دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

مقاله انصراف از استرداد دعوي در دعاوي بين المللي

انصراف از استرداد دعوي در دعاوي بين المللي

مقدمه

از جمله مسائل قابل بحث در دادرسيها اعم از داخلي و بين المللي , آثار حقوقي استرداد دعوي است استرداد دعوي به معناي (چشم پوشي مدعي از دعواي خود به رضاي يك جانبه خويش ) علي الاصول سبب سقوط دعوي مي گردد در حقوق ايران , (مادام كه دادرسي به مرحله صدور حكم نرسيده مدعي مي تواند دعواي خود را استرداد كند در اين صورت , به درخواست مدعي عليه به تاديه خسارت مدعي عليه محكوم مي شود استرداد دعوي در دادرسيهاي عادي پس از مبادله لوايح و در اختصاري پس از ختم مذاكرات طرفين در موردي ممكن است كه يا مدعي عليه راضي باشد و يا مدعي از دعواي خود بكلي صرف نظر كند در صورت اخير دادگاه قرار سقوط دعوي را خواهد داد).

در حقوق داخلي ساير كشورها تعاريف كم و بيش مشابهي از اين اصطلاح به عمل آمده است ژرار كرنو, حقوقدان فرانسوي استرداد را عبارت از ترك داوطلبان يك حق , يك امتياز يا يك ادعا دانسته و اقسام مختلف آن را از استرداد اقدام قضايي استرداد داوطلبي در انتخابات استرداد شكايت جزائي و استرداد دعوي برشمرده است.

بديهي است آنچه در اينجا مورد مطالعه قرار مي گيرد صرفاً طرح موضوع از ديدگاه دادرسي مدني و مشخصاً در ارتباط با نوع اخير آن يعني مسئله استرداد دعوي به معناي خاص است.

حقوقدانان بين المللي اين تعاريف را با تفاوتهاي اندكي به دادرسيهاي بين المللي تسري مي دهند. شارل روسو , استاد فرانسوي حقوق بين الملل مي گويد:

(در زبان آيين دادرسي استرداد دعوي به معناي صرف نظر كردن خواهان از تعقيب قضايي است او دعوايش را پس مي گيرد و نتيجتاً جريان رسيدگي ترافعي كه نزد كميسيون دعاوي يا در مرجع داوري آغاز شده است خاتمه مي يابد).

با اين حال در رويه قضايي مربوط به حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي اين موضوع داراي ابعاد وسيع تري بوده و از تنوع بيشتري برخوردار است به موجب قاعده اي كه در رويه قضايي بين المللي پذيرفته شده استرداد دعوي از سوي خواهان در جريان رسيدگي در صورتي مسقط دعوي است كه مورد قبول خوانده واقع گردد به عبارت ديگر ختم رسيدگي در اين حال مبتني بر توافق طرفين است زيرا خوانده دعوي غالباً متحمل هزينه هايي براي فراهم آوردن اسناد و مدارك دفاعيه ميگردد و با سقوط دعوي به اين شيوه مخارج وي كه در صورت رد ادعاي خواهان قابل مطالبه است استيفا نمي شود گاهي اوقات نيز خوانده دعاوي متقابلي عليه خواهان مطرح كرده كه مايل است آثار آن را بر دعواي اصلي دقيقاً بشناسد, به ويژه آنكه مخالفت احتمالي خوانده بااسترداد دعوي حداقل متضمن اين نفع براي او خواهد بود كه مجدداً در معرض تجديد دعوي از سوي خواهان قرار نگيرد.

مسئله اي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه اگر خواهان پس از تقاضاي استرداد دعوي و در جريان رسيدگي تا صدور حكم از عمل خود انصراف حاصل كند و اين امر را به مرجع رسيدگي اعلام دارد چه آثار حقوقي بر اعلام وي بار خواهد بود؟ ديگر اينكه اگر پس از اعلام ختم رسيدگي بر اساس استرداد دعوي خواهان دوباره اقامه دعوي كند كه آيا دعواي مجدد مسموع است ؟ اينجانب كه مواجه با موضوع انصراف خواهيم بود اگر چه در ارتباط مستقيم با مسئله استرداد دعوي در مراجع قضايي است ليكن از مقوله آن هم فراتر مي رود و به نهاد ديگري در دادرسيهاي بين المللي تسري پيدا مي كند اين نهاد به استاپل معروف است يعني منع قبول رفتاري از شخص كه خلاف آن را خود وي قبلاً پذيرفته است).

امروزه استاپل كه اصالتاً ماخوذ از حقوق انگلوساكسون است به صورت قاعده اي شكل گرفته و نظم يافته در مراجع بين المللي و بالاخص در مقام دفاع مورد استفاده واقع مي شود سالها پيش ژرژسل از معروفترين اساتيد فرانسوي حقوق بين الملل آن را نوعي قرارداد ضمني و اماره اي جهت اثبات دعوي شمرده بود.

در اينجا ما خواهيم كوشيد اولاً موضوع انصراف از استرداد دعوي را در رويه قضايي بين المللي بررسي كنيم وثانياً ارتباط مسئله را با اصل استاپل و چگونگي كاربرد آن مراجع بين المللي روشن سازيم.

دکمه دانلود 2

 

لینک دانلود غیر مستقیم
منبع : پروژه . آی آر

دكتر ناصر كاتوزيان
لطفا در انتها به این مطلب امتیاز دهید