آسمان برای گرفتن ماه تله نمی گذارد، آزادی خود ماه است كه او را پایبند می كند.
خانه » پروژه » مدیریت و حسابداری » دانلود پروژه اقتصاد ایران
دانلود پروژه اقتصاد ایران

دانلود پروژه اقتصاد ایران

اقتصاد ایران
فهرست مطالب
اقتصاد ایران ۱
فصل اول: مقدمه ۲
۱-۱ مقدمه ۲
۲-۱ خصوصیت اقتصاد ایران ۳
الف- از بعد داخلی ۴
۱- اقتصاد وابسته به نفت ۵
خصوصیات اقتصاد نفتی ۶
۲- دولتی بودن اقتصاد ۸
ب- اقتصاد ایران از بعد جهانی ۱۰
۱- بسته بودن اقتصاد ۱۰
۲- کمبود سرمایه گذاری خارجی ۱۵
فصل دوم: اوضاع طبیعی و جغرافیائی ۲۰
۲-۲ اوضاع طبیعی و جغرافیائی ۲۰
۳-۲ تقسیم سرزمین ۲۲
الف- نواحی کوهستانی ۲۲
ب- نواحی جلگه ای و کوهپایه ای بیشتر ۲۴
ج- نواحی بیابانی ۲۴
وسعت بیابانهای جهان و ایران ۲۴
جدول ۲-۲ توزیع درصد سرزمینهای خشک در ایران، آسیا و جهان ۲۵
د- نواحی جنگلی ۲۵
۴-۲ آب ها ۲۶
الف- وضعیت منابع آب کشور ۲۶
جدول ۵-۲ حجم منابع آب سطحی درسال های  ۶۶- ۱۳۶۵  الی ۸۱- ۱۳۸۰ حجم: به میلیارد مترمکعب ۲۸
ب- حوزه های آبخیز کشور ۲۹
۱- حوزه آبخیز دریای خزر ۲۹
۲- حوزه خلیج فارس و دریای عمان ۲۹
۳- حوزه آبخیز دریاچه ارومیه ۳۰
۴- حوزه آبخیز دریاچه نمک قم ۳۰
۵-حوزه آبخیز اصفهان و سیرجان ۳۰
۸- حوزه دشت کویر ۳۰
۹- حوزه آبخیز کویر لوت ۳۱
۱۰- حوزه  اردستان و یزد و کرمان ۳۱
۱۱- حوضه صحرای قره‌قوم ۳۱
۱۲- حوزه هامون ۳۱
ج- رودها ۳۱
د- قنات ۳۳
۵-۱  وضع اقلیمی ۳۴
۶-۲  جنگل ها و مراتع ۳۸
جدول شمار۸-۲ سطح جنگل های ایران (هکتار) ۳۸
الف- جنگل های زاگرس ۳۹
ب- جنگل های شمال ایران ۴۰
تخریب جنگل ها ۴۰
ج-نقش اقتصادی جنگل ۴۲
۷-۱  مراتع ۴۳
جدول شماره ۱۱-۲ وضعیت مراتع در سال ۱۳۸۱ برحسب وسعت ۴۷
تنوع زیستی ۴۸
فصل سوم جمعیت ۴۹
۱-۳ مقدمه ۵۰
جدول ۱-۳ جمعیت ایران ۱۳۸۵-۱۲۶۰ ۵۰
۲-۳ هرم سنی جمعیت ۵۱
۳-۳ رشد جمعیت ۵۶
رشد جمعیت در جهان ۵۶
رشد جمعیت در ایران ۵۷
جدول ۵-۳ رشد جمعیت ایران ۱۳۸۵-۱۲۶۰ ۵۸
۴-۳ پراکندگی جمعیت ۵۸
الف- پراکندگی در مناطق روستائی ۶۲
جدول ۸-۳ طبقه بندی جمعیتی آبادیهای ایران ۶۵
ب- مهاجرت به شهر ۶۶
بررسی علل عمده مهاجرت ۶۷
مهاجرت بین استانی ۶۷
پراکندگی جمعیت ایلی ۶۹
اشتغال جمعیت ۷۰
اشتغال بر حسب فعالیت های عمده اقتصادی ۷۰
جدول ۱۰-۳ درصد شاغلین ۰ ساله و بالاتر در بخش های مختلف اقتصادی ۷۱
گروه های شغلی ۷۲
جدول ۱۱-۳ شاغلان ۱۰ ساله به بالا برحسب گروه شغلی ۷۰-۱۳۳۵*** ۷۲
فصل چهارم: دولت و اقتصاد ۷۳
۱-۴ مقدمه ۷۳
جایگاه و نقش دولت ۷۳
سهم دولت در اقتصاد ایران ۷۷
شرکت های دولتی ۸۲
۲-۴ بودجه ۸۳
۱-۲-۴- درآمد های دولت ۸۵
درآمد دولت از مالیات ۸۵
مالیات ۸۶
تاریخچه مالیات در ایران ۸۶
هدف، نظام مالیاتی ۸۷
عملکرد نظام مالیاتی ۸۸
الف- تامین منابع مالی جهت هزینه های جاری ۹۱
ب-توزیع عادلانه تر درآمدها ۹۱
ساختار درآمدهای مالیاتی ۹۱
الف : مالیات های مستقیم ۹۲
ب : مالیات های غیرمستقیم ۹۴
اهمیت مالیات در روند توسعه اقتصادی ۹۴
درآمد نفت و گاز ۹۵
سایر منابع درآمد ۹۶
۲-۲-۳ هزینه های دولت ۹۶
۳-۴ برنامه ریزی ۱۰۱
برنامه ریزی در کشورهای در حال توسعه ۱۰۱
برنامه ریزی در ایران ۱۰۲
برنامه چهارم توسعه ۱۱۳
فصل پنجم: صنعت و معدن ۱۱۵
۱- ۵ صنعتی شدن ۱۱۵
صنعت در مقابل کشاورزی ۱۱۵
۲-۵ سابقه صنعتی شدن در ایران ۱۱۶
الف- دوره قاجار ۱۱۶
ب- دوره رضا شاه ۱۱۶
ج- دوره مصدق ۱۱۷
د- دوره پس از اصلاحات ارضی ۱۱۷
تقیسم بندی صنعت ۱۱۸
صنایع دستی ۱۱۸
صنایع کوچک ۱۱۹
صنایع کوچک روستائی ۱۱۹
صنایع کوچک شهری ۱۱۹
صنایع سنگین ۱۲۰
الف- ذوب آهن اصفهان ۱۲۱
ب- صنایع فولاد اهواز ۱۲۲
ج-گروه ملی صنعتی فولاد ایران ۱۲۳
د- مجتمع فولاد مبارکه ۱۲۳
صادرات شرکت فولاد مبارکه ۱۲۴
ه- شرکت فولاد آلیاژی ایران ۱۲۵
و- صنایع وابسته به ذوب آهن و فولاد سازی ۱۲۵
ماشین سازی اراک ۱۲۶
تراکتور سازی تبریز ۱۲۷
۲- صنعت آلمینیوم ۱۲۸
الف- شرکت آلمینیوم ایران ۱۲۹
۳- صنعت خودروسازی ۱۳۰
تولید خودرو در ایران ۱۳۲
تاریخ خودروسازی در ایران ۱۳۳
۱- قبل از انقلاب ۱۳۳
۲- بعد از انقلاب ۱۳۳
ظرفیت تولید خودرو در ایران ۱۳۷
۳- چشم انداز خودرو سازی ۱۳۸
الف- اهمیت صنعت معدن کاری ۱۴۰
سرمایه گذاری رو به رشد اکتشاف در معادن ۱۴۳
ب- عوامل موثر در اقتصاد بودن مواد معدنی ۱۴۴
ج- خلاصه ای از وضع معدن کاری در ایران ۱۴۶
مقایسه ذخایر ایران و جهان ۱۴۹
صنعت فرآوری مواد معدنی در ایران ۱۵۱
آهن ۱۵۲
مس ۱۵۳
فصل ششم: کشاورزی ۱۵۵
۱-۶ مقدمه ۱۵۵
جدول شماره۱۰-۶  توزیع اراضی زیر کشت و نسبت آن به کل مساحت به تفکیک استان، ۱۳۸۲ ۱۵۷
۲-۶ مشکلات کشاورزی ایران ۱۵۷
فصل هفتم نظام پولی و بانکی ۱۵۹
۱-۷ مقدمه ۱۵۹
۲-۷ نظام پولی در ایران ۱۵۹
۳-۷ تاسیس بانک های ایرانی ۱۶۰
تاسیس بانک مرکزی ۱۶۱
۴-۷ نظام مالی پس از انقلاب ۱۶۳
بانکداری خصوصی ۱۶۴
فصل هشتم نفت و گاز و پتروشیمی ۱۶۷
۱-۸ تاریخچه نفت ۱۶۷
۲-۸ اثر درآمد های کشورهای نفتی در توسعه اقتصادی کشورهای صادر کننده نفت ۱۷۰
الف- اثرات کلی درآمدهای نفتی بر توسعه اقتصادی ۱۷۱
ب- اثر درآمد های نفتی در توسعه اقتصادی ایران  در دوره های مختلف ۱۷۲
فصل اول: مقدمه
۱-۱ مقدمه
اقتصاد ایران با وجود دارا بودن پتانسیل ها و ظرفیت های قابل توجه، با چالش های مختلفی روبرو است. برخی از ظرفیت های مهم شرایط فعلی کشورمان عبارتند از:
۱) وجود منابع غنی نفت و گاز و مواد معدنی دیگر، دومین کشور از نظر ذخائر گازی و یومین کشور از نظر برخورداری از ذخائر نفتی، دهمین کشور از نظر برخورداری از ذخائر معدنی
۲) تنوع اقلیمی در ۱۴ اقلیم گوناگون، که کشور را برای سرمایه گذاری در تولید محصولات مختلف کشاورزی آماده ساخته است.
۳) موقعیت استراتژیک ایران در منطقه امکان دسترسی به بازارهای منطقه ای و جهانی و امکان نقش آفرینی منطقه ای را فراهم آورده است
۴) برخورداری از نیروی بالفعل و بالقوه انسانی که در علاوه بر ایران در بازارهای کار جهانی شاهد موفقیت های چشمگیر بوده اند.
۵) با برخورداری از میراث تاریخی کهن از نظر میراث فرهنگی جزء ۱۰ کشور اول جهان و از نظر اکوتوریسم جزء ۵ کشور اول جهان محسوب می شود.
درمقابل، کشورمان همچنان از برخی ضعف ها و چالش ها رنج می برد. برخی از مهم ترین این چالش ها، به شرح زیر هستند:،
۱) نازل بودن سطح درآمد سرانه و پایین بودن میزان رشد اقتصادی طی دو دهه گذشته، که به طور متوسط ۳/۲ درصد بوده است،
۲) وابستگی اقتصاد کشور به نفت و عدم شکل گیری بنیان های تولید مبتنی بر اقتصاد دانایی، در راستای دستیابی به رشد مستمر اقتصادی،
۳) پایین بودن بهره وری عوامل تولید و عدم توجه جدی به نقش بهره وری در توسعه پایدار کشور،
۴) بالا بودن جمعیت بیکار، انعطاف ناپذیری بازار کار و ساختار نامتعادل بیکاری معطوف به جوانان و زنان.،
۵) ساختار انحصاری فعالیت های تصدّی گری دولت، همراه با سیاست مداخله گرایانه و حمایتی بخش عمومی و کاهش رقابت و رقابت پذیری در اقتصاد کشور،
۶) توسعه نامتوازن منطقه ای و عدم استفاده از ظرفیت های بالقوه مناطق،
۷) ناکارآمدی نظام اداری و اجرایی کشور و بزرگ و بی قواره شدن دولت و اتکا به ساختارهای انگیزشی غیرمؤ ثر و تفکر غیرعلمی در اداره عمومی کشور،
۸) پیوند نامتقارن با اقتصاد جهانی به دلیل سهم قابل ملاحظه نفت در ترکیب صادرات کشور،
۹) پراکندگی و ناکارآمدی نظام تأمین اجتماعی، به دلیل عدم جامعیت در ارایه خدمات و همگانی نبودن نظام تأمین اجتماعی.
با وجودی که استعدادهای ایران مسلماً به مراتب بیشتر از استعداد متوسط کشورهائی است که در دو دهه گذشته اقتصاد شکوفائی داشته اند، ولی عملکرد بلند مدت اقتصاد کشور به مراتب ضعیف تر از متوسط کشورهای در حال توسعه بوده است. متاسفانه این عملکرد ویژگی دراز مدت اقتصاد کشور است و محدود به دوره خاصی نمی شود در آمد سرانه کشور طی سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷ به طور متوسط سالانه ۵ درصد کاهش داشته و پس از پایان جنگ فقط در طول برنامه اول که حدود ۴ درصد رشد داشته است، در سال های پش از سال ۱۳۷۳ کمتر از ۴/۲ درصد بوده است (نیلی، ۱۳۸۳). در سال ۱۳۸۵ به یمن قیمت های گران نفت درامد متوسط هر ایرانی به ۲۵۰ دلار در ماه رسیده است. این درآمد در سال به علت سقوط قیمت نفت (که بزرگترین افت برای اقتصاد کشور است) به ۷۵ دلار رسیده بود. اگر اثر توزیع نابرابر درآمد را در این درآمدها در نظر بگیریم رفاه ناشی از این درآمد که برای مردم حادث می شود را می توان حدث زد.
۲-۱ خصوصیت اقتصاد ایران
اقتصاد ایران علیرغم افزایش تولید ناخالص داخلی، که معمولا به صورت نرخ رشد اقتصادی نشان داده می شود، دارای عدم تعادلهای اساسی و کاستی ها ساختاری است. وضعیت اقتصادی ایران را می توان از خلال اعداد و ارقام منتشر شده از طرف سازمان های مختلف بین المللی و ملی دریافت. بر اساس گزارش توسعه انسانی که در سال ۲۰۰۷ منتشر شده است بین سال ۱۹۷۵ تا ۲۰۰۴ متوسط نرخ رشد سالانه درآمد سرانه ایران ۱/۰- درصد بوده است، که یکی از کمترین میزان نرخ رشد در منطقه آسیا و حتی جهان است. این متوسط رشد بر اساس همان منبع در دوره ۲۰۰۴-۱۹۹۰ به ۳/۲ درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین بنا به گزارش قائم مقام سازمان ملی بهره‌وری ایران، ایران در پایین‌ترین سطح بهره‌وری در آسیا قرار دارد. (دنیای اقتصاد سه شنبه ۱۱ آذر ماه). اندازه‌گیری بهره‌وری سرمایه طی ۴۰ سال اخیر نشانگر آن است که متوسط سطح بهره‌وری سرمایه در ایران حدود ۵/۰درصد است. این بدان معنی است که سرمایه‌گذاری‌های انجام شده ارزش افزوده قابل ملاحظه‌ای نداشته است. به نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سطح درآمد سرانه و تولید سرانه در اقتصاد ایران همچنان پایین است و طی بیست سال گذشته رشد سالانه درآمد سرانه معادل ۸/۰ درصد بوده است. بنا بر محاسبه همین موسسه سطح درآمد سرانه واقعی فعلی تقریبا معادل سالهاى اولیه دهه ۱۳۶۰است.
بر اساس گزارش توسعه انسانی در سال۲۰۰۲ میزان تولید سرانه سال۲۰۰۰ به قیمت ثابت سال۱۹۹۵ بر اساس آمار شاخص توسعه جهانی، در ایران یک هزار ۱۶۴۹ دلار بوده است. در حالی که در همین زمان، این رقم در کشور کره جنوبی بیش از۱۳۰۰۰  دلار، مالزى حدود ۵۰۰۰ دلار و ترکیه بیش از ۳۰۰۰ دلار است. بنا به این گزارش علیرغم اوضاعی که وصف آن رفت به علت کاهش سرعت افزایش جمعیت از سویی و افزایش قیمت نفت، تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه در سالهای اخیر به طور همزمان افزایش یافته است (ایرنا ۲۰ آبان ۱۳۸۲ برابر با ۱۱ نوامبر۲۰۰۳). شکی نیست که بالا بودن قیمت نفت در بازارهای جهانی در چند سال اخیر یکی دیگر از عوامل مهم این افزایش سرانه بوده است ولی باید توجه داشت که صرف افزایش تولید ناخالص داخلی بدون توجه به چگونگی این افزایش و تاثیری که بر ساخت اقتصادی ایران به طور بلند مدت دارد نمیتواند توسعه اقتصادی و یا حتی رشد پایدار و موزون و درون زایی را تضمین کند.
اقتصاد ایران با داشتن ساختار یک اقتصاد در حال توسعه است که ۷/۱۳ درصد فعالیت های اقتصادی آن در بخش کشاورزی و حدود ۳۶ درصد در بخش صنعت و معدن انجام می گیرد. این اقتصاد دارای خصوصیت های بارزدیگری است، که از میان آنها می توان به خصوصیت مهم اتکا به درآمد های نفتی، دولتی بودن فعالیت های اقتصادی، بیکاری، و ضعیف بودن فن آوری اطلاعات که مربوط به اقتصاد داخلی است و ۲ خصوصیت مهم بسته بودن نسبی اقتصاد و حجم کم سرمایه گذاری خارجی که در ارتباط با اقتصاد بین الملل است، اشاره کرد.
الف- از بعد داخلی
از بعد داخلی اقتصاد ایران دارای ۲ خصوصیت بارز است.خصوصیت اول، دولتی بودن بخش بزرگی از اقتصاد است که سهمی بیش از ۸۰ درصد تولید ملی را در بر می گیرد. ترکیب تولید ناخالص داخلی نشان می دهد مشارکت بخش خصوصی در بخش های صنعتی اقتصاد به مراتب کمتر از بخشهای سنتی است. فعالیت هایی مانند کشاورزی، مسکن و خدمات سنتی در مالکیت بخش خصوصی است و در مقابل صنعت مخابرات، حمل و نقل، آموزش و غیره دولتی است. در بخش صنعت اگر تعداد بسیار زیادی از بنگاههای کوچک و متوسط خصوصی اند، اما مجموعه آنها سهم پائینی در ایجاد ارزش افزوده بخش صنعت، دارا می باشند. خصوصیت دوم اتکای اقتصاد به نفت است که از ربع دوم قرن بیستم و همزمان با توسعه فعالیت شرکت نفت ایران و انگلیس در ایران تا امروز گریبانگیر این کشور بوده است
۱- اقتصاد وابسته به نفت
اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت، مشکل اصلی اقتصاد ایران است که از قبل از انقلاب تاکنون وجود داشته و دارد و متاسفانه پس از انقلاب اقدام بنیادی برای رفع آن صورت نگرفته است. علی رغم رشد صادرات محصولات غیرنفتی دردهه گذشته، نفت هنوزعمده‌ ترین منبع درآمدارزی وتامین کننده حدود ۸۰ در‌صد درآمد ارزی و بیش از ۹۸ در‌صدانرژی اولیه مورد نیازکشوراست. بخش نفت دراقتصاد کشور نقش مسلط را ایفا می‌کند و به نظرمی‌رسد درآینده قابل پیش بینی نیز، این بخش همچنان ازنقش قابل توجهی درعملکرد اقتصاد کشوربرخوردارباشد. در طول ۲۰ سال گذشته به طور متوسط سهم بخش نفت در اقتصاد کشور حدود ۱۶ درصد بوده است. عرضه داخلی و صادرات نفت هردو به طور مستقیم تحرک اقتصادی را تحت الشعاع قرارمی دهد و درنتیجه رونق و رکود اقتصاد کشوربه میزان قابل توجهی تابع عملکرد این بخش است. نقش مهم دیگربخش نفت درمقیاس اقتصاد کلان کشور، تاثیر تعیین کننده آن بر توازن بودجه عمومی است. طی ۲۰ سال گذشته به طور متوسط در حدود ۵۴ درصد از درآمدهای بودجه عمومی را درآمدهای حاصل از صادرات نفت تامین شده است. البته این جدای از تاثیر غیر مستقیم عملکرد این بخش بر در آمدهای مالیاتی و نیز سایر درآمدها است.
به طور کلی کاهش در آمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت‌خام ، موجب بدتر شدن وضعیت ارزی کشورو درنتیجه کاهش واردات واسطه‌ای وافت تولید ونیزکاهش واردات سرمایه‌ای وکاهش سرمایه‌گذاری می‌شود. بروز رکود در تولید و سرمایه‌گذاری از طریق افزایش بیکاری و در نتیجه درآمد حاصل از کار از یک طرف و کاهش عرضه کالا وخدمات از سوی دیگر بر رفاه اجتماعی تاثیر نامطلوب می‌گذارد. از سوی دیگر کاهش درآمد نفت موجب کاهش درآمدهای بودجه عمومی شده و توازن بودجه را بر هم می‌زند که نتیجه اجتناب ناپذیر آن افزایش حجم پول وتورم است .ساز و کارهای مذکور که با اختصار زیاد بیان شد، حاکی از آن است که رشد تولید، سرمایه‌گذاری اشتغال، تورم و در نتیجه رفاه اجتماعی به طورمستقیم ازعملکرد بخش نفت تاثیرمی‌پذیرد.
با این حال این بخش از نظر امکان تداوم  تولیددربلند مدت با مشکلات ومحدودیت‌هایی روبه‌رو است که لازمست با توجه به رشد جمعیت و نیاز‌های توسعه اقتصادی کشور طی سال‌های آینده، در جهت رفع این محدودیت‌ها ، از هم اکنون اقدام‌های جدی در خصوص افزایش توان تولید و بهینه سازی مصرف داخلی، صورت گیرد. با توجه به اهمیت نفت و گاز دراقتصاد ایران، این اقدامات با توجه به افزایش تقاضای جهانی نفت وگاز درآینده می‌تواند جایگاه جمهوری اسلامی ایران را در بین کشور‌های عضو اوپک و جهان حفظ نماید. ضروری است که این  منابع به عنوان ثروت ملی به ثروت‌های تجدید شونده تبدیل شود واز به کارگیری آن برای تامین هزینه‌های مصرفی و یا انجام سرمایه‌گذاری غیر اقتصادی جلوگیری گردد.
وجه مشخصه یک اقتصاد تک محصولی این است که در آن درآمد کشور عمدتاً وابسته به یک محصول است. اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت، مشکل اصلی اقتصاد ایران است که از قبل از انقلاب تاکنون وجود داشته و متاسفانه پس از انقلاب اقدام بنیادی برای رفع آن صورت نگرفته است. مهمترین زیان اقتصاد تک محصولی از یک سو وابستگی به تغییر و تحول در تقاضاى بازار و از سوی دیگر خطر ورود محصولات نوآور جانشین به بازار است. روی این اصل هر وقت تقاضای جهان برای نفت پایین می‌آید، قیمت نفت و به دنبال آن درآمد ایران سقوط می‌کند، به نحوی که در بعضی موارد قادر به تامین نیازهای رشد و توسعه و حتی خرید مایحتاج خود نمی‌باشد. از طرف مقابل، افزایش قیمت نفت نیز مناسب حال ایران نیست، چون ممکن است بر تقاضا به طور منفی اثر بگذارد و آن را متوجه انرژی‌های جانشین نفت کند.
به طور کلی کاهش در آمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت‌خام، موجب بدتر شدن وضعیت ارزی کشورودرنتیجه کاهش واردات واسطه‌ای وافت تولید ونیزکاهش واردات سرمایه‌ای وکاهش سرمایه‌گذاری می‌شود. بروز رکود در تولید و سرمایه‌گذاری از طریق افزایش بیکاری و در نتیجه درآمد حاصل از کار از یک طرف و کاهش عرضه کالا وخدمات از سوی دیگر بر رفاه اجتماعی تاثیر نامطلوب می‌گذارد. از سوی دیگر کاهش درآمد نفت موجب کاهش درآمدهای بودجه عمومی شده و توازن بودجه را بر هم می‌زند که نتیجه اجتناب ناپذیر آن افزایش حجم پول وتورم است .ساز وکارهای مذکور که با اختصار زیاد بیان شد، حاکی از آن است که رشد تولید، سرمایه‌گذاری اشتغال، تورم ودرنتیجه رفاه اجتماعی به طورمستقیم ازعملکرد بخش نفت تاثیرمی‌پذیرد………..

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است