تنها راه تغییر یافتن یک تصمیم واقعی است.
خانه » پروژه » برق و الکترونیک و مخابرات » دانلود پروژه انواع سیستم های بارکدینگ
دانلود پروژه انواع سیستم های بارکدینگ

دانلود پروژه انواع سیستم های بارکدینگ

انواع سیستم های بارکدینگ

فهرست مطالب
مقدمه
چکیده٢
فصل ١آشنایی با مفهوم شناسایی خودکار٣
١-١نوارهای مغناطیس ۴
٢-١شناسایی نوری الفبا۴
٣-١فرکانس رادیوی ۵
۴-١تشخیص صوت ۶
۵-١بینایی مصنوعی۶
۶-١کارتهای هوشمند ٧
٧-١بارکد ٧
٨-١برتری های سیستم بارکد به دیگر سیستمهای شناسایی خودکار٨
فصل٢بارکد٩
١-٢تعریف بارکد٩
٢-٢تاریخچه بارکد٩
٣-٢ضرورت استفاده از بارکد ١٢
١-٣-٢ سیستم بارکدگذارى چگونه آغاز شد ١٢
٢-٣-٢ سیستم بارکدامروزى چگونه شروع به کار کرد ١٣
۴-٢فواید بارکد کردن ١۶
۵-٢انواع مختلف روشهای کدگذاری ١٨
۶-٢انواع بارکد ١٨
١-۶-٢ بارکد خطی ١٨
الفبارکد رقمی ١٩
ببارکدALPHANUMERIC ٢٠
١-۶-٢بارکد دوبعدی ٢٠
٧-٢ چاپ بارکد ٢١
٨-٢معرفی انواع بارکد ٢٢
١-٨-٢UPC/EAN ٢٢
١-١-٨-٢بارکد١٣EAN٢٢
الف تاریخچه١٣EAN٢٣
بمحاسبه عدد کنترلی(رقم سیزدهم) ٢۴
ج ساختار بارکد١٣EAN٢۴
٢-٨-٢٣٩ Code ٢٨
٣-٨-٢١٢٨Code٢٩
١-٣-٨-٢ساختار بارکد١٢٨Code٣٠
٢-٣-٨-٢نحوه محاسبه رقم کنترل٣١
۴-٨-٢Interleaved 2 of 5 ٣٢
۵-٨-٢PDF417 ٣٣
٩-٢بارکدها چگونه خوانده میشوند٣٣
١٠-٢ بارکد خوانها ٣۴
١-١٠-٢بارکدخوانهای ثابت ٣۴
٢-١٠-٢بارکدخوانهای سیار دسته ای ٣۵
٣-١٠-٢ بارکدخوانهای سیار بی سیم ٣۶
١١-٢اسکنر چکونه کار میکند ٣۶
١٢-٢کدام بارکدخوان برای کار و نرم افزار شما مناسب است ٣٧
١٣-٢آیا دستگاه بارکد خوان با کامپیوتر من سازگار است ٣٨
١۴-٢چاپ بارکد ٣٩
١۵-٢استفاده از بارکد در هر کجا ٣٩
١-١۵-٢کارخانجات ٣٩
٢-١۵-٢حمل و نقل ٣٩
٣-١۵-٢فروشگاهها ۴٠
۴-١۵-٢مراکز درمانی ۴٠
١۶-٢تکنولوژی های جدید بارکد ۴٠
فصل٣جدید ترین جانشین بارکد ۴٣
١-٣RFID )تشخیص هویت رادیویی ( ۴۵
٢-٣برخی کابردهای RFID۴۵
٣-٣انواع یا کلاس‌های برچسب‌‌های RFID۴٧
۴-٣دسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی RFIDها۴٧
۵-٣ساختار RFID۴٩
۶-٣اجزای تگ ۴٩
٧-٣اجزای سیستم RFIDغیرفعال ۴٩
٨-٣آنتن ۵١
٩-٣ابعاد و اشکال مختلف تگ غیرفعال ۵١
١٠-٣فرکانس‌‌‌‌‌‌‌‌‌های رادیویی ۵٢
١١-٣کنترل کیفیت ۵٣
١٢-٣کاربردهای عمده RFIDها۵٣
١٣-٣فرایند پرینت برچسب ۵۴
١۴-٣پرینت برچسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها۵۴
١۵-٣برچسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌های هوشمند ۵۵
١۶-٣مقایسه سیستم‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بارکدینگ ۵٧
١٧-٣مزیت RFID نسبت به بارکدها ۵٨
١٨-٣دیگر کاربردهای امنیتی ۵٩
١-١٨-٣انبارداری و ردیابی کالا ۵٩
٢-١٨-٣حمل‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌نقل ۶٠
٣-١٨-٣حمل‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌نقل ریلی ۶٠
۴-١٨-٣ باربری ۶١
۵-١٨-٣خودروسازی ۶١
۶-١٨-٣ فرودگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ۶١
٧-١٨-٣ حریم خصوصی افراد ۶٢
١٩-٣فناوری RFID بدون نیاز به ریزتراشه ۶٣
٢٠-٣دیگر استفاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که از فناوری RFID می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود ۶۴
٢١-٣معایب RFID۶۵
فصل۴نگاهی به آغاز اجرای طرح بارکد ژنتیکی ۶٨
١-۴گستره استفاده۶٩
٢-۴قالب ژنتیک ٧٠
ضمیمه١نمونه ای از طراحی بارکد ٧٢
ضمیمه ٢نرم افزار موبایل برای خواندن بارکد ٧۵
ضمیمه ٣جدول کدEAN•UCCمربوط به کشور های مختلف ٧٧
ضمیمه ۴جدولانواع بارکد ها ٨٠
ضمیمه ۵ا شکال متنوعی از بارکد ٨٢
منابع

مقدمه:
امروزه سيستمهای اطلاعاتی كامپيوتری سهم بسزايي دركارايي امور تجاری و كنترلی دارند. لذا برای حصول اين كارايی ضروری است كه اطلاعاتی كه به كامپيوترها وارد می شوند ، دقيق و بهنگام بوده و در ضمن ، گردآوری آنها نيز هزينه زيادی دربر نداشته باشد . درميان انواع سيستمهای شناسايی خودكار ، تكنولوژی باركد جزء ساده ترين ها است. اين سيستم به صورت تجهيزات جانبی كامپيوترهای شخصی كه امروزه در واحدهای صنعتی ، تجاری و اداری كشور جايگاه مهمی يافته اند ، قابل بكارگيری است.
در این تحقیق سعی شده انواع سیستم های بارکدینگ معرفی شده  و کاربرد های هر یک مورد بررسی قرار گیرند.
همچنین باتوجه به پیشرفت روز افزون علوم مختلف،وتوسعه تغییرات در تکنولوژی های موجود،ما را بر آن داشت تا از فنآوری های جایگزین و جدید نیزمواردی را بیان کنیم.
در پایان لازم میدانم از زحمات جناب آقای مهندس آشفته ) سرپرست کارآموزی ( و همچنین جناب آقای مهندس لشکری  )استاد  کارآموزی(   که بنده را در انجام این مهم یاری رسانده اند ،کمال قدردانی و تشکر را داشته باشم.
با آرزوی توفیق

چکیده :
در سالهای اخیر ، نوارهای سیاه وسفید ظاهراً همشكلی كه روی بسیاری از كالاهای تجاری از قبیل مجلات ، نوشابه ها ، كنسروها، كتابها ، انواع جعبه ها و …  چاپ  می شود ، بسیاری از نظرها رابه خود جلب كرده است . این نوارهای سیاه وسفید كه باركد نام دارند ، علائمی هستند كه حاوی اطلاعاتی در مورد کالا ها می باشند. برای رمزگشایی این علائم باید از دستگاهی به نام اسكنر باركد استفاده نمود كه بارکد را بصورت نوری می خواند و به كامپیوتر متصل به آن منتقل می كند. اسكنر باركد از خود نوری می تاباند كه پس از برخورد با نوارهای سیاه وسفید باركد ، دوباره به دستگاه بازباتانده می شود. جاهایی كه سیاه است نور را كمتر و جاهایی كه سفید است ، نور را بیشتر بازمی تابانند و در نتیجه اسكنر می تواند  تغییرات و  در حقیقت پهنای  نوارها را  تشخیص دهد. این نوارها بسته به ضخامتشان و فاصله شان از هم ، اطلاعات مختلفی را در بردارند ( ارتفاع خطوط ، اطلاعاتی را بیان نمی كند ) .
فصل  ١
آشنایی با
مفهوم شناسایی خودکار
آشنایی با مفهوم شناسایی خودكار :
با همگانی شدن كامپیوتر و بكارگیری آن در عرصه حاضر، پردازش اطلاعات و استخراج نتایج مورد نیاز با سرعت بسیار بالا انجام می شود. جمع آوری اطلاعات، وارد کردن داده ها به کامپیوتر، پردازش اطلاعات و نمایش نتایج یا دادن گزارشات مراحلی هستند که در یک سیستم اطلاعاتی كامپیوتری طی می شوند. در این زنجیره تنها پردازش اطلاعات و نمایش نتایج با سرعت و دقت زیاد و توسط ماشین انجام می شوند، در حالی كه در مراحل جمع آوری اطلاعات و وارد کردن داده ها به کامپیوتر كه اصلی ترین مراحل هستند، هنوز هم به نیروی انسانی متكی بوده و دقت و سرعت کاربر عاملی تعیین كننده است.
در واقع از دیدگاه بهره وری كل سیستم ،مراحل جمع آوری اطلاعات و وارد کردن داده ها به کامپیوتر گلوگاه سیستم خواهند بود ؛ چرا كه کاربر هیچ گاه نخواهد توانست همگام با سرعت كامپیوتر، داده ها را جمع آوری و وارد سیستم نماید و درصد بالای خطا در این مرحله عملا درصد خطای موجود در خروجی مجموعه را افزایش می دهد. بنابراین ضرورت جایگزینی ماشین به جای انسان در این مراحل نیز اجتناب ناپذیر است . وظیفه این جایگزینی را تكنولوژی های شناسایی خودكار بر عهده دارند.

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است