دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

بررسي ارتباط بين نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و اندازه شركت با بازده سهام

دانلود مقاله بررسي ارتباط بين نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و اندازه شركت با بازده سهام در شركتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

فهرست مطالب
چكيده
فصل اول : کلیات
تعريف موضوع
هدف و علت انتخاب موضوع
استفاده كنندگان از تحقيق
قلمرو تحقيق
فرضيه ها
روش تحقيق
الف ـ روش گردآوري اطلاعات
متغيرها
روشهاي آماري مورد استفاده
پيشينه تحقيق
فصل دوم : پیشینه تحقیق
بخش اول ) نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار سهام
ارزش دفتري سهام (BOOK VALUE)
ارزش بازارسهام (Market Value)
تعداد سهام
منابع تغيير درحقوق صاحبان سهام
قيمت سهام
مدلهاي تعيين ارزش سهام عادي
مدل بدون رشد
مدل با رشد
تجزيه و تحليل اساسي در ارزيابي سهام
مرحله اول تجزيه و تحليل اقتصادي
مرحله دوم عوامل مطلوب يك صنعت در تجزيه و تحليل اساسي عبارتند از :
مرحله سوم تجزيه و تحليل شركت
نحوه تعيين قيمت در بورس تهران
اندازه شركت و نظرات گوناگون
الف ) ارزش بازار سهام شركت
ب ) جمع فروش ساليانه شركت
ج ) جمع كل دارايي ها
بخش دوم ) بازده سهام
تجزيه و تحليل ريسك
اندازه گيري بازده و ريسك يك پرتفوي از سرمايه گذاري
روشهاي محاسبه بازده سهامداران
1 ) روش سود برقيمت
2 ) روش پيش بيني سود نقدي
3 ) روش بازده كل ( واقعي )
سود نقدي
مزاياي حق تقدم
مزاياي سود سهمي
تفاوت نرخ ابتدا و پايان دوره
ارزش ذاتي
بخش سوم ) پيشينة تحقيق
تحقيقات انجام شده توسط Donald B.Keim
تحقيقات انجام شده توسط Robert S.Harris and Felicia C.Marston
تحقيقات انجام شده توسط Bruce Jacobs and Kenneth levy
تحقيقات انجام شده توسط Jonathan B.Berk
تحقيقات انجام شده توسط Jensen,Johnson,Mercer
تحقيقات انجام شده توسط Jeffrey pontiff and lawrence.D.Schall
فصل سوم : روش تحقیق
جامعه و نمونه آماري
اطلاعات مورد نياز
فرضيه هاي تحقيق
الف ) اندازه شركت
اندازه گيري متغيرهاي تحقيق
ب ) نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار سهام
ج ) بازده سهام شركت
روش هاي آماري تحقيق
آزمون استقلال ( جدول توافقي )
آزمونهاي مدلهاي رگرسيوني
1 ـ آزمون معني دار بودن كلي رگرسيون مركب ( آزمون F )
2 ـ بررسي ميزان ضريب تعيين
3 ـ ضريب همبستگي معمولي
4 ـ ضريب همبستگي جزئي
5 ـ تحليل باقيمانده ها

فصل چهارم : یافته های تحقیق
آمار توصيف
1ـ بررسي ارتباط بين متغير نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار سهام و بازده سهام با استفاده از تحليل جداول توافقي
2 ـ بررسي ارتباط بين متغير لگاريتم اندازه ( ارزش بازار سهام ) و بازده با استفاده از تحليل جداول توافقي
3 ـ بررسي ارتباط بين متغير لگاريتم اندازه ( فروش ) با استفاده از جداول توافقي
4ـ بررسي ارتباط بين نسبت (BV/MV) و اندازه شركت ( ارزش بازار- فروش ) با بازده سهام به صورت سال به سال در مدلهاي رگرسيون خطي
5 ـ نتايج ارتباط بين نسبت (BV/MV) و اندازه شركت (ارزش بازار- فروش ) با بازده سهام به صورت ميانگين متغيرها در مدل رگرسيون خطي
6- بررسي ارتباط بين ميانگين متغيرها نسبت (BV/MV) و اندازه شركت ( ارزش بازار- فروش ) با بازده سهام با انجام گروه بندي ( متغيرها بر اساس متغير بازده سهام مرتب شده اند )
7- بررسي ارتباط بين ميانگين متغيرها (BV/MV) و اندازه شركت (ارزش بازار- فروش ) با بازده سهام با انجام گروه بندي ( متغيرها بر اساس متغير نسبت (BV/MV) مرتب شده اند )
8- بررسي ارتباط بين ميانگين متغيرها نسبت (BV/MV) و اندازه شركت ( ارزش بازار- فروش ) با بازده سهام با انجام گروه بندي ( متغيرها بر اساس متغير اندازه شركت مرتب شده اند )
خلاصه تحقيق
خلاصه نتايج
فصل پنجم : بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادات
تفسير نتايج
محدوديت هاي تحقيق
پيشنهادات تحقيق
زمينه براي تحقيقات بعدي
منابع فارسي
منابع انگليسي
پيوست 1
چكيده :
اين تحقيق كه به عنوان بررسي ارتباط بين نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار  و اندازه شركت با بازده سهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است ، كوشيده است تا ارتباط بين نسبت  و اندازه با بازده سهام را ارزيابي نمايد .نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار سهام   از تقسيم كل حقوق صاحبان سهام برقيمت سهام در تعداد سهام آخردوره بدست مي آيد، و اندازه شركت از دو روش زير بدست آمده است : 1.فروش خالص 2. ارزش بازار سهام
بازده سهام از تفاوت ارزش بازار هر سهم در طي يك دوره يكساله  و وجوه نقد حاصله از سود تقسيمي كه برقيمت بازار اول دوره هر سهم تقسيم شده باشد ،بدست مي آيد .
به لحاظ اينكه بازده سهام يكي از مهمترين معيارهاي ارزيابي سهامداران مي باشد در صورت تائيد اين ارتباط خواهيم توانست نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار سهام   و اندازه شركت  را به عنوان معيارهايي براي سنجش بازده و يا پيش بيني بازده شركت استفاده نمائيم . دراين رابطه پس از جمع آوري اطلاعات ،با استفاده از جداول توافقي ( آزمون كاي ـ دو ) و مدلهاي رگرسيون خطي ارتباط بين متغيرها بررسي شد .
فرضيه 1 : نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار   با بازده سهام ارتباط دارد .
فرضيه 2 : اندازه شركت با بازده سهام ارتباط دارد .
نتايج نهايي كه مي توان از اين تحقيق گرفت اين است كه :
1) بين نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار   با بازده  سهام ارتباط منفي ( معكوس ) مشاهده شد ولي اين ارتباط آنقدر قوي نيست  كه بتوان بوسيله متغير مستقل نسبت   ، متغير وابسته بازده را پيش بيني نمود.
2) ارتباطي بين اندازه ( ارزش بازار )با بازده سهام مشاهده نشد .
3) بين اندازه ( فروش ) با بازده سهام رابطه منفي ( معكوس ) بسيار ضعيفي مشاهده شد كه نشان ميدهد بين دو شاخص اندازه ( 1ـ ارزش بازار  2ـ فروش ) معيار فروش از اهميت بيشتري برخودار است .

فرمت : ورد | صفحات:130

***********************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

بررسي ارتباط بين نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و اندازه شركت با بازده سهام
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد