دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله رایگان اهمیت داوری سازمانی در دعاوی تجاری

اهمیت داوری سازمانی در دعاوی تجاری
نویسنده : شهلا گل پرور
عنوان مقاله: (اهمیت داوری سازمانی در دعاوی تجاری)
چکیده:
داوری سازمانی بر طبق مقررات داوری سازمانی ذیربط صورت می‌گیرد طرفین اختلاف با پذیرش تسلیم دعوی به سازمان داوری، خود را به آئین داوری آن سازمان ملتزم می‌نمایند و از او می‌خواهند که بر طبق آن آئین به مدیریت داوری آن‌ها بپردازد. بدیهی است که آئین داوری سازمانی نافی و ناقض موافقتنامه داوری نیست و معمولاً طوری تنظیم شده است که آن را تکمیل می‌کند، یعنی علاوه بر دادن اولویت به توافق اصحاب دعوی برای موارد سکوت آن‌ها چاره‌ اندیشی می‌کند.
از این رو آیین داوری سازمانی امور خاصی را با هدف تسهیل یا انجام کارشناسانه داوری به سازمانی داروی واگذار می‌کند.
واژگان کلیدی: ـ داوری سازمانی ، داوری تجاری بین المللی ، مرکز داوری ،اتاق ایران ، دیوان داوری بین‌المللی ،اتاق بازرگانی ایران
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه: ۳
ویژگی‌های داوری سازمانی: ۴
موقعیت برخی سازمان‌های عمده داوری تجاربی بین‌المللی: ۶
موقعیت داوری سازمانی در ایران: ۷
نتیجه‌گیری: ۹
منابع: ۱۰
مقدمه:
امروزه غالباً پذیرفته شده است که داوری ماهیتی قرار دادی دارد یعنی این شیوه خصوصی به موجب توافقی صورت می‌گیرد که در آن طرف‌های اختلاف از یک سو و داور از سوی دیگر می‌پذیرند که اختلافی که موضوع موافقتنامه داوری است به داوری حل و فصل شود.
موافقتنامه داوری، اعم از موافقتنامه مستقل یا شرط داوری، عبارت است از توافق طرفین به ارجاع اختلاف موجود و یا اختلافی که ممکن است از رابطه حقوقی معینی در آتیه ایجاد شود، به داوری انجام گیرد.
در داوری سازمانی طرفین دعوی ابتدا به سازمان داوری مراجعه می‌کنند و از آن می‌خواهند که بر طبق مقررات داوری سازمان ذیربط به داوری بپردازد، یعنی ضمن کمک به انتخاب داور و ارجاع دعوی به وی بر جریان کار نظارت نموده و داوری را مدیریت نماید. مدیریت داوری توسط سازمان داوری از جمله متضمن تسهیل روند تعیین داور و کسب متولی وی و نظارت بر حسن جریان داوری است.
شهلا گل‌پرور ـ پژوهشگر حقوقی
بهار ۹۳
ویژگی‌های داوری سازمانی:
مزیت داوری سازمانی را باید در کمک کارشناسانه و سازماندهی داوری و جریان منظم آن تا پایان رسیدگی دانست یعنی انجام فعالیت‌هایی که در داوری موردی و در غیاب سازمان داوری اصحاب دعوی ناچارند یا با تشریک مساعی و احیاناً صرف وقت زیاد و بدون کارشناسی، خود به آن بپردازد، که به دلیل خود اختلاف امکان تشریک مساعی کم است و یا برای حل آن به دادگاه رجوع کنند در ذیل به چند ویژگی مهم داوری سازمانی اشاره می‌شود:
الف ـ تعیین تعداد و شیوه انتصاب داوران:
یکی از ویژگی‌های داوری این است که حل و فصل اختلاف توسط داورانی انجام می‌شود که منتخب اصحاب دعوی‌اند.
سازمانی بودن داوری اصولاً به منزله عدول از این ویژگی‌ نیست بلکه با تعیین مواعد و ضوابط راجع به انتخاب داور آن را منظم نموده و ضمن جلوگیری از تأخیر در انتخاب داور، با پیش بینی مقررات جایگزین در صورت عدم توفیق اصحاب دعوی به سازمان اجازه می‌دهد که خود به انتخاب داور اقدام نماید.
در نتیجه نه تنها از اطاله وقت و تأخیر در جریان رسیدگی جلوگیری می‌شود بلکه در صورت محول شدن انتخاب داور به سازمان داوری، به وی اجازه می‌دهد تا با انتخابی کارشناسی به نصب داوران باتجربه در قضیه مربوط اقدام نماید.
به عنوان نمونه، آیین داوری ۱۹۹۸ ICC و آیین داوری دیوان داوری بین‌المللی (AICL) هر دو مقرر می‌کنند که در صورتیکه طرفین تعداد داوران را معین نکرده باشند، یک نفر داور (داور منفرد) تعیین خواهد شد، مگر اینکه به نظر سازمان ذیربط اوضاع و احوال قضیه انتصاب سه داور را اقتضا کند.
یکی از نکات قابل توجه در جریان انتصاب داوران توسط سازمان‌ داوری توجه به نکات مهمی مانند تفاوت تابعیت داور منفرد و داور سوم از تابعیت طرفین دعوی است.

منبع : پروژه . آی آر

لطفا در انتها به این مطلب امتیاز دهید

fdl