عمر آنقدر کوتاه است که نمی‌ارزد آدم حقیر و کوچک بماند.
خانه » پروژه » حقوقی و قضائی » مقاله تحلیلی و عمیق از خسارت معنوی و تبیین نقاط مبهم
مقاله تحلیلی و عمیق از خسارت معنوی و تبیین نقاط مبهم

مقاله تحلیلی و عمیق از خسارت معنوی و تبیین نقاط مبهم

بحث تحلیلی و عمیق از خسارت معنوی و تبیین نقاط مبهم و خطاهای قانونی در حقوق ایران و بررسی این موضوع در ایران و فرانسه

فهرست مطالب

مقدمه ۱
بخش اول : کلیات ۵
فصل اول : مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی ۶
مبحث اول : معانی و ملاک‌ها و ریشه‌های تاریخی مفهوم خسارت معنوی ۷
۱-۱-۱- معنی لغوی خسارت ۷
۱-۱-۲- معنی اصطلاحی خسارت ۹
۱-۱-۳- انواع تقسیمات خسارت و معیار آن ۱۱
الف – خسارت ناشی از نقض قرارداد ۱۲
ب- خسارت ناشی از تقصیر غیر قراردادی یا عمل نامشروع ۱۳
ج- خسارت ناشی ازارتکاب جرم ۱۳
۱-۱-۴- ملاک تشخیص خسارت مادی از معنوی ۱۶
۱-۱-۵- تعریف خسارت معنوی ۱۸
۱-۱-۶- تقسیمات خسارت معنوی ۲۲
۱-۱-۷- پیشینه‌ تاریخی مفهوم خسارت معنوی در اسلام و قوانین کهن ۲۴
۱-۱-۸- پیشینه تاریخی خسارت معنوی در حقوق ایران ۲۶
۱-۱-۹- نگاهی تاریخی به خسارت معنوی در فرانسه ۲۶
مبحث دوم : ارکان مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی و شرایط مطالبه آن ۲۷
۱-۲-۱- وجود ضرر ۲۷
۱-۲-۲- ارتکاب فعل زیانبار نامشروع ۲۹
۱-۲-۳- رابطه سببیت بین فعل زیانبار نامشروع و خسارت موجود ۳۱
۱-۲-۴- دفاع مشروع ۳۱
۱-۲-۵- اجرای حکم قانون یا مقام صلاحیت‌دار ۳۲
۱-۲-۶- اجبار ۳۳
۱-۲-۷- اضطرار ۳۴
۱-۲-۸- اجرای حق ۳۴
۱-۲-۹- شرایط ضرر قابل جبران در خسارت معنوی ۳۵
الف –خسارت باید قطعی و مسلم باشد ۳۵
ب- خسارت باید مستقیم باشد ۳۷
ج – خسارت باید جبران نشده باشد ۳۹
د- خسارت باید قابل پیش‌بینی باشد ۴۱
مبحث سوم : مبانی مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی ۴۲
۱-۳-۱- نظریه تقصیر ۴۲
۱-۳-۲- ایرادها به نظریه‌ی تقصیر ۴۵
۱-۳-۳- نظریه خطر ۴۵
۱-۳-۴- ایرادها به نظریه خطر ۴۶
۱-۳-۵- نظریه تضمین حق ۴۷
۱-۳-۶- نظریه مختلط ۴۸
۱-۳-۷- مبانی مسئولیت مدنی ناشی از ایراد خسارت معنوی درحقوق موضوعه
ایران و فرانسه ۴۹
۱-۳-۸- فقه و حقوق اسلامی و نظریه تقصیر و نظریه خطر ۴۹

فصل دوم : مسئولیت ناشی از خسارت معنوی در حقوق اسلام و اندیشه‌های دکترین‌های
حقوقی فرانسه ۵۱
مبحث اول : خسارت معنوی در حقوق اسلام ۵۲
۲-۱-۱- مستندات و مدارک قاعده لاضرر ۵۲
۲-۱-۲- انطباق عنوان ضرر با خسارت معنوی ۵۶
۲-۱-۳- انطباق عنوان ضرار با خسارت معنوی ۵۷
۲-۱-۴- شمول لفظی قاعده لاضرر بر اثبات جواز مطالبه‌ی خسارت معنوی ۵۸
۲-۱-۵- قاعده نفی عسر و حرج و جبران خسارت معنوی ۶۵
۲-۱-۶- انطباق عنوان حرج بر خسارت معنوی ۶۶
۲-۱-۷- قاعده اتلاف و تسبیب ۶۹
۲-۱-۸- وجوه افتراق و اشتراک ، اتلاف و مباشرت و تسبیب ۷۰
۲-۱-۹- قاعده غرور ۷۲
۲-۱-۱۰- بنای عقلا و جبران خسارت معنوی ۷۴
مبحث دوم : مفهوم و ماهیت دیه و جبران خسارت معنوی ۷۶
۲-۲-۱-معنای دیه در لغت واصطلاح فقه و حقوق ۷۶
۲-۲-۲- پیشینه‌ی تاریخی دیه ۷۷
۲-۲-۳- ماهیت دیه و جبران خسارت معنوی ۷۹
۲-۲-۴- مطالبه‌ی خسارت‌های معنوی زاید بر دیه ۸۱
مبحث سوم : تعزیر و جبران خسارت معنوی ۸۳
۲-۳-۱- معنای تعزیر در لغت و اصطلاح فقه ۸۴
۲-۳-۲- مفهوم و ماهیت تعزیر و جبران خسارت معنوی ۸۵
۲-۳-۳- تعزیر مالی کیفر خصوصی یا جبران خسارت معنوی ۸۷
۲-۳-۴- تعزیر مالی دردهای جسمانی ناشی از جنایت بر جسم ، لطمه به عرض و
خسارت ناشی از سب ۸۸
مبحث چهارم : قصاص ، حد قذف و امکان جبران مالی خسارت معنوی ۹۰
۲-۴-۱- معنای قصاص در لغت و اصطلاح فقه ۹۰
۲-۴-۲- مفهوم و ماهیت قصاص و امکان جبران مالی خسارت معنوی ۹۱
۲-۴-۳- معنای قذف در لغت و اصطلاح فقه ۹۲
۲-۴-۴- ماهیت حد قذف و احکام قذف ۹۳
۲-۴-۵- امکان تبدیل حد قذف به جبران مالی خسارت معنوی ۹۴
۲-۴-۶- ایلاء و خسارت معنوی ۹۵
مبحث پنجم : دیدگاه فقهای اسلام در جبران مالی خسارت معنوی ۹۶
۲-۵-۱- نظریه‌ی عدم جواز جبران مالی خسارت معنوی ۹۶
۲-۵-۲- نظریه مالی ۹۷
۲-۵-۳- نظریه امکان جبران خسارت مالی ۹۷
مبحث ششم : خسارت معنوی دراندیشه‌های حقوق فرانسه ۹۹
۲-۶-۱- اصول نظریه‌ی امکان جبران مالی خسارت معنوی ۹۹
۲-۶-۲- اصول نظریه‌ی امکان جبران خسارت معنوی ۱۰۵

بخش دوم : جایگاه خسارت معنوی در قوانین موضوعه ایران و فرانسه و مصادیق و روش‌های جبران آن ۱۱۰
فصل سوم : مطالعه‌ی تطبیقی و مصادیق خاص خسارت معنوی ۱۱۱
مبحث اول : جایگاه خسارت معنوی در قوانین موضوعه ۱۱۲
۳-۱-۱- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون اساسی ۱۱۲
۳-۱-۲- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در مسئولیت مدنی ۱۱۹
۳-۱-۳- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در حقوق مدنی ۱۲۵
۳-۱-۴- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹
۳-۱-۵- خسارت معنوی در آئین دادرسی مدنی ۱۳۲
۳-۱-۶- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در حقوق اداری ۱۳۲
۳-۱-۷- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۶
۳-۱-۸- موضع قوانین مطبوعات نسبت به ایراد خسارت معنوی ۱۴۶
مبحث دوم : مصادیق خاص خسارت معنوی در مطبوعات ۱۴۹
۳-۲-۱- توهین به اشخاص و افترا به وسیله مطبوعات ۱۴۹
۳-۲-۲- توهین به مقدسات در مطبوعات ۱۵۳
۳-۲-۳- توهین به مقامات رسمی در مطبوعات ۱۵۵
۳-۲-۴- خسارت معنوی در رسانه‌ها ۱۵۶
۳-۲-۵- سوء استفاده از عنوان صاحب پروانه و نام و علامت روزنامه دیگر ۱۵۶
مبحث سوم : مصادیقی از افعال زیانبار خسارت معنوی ۱۵۸
۳-۳-۱- تجاوز به حق معنوی پدید آورنده ۱۵۸
۳-۳-۲- تجاوز به حق مخترع ۱۶۴
۳-۳-۳- سوء‌استفاده از اسم تجارتی ۱۶۷
۳-۳-۴- سوء استفاده از طرح و مدل‌های صنعتی ۱۶۹
۳-۳-۵- رقابت نامشروع یا رقابت مکارانه ۱۷۰
۳-۳-۶- خسارت تأخیر تأدیه ۱۷۱
۳-۳-۷- بازداشت قانونی ۱۷۴
۳-۳-۸- لطمه به عواطف و احساسات ۱۷۸
۳-۳-۹- غصب نام خانوادگی ۱۸۱
۳-۳- ۱۰- سلب آزادی ۱۸۳
۳-۳-۱۱- به هم زدن وصلت ۱۸۶
مبحث چهارم: ایراد خسارت معنوی به جمع نامحصور ۱۸۹
۳-۴-۱- ایراد خسارت معنوی به سندیکاها ۱۹۱
۳-۴-۲-ایراد خسارت معنوی به انجمن‌ها ۱۹۲
مبحث پنجم : کودکان و خسارت معنوی ۱۹۴
۳-۵-۱- مسئولیت کودکان در فقه و حقوق اسلامی ۱۹۵
۳-۵-۲- جبران ضرر و خسارت به عهده ی کیست ۱۹۷
الف ) تقصیر سرپرست ۱۹۸
ب) عدم تقصیر سرپرست ۱۹۹

فصل چهارم : روش‌های جبران خسارت معنوی و افراد مستحق مطالبه‌ی آن ۲۰۳
مبحث اول : راههای جبران انواع خسارت معنوی ۲۰۴
۴-۱-۱- نگاه کلی به روش‌های جبران خسارت معنوی ۲۰۴
۴-۱-۲- انواع جبران خسارت معنوی ۲۰۶
۴-۱-۳- اعاده وضعیت سابق یا روش عینی ۲۰۷
۴-۱-۴- پرداخت غرامت یا جبران خسارت معنوی از راه دادن معادل ۲۱۰
۴-۱-۵- جبران خسارت به روش نمادین و اسمی ۲۱۷
۴-۱-۶- پرداخت غرامت کیفری و تنبیهی ۲۱۸
مبحث دوم :نحوه‌ی ارزیابی و تعیین میزان انواع خسارت معنوی ۲۱۹
۴-۲-۱- نحوه‌ی ارزیابی خسارت معنوی و تفاوت تألم پذیری افراد ۲۱۹
۴-۲-۲- روش تعیین مبلغ جبران خسارت ۲۲۱
۴-۲-۳- ملاک زمان ارزیابی ۲۲۲
۴-۲-۴- ملاک ارزیابی خسارت در فرض تعدد اسباب ۲۲۴
۴-۲-۵- ارزیابی و تقویم خسارت معنوی ناشی از آسیب‌های جسمی ۲۲۷
۴-۲-۶- روش‌های جبران خسارت معنوی در لطمه‌های روحی ۲۳۱
مبحث سوم : مطالبه‌ی خسارت معنوی ۲۳۵
۴-۳-۱- افراد مستحق مطالبه‌ی خسارت معنوی ۲۳۵
۴-۳-۲- مطالبه خسارت معنوی وارده به متوفی از ناحیه‌ی وراث وبازماندگان زیان دیده ۲۴۱
۴-۳-۳- مطالبه‌ی خسارت معنوی وارده قبل ازفوت متوفی ۲۴۱
۴-۳-۴- نظریه‌ی عدم امکان انتقال حق مطالبه‌ی خسارت معنوی به ورثه ۲۴۲
۴-۳-۵- نظریه‌ی انتقال حق مطالبه‌ی ورثه درصورت مطالبه زیان دیده قبل از فوت ۲۴۳
۴-۳-۶- نظریه‌ی امکان انتقال حق مطالبه به ورثه ۲۴۴
۴-۳-۷- دعوای مطالبه‌ی خسارت معنوی ناشی از فوت مجنی علیه ازناحیه وراث ۲۴۶
۴-۳-۸- مطالبه‌ی خسارت معنوی ناشی از جرح منجر به فوت مجنی علیه ازناحیه وراث به عنوان قائم مقام او ۲۴۷
۴-۳-۹- قوانین و رویه‌های قضایی در زمینه‌ی مطالبه جبران خسارت شخصی ۲۴۹
مبحث چهارم : اسباب رفع یا کاهش مسئولیت مدنی در خسارت معنوی ۲۵۱
۴-۴-۱- اسباب معافیت ۲۵۲
۴-۴-۲- قوه قاهره یا حوادث پیش‌بینی نشده ۲۵۴
۴-۴-۳- تقصیر زیان دیده ۲۵۵
۴-۴-۴- رضایت زیان دیده ۲۵۷
نتیجه‌گیری و پیشنهاد ۲۶۰
۵-۱- نتیجه‌گیری ۲۶۱
۵-۲- پیشنهادات ۲۶۴
۱- فهرست منابع ۲۶۶
الف – کتب فارسی ۲۶۶
ب – پایان نامه‌های فارسی ۲۶۹
ج – قوانین ۲۷۰
د – نشریات فارسی ۲۷۰
۲ – کتب عربی ۲۷۱
۳ – منابع لاتین ۲۷۶
الف – کتب فرانسه ۲۷۶
چکیده انگلیسی

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۲۷۵

******************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

 

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است