ارزش انسان به افکار و باورهای اوست
خانه » پروژه » روانشناسی و اجتماعی » دانلود پروژه اهمیت آموزش و پرورش در پرورش استعدادهای درخشان
دانلود پروژه اهمیت آموزش و پرورش در پرورش استعدادهای درخشان

دانلود پروژه اهمیت آموزش و پرورش در پرورش استعدادهای درخشان

اهمیت آموزش و پرورش در پرورش استعدادهای درخشان

تمدن امروزه وجوه متفاوتی دارد. دگرگونی تکنیک زندگی مرتبا بر وسعت و تنوع نیازها می‌افزاید و بهره‌مندی انسانها را از مهارتها و تواناییهای جدید ایجاب می‌کند. در اثر این تحول تدریجی چه بسا هدفهای تربیتی که روزی بعنوان مقاصد تجملی مطرح بوده اند و اکنون یک نیاز اجتناب ناپذیر عمومی جلوه می‌کنند. روشن است که کسب مهارت برای مقابله با نیازهای متنوع و پیچیده زندگی و کسب اهلیت برای استفاده از تکنیک نوع و کاربرد ابزار جدید. خود مستلزم توسل جستن به تربیت عمدی است . آن بربیت عمدی ای که برای زندگی در جاهله امروز با ابعاد وسیع نیازهای روزمره‌اش توانایی لازم فراهم آورد و افراد را برای مقابله با ضرورتهای روزمره زندگی آماده کند. این ضرورت نشانه بارز آموزش و پرورش است ولویت آن را نسبت به دیگر فعالیت‌ها توجیه می‌کند.
در جامعه امروز ا«وزش و پرورش تنها وسیله دسترسی به تکنیک قویتر و توسعه و پیشرفت بیشتر است رقابت دامنه داریکه باری استفاده از تکنیکهای جدید و تامین شرایط بهتر زیست و بین ملل مختلف جهان وجود دارد ، انگیزه تلاش و کوشش وسیعی است که برای بنیادگذاری نظام جامعتر و  سود بخشتر آموزشی اعمال می شود و خود از اهمیت این بخش از فعالیت های اجتماعی متاثر است دگرگونیهای روزمره و سریع زندگی انسان نیز نیاز به ترتبیت و کسب آمادگی برای قبول تحول در ابعاد گوناگون حیات انسانی را به خوبی توجیه می‌کنند. دگرگونیهای که اجتناب ناپذیرند و تنها تربیت و تعلیم صحیح مقابله متعادل و مطلوب با آنها را امکان پذیر می‌سازد.
فهرست مطالب
آموزش  ۱
اهمیت آموزش و پرورش ۱
محتوای آموزش و پرورش  ۱
رده بندی مسائل آموزش و پرورش  ۲
اهداف در نظام آموزش و پرورش  ۳
اصول  کلی و اصول برنامه ریزی آموزشی در دوره متوسطه   ۴
تعریف آموزش و پرورش دوره متوسطه  ۵
اهمیت آموزش و پرورش دوره متوسطه  ۶
ویژگیهای آموزش متوسطه   ۷
ویژگیهای دانش آموزان دوره متوسطه  ۷
تاریخچه ظهور و تکوین آموزش و پرورش دوره متوسطه  ۸
طرح جدید آموزش دوره  متوسطه  ۱۰
دلایل اولویت اجرای طرح جدید متوسطه   ۱۱
اهداف دوره متوسطه ۱۲
ساختار دوره های متوسطه، پیش دانشگاهی و کاردانی پیوسته  ۱۴
اهداف و سیاستهای کلی از پیدایش گروه استعدادهای درخشان در نظام آموزشی  ۱۶
ساختار آموزشی و تشکیلاتی دوره متوسطه استعدادهای درخشان ‌ ۱۷
شیوه ها و روشهای مختلف آموزش و تدریس علوم  ۱۷
روش آموزشی تدریس به گروههای کوچک  ۱۹
انتخاب وضعیت فیزیکی در آموزش به شیوه گروههای کوچک  ۲۰
روش آموزش فردی  ۲۱
یادگیری به روش تحقیق یا اکتشاف آزاد ۲۱
آموزش و یادگیری به روش اکتشاف هدایت شده  ۲۲
آموزش به روش اکتشاف هدایت شده ۲۲
مزایای روش اکتشاف هدایت شده  ۲۳
تغییر انگیزه بیرونی دانش آموزان به انگیزه درونی  ۲۳
نبود بهترین راه آموزش علوم برای همه کودکان  ۲۴
روش پیشنهادی آموزش علوم برای گروه استعدادهای درخشان ۲۴
تحقیق و پژوهش  ۲۶
ضرورت پژوهش  ۲۷
فوائد پژوهش  ۲۸
در جنبه اجتماعی  ۲۸
اهداف و مقاصد پژوهش  ۲۹
ضرورت امر پژوهش در توسعه علم   ۲۹
ضرورت امر پژوهش و تربیت پژوهشگر در سیستم آموزش فوق  ۲۹
تاثیر عواملی فیزیکی معماری بر عملکرد قرارگاههای تربیتی  ۳۱
(تاثیر عوامل معماری بر فضاهای آموزشی)
تاثیر عوامل فیزیکی – معماری در عملکرد قرارگاه‌های تربیتی  ۳۱
تاثیر (ساخت) یا (معماری) در عملکرد قرارگاه‌های تربیتی  ۳۱
تاثیر عوامل (فیزیکی ) در عملکرد قرارگاه های تربیتی  ۳۱
خصوصیت فیزیکی مدرسه  ۳۲
خصوصیت فیزیکی ساختمانهای مدارس  ۳۲
اندازه کلاسها و مدارس  ۳۳
ساختار و سازماندهی محیط مدرسه  ۳۴
مدرسه کوچک، مدرسه بزرگ ، تاثیر اندازه مدرسه  ۳۴
تاثیر اندازه مدرسه بر دانش‌آموزان  ۳۶
رنگ آمیزی مدرسه  ۴۲
رنگ آمیزی فضای داخلی کارگاه و هنرستانها‌ ۴۳
تاثیر گروه سنی خاص و ویژگی های روحی و جسمی آنها و تاثیر آن بر معماری محیط آموزشی ۴۵
مفهوم نوجوانی و جوانی و روانشناسی گروه مخاطب (۱۴ تا ۱۸ سال) ۴۵
مفهوم نیاز و بررسی آن در جوانان  ۴۵
تقسیم بندی نیازها ۴۶
نیازهای فیزیولوژیک  ۴۶
طبقه بندی نیازهای جوانان  ۴۷
تفاوت های رشدی و ساختاری در دخترها و پسرها در گروه سنی دبیرستان و کلاس درس مطلوب ۴۸
تفاوت های رشدی و ساختاری ۴۸
تفاوت های کارکردی:‌ ۴۸
استدلال انتزاعی و عینی ۴۹
یادگیری متفاوت در دخترها و پسرها  ۵۱
ویژگی های افراد سرآمد و تیزهوش و اقدامات و توصیه های آموزشی ۵۲
علل سرآمدی  ۵۳
ویژگیهای روانی و عاطفی ‌ ۵۴
اقدامات آموزشی   ۵۵
توصیه های آموزشی ۵۶
تاثیر عوامل سازمانی و تغییرات آن بر فضاهای آموزش  ۵۹
ضوابط و معیارهای استاندارد طراحی فضاهای آموزشی ۶۲
فضاهای مورد نیاز مدارس  ۶۳
فضاهای تحصیلی ۶۴
کلاس آموزش دروس نظری (از لحاظ عملکرد )  ۶۴
کلاس آموزش دروس تجربی  ۶۴
پاره ای از ویژگیهای خاص فضای تدریس ابتداییک  ۶۵
ویژگیهای کتابخانه  ۶۸
۱-۱- آموزش :
۱-۱-۱ اهمیت آموزش و پرورش:
تمدن امروزه وجوه متفاوتی دارد. دگرگونی تکنیک زندگی مرتبا بر وسعت و تنوع نیازها می‌افزاید و بهره‌مندی انسانها را از مهارتها و تواناییهای جدید ایجاب می‌کند. در اثر این تحول تدریجی چه بسا هدفهای تربیتی که روزی بعنوان مقاصد تجملی مطرح بوده اند و اکنون یک نیاز اجتناب ناپذیر عمومی جلوه می‌کنند. روشن است که کسب مهارت برای مقابله با نیازهای متنوع و پیچیده زندگی و کسب اهلیت برای استفاده از تکنیک نوع و کاربرد ابزار جدید. خود مستلزم توسل جستن به تربیت عمدی است . آن بربیت عمدی ای که برای زندگی در جاهله امروز با ابعاد وسیع نیازهای روزمره‌اش توانایی لازم فراهم آورد و افراد را برای مقابله با ضرورتهای روزمره زندگی آماده کند. این ضرورت نشانه بارز آموزش و پرورش است ولویت آن را نسبت به دیگر فعالیت‌ها توجیه می‌کند.
در جامعه امروز ا«وزش و پرورش تنها وسیله دسترسی به تکنیک قویتر و توسعه و پیشرفت بیشتر است رقابت دامنه داریکه باری استفاده از تکنیکهای جدید و تامین شرایط بهتر زیست و بین ملل مختلف جهان وجود دارد ، انگیزه تلاش و کوشش وسیعی است که برای بنیادگذاری نظام جامعتر و  سود بخشتر آموزشی اعمال می شود و خود از اهمیت این بخش از فعالیت های اجتماعی متاثر است دگرگونیهای روزمره و سریع زندگی انسان نیز نیاز به ترتبیت و کسب آمادگی برای قبول تحول در ابعاد گوناگون حیات انسانی را به خوبی توجیه می‌کنند. دگرگونیهای که اجتناب ناپذیرند و تنها تربیت و تعلیم صحیح مقابله متعادل و مطلوب با آنها را امکان پذیر می‌سازد.
۱-۱-۲ محتوای آموزش و پرورش:
به دنبال بحث درباره آموزش و پرورش کنجکاوی برای آشنایی با آن محتوا و برنامه در خور اینهمه توجه امری کاملا طبیعی است. روشن است که تربیت تک فرد فقط نتیجه کوششهای عمدی و رسمی خانواده نیست. تربیت یک فرد نتیجه همه عواملی است که در شکل گیری شخصیت او نقش داشته‌اند. اثر محیط در سازندگی ویژگیهای عقل ، عاطفی و رفتاری انسانها، خواه ناخواه مقام دارد. اثری که اجتناب ناپذیر است تغییر نیست، تدریجی و با دوام است و عموما نافذتر کوششهای عمدی است. مدرسه خود جذیی از محیط است و در چهارچوب سازندگیهای محیط، در شکل دادن به شخصیت کودکان و نوجوانان نقش قابل ملاحظه‌ای دارد.
آموزش و پرورش رسمی، هم کوششهای معلم برای انتقال دانش و مهارت زمان به نسل جوان و هم آن سلسله فعالیتهایی را که نقش سازنده رفتاری دارند ، در بر می‌گیرد. آن محتوا و برنامه که در هر زمینه فوق موثر و سودب۰خش باشد در خور اهمیت است. رسالت تربیتی خانواده و مدرسه و جامعه را در هر دو بعد آموزش و پرورش باید دید که نتیجه اول در یادگیری و دومین در تغییر رفتار خلاصه می‌شود.
با این توضیح ، محتوای تربیتی سودبخش تر است که در هر دو جهت ، یادگیری و تغییر رفتار – موثر باشد بخصوص یادگیری، آنگاه در خور توجه است که به تغییر رفتار در جهت مطلوب منتهی شود.

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۷۱

******************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید


برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • امتیاز 5.00 ( 1 رای )
  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است