دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

مقاله بررسي ارتباط ميان روشهاي منتخب بازاريابي

بررسي ارتباط ميان روشهاي منتخب بازاريابي و ميزان فروش خدمات بيمه‌اي

بيمه يكي از منابع مهم تأمين درآمد جهت اجراي طرح هاي زيربنايي كشور مي باشد. اهميت اين رشته به حديست كه صاحبنظران آن را “صنعت” ميخوانند. بيمه باعث شكوفايي اقتصادي شده و با اشكال متنوعش موجب مي شود تا بيمه گذاران و بيمه شدگان بتوانند به راحتي و با اطمينان گام بردارند. در اين ميان نفعي كه بيمه براي اقشار آسيب پذير دارد بسيار درخور توجه است ولي متأسفانه غالب اشخاص از آن اطلاع چنداني ندارند. در تحقيق حاضر سعي شده است تا در حد توان به افراد جامعه درباره بيمه عمر و نقش آن در اقتصاد خانواده آگاهي داده شود و بدين ترتيب ميزان فروش بيمه عمر افزايش يابد. البته طبق گفته مسئولين امر، بيمه در برنامه پنجساله دوم تاكنون از رشدي بيش از حد انتظار پيش بيني شده برخوردار بوده است. در راستاي نيل به آنچه كه در سطور بالا به عنوان هدف تحقيق بيان گرديد سه فرضيه بررسي گرديد

فهرست مطالب

كلیــــات

کلیات هدف و علت انتخاب موضوع

متغیرهای تحقیق

قلمرو تحقیق

فرضیه های تحقیق

استفاده کنندگان از تحقیق

محدودیتهای تحقیق

تعریف بیمه

تعریف واژگان تخصصی

هدف و علت انتخاب موضوع

بيمه يكي از منابع مهم تأمين درآمد جهت اجراي طرح هاي زيربنايي كشور مي باشد. اهميت اين رشته به حديست كه صاحبنظران آن را “صنعت” ميخوانند. بيمه باعث شكوفايي اقتصادي شده و با اشكال متنوعش موجب مي شود تا بيمه گذاران و بيمه شدگان بتوانند به راحتي و با اطمينان گام بردارند. در اين ميان نفعي كه بيمه براي اقشار آسيب پذير دارد بسيار درخور توجه است ولي متأسفانه غالب اشخاص از آن اطلاع چنداني ندارند. در تحقيق حاضر سعي شده است تا در حد توان به افراد جامعه درباره بيمه عمر و نقش آن در اقتصاد خانواده آگاهي داده شود و بدين ترتيب ميزان فروش بيمه عمر افزايش يابد. البته طبق گفته مسئولين امر، بيمه در برنامه پنجساله دوم تاكنون از رشدي بيش از حد انتظار پيش بيني شده برخوردار بوده است. در راستاي نيل به آنچه كه در سطور بالا به عنوان هدف تحقيق بيان گرديد سه فرضيه بررسي گرديد:

نوع ابزار ارتباط جمعي حامل آگهي هاي تجاري در افزايش بيمه عمر موثر است.

افزايش حق بيمه عمر، باعث كاهش ميزان فروش آن مي شود.

محتواي آموزشي آگهي هاي تجاري در ميزان فروش بيمه عمر موثر است.

متغيرهاي تحقيق

در تحقيق حاضر كه با عنوان “بررسي ارتباط ميان روشهاي منتخب بازاريابي و ميزان فروش خدمات بيمه‌اي” انجام پذيرفته است، دو متغير، مد نظر بوده اند:

روشهاي منتخب بازاريابي (متغير مستقل)،

ميزان فروش خدمات بيمه اي (متغير وابسته)

كه سعي شده است در ضمن تحقيق، رابطه همبستگي ميان متغيرهاي مستقل و وابسته تبيين گردد.

((ساير عوامل)u، روشهاي منتخب بازاريابي) f = ميزان فروش خدمات بيمه اي.

قلمرو تحقيق

الف) مكاني: قلمرو مكاني تحقيق، شركتهاي بيمه ايران، آسيا، البرز و دانا را دربرمي گيرد.

ب) موضوعي: در بازاريابي روشهاي نظير: پيشبرد، كالا(محصول)، قيمت و مكان وجود دارد. تحقيق حاضر تدثير دو روش از روشهاي فوق (يعني قيمت و حق بيمه) البته اين رساله وارد بحث قيمت گذاري و تئوريهاي مربوط نمي شود و تنها به بررسي تأثير قيمت با حق بيمه در ميزان فروش بيمه عمر مي پردازد و پيشبرد را در ميزان فروش خدمات بيمه اي بررسي مي نمايد. شايان ذكر است كه در روش پيشبرد آنچه مدنظر قرار گرفته، آگهي هاي تجاري بوده است. ضمناً نوع بيمه مورد بررسي ـ به دليل وسعت حجم كار ـ صرفاً بيمه عمر مي باشد.

ج) زماني: تحقيق حاضر بعضاً به بررسي محدوده زماني سالهاي بين 68 تا 72 پرداخته است.

فرضيه هاي تحقيق

تحقيق حاضر داراي يك فرضيه اصلي مي باشد كه توسط سه فرضيه جزئي به آزمون گذاشته شده است.

فرضيه اصلي: بين روشـهاي منتخب بازاريابي و ميزان فروش خدمات بيمه اي رابطه معني داراي وجود دارد.

فرضيه هاي جزئي:

“ابزار ارتباط جمعي حامل آگهي هاي تجاري در افزايش فروش بيمه عمر مؤثر است.”

“افزايش حق بيمه عمر، باعث كاهش ميزان فروش آن مي شود.”

“محتواي آموزشي آگهي هاي تجاري در ميزان فروش بيمه عمر مؤثر است.”

منابع و مأخذ

حضرت امام خميني ………………………………………………………………………………… رساله علميه

محمدعالي اربابي …………………………………………………………… از توليد تا مصرف (بازايابي)

مسيح ايزدپناه …………………………………………………………………………………………… حقوق بيمه

ايرج بهرامي …………………………………………………………….. بازاريابي در بازرگاني پيش رفته

غلامحسين جباري ………………………………………………………………………………. موسسات بيمه

شمس الدين جزايري ……………………………………………………حقوق كار و بيمه هاي اجتماعي

محمدولي جوهريان …………………………………………………………بيمه براي همه و با زبان همه

احمد علي شيباني ………………………………………………………… تاريخچه پيدايش و تحول بيمه

توفيق عرفاني ……………………………………………………. قرارداد بيمه در حقوق اسلام و ايران

 

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 85

***********************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

مقاله بررسي ارتباط ميان روشهاي منتخب بازاريابي
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد