دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه استفاده از اشکال دارویی پیوسته رهش جهت جلب رضایت بیمار

استفاده از اشکال دارویی پیوسته رهش جهت جلب رضایت بیمار

فهرست مطالب
پيشگفتار
شرح كارهاي عملي
فصل اول
ديكلوفناك سديم به عنوان ماده مؤثره
خصوصيات كلي ديكلوفناك سديم
مشخصات ظاهري
ساختمان شيميايي و نام آن
نمودار جذب U.V
در متانول
حلاليت دارو در روغن (P.C)
مكانيسم عمل
فارماكوكينتيك
موارد مصرف
موارد منع مصرف
عوارض جانبي
تداخلات دارويي مهم
فارماكوكنيتيك و متابوليسم
پايداري ديكلوفناك سديم
رابطه ساختمان و اثر
اشكال دارويي
منحني جذب ديكلوفناك سديم
نانومتر – 13/1 جذب
تهيه منحني استاندارد ديكلوفناك سديم در آب
تهيه منحني استاندارد ديكلوفناك سديم در محيط بافر فسفات
كپسولهاي حاوي پلت هاي آهسته رهش ديكلوفناك سديم
شرايط نگهداري و بسته بندي
مرحلة‌اسيدي
فصل دوم
مقدمه
تاريخچه ساخت پلت
شماي كلي فرآيند پلتايزيشن
كليات
تعريف بعضي اصطلاحات
پلت (Pellet)
مكانيسم تشكيل پلت
ساختمان پلت
انواع پلت
اصطلاحات
اصطلاحات بكار رفته براي پلتهاي آهسته رهش
اصطلاحات بكار رفته براي هسته هاي خنثي
هسته هاي خنثي
تعريف هسته خنثي يا (NON-PAREIL SEEDS)
(Sugar sphere, NF)
موارد كاربرد هسته هاي خنثي
ويژگيهاي ميكروبي
عوامل دروني موثر بر كارآيي فرمولاسيون هاي پيوسته رهش
فارماكوكينتيك – بيوشيميايي
فارماكولوژي
خصوصايت ماده موثره
خصوصيات فيزيكوشيميايي
ضريب توزيع
پايداري دارو
خصوصيات بيولوژيكي
جذب
توزيع
متابوليسم
طول اثر
درماني
استراتژي طراحي
طراحي داروهاي خوراكي آهسته يا پيوسته رهش
معايب داروهاي پيوسته رهش خوراكي
شكل دارويي پيوسته رهش
تكنولوژي ساخت داروي پيوسته رهش
روش هاي مختلف روكش دادن
ديگ هاي روكش قديمي و نوين
3فرآيند فلويدايزدبد و روكش دادن ذرات
بخش هواساز
كنترل جريان هوا
بخش‌هاي ويژه فرآينده توليد
فلويدبد گرانولاتور
عواملي كه در گرانولاسيون دخالت دارد
عواملي كه روي اندازه ذرات مؤثر است
عوامل مؤثر در روش وورستر
ماتريكس‌هاي پلاستيكي
بررسي پژوهشهاي آزمايشگاهي
كاربرد مواد روتارد كننده در تهيه فرآورده‌هاي پيوسته رهش خوراكي
كاربرد پولي (مت) اكريليت‌ها در داروسازي
ساختمان شيميايي پوليمرها
مكانيسم تشكيل غشاء
پلاستي سايزرها (نرم كننده‌ها)
خواص و سلامت پليمرها
اختصاصات فيزيكي فرآورده‌هاي پيوسته رهش
دستگاههاي اندازه‌گيري سرعت انحلال
دستگاه شماره يك فارماكوپه آمريكا روش زنبيل گردان
دستگاه نماره دو فارماكوپه آمريكا (روش پاروي چرخان)
نواقص روش‌هاي رسمي و پيشنهادي
نتيجه
بازكننده‌ها
لوبريفيان‌ها
كشش بينابيني بين دارو و محيط انحلال
سورفكتانت‌ها
عوامل وابسته به شكل دارويي
اثر نگهداري شكل دارويي
انحلال اشكال دارويي آهسته رهش
انحلال و آزادسازي از ماتريكس‌ها
عوامل فيزيولوژيك ‌ـ گوارشي موثربر كارآيي اشكال آهسته رهش خوراكي
اثرات فارماكوديناميك سيتسم‌هاي پيوسته رهش
اختلافات اثرات فارماكولوژيك فرمولاسيون‌هاي معمولي با تركيبات آهسته رهش
فصل سوم
ميكرومرتيكس
مقدمه
اهميت اندازه ذره‌اي و پراكندگي ذره‌اي
پراكندگي اندازه ذره‌اي
پراكندگي لگاريتمي نرمال
روشهاي محاسبه اندازه ذرات
فصل چهارم
بخش تجربي
بهينه كردن مواد و درصد آنها
مش بندي پلت‌هاي تهيه شده
مواد به كار رفته و وسايل كار
بررسي مواد بكار رفته از نظر فيزيكي
روش‌ كار
آزمايشات بررسي هسته‌هاي خنثي طبق مونوگراف (Sugar sphere , USP)
پوشش دادن ذرات پلت‌ حاوي ديكلوفناك سديم درفلويدبد
جذب استاندارد ديكلوفناك سديم
استاندارد
پوشش دادن ذرات پلت حاوي ديكلوفناك سديم در ديگ سنتي
مشكلات حين كار
شرايط كار
كليات
تعريف بعضي ازاصطلاحات
آزمايش‌هاي تسريع شده پايداري
تاريخ انقضاء
دماي متوسط كينتيك (MKT)
مطالعات پايداري به روش زمان حقيقي
پايداري از نگاهي ديگر
اصطلاحات آماري
ميانگين
اصول كلي درآزمايشهاي پايداري
روند و چگونگي انجام اين آزمايش‌ها
انتخاب نمونه‌ها
طراحي و برنامه‌ريزي آزمايش‌هاي پايداري
چگونگي و شرايط آزمايش‌هاي پايداري
مطالعات پايداري به روش تسريع يافته
آزمايش‌هاي تعيين پايداري به روش حرارتي
آزمايش‌هاي تعيين پايداري به روش غير حرارتي
آزمايشهاي تسريع شده پايداري نگاهي ديگر
گزارش‌هاي پايداري
كاربرد كنيتيك در مطالعه پايداري فرآورده‌هاي دارويي
روش‌هاي تجزيه
مطالعات پايداري به روش زمان واقعي
قابليت تكرار آزمايش‌ها و ارزيابي نتيجه آنها
نمونه‌‌اي از آزمايش‌هاي تسريع شده پايداري
بخش تجربي آزمايشات پايداري
آزمايشات پايداري زمان واقعي
تفسير نتايج پايداري
تفسير عكس‌هاي ميكروسكوپ الكتروني
فصل ششم
نتيجه‌گيري و تفسير
نتيجه بررسي‌هاي آماري پايداري فرمولاسيون‌ها
اودراجيت آراس‌پي‌او با پلاستي‌سايزر
اودراجيت آراس‌پي او با پلاستي‌سايزر
كربومر با پلاستي سايزر
خلاصه و نتيجه
REFERENCES
پيشگفتار
وجود غلظت خوني معين و ثابت دارو در طول دورة درمان در بسياري از بيماريها ضروي به نظر مي رسد. براي دستيابي به سطح خوني مؤثر يك دارو ،‌بيمار ناگزير به مصرف دوزهاي مكرر دارو مي باشد و اين مسأله در مورد بيماريهايي كه دورة درماني آنها طولاني و يا مادام العمر مي باشد باعث عدم پذيرش بيمار و سرپيچي وي از مصرف صحيح و به موقع دارو همچنين بروز عوارض جانبي مي شود.
استفاده از اشكال دارويي پيوسته رهش مي تواند كمك قابل توجهي به رفع اين مشكلات نمايد همچنين شكل دارويي پلت آهسته رهش خوراكي قابليت هاي ويژه اي مانند عدم وجود مشكلات پرس شدن ، بكارگيري چند نوع دارو و يا ماده جانبي ديگر در يك دوز دارويي بدون اثرات نامطلوب و فيزيكو شيميايي بر روي يكديگر و ايجاد تقويت اثر دارويي و يا كاهش عوارض جانبي را نيز دارا مي باشد همچنانكه تركيباتي Multi – Ingredient Preparation همچون Dolo – Neurobin Merck كه شامل ديكلوفناك سديم ، ويتامين B  و يا Ger Combaren Ciba Cancer, كه شامل ديكلوفناك سديم و كدئين فسفات هيدرات و يا B-Voltaren , Ger كه شامل ديكلوفناك سديم مشتقات ويتامين B و يا  همراه  نمودن  ديكلوفناك سديم با ميزوپروستول COMBINATION WITH MISOPROSTOL در مورد بيماراني كه در خطر ابتلاي به اولسراي پپتيك ناشي از NSAIDs مي باشند  را مي توان برشمرد.
همچنين كينتيك خروج دارو از معده نيز به دليل اندازه ذره اي قابل پيش بيني تر ، همچنين عوارض جانبي موضعي آن كمتر و نيز آزادسازي دارو كنترل شده تر و مناسبتر مي باشد و خطرات ناشي از آزاد سازي يكباره دارو از دوزدارويي به دليل مناسب نبودن فرمولاسيون و شكست پوشش پليمري نيز كمتر مي باشد (به دليل كوچك بودن واحدهاي تشكيل دهنده پلت در مقايسه با قرص و شكلهاي ديگر دارويي
پيوسته رهش. موضوع اين پايان نامه تهيه و فرمولاسيون پلت هاي آهسته رهش خوراكي ديكلوفناك سديم 100mg پوشش داده شده بوسيله اكريليك رزين ها بالاخص ادوراجيت RSPO و كربومر 934 و به دو روش ديگ سنتي  و فلويد بد و بررسي آزادسازي و پايداري فرمولاسيون هاي تهيه شده مي باشد……

دانلود پروژه استفاده از اشکال دارویی پیوسته رهش جهت جلب رضایت بیمار
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد