هرچه اکنون هستیم محصول افکاری است که سابقاً داشته ایم و حالا داریم.
خانه » پروژه » مدیریت و حسابداری » دانلود پروژه اندازه گیری و کنترل کیفیت
دانلود پروژه اندازه گیری و کنترل کیفیت

دانلود پروژه اندازه گیری و کنترل کیفیت

اندازه گیری و کنترل کیفیت
فهرست مطالب
فصل اول ۸
اندازه گیری۱-تاریخچه اندازه گیری در جهان ۸
۱-تاریخچه اندازه گیری در جهان ۹
خطاهای ناشی از دستگاه اندازه گیری : ۱۲
خطاهای ناشی از مشاهده در اندازه گیری : ۱۲
تجزیه و تحلیل اطلاعات اندازه گیری : ۱۳
وسایل اندازه گیری : ۱۳
کاربرد برچسبهای کالیبراسیون ۱۴
نمونه ای از یک برچسب کالیبراسیون ۱۵
نیازمندیهای آزمایشگاه دستگاه های اندازه گیری دقیق ۱۶
روشنایی : ۱۶
فصل دوم ۲۰
آزمایش سیستمهای اندازه گیری ۲۰
مباحث ۲۱
روش انجام کار
۱٫ کولیس ورینه   ۲۴
انحراف ۲۴
اشکالات موجود در انجام آزمایش ۲۵
Rang  ۲۵ mm ۲۶
انحراف ۲۶
Range : 10 mm ۲۷
Accuracy : 0.01 mm      time : 5 min
انحراف ۲۷
در نتیجه اندازه اسمی
۴٫ کنترل کیفیت پینهای   ۳۹
فصل ۳ بدست آوردن لقی   ۴۰
۲٫لقی شعاعی
فصل ۴ ۴۵
کنترل    گردی ۴۵
مستقیمی ۴۵
شفت   Shaft
مشکلات : ۴۷
۲٫ اندازه گیری    گردی ۴۸
فصل ۵ ۵۰
اندازه گیری زوایای یک چرخنده مخروطی ۵۰
فصل سوم ۵۲
هفت ابزار کنترل کیفیت ۵۲
استفاده از هفت ابزار کنترل کیفیت در طرح‌ریزی کنترل فرآیند ۵۳
۱-شناخت محصول – لیست قطعات / مواد ۵۴
۲-تعیین سطح کیفیت قابل قبول برای محصول : ۵۶
۲-تعیین سطح کیفیت قابل قبول برای محصول (ادامه) ۵۷
۳-سطح تعیین کیفیت قابل قبول برای عملیات های تولیدی ۵۷
۴-تعیین سطح کیفیت قابل قبول برای مواد و قطعات ورودی ۵۸
۵-رم نمودار علت و معلول ۵۹
۷-تکمیل برگه های کنترل برای یک دوره خاص ۶۱
مشخصات بدنه تزریق شده ۶۵
۱۲-تعیین نوع ابزار کنترل برای کنترل مشخصه های هر ایستگاه ۶۷
۱۴-تهیه طرح کنترل (کیفیت) محصول (ادامه) ۷۰
طرحریزی واحد کنترل کیفیت ۷۲
تکنولوژی – Technology ۷۲
لایه بندی و تقسیم بندی فعالیتهای طرح ریزی واحد کنتل کیفیت ۷۳
طرحریزی واحد کنترل کیفیت ۷۶
طرحریزی واحد کنترل کیفیت ۷۹
طرحریزی واحد کنترل کیفیت ۸۰
فصل چهارم ۸۲
آزمایشگاه خواص مکانیکی – تست استحکام کششی ۸۲
هدف از انجام آزمایش: ۸۳
مراحل انجام آزمایش: ۸۶
بررسی نتایج: ۸۷
ماشینهای اندازه گیری C.M.M ۹۰
دستگاه اندازه گیری سه بعدی ۹۱
دستگاههای اندازه گیری مختصاتی ۹۲
علل استفاده از دستگاه CMM ۹۳
ساختار ماشین CMM ۹۳
۱- راهنمای محور x دستگاه: ۹۵
۲- قوای محرکه (موتور الکتریکی) : ۹۶
۳- روکش بالشتکها: ۹۶
۵ و۶- ستون محور Y دستگاه: ۹۷
۸- تجهیزات تعادل محور Z : ۹۹
۱۲- سنسورهای توقف اضطراری: ۱۰۳
۱۴- سنگ گرانیتی ۱۰۵
یک ویژگی مهم ۱۱۳
انواع CMM ۱۱۴
ب: CMM roller bring ۱۱۵
فصل اول
اندازه گیری
۱-تاریخچه اندازه گیری در جهان
سابقه اندازه گیری به عهد باستان باز می گردد و می توان آن را به عنوان یکی از قدیمی ترین علوم به حساب آورد .
در اوایل قرن ۱۸ جیمز وات (JAMES WATT) مخترع اسکاتلندی پیشنهاد نمود تا دانشمندان جهان دور هم جمع شده یک سیستم جهانی واحد برای اندازه گیریها به وجود آورند . به دنبال این پیشنهاد گروهی از دانشمندان فرانسوی برای به وجود آوردن سیستم متریک (METRIC SYS) وارد عمل شدند .
سیستم پایه ای را که دارای دو استاندارد یکی «متر» برای واحد طول و دیگری «کیلوگرم» برای وزن بوده ، به وجود آوردند . در این زمان ثانیه (SECOND) را به عنوان استاندارد زمان (TIME) و ترموسانتیگراد را به عنوان استاندارد درجه حرارت مورد استفاده قرار می دادند .
در سال ۱۸۷۵ میلادی دانشمندان و متخصصات جهان در پاریس برای امضاء قراردادی به نام پیمان جهانی متریک (INTERNATIONAL METRIC COMVENTION) دور هم گرد آمدند . این قرارداد زمینه را برای ایجاد یک دفتر بین المللی اوزان و مقیاسها در سورز (SEVRES) فرانسه‌ آماده کرد. این مؤسسه هنوز به عنوان یک منبع و مرجع جهانی استاندارد پابرجاست .
امروزه سازندگان دستگاههای مدرن آمریکایی ، دقت عمل استانداردهای اصلی خود را که برای کالیبراسیون دستگاه های اندازه گیری خود به کار می برند ، به استناد دفتر
استانداردهای ملی (N.B.S)تعیین می نمایند .
لازم به یادآوری است دستگاه های اندازه گیری و آزمون به دلایل گوناگون از جمله فرسایش ، لقی و میزان استفاده ، انحرافاتی را نسبت به وضعیت تنظیم شده قبلی نشان می دهند .
هدف کالیبراسیون اندازه گیری مقدار انحراف مذکور در مقایسه با استانداردهای سطوح بالاتر و همچنین دستگاه در محدوده «تلرانس» اصلی خود می باشد .
تعریف اندازه گیری :
اندازه گیری یعنی تعیین یک کمیت مجهول با استفاده از یک کمیت معلوم و یا مجموعه‌ای از عملیات ، با هدف تعیین نمودن تعداد یک کمیت .
صحت :
نزدیکی نتیجه انداره گیری یک کمیت را با میزان واقعی آن کمیت گویند ، این مقدار به صورت درصدی از ظرفیت کلی دستگاه می باشد .
رواداری :
حداکثر انحراف یک قطعه ساخته شده از اندازه خاص خودش را گویند .
دقت :
نزدیکی میزان تفاوت نتایج حاصل از چند اندازه گیری متوالی را مشخص می نماید . دقت دستگاه دلالت بر صحت دستگاه ندارد .
تکرارپذیری :
نزدیکی مقدار خروجیهای یک دستگاه در شرایطی که مقدار ورودی به دستگاه ، روش اندازه گیری شخص اندازه گیرنده ، دستگاه اندازه گیری ، محل انجام کار ، شرایط محیطی یکسان باشد .
دامنه و میزان تغییرات :
حداقل و حداکثر ظرفیت اندازه گیری یک دستگاه را محدوده آن دستگاه گویند .
خطای ثابت :
خطایی که به طور ثابت که در تمام مراحل دامنه اندازه گیری با دستگاه همراه می باشد که این خطا با کالیبره کردن دستگاه برطرف خواهد شد.
خطای مطلق :
نتیجه اندازه گیری یک دستگاه منهای مقدار واقعی اندازه برداشت شده را گویند .
تصحیح :
مقدار عددی که به نتیجه تصحیح نشده یک اندازه گیری افزوده می شود تا یک خطای سیستماتیک فرضی را جبران نماید .
منابع خطای اندازه گیری :
تمام پارامترهای مراحل تولید و مشخصات نهایی تولید بایستی به منظور رعایت صحت استاندارد به وسیله Q.C ارزیابی شوند . طراح سیستم اندازه گیری بایستی روشی را اتخاذ نماید تا میزان خطا در خروجی دستگاهها کاهش یابد و حداکثر خطای باقی مانده شناسایی شوند .
خطاهای ناشی از دستگاه اندازه گیری :
عیوب باطنی دستگاه
استفاده غیرصحیح از دستگاه
اثرات بارگذاری دستگاه
خطاهای ناشی از مشاهده در اندازه گیری :
این نوع خطا شامل وضعیت های مختلف در هنگام خواندن دستگاه نشان دهنده با زوایای مختلف می باشد .
تجزیه و تحلیل اطلاعات اندازه گیری :
– استفاده از روش میانگین یا عدد میانی (MEAN AND MEDIAN VALUES)
ــــــــــــــــــــــــــــ = میانگین
استاندارد
بین المللی
استاندارد
اولیه یا ملی
استاندارد ثانویه
(آزمایشگاه)
استاندارد عملی
وسایل و تجهیزات تولید
هرم استانداردهای کالیبراسیون
وسایل اندازه گیری :
وسایل اندازه گیری باید دارای خصوصیات مقیاس شناسی مورد نیاز برای کاربرد موردنظر مانند دقت ، پایداری ، محدوده ، ریزنگری (RESOLUTION) را دارا باشد .
کاربرد برچسبهای کالیبراسیون
به منظور نشان دادن وضعیت دستگاهها بعد از انجام کالیبراسیون از برچسبهایی استفاده
می شود . این برچسبها در اندازه ها و رنگهای مختلف می باشد . قطعاتی که امکان نصب برچسب بر روی آنها نیست با چسباندن باندهای رنگی که هر رنگ مشخص کننده تاریخ انقضای کالیبراسیون در ماه بخصوصی است صورت می گیرد .
اگر دستگاهی مانند سیستم های مورد استفاده در مایعات چرب و شیمیائی و یا مواد‌آلی که ضدچسب است و امکان چسباندن هیچ نوع برچسب یا باند رنگی نباشد از رنگهای روغنی مشخص کننده تاریخ انقضای کالیبراسیون می توان استفاده کرد . این برچسبها عموماً به صورت حروف مقطعه می باشد که به شرح زیر است :
– عدم نیاز به کالیبراسیون
NCR=NO CALIBRATION REQUIRED
– عدم نیاز به کالیبراسیون دوره ای
NPCR=NO PERIODIC CALIBRATION REQUIRED
– قبل از استفاده کالیبره شود .
C.B.U=CALIBRETE BEFORE USE
– برچسب اعتباری کالیبراسیون
CALIBRATION VOID IF SEAL BROKEN
این برچسب به شکل یک نوار مستطیی و یا دایره ای برای کاربرد در موارد مختلف طراحی شده و معمولاً در صورت پارگی برچسب ، کالیبراسیون از اعتبار ساقط است . در مواقع ضرورت مثل تعویض فیوز اطمینان دستگاه ویا جایگزینی باطری های فرسوده که سبب باز شدن دستگاه گردیده باید به وسیله یک کارت اضافی هشدار دهنده ذکر و به دستگاه آویزان گردد تا احتمال دستکاری دستگاه توسط افراد غیرمجاز از بین برود . در این کارت باید تاریخ باز شدن دستگاه‌، دلیل باز شدن و عملیات صورت گرفته بر روی دستگاه به وضوح با تأیید و امضاء سرپرست قسمت مربوط ذکر گردد .
نمونه ای از یک برچسب کالیبراسیون
IDENTIFICATION
AUTHORITY
CALIBRATION
SPECIAL
FUNCTION
ACCURACY
DATE CALIBRATED  CALIBRATED BY
DATE DUE
نیازمندیهای آزمایشگاه دستگاه های اندازه گیری دقیق
آزمایشگاه مکانی است با خصوصیات ویژه که مجاز به داشتن استانداردهای مرجع است و مسئولیت کالیبراسیون ، تأئید و تعمیر و نگهداری وسایل اندازه گیری دقیق را عهده دار می باشد . در برنامه مترولوژی و کالیبراسیون که مجموعه ای متشکل از استانداردهای اندازه گیری ، نیروی انسانی متخصص و مجرب ، وسایل سنجش و تجهیزات اندازه گیری دقیق و منابع علمی موردنیاز برای یک سیستم جامع از امکانات آزمایشگاهی منطبق با استانداردهای جهانی است ، آزمایشگاه تجهیزات اندازه گیری دقیق از ارکان مهم محسوب می شود . شرایط محیطی در یک آزمایشگاه اندازه گیری دقیق بیشترین میزان تأثیر را در کیفیت عملیات کالیبراسیون دستگاه ها دارد .
موارد زیر شامل شرایط محیطی آزمایشگاه کالیبراسیون محسوب می شوند :
روشنایی :
مقدار نور موردنیاز یک آزمایشگاه بین ۵۰ تا ۱۵۰ فوت شمع است . به طوری که روی میز کار ایجاد سایه نکند در شرایطی که نیاز به نور بیشتر برای دستگاه های بسیار دقیق باشد می توان از لامپهای اضافی استفاده کرد .
دما :
میزان دما آزمایشگاه بایستی بطور دایم تحت کنترل باشد . دما مورد نیاز برای آزمایشگاه الکترونیک   و برای بخش مکانیک   است .
فشار
مقدار فشار داخل آزمایشگاه بایستی بیشتر از فشار بیرون باشد . این امر باعث
جلوگیری از ورود گرد و غبار به داخل آزمایشگاه می شود . CLEAN ROOM باید فشار مثبت حداقل   اینچ آب بیشتر از فشار هوای بیرون داشته باشد .
گرد و غبار
آزمایشگاه از لحاظ عدم وجود ذرات گرد و غبار به کلاسهای مختلف تقسیم می شود . این کلاسها شامل ۳۰۰۰۰۰ ، ۱۰۰۰۰۰ ، ۱۰۰۰۰ ، ۱۰۰۰ و بین ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ است .
هر چه شماره این کلاسها کمتر شود وجود ذرات گرد و غبار هم به همان نسبت کمتر است و کلاس برای انجام آزمایشات دقیق تر مناسبتر است .
رطوبت :
مقدار رطوبت نسبی آزمایشگاه بین ۳۵ تا ۵۵ درصد است . مقدار رطوبت محل همانند دما بایستی دایماً کنترل شود .
لرزش :
محیط آزمایشگاههای اندازه گیری دقیق باید به نحوی طراحی شوند تا حتی الامکان از انواع لرزشهای احتمالی به دور باشند ، یا لرزشهایی که سبب کاهش راندمان کار کالیبراسیون می شوند به نحوی حذف شوند .
صدا :
مقدار صدا بایستی کمتر از   باشد .
کنترل امواج مغناطیسی :
این امواج در اندازه گیری‌های میرایی و فرکانس اثر دارد . در آزمایشگاه معمولاً اطاقی تحت عنوان اطاق فاراده یا SHIELDING ROOM برای کنترل امواج مغناطیسی وجود دارد که از فلز مس ساخته شده است و دارای   میرایی است …………….

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است