دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسي ايجاد پوشش سراميکی مقاوم به سايش بر روي پايه فلزي

بررسي ايجاد پوشش سراميکی مقاوم به سايش بر روي پايه فلزي
فهرست مطالب
فصل 1- بررسيهاي مطالعاتي
مقدمه  1
انواع فرانيدهاي ايجاد پوششهاي سراميکي2
1-2-1- اسپري شعله اي (flame spray)
1-2-2- اسپري قوسي (electric are sray) 
1-2-3- فرايند HVOF
1-2-4- پلاسما اسپري (plasma spray)
1-3- مکانيزم اتصال 25
1-4- مراحل آماده سازي سطح26
1-5- عمليات تمام کاري34
1-6- کاربردها35
 فصل 2- روشهاي آزمايش
2-1- آماده سازي سطح نمونه ها   40
2-1-1- تميز کاري و چربي زدايي  40
2-1-2- زبر نمودن سطح41
2-1-3- پيش گرم کردن42
2-2- بررسي پودرهاي فلزي و سراميکي جهت ايجاد پوشش42
2-3- روش ايجاد پوشش44
2-3-1- اسپري شعله اي 44
2-3-2- پلاسما اسپري55
2-4- بررسيهاي متالوگرافي و ريز ساختار پوشش 56
2-5- بررسيهاي ميکروهاردنس— 57
2-6- بررسي خواص مکانيکي پوشش 57
2-7- بررسي مقاومت حرارتي پوشش 58
فصل 3- نتايج و بحث
3-1- مورفولوژي پودرهاي مورد استفاده 63
3-2- ريز ساختار73
3-3- مقاومت حرارتي90
3-4- خواص مکانيکي91
3-5- ميکروهاردنس96
منابع و مراجع 98
فصل 1- بررسيهاي مطالعاتي
1-1-مقدمه
اسپري حرارتي يک روش ويژه از فرايندهاي مورد استفاده معمول جهت ايجاد پوششهاي فلزي و غير فلزي (سراميکي) مي باشد. اين فرايندها که اغلب به عنوان متاليزه کردن شناخته مي شوند، شامل  اسپري  شعله اي (Flame  spray) ،پلاسما اسپري- قوسي(Plasma-arc spray) و اسپري قوس الکتريکي (Electric arc spray) مي باشد.
پوششها را مي توان به شکل مفتول يا سيم ويا به شکل مواد پودر شده مورد استفاده قرار داد. در حالت سيم ويا مفتول، مواد به سمت يک شعله مستقيم، از قسمت پشت شعله هدايت مي شوند.سپس مواد ذوب شده از قسمت انتهاي سيم يا مفتول جدا شده وبه وسيله جرياني از هوا يا گاز ديگري که فشرده شده و با سرعت بالايي در جريان است اتمايز مي گردند واين مواد اتمايز شده با فشار حاصل از سرعت بالاي جريان گاز به سطح قطعه کار آماده شده پاشيده مي شوند. در حالت پودري، مواد به وسيله يک تغذيه کننده پودري يا قيف و توسط هواي فشرده به سمت شعله هدايت مي شوند و سپس بر روي قطعه مورد نظر پاشيده مي شوند.
1-2-   انواع فرايندهاي ايجاد پوششهاي سراميکي
1-2-1- اسپري شعله اي
اسپري شعله اي عبارتست از حرارت دادن موادي به شکل پودر يا سيم ويا مفتول تا نقطه نرم شوندگي آنها که سپس به سمت سطحي که قرار است پوشش داده شود اسپري مي گردد و در نتيجه ذراتي که تا نقطه نرم شوندگي حرارت ديده اند در سطح فرو مي روند وبا آن پيوند برقرار مي کنند که اين پيوند يا متالوژيکي و يا فيزيکي است . موادي که بدين منظور استفاده ميشوند عبارتند از: فلزات، سراميکها، سرمتها پليمرها و هر ماده ديگري که قابليت ذوب داشته باشد…………….

دانلود پروژه بررسي ايجاد پوشش سراميکی مقاوم به سايش بر روي پايه فلزي
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد