دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

اصول و مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان

اصول و مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان

اصول و مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان  مبحث ساختمان سازی دارای مبانی تئوری متعدد و همچنین مسایل عملی گوناگون و عمیقی می باشد و این اصول، باعث می شود که ساختمان (سرمایه ملی کشور) در وضع مطلوبی قرار گیرد. اجرای ساختمان به صورت اصولی و دقیق با استفاده از مصالح مرغوب و شرایط استاندارد، سبب تأمین امنیت و آسایش برای استفاده جامعه و همچنین تشکیلات گوناگون اجتماع و در نهایت کشور می شود. به طور حتم توجه به ساختمان سازی اصولی (از پی تا سقف، از سفت کاری تا نازک کاری دقیق) سبب پدید آمدن ساختمان در شکل واقعی می شود……

اصول و مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان

فهرست مطالب

پیشگفتار۱

فصل ۱- شناخت زمین گودبرداری نگهبان سازی و سازه‌های نگهبان

انواع زمین برای گودبرداری ۳

زمین‌های مرغوب ۳

زمین‌های سنگی ۳

زمین‌های دج۴

زمین‌های سخت مخلوط ۵

زمین‌های مخلوط متوسط ۶

زمین‌های نامرغوب۶

۱-۱-۲-۱) زمین‌های شنی ۶

۱-۱-۲-۲) زمین‌های ماسه‌ای ۶

۱-۱-۲-۳) زمین‌های رسی۷

۱-۱-۲-۴) زمین‌های خاک دستی ۷

۱-۱-۲-۵) زمین‌های با خاک نباتی۸

۱-۱-۲-۶) زمین‌های باتلاقی ۸

۱-۲) علائم اختصاری ۱۱

۱-۳) تسطیح زمین زیر بنا ۱۱

۱-۴) تراشه برداری ۱۲

اصول و مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان

۱-۵) تنگ بستن پشت خاکریز (دیوار نگهبان) ۱۲

۱-۶) زاویه گودبرداری ۱۴

۱-۶-۱) زاویه گودبرداری در زمین‌های سنگی و صخره‌ای ۱۹

۱-۶-۲) زاویه گودبرداری در زمین‌های دج ۱۹

۱-۶-۳) زاویه گودبرداری در زمین‌های سقف مخلوط ۱۹

۱-۶-۴) زاویه گودبرداری در زمین‌های مخلوط متوسط ۱۹

۱-۶-۵) زاویه گودبرداری در زمین‌های رسی ۱۹

۱-۶-۶) زاویه گودبرداری در زمین‌های نامرغوب شنی و ماسه‌ای ۲۰

۱-۷) گودبرداری مرحله‌ای ۲۰

۱-۸) ایجاد مانع در زمین سست برای گودبرداری ۲۲

۱-۸-۱) سپرکوبی توسط تداورس چوپ ۲۲

۱-۸-۲) سپرکوبی توسط تیرآهن و پوشش تخته ۲۳

۱-۸-۳) سپرکوبی در زمین‌های تا حدی مرطوب و آبدار ۲۴

۱-۹) مهارسازی شیب و گودبرداری برای پی سازی ۲۶

۱-۹-۱) قالب سازی آجری درپی ۲۷

۱-۱۰) گودبرداری قائم در زمین‌های سست ۲۸

۱-۱۱) گودبرداری و سازه‌های نگهبان ۲۹

۱-۱۲) انواع روشهای پایدار سازی گود ۳۰

۱-۱۲-۱) روش مهارسازی ۳۰

اصول و مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان

۱-۱۲-۱-۱) مزایای روش مهار سازی ۳۲

۱-۱۲-۱-۲) معایب روش مهارسازی ۳۲

۱-۱۲-۲) روش دوخت به پشت ۳۳

۱-۱۲-۲-۱) مزایای روش دوخت به پشت ۳۳

۱-۱۲-۲-۲) معایب روش دوخت به پشت ۳۴

۱-۱۲-۳) روش دیواره‌ی دیافراگمی ۳۵

۱-۱۲-۳-۱) مزایای روش دیواره‌ی دیافراگمی ۳۵

۱-۱۲-۳-۲) معایب روش دیواره‌ی دیافراگمی ۳۵

۱-۱۲-۴) روش مهار مقابل ۳۵

۱-۱۲-۴-۱) مزایای روش مهار مقابل ۳۶

۱-۱۲-۴-۲) معایب روش مهار مقابل ۳۷

۱-۱۲-۵) روش اجرای شمع ۳۷

۱-۱۲-۵-۱) مزایای روش اجرای شمع ۳۷

۱-۱۲-۵-۲) معایب روش اجرای شمع۳۸

۱-۱۲-۶) روش سپرکوبی ۳۸

۱-۱۲-۶-۱) مزایای روش سپرکوبی ۳۸

۱-۱۲-۶-۲)  معایب وش سپرکوبی۳۸

۱-۱۲-۷) روش خرپایی ۳۹

۱-۱۲-۷-۱) مزایای روش خرپایی ۴۳

۱-۱۲-۷-۲) معایب روش خرپایی۴۳

۱-۱۳) جمع آوری تیر و تخته و سنگ ۴۸

۱-۱۴) گودبرداری و نگهبان سازی ساختمان همجوار ۴۹

اصول و مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان

۱-۱۴-۱) تنگ بستن پشت دیوار همجوار ۴۹

۱-۱۴-۲) تنگ بستن مایل پشت دیوار همجوار توسط تیر و تخته ۵۱

۱-۱۴-۳) تنگ بندی گسترده چوبی پشت دیوار ساختمان همجوار ۵۲

۱-۱۴-۴) تنگ اندازی افقی چوبی بین دو دیوار همجوار ۵۳

۱-۱۴-۵) تنگ اندازی دو ساختمان همجوار توسط تیر مرکب چوبی ۵۵

۱-۱۴-۶) تنگ اندازی دو ساختمان همجوار با «دهانه عریض» توسط تیر مرکب چوبی ۵۶

۱-۱۴-۷) تنگ بستن پشت دیوار ساختمان همجوار در گودبرداری با تیرآهن ۵۶

۱-۱۴-۸) تنگ بستن افقی پشت دیوار همجوار با تیرآهن و تیرمرکب ۶۲

۱-۱۴-۹) نگهبان سازی ساختمان همجوار توسط تنگ خاکی در گودبرداری ۶۵

۱-۱۴-۱۰) تنگ آجری در کناره گودبرداری برای نگهبان سازی ساختمان همجوار ۶۷

۱-۱۴-۱۱) نگهبان سازی ساختمان همجوار توسط تیر مرکب بیروفیل و تنگ آجری درگودبرداری ۷۰

۱-۱۴-۱۲) تنگ بندی آجری در پای گودبرداری ۷۰

۱-۱۴-۱۳) نگه داری ساختمان‌های مرتفع همجوار در گودبرداری‌های بسیار عمیق ۷۴

۱-۱۴-۱۴) اجرای پی سازی در عمق چاه۷۵

اصول و مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان

فصل دوم : ضوابط و دستورالعملهای گودبرداری، حفر چاه‌ها، و اجرای سازه‌های نگهبان

۲-۱) مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان، ویرایش دوم، ۱۳۸۰ ۸۳

۲-۲) مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (نشریه ۵۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)، تجدید نظر دوم، ۱۳۸۳ ۸۷

۲-۳) مشخصات فنی عمومی راه (نشریه ۱۰۱ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور )، تجدید نظر اول، ۱۳۸۲       ۹۳

۲-۴) آیین نامه حفاظتی کارگاه‌های ساختمانی، معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی ۹۵

۲-۵) منتخبی از آیین نامه و مقررات حفر چاه‌های دستی، معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی    ۱۰۱

۲-۶) توصیه‌های سازمان آتش نشانی تهران

فصل سوم : فرم‌های بازبینی (چک لیستهای) گودبرداری و سازه‌های نگهبان ۱۰۷

فرم شماره ۱ – گودبرداری و سازه‌های نگهبان : چک لیست مشخصات گود

فرم شماره ۲ – الف گود برداری و سازه‌های نگهبان : چک لیست مشخصات سازه نگهبان

فرم شماره ۲ – ب گودبرداری و سازه‌های نگهبان : چک لیست مشخصات سازه نگهبان

فرم شماره ۳ – گودبرداری و سازه‌های نگهبان : تعهد نامه ایمن سازی گود و اجرای سازه نگهبان

فرم شماره ۴ – گودبرداری و سازه‌های نگهبان : گزارش گودبرداری و اجرای سازه نگهبان

فهرست موضوعی………….

 

جهت مشاهده سایر عناوین کلیک بفرمایید          جهت دانلود مقالات رایگان کلیک بفرمائید

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد           فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۱۲۴

بزرگترین مرجع گزارشهای کارآموزی و سوالات استخدامی رایگان

اصول و مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد