبه مي شود .
حقوق صاحبان سهام طبق دفاتر
کسر مي شود : کسري ذخاير
حقوق صاحبان سهام پس از تعديلات
اضافه مي شود :
تفاوت ارزش روز داراييهاي ثابت با قيمت کارشناس دادگستري
تفاوت ارزش روز داراييهاي جاري با نرخ ارز
تفاوت ارزش روز سرمايه گذاريها
جمع
کسر مي شود :
تفاوت ارزش روز بدهيهاي ارزي
قيمت روز سهام شرکت
قيمت روز هر سهم =
ضمناً چنانچه اثرات تورمي فوق در هر يک از حسابهاي ذيربط عمل گردد ، امکان استخراج ترازنامه با قيمت روز اموال فراهم مي شود و بطور خلاصه قيمت روز سهام از تفاوت داراييهاي با قيمت روز ، منهاي بدهيها با قيمت روز بدست مي آيد .
لازم به تذکر است چنانچه ؛ در اين روش موجوديهاي جنسي نيز توسط کارشناس رسمي دادگستري ارزيابي گردد ، صرفاً ساير اقلام داراييهاي جاري از قبيل موجودي نقد ارزي و مطالبات ارزي از طريق تفاوت نرخ ارز ، ارزيابي مي شوند .
مثال شرکت فرزانگان در سال 1363، بمنظور اجراي طرح توليد کاغذ صنعتي تأسيس گرديده است .
اطلاعات مالي ذيل در راتباط با فعاليتهاي شرکت در دست مي باشد :
1. منابع ريالي مصرف شده در طرح مزبور تا سال 1372 به شرح ذيل بوده است :
ارقام : ميليون ريال
سال 63 64 65 66 67
وجوه  6 1/219 7/17 28 8/85
سال 68 69 70 71 72
وجوه 3/207 5/584 4808 2/6623 8/7870
2. مجموعه ارز مصرفي طرح توليد کاغذ تا پايان سال 1372 به شرح ذيل بوده است.
دلار مصرف شده به نرخ دولتي
مارک«     «      رقابتي
ارز تخصيصي به نرخ دولتي (دلار) ارقام: ميليون
7/30
7/1
7/4 معادل ريالي
2149
680
329
3158
الگوي سه مرحله اي رشد : در الگوي سه مرحله اي فرضي بر اين گذاشته مي شود که رشد سود تقسيمي داراي سه مرحله متفاوت است . در حالي که در الگوي مبتني بر رشد ثابت سود تقسيمي فرض بر اين گذاشته مي شد که سود تقسيمي داراي رشد ثابت ، دائمي و هميشگي است . در الگوي سه مرحله اي ، در مرحله نخست ، فرض بر اين است که سود تقسيمي با نرخ ثابت ga براي دوره A سال رشد مي کند . پس از اين ، مرحله انتقالي پيش مي آيد که از سال A+1 تا نقطه زماني B طول مي کشد . در دوره انتقالي نرخ رشد سود تقسيمي به صورت خطي کاهش مي يابد و به يک نرخ رشد دائمي و ثابت بنام gn مي رسد . اين نرخ رشد ثابت و دائمي gn ، را نرخ رشد عادي شرکت در بنلد مدت مي نامند . در نمودار زير نرخ رشد سود تقسيمي در اين سه مرحله نشان داده شده و فرض بر اين است که در آغاز نرخ رشد سود تقسيمي از نرخ رشد عادي شرکت در بند مدت بيشتر است .
نرخ رشد هر يک از سالهاي دوره انتقالي با فرمول زير محاسبه مي شود .
نمودار : نرخ رشد سود تقسيمي در طي زمان
در فرمول فوق اگر Z با S برابر باشد ، به مرحله انتقالي مي رسيم . نرخ رشد بصورت نرخ رشد ثابت در بلند مدت (gn) در مي آيد . بنابراين با فرض با فرض در دست داشتن gn , A , B , g و اگر آخرين سود تقسيمي را Do بناميم مي توان سودهاي تقسيمي دوره هاي آتي را محاسبه کرد . در آن صورت اگر نرخ تنزيل در دست باشد ، ارزش فعلي سوده هاي تقسيمي آينده به دست مي آيد و مي توان آن را با قيمت کنوني مهم مقايسه کرد .
مثال : مراحل رشد و نرخ رشد هر مرحله براي شرکت «سويت» برابر است با
بارم مرحله  سال  نرخ رشد  سود تقسيمي – رادر
مرحله اول  1
2 6%
6% 06/1= 06/1×1
124/1=06/1×06/1
مرحله دوم  3
4
5 5%
4%
3% 18/1=05/1×124/1
227/1=04/1×18/1
264/1=03/1×227/1
مرحله سوم  6 به بعد  3% 032/1=03/1×264/1
مقدار سود تقسيمي سال صفر برابر 1 دلار است (1000=Do)
B,A سالهاي انتقالي مي باشند . (A=2) و (B=5)
(نرخ رشد سال سوم) g3=%6(%6-%3)
با در دست داشتن سودهاي تقسيمي و نرخ تنزيل 8% ، ارتش فعلي سودهاي تقسيمي مورد انتظار 38/22 دلار خواهد دشات که از طريق زير به دست مي آيد :
الگوي سه مرحله اي از فرمول زير براي محاسبه ارزش فعلي سودهاي تقسيمي بدست مي آيد :
Po=
الگوي X، نولروهايسا ، يک الگوي ساده مبتني بر ارزش فعلي سود تقسيمي ارائه کرده اند که از نظر محاسباتي بر الگوي سه مرحله اي برتري دارد و از هر نظر داراي همان ويژگي هاست . اگر ga از gn بزرگتر باشد نرخ رشد بلا فاصله رو به کاهش مي گذارد . تا به نرخ رشد عادي (gn) برسد در طي m سال نرخ رشد دقيقاً حد وسط بين gn , ga قرار مي گيرد و 2m سال طول مي کشد تا نرخ رشد به نرخ رشد بلند مدت خود که gn است برسد . کاربرد معادله k بسيار ساده است و آن را بصورت زير مي نويسيند :
الگوي نرخ رشد سود تقسيمي براي الگوي H
در الگوي * در صورتيکه ga برابر gn باشد معادله بصورت معادله اي با نرخ رشد ثابت در مي آيد و معادله را مي توان بصورت زير بازنويسي نمود :
قيمت يک سهم برابر با ارزش فعلي سودهاي تقسيمي با توجه به نرخ رشد عادي شرکت در بلند مدت (gn) به اضافه مازاد يا صرفي که ناشي از نرخ رشد بيش از نرخ رشد عادي (ga) است ، و اين مبلغ متناسب با دوره رشد غير عادي (H) است . اگر ga از gn کمتر باشد . سهم مورد نظر با تخفيف بفروش مي رسد .
با استفاده از الگوي x مي توان نرخ تنزيل را محاسبه نمود بدين صورت که :
H را مي توان به يکي از دو طريق زير محاسبه کرد :
1- H برابر است با نصف دوره زماني لازم ، براي اين که نرخ رشد از ga به gn تغيير يابد و يا 2) براساس الگوي سه مرحله اي ، k در وسط مرحله انتقالي قرار مي گيرد .
براي مثال قبل با استفاده از H ، کميت سهم برابر است با :
Do=1   ga=%6  A=2سال  B-5سال (مرحله 2 ، سه سال طول مي کشد)
gn=%3      r=%8
فرض مي کنيم که H در وسط مرحله انتقالي قرار مي گيرد که در اين صورت x برابر است با 5/3 سال .
Po=
قيمت سهم با توجه به الگوي x برابر 7/22 دلار مي باشد . (جهانخاني ، 76، 422- 436)
اندازه گيري ريسک – انحراف معيار (استاندارد)
در جهان ناپايدار ، ممکن است بازده پيش بيني شده براي يک سهم واقعي بنا شد و با انحراف از پيش بيني هاي اوليه ما رو مي دهد . بايد درباره ي ريسک نيز ، به عنوان امکان آن که بازده ي واقعي از نگهداري يک سهم آني نباشد که پيش بيني کرده ايم ، انديشيد . هر اندازه انحراف و احتمال رويداد آن بيشتر باشد ، ريسک نگهداري سهم نيز بيشتر خواهد بود . نمودار 2-7، احتمال پراکندگي بازده هاي ممکن براي دو سهم را نشان مي دهد .
چون احتمال انحراف بازده ي پيش بيني شده از بازده واقعي سهم (ب) بيشتر از سهم (الف) است، پس ريسک آن بيشتر است . گرچه سرمايه گذار نگران امکان بازده ي منفي است ، ولي بهتر است براي اندازه گيري ريسک ، تمام انحراف هاي بازده پيش بيني شده از بازده واقعي را در نظر گرفت .
براي نشان دادن اين اندازه ، فرض کنيد يک سرمايه گذار ، بازده هاي يک ساله از سرمايه گذاري در يک سهم عادي ويژه که در جدول 6-7 نشان داده شده است را پيش بيني مي کند . اين توزيع احتمال را مي توان به پايه ي دو پارامتر فشرده کرد : ارزش منتظره ي بازده و انحراف معيار . ارزش منتظره ي بازده برابر است با :
جدول 6-7 توزيع احتمال بازده ي ممکن براي نگهداري يک دوره ي يک ساله
احتمال رويداد 5% 10% 20% 30% 20% 10% 5%
بازده ي احتمالي 1/0 02/0 04/0 09/0 14/0 20/0 28/0
(36-7)
که در آن، Ri ، بازده امين احتمال، Pi ، احتمال دستيابي به آن بازده ، و n ، شمار همه ي احتمال ها مي باشد . انحراف معيار برابر است با :
نشانه انحراف معيار و O2 مبين واريانس است .
براي نشان دادن اين اندازه ها ، دوباره به توزيع احتمال بازده هاي نشان داده شده در جدول 6-7 نگاه کنيد . ارزش منتظره ي بازده برابر است با :
R=0/1(0/05)-0/02(0/1)+0/04(0/2)+0/09(0/3)+0/14(0/2)+0/2(0/1)+0/28(0/05)=%9
انحراف معيار برابر است با :
O= {(-0/1-0/09)2×0/05+(-0/02-0/09)2×0/1+(0/04-0/09)2×0/2+(0/09-0/09)2×0/3+ (0/14-0/09)2×0/2+(0/2-0/09)2×0/1+(0/28-0/09)2×0/05}1/2=(0/00703)1/2=%3/38
بهره گيري از آگاهي هاي انحراف معيار
هنگامي که با توزيع احتمالات ناپيوسته سروکار داريم ، نبايد انحراف را براي شناسايي احتمال پي آمدهاي ويژه برآرود کنيم . براي شناسايي احتمال بازده ي واقعي مثال خود ، که کمتر از صفر مي باشد ، نگاهي به جدول 6-7 مي اندازيم و مي بينيم که احتمال، 15 درصد است . ولي هنگامي که با توزيع احتمالات پيوسته سر و کار داريم ، روند کار کمي پيچيده تر مي باشد .
در توزيع احتمالات نرمال به شکل زنگ ، 68/0 توزيع در ميان يک انحراف معيار از ارزش منتظره 95/0 در ميان دو انحراف معيار ، و 99/0 آن در ميان سه انحراف معيار مي باشد . با نشان دادن توفيرهاي پديد آمده از ارزش بر حسب انحراف معيار ، مي توانيم درجه ي احتمال کمتر يا بيشتر بودن بازده ي واقعي را از يک مقدار معين ، شناسايي کنيم . فرض کنيد توزيع ما ، يک توزيع نرمال با ارزش منتظره بازده به مقدار 9 درصد و انحراف معيار 38/3 درصد بوده است، مي خواهيم درجه ي اين احتمال را که بازده ، انحراف معياري برابر با 07/1%=   داريم . جدول توزيع احتمالات نرمال ، جدول «پ» پايان کتاب نگاه مي کنيم ، و در مي يابيم که نزديک به 14 درصد احتمال دارد بازده ي واقعي 07/1 انحراف معيار بيش از ارزش منتظره بازده باشد . پس 14 درصد احتمال دارد که بازده ي واقعي در سرمايه گذاري ، صفر يا کمتر شود .
از اين رو ، پراکندگي توزيع احتمالات بازده هاي ممکن ، بازتابي است از درجه ي عدم اطمينان سرمايه گذار . توزيع احتمالاتي که داراي انحراف معيار کوچک نسبت ارزش منتظره بازده است ، نشان دهنده ي درجه اطمينان بالايي از وقوع بازده هاي پيش بيني شده است . توزيع احتمالاتي که انحراف معيار چشمگير نسبت به ، ارزش منتظره ي بازده دارد ، نشان دهنده ي عدم اطمينان بالايي درباره بازده ي پيش بيني شده در سرمايه گذاري است . در مباحث آتي فرض مي کنيم که توزيع احتمالات را مي توان در دو پارامتر فشرده کرد : ارزش منتظره بازده و انحراف معيار.
با در نظر گرفته توزيع احتمالات بازده هاي ممکن از نگهداري يک سهم ، مي خواهيم بدانيم که چگونه مي توانيم در بر گزيدن سرمايه گذاري ها از اين داده ها بهره گيري کنيم . چون اين بهره گيري ، به برتري مطلوبيت با توجه به بازده ها و ريسک براي ما بستگي دارد ، بايد تابع مطلوبيت مورد بررسي قرار گيرد .
نرخ رشد .
براي محاسبه متوسط نرخ رشد از ميانگين هندسي استفاده مي نمايم . در صورتيکه بخواهيم متوسط نرخ رشد فروش ، سود يا يک قلم ديگر را در طي چند سال مورد نظر را بدست از ميانگين هندسي استفاده مي نمايم .
ميانگين هندسي از طريق فرمول زير بدست مي آيد :
ميانگين هندسي براي محاسبه متوسط نرخ مناسب مي باشد و نتايج دقيقي را مي دهد.
مثال فروش ساليانه شرکت فولاد مبارکه تا طي سال 91 بشرح زير مي باشد ، نرخ رشد هر سال نسبت به سال قبل درج گرديده ، مطلوبست محاسبه متوسط نرخ رشد فروش در طي چند سال .
gn)1/n×g2×Mh=(g1.
Mh ميانگين هندسي
g1: نرخ رشد سال اول
gn: نرخ رشد سال n ام
n : تعداد سالهاي مورد بررسي
ميانگين هندسي را اغلب براي محاسبه ميانگين درصدها ، نسبت ها بکار مي برند.
ضريب بتا و ريسک سيستماتيک
هدف از ارائه ضريب بتا محاسبه ريسک سيستماتيک سهام و ساير اوراق بهادار خاص (و ريسک سيستماتيک يک مجموعه از داراييهاي مالي) است . ضريب بتاي يک سهم عادي چيزي جز شاخص ريسک سيستماتيک تلقي نمي گردد ؛ زيرا مي توان با استفاده از آن ، تغييرات نرخ بازده آن سهم را با نرخ بازده کل بازار سهام مقايسه کرد . در اين مبحث ، از طريق تشريح نحوه محاسبه ضريبهاي بتا سعي مي کنيم ضريب بتاي يک سهم را توضيح داده ، آن را به صورتي مفصل تفسير کنيم . در پيوست فصل نهم جلد اول ، روشهاي آماري ذي ربط را بحث کرده ايم .
محاسبه ضريب بتا
ضريب بتاي يک سهم عبارت است از مجموع ريسکهاي سيستماتي تجاري و مالي آن سهم . روش معمول اين است که بتاي «کل» را محاسبه مي کنند . سپس مي توان آن را به دو جزء تشکيل دهنده ريسک سيستماتيک تقسيم کرد . براي مثال ، در فرمولها يا الگوهايي که براي محاسبه ارزش ذاتي سهام ارائه شد ، ضريب بتاي (کل) را محاسبه مي کنند و از نرخ بازده اي استفاده مي کنند که متأثر از ريسک سيستماتيک باشد .
روشهاي آماري
محاسبه ضريب بتاي يک سهم عادي کار چندان پيچيده و مشکلي نيست ، اگرچه گاهي طاقت فرساست .
اولين مرحله اين است که نرخ بازده سهام مورد بررسي و نرخ بازده پرتفوي بازار را براي يک دوره زماني مشخص اندازه گيري کنيم (نرخ بازده پرتفوي بازار از روي شاخص قيمت بورس سهام قابل محاسبه است). سري زماني حاصله ممکن است براي دوره هاي زماني هفتگي ، ماهانه يا سالانه باشد. اگر قصد اين باشد که آن را براي يک هفته محاسبه کنيم ، بايد بسادگي درصد تغييرات قيمت آن سهم و درصد تغييرات شاخص بازار را (در آن هفته) محاسبه کرد . اگر قرار باشد که ميزان بازده يک سهم براي يک سال محاسبه شد ، بايد مقادير سود تقسيمي هر سهم را در آن فرمول گنجانيد .
دومين مرحله اين است که کوواريانس نرخ بازده اين سهام و نرخ بازده پر تفوي بازار را محاسبه کنيم . سومين مرحله اين است که کوواريانس حاصله را بر واريانس نرخ بازده پرتفوي بازار تقسيم کنيم .
ضريب بتاي گذشته يک سهم را بوسيله رگرسيون محاسبه مي نمايند . ضريب بقا از طريق رگرسيون نرخ بازده سهام و نرخ بازده پورتفوي بازار بدست مي آيد . در محاسبه رگرسيون مي توان از نرم افزار Excel استفاده و آنگاه ضريب B مهم را بدست آورد .
تقسير ضريب بتا
اين معادله به ما کمک مي کند تا ضرايب بتا را تفسير کنيم . اول، اگر ضريب بتاي يک سهم، 1 باشد ، مويد اين است که «کوواريانس» بازده آن سهم و بازده پرتفوي بازار با هم برابر است . از آنجا که کوواريانس نشان دهنده ميزان همپايي يا همگامي اين دو بازده است ، اگر ضريب بتاي نوعي از سهام عدد 1 باشد ، موثد اين است که ريسک سيستماتيک آن سهم برابر با ريسک سيستماتيک شاخص بازار است .
دومين تفسير ضريب بتا اين است که مي توان با آن ، تغيير پذيري قيمت يک سهم را در رابطه با کل بازار محاسبه کرد . مي گويند که اگر بتاي سهم شرکتي بيش از عدد 1 باشد ، تغيير پذيري قيمت سهام آن از بازار بيشتر است . مثلاً اگر بتا به عدد 2 برسد ، بدين مفهوم است که کوواريانس آن سهم دو برابر واريانس بازده پر تفوي بازار است . اين امر مويد اين مطلب است که همپايي يا همگامي بازده آن سهم در طول زمان دو برابر ميزان واريانس شاخص بازار است ؛ بنابراين، اگر اندک تغييري در شاخص قيمت بازار سهام رخ دهد ، انتظار مي رود که بازده آن سهم شاهد نوسانات و تغييرات شديدتري باشد . نکته ديگر اينکه با استفاده از بتا ، شدت تغييرات را مي سنجند و آن مويد هيچ رابطه علت و معلولي نيست . ضريب بتا فقط نشان دهنده تغييرات ميزان بازدهي يک سهم در ازاي تغييرات شاخص بازار خواهد بود . ( پي نو ، 315- 313)…….

دانلود پروژه ارزيابي سهام از طريق تجديد ارزيابي دارايي ها
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد