دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه ایجاد ایمنی راحتی و سهولت تردد وسایط نقلیه وعابرین

ایجاد ایمنی راحتی و سهولت تردد وسایط نقلیه و عابرین

فهرست مطالب
مقدمه: 8
تحليل گذرگاههاي عابر پياده در حواشي ميدان: 12
استفاده از شاخصهاي تركيبي موجود 19
بحث تفصيلي درخصوص نيازهاي مربوط به احداث گذرگاه غيرهمسطح: 25
نتيجه گيري: 28
تحليل جريان ترافيك وسائط نقليه به منظور ارزيابي عملكرد وضعيت موجود: 30
مبدا و مقصد سفرها: 31
محاسبات مربوط به تحليل ميدان در وضعيت موجود: 41
محاسبات مربوط به تحليل ميدان در وضعيت طراحي: 43
شيوه جمع آوري آبهاي سطحي: 46
مشكلات روسازي- تعاريف 47
نگرشي بر نكات فني روسازي و زهكشي ميدان و محور اصلي 49
ضريب اصطكاك روسازي: 49
مقاومت لغزشي روسازي تقاطع: 52
نحوه طراحي روسازي ميدان و تقاطعها: 52
بهسازي روسازي ميدان و تقاطعها: 53
تسهيلات زهكشي: 54
مديريت ترافيك 56
روشها و توصيه‌هاي مديريتي در جهت بهبود وضعيت تردد در محدوده مورد مطالعه: 57
مطالعات سرعت (Speed Study) 61
مقدمه:
امروزه با گسترش شهرنشيني و افزايش جمعيت و همچنين توسعه جابجايي افراد و كالاها ين مراكز جمعيتي، اقتصادي و خدماتي در سطح شهرها، استفاده روز افزون از وسايل نقليه به صورت امري اجتناب ناپذير درآمده است. در واقع با افزايش قابليت تحرك انسان، اتومبيل محدوديتهاي جغرافيايي را كاهش داده و آزادي انشعاب بيشتري در مورد محل زندگي و كار، برقراري ارتباطات و فعاليتهاي اجتماعي و تفريحي براي افراد فراهم نموده است. در عصر حاضر استفاده از وسايل نقليه به ويژه اتومبيل، به عنوان بخشي جدا نشدني از زندگي روزمره در آمده است. اما از سوي ديگر، گسترش استفاده از اتومبيل، آثار زيان بار متعددي را نيز بهمراه داشته است. تلفات جاني و خسارات مالي ناشي از حوادث رانندگي، افزايش آلودگي هوا و صوتي، اتلاف زمان‌هاي زيادي در تراكم ترافيك شهرها و آثار سوء رواني ناشي از آن، از جمله پيامدهاي منفي توسعه استفاده از وسايل نقليه موتوري مي باشد. در بسياري از كشورهاي جهان دوران ساخت معابر جديد در شهرها به سر آمده و در اين كشورها به استفاده بهينه از شبكه معابر موجود تاكيد مي شود.
كه اين امر از طريق بهينه سازي و مديريت ترافيك صورت مي گيرد. اين مطالعات بمنظور ايجاد ايمني، راحتي و سهولت تردد وسائط نقليه و عابرين در محدوده مورد مطالعه انجام گرفت بنحوي كه با ارائه طرحها و پيشنهادات كارشناسي در كوتاه مدت و با هزينه نسبتاً كم توسط شهرداري دهندگان قابل اجرا باشد. همچنين مطالعات انجام شده از طريق بازديدهاي محلي و برداشت هاي كمي و كيفي و بر مبناي بررسي كارشناسي و قضاوتهاي مهندسي و ضوابط و استانداردهاي معتبر بعمل آمده است.
در اين مطالعات ابتدا وضعيت موجود معبر و نواقص و معضلات كنوني آن بررسي مي‌شود و سپس طرحهاي فرادست در محدوده اين خيابان بررسي شده و در نهايت محصول مطالعات كه شامل گزارشات و نقشه هاو طرحهاي پيشنهادي مي باشد ارائه خواهد شد.
مهندسين مشاور راهياب كردستان
بهار 1382
حجم تردد عابرين- موقعيت شماره 1
پريود زماني شمال به جنوب جنوب به شمال
12:15-12:00 11 9
12:30-12:15 17 11
12:45-12:30 16 31
13:00-12:45 19 24
حجم تردد عابرين- موقعيت شماره 2
پريود زماني غرب به شرق شرق به غرب
12:15-12:00 9 9
12:30-12:15 5 6
12:45-12:30 17 9
13:00-12:45 11 14
حجم تردد عابرين- موقعيت شماره 3
پريود زماني غرب به شرق شرق به غرب
12:15-12:00 23 37
12:30-12:15 17 35
12:45-12:30 13 27
13:00-12:45 16 28
حجم تردد عابرين- موقعيت شماره 4
پريود زماني شمال به جنوب جنوب به شمال
12:15-12:00 39 43
12:30-12:15 48 58
12:45-12:30 74 126
13:00-12:45 62 72
حجم تردد عابرين- موقعيت شماره 5
پريود زماني غرب به شرق شرق به غرب
12:15-12:00 29 36
12:30-12:15 29 25
12:45-12:30 38 39
13:00-12:45 29 36
تحليل گذرگاههاي عابر پياده در حواشي ميدان:
مطالعات سرعت نشان مي دهد كه سرعت 85% آماري وسائط نقليه در دو مدخل ورودي به ميدان در حد km/h50 و بالاتر محاسبه شده است. گرچه در پاره اي از ضوابط فني و آئين نامه اي اعلام شده چنانچه سرعت وسائط نقليه بالاتر از km/h50 تشخيص داده شود توصيه گرديده از احداث گذرگاه عرضي عابر پياده اجتناب شود، با اين وصف بنا به وضعيت خاص محل (تقاطع و ميدان) و با توجه به موقعيت شهري بودن نياز به يك گذرگاه ايمن و مطمئن (همسطح ويژه يا غيرهمسطح) بنا به حجم 30 درصدي وسائط نقليه سنگين، وجود مدارس ابتدايي و تردد عرضي نسبتاً قابل توجه عابرين و مسافرين مشاهده مي گردد. حدود 35% عابرين از وضعيت نامنظم تردد در محدوده ميدان پيروي مي نمايند اين موضوع علاوه بر ايجاد احتمال وقوع حوادث و به كرات، موجب تاخير ها و توقفهاي ناگهاني وسائط نقليه مي شود. عرض نسبتاً زياد خطوط گردشي داخل ميدان، عدم كاليبراسيون صحيح سيستم عبوري عابر پياده موجب گرديده در اكثر نقاط عابرين بصورت ايستاده در سطوح سواره متوقف و اعتنايي به خطرات احتمالي برخورد با وسائط نقليه نداشته باشند. براي رانندگان نيز هيچگونه علائم عمودي يا افقي بمنظور آگاهي و اعلان خطر وجود ندارد. عابرين پياده در محلهاي گذرگاهها در معرض خطرات جدي بوده، بطوريكه عمدتاً مشاهده مي شود بمنظور عبور از سمت شمالي به جنوبي يا بالعكس همواره سعي بر پناه و استفاده اجباري از محدوده داخلي ميدان را دارند. با افزايش حجم تردد وسائط نقليه و سرعت آنها بيم آن رفته كه آمار تصادفات و بويژه تصادفها (عابر با وسيله) افزوني يافته و بعنوان شاخصي مهم بر كيفيت تردد ميدان (L.O.S) تاثير منفي اعمال نمايد.
گرچه در حال حاضر بواسطه عريض بودن لاين هاي حركتي و حجم پائين وسائط نقليه، سطح كيفي (LOS) ميدان در وضعيت مناسبي (B,A) عمل نموده اما استفاده غير اصولي و منطقي از محدوده و حواشي ميدان مانند وجود دكه هاي ناموزون، وجود دستفروشها در سطوح سواره، توقف غير مجاز وسائط نقليه در ميدان و شاخه هاي مرتبط، كاربري نامتعارف اطراف (تعميرگاهها و…) ميل به كاهش سطح كيفي ميدان را افزايش داده بطوريكه فاكتورهاي فوق الذكر بطور مستقيم و غيرمستقيم تاثير بسزايي را بر كاهش ايمني تردد عابرين خواهند داشت.
عبور عابرين پياده از عرض سواره رو هميشه دردسر آفرين بوده و باعث كندي تردد وسايل نقليه، كاهش ظرفيت معابر، افزايش تاخير جريان حركت (مخصوصاً در ميدان و تقاطعها) و همچنين تصادفات وسائط نقليه با عابرين پياده مي گردد. شايان ذكر است كه براساس آمار منتشر شده توسط سازمان پزشكي قانوني كشور، 37 درصد متوفيات ناشي از تصادفات ايران را عابرين پياده تشكيل مي دهند. اولين تصادف وسيله نقليه كه منجر به كشته شدن يك انسان گرديد، تصادف وسيله نقليه با عابر بود و در كشورها نيز اولين قرباني تصادفات يكي از هنرمندان كشورمان بود كه هنگام عبور از خيابان در اثر تصادف جان خود را از دست داد. انجام اقدامات لازم بمنظور تامين ايمني لازم براي عبور اين عابرين از يكطرف و ارائه آموزشهاي لازم براي عابرين از طرف ديگر باعث شده است كه كشورهاي توسعه يافته تا حد زيادي بتوانند مقوله ناخوشايند تصادفات عابرين را تحت كنترل در بياورند، ولي متاسفانه خيابانها و شبكه راههاي كشور ما تبديل به قتلگاهي براي عابرين شده است به نحوي كه در سال 1380 در حدود 7300 نفر عابر در اثر تصادفات رانندگي كشته شدند.
بررسي آمار متوفيات ناشي از تصادفات براساس وضعيت متوفي به هنگام تصادف نشان مي دهد كه عابرين داراي بالاترين درصد در بين ساير گروههاي كشته شده در تصادفات مي باشد. همچنين موتور سواران بيش از 10 درصد كل فوتي هاي ناشي از تصادفات را تشكيل مي دهند كه جاي تامل دارد. جدول ذيل تعداد و درصد متوفيات ناشي از تصادفات را براساس وضعيت متوفي به هنگام تصادف در سال 1378 را نشان مي دهد.
تعداد و درصد متوفيات ناشي از تصادفات براساس وضعيت متوفي به هنگام تصادف- سال 1378
وضعيت متوفي به هنگام تصادف تعداد متوفيات درصد متوفيات ناشي از تصادفات براساس وضعيت متوفي به هنگام تصادف
عابر 5597 2/37
سرنشين 4795 9/31
راننده 2732 2/18
موتورسوار 1921 7/12
جمع كل 15042 100
بطور كلي گذرهاي پياده به منظور جداسازي زماني يا مكاني ترافيك پياده و سواره ايجاد مي شود. از اين رو مكانيابي و احداث صحيح اين تسهيلات نقش مهمي در بهبود ايمني و گردش ترافيك پياده دارد. از سوي ديگر، احداث و نگهداري گذرهاي پياده هزينه هاي قابل ملاحظه اي در بر دارد كه خود بيانگر ضرورت مطالعه و بررسي دقيق احداث آنهاست. طبق مشخصات فني موجود چنانچه عرض سطح سواره بيش از 10 متر باشد بايد احداث جزيره مياني مد نظر قرار گيرد. در اينصورت پياده ها تشويق به عبور از عرض خيابان در دو مرحله خواهند شد. بديهي است هدف از احداث گذرگاه عرضي همسطح پياده، اولاً هدايت عابرين از مسير معين، ثانياً آگاه نمودن رانندگان از احتمال وجود پياده در عرض مسير است. همچنين به واسطه ايجاد تمركز عابرين در نواحي انتخاب شده موجب كاهش برخوردهاي احتمالي بين وسائط نقليه و پياده ها مي شود. اين نكته حائز اهميت است كه گذرگاههاي عرضي همسطح بايد صرفاً در محلهاي مورد نياز احداث شوند.
بررسي وضعيت گذرگاه عرضي (ضلع شرقي ميدان امام) عابر (موقعيت شماره4):
طي مطالعات بعمل آمده سرعت نقطه‌اي وسائط نقليه ائيكه به ميدان نزديك مي‌شوند ميزان سرعت 50% آماري و 85% آماري به ترتيب 49 و 67 كيلومتر بر ساعت محاسبه شده اند لذا بجهت اهميت موضوع عابر موضوع از ديدگاههاي مختلف مورد بررسي قرار مي گيرد.
حجم عابر پياده در ساعت اوج نفر/ ساعت      P=583
حجم وسائط نقليه در ساعت اوج وسيله/ساعت     V=1342
– براساس نمودار مربوط به معيارهاي پيشنهادي احداث گذرگاه عرضي پياده نتيجه مي شود موقعيت شماره 4 (ابتداي بلوار امام شافعي)  گذرگاه از نوع چراغدار تفكيك شده توسط رفوژ مياني توصيه و تاكيد مي گردد.

 

دانلود پروژه ایجاد ایمنی راحتی و سهولت تردد وسایط نقلیه وعابرین
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد