دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

بررسي تاثير تيتانيم و کربن بر ريزساختار و خواص سايشي کامپوزيت Fe – TiC

بررسي تاثير تيتانيم و کربن بر ريزساختار و خواص سايشي کامپوزيت Fe – TiC

فهرست مطالب
فصل اول : مقدمه
مقدمه 1
فصل دوم : مروري بر منابع
1-2- عوامل مؤثر بر خواص كامپوزيتها 6
2-2- تقسيم بندي كامپوزيتها 7
3-2- تريبولوژي و تريبوسيستم 9
1-3-2- تعريف سايش و عوامل اثر گذار روي آن 10
2-3-2- انواع مكانيزم های سايش
1-2-3-2- سايش چسبان 10
2-2-3-2- سايش خراشان 11
3-2-3-2- سايش خستگي
4-2-3-2- سايش ورقه اي 12
5 -2-3-2- سايش اكسايش 12
3-3-2- پارامتر سايش 13
4-3-2- رابطه بين مقاومت به سايش و سختي 13
5 -3-2- منحني سايش 14
4-2- كامپوزيت فروتيك 14
1-4-2- انواع كامپوزيت هاي فروتيك 15
1-1-4-2- كامپوزيت هايي كه با كوئينچ سخت مي شوند 15
2-1-4-2- كامپوزيت هايي كه با پير سختي سخت مي شوند 16
2-4-2- روشهاي ساخت فروتيك 17
1-2-4-2- ساخت کامپوزيت به صورت غير همزمان 18
الف) پراكنده كردن ذرات فاز دوم 18
ب) روش پاششي 19
ج) تزريق مذاب فلزي 19
2-2-4-2- ساخت فروتيک به صورت همزمان ( insitu)
الف) سنتز خود احتراقي (SHS)
ب) XD
ج) دمش گاز واكنش دهنده 26
د) اكسايش مستقيم فلز( DIMOX)
ه) primex
و) واكنش حين تزريق 28
ز) واكنش شيميايي در داخل مذاب 28
ح) روش آلياژسازي مكانيكي 31
ط) متالورژي پودر 34
ي) احياي كربوترمال 35
ک) احياي ترميت 35
ل) روش سطحي 35
3-4-2- خواص كامپوزيت هاي فروتيك 36
1-3-4-2- سختي
2-3-4-2- استحكام
3-3-4-2- مدول الاستيكي
4-3-4-2- مقاومت به سايش
پارامترهاي موثر روي سايش 38
الف) كسر حجمي كاربيد تيتانيم 38
ب) اندازه ذرات و شكل آنها 38
ج) نوع زمينه 39
د) كاربيد هاي ريخته گري 40
ه) عمليات حرارتي و سرعت سرد كردن زمينه 40
و) نيرو در دستگاه pin on Disk
ز) عيوب در قطعات 41
ح) اثر ذوب مجدد 41
5-3-4-2- ماشين كاري 41
6-3-4-2- عمليات حرارتي 41
7-3-4-2- جذب ارتعاش 41
8-3-4-2- دانسيته 42
9-3-4-2- فرسايش 42
فصل سوم : مطالعه موردي
1 -3- روش تحقيق 43
1-1-3 – مواد اوليه
2-1-3- عمليات ذوب و ريخته‌گري
3-1-3- آماده سازي نمونه‌ها
4-1-3- آناليز نمونه‌ها
5-1-3- متالوگرافي
6-1-3- آزمايش سختي
7-1-3- تست سايش
2-3-بيان نتايج
1-2-3- ريزساختار نمونه‌هاي حاوي مقادير مختلف كربن با تيتانيم ثابت 49
2-2-3- ريزساختار نمونه‌هاي حاوي مقادير مختلف تيتانيم با كربن ثابت 52
3-2-3- تاثير درصد كربن بر خواص نمونه‌ها
4-2-3- تاثير درصد تيتانيم بر خواص نمونه‌ها
5-2-3- نتايج پراش اشعه ايكس
6-2-3- تأثير درصد كربن بر خواص سايشي نمونه‌ها
7-2-3- تأثير درصد تيتانيم بر خواص سايشي نمونه‌ها
3-3- بحث نتايج
1-3-3- بررسي تشكيل فاز كاربيد تيتانيم 61
2-3-3- مطالعه مسير انجماد در كامپوزيت Fe-TiC 65
3-3-3- تأثير درصد كربن بر ريزساختار كامپوزيت فروتيك 66
4-3-3- تأثير درصد تيتانيم بر ريزساختار نمونه‌ها 73
5-3-3- تأثير درصد كربن بر چگالي كامپوزيت Fe-TiC 78
6-3-3- تأثير مقدار كربن بر سختي كامپوزيت Fe-TiC 78
7-3-3- تأثير مقدار كربن بر خواص سايشي كامپوزيت Fe-TiC 79
8 -3-3- تأثير مقدار تيتانيم بر چگالي نمونه‌ها 80
9-3-3- تأثير مقدار تيتانيم بر سختي كامپوزيت Fe-TiC 81
10-3- 3-تاثير مقدار تيتانيم بر خواص سايشي كامپوزيت 82
11-3-3- بررسي سطوح سايش 86
فصل چهارم : نتيجه گيري و پيشنهادها
1-4 نتيجه گيري 92
2-4پيشنهادها 94
منابع و مراجع 95
فهرست اشكال
فصل اول :مقدمه
شکل (1-1) برخي کاربردهاي فروتيک
فصل دوم : مروري بر منابع
شكل (1-2) دسته بندي کامپوزيتها 8
شكل (2-2) خراش در وضعيتهاي مختلف 11
شكل (3-2) رابطه بين سختي و مقاومت به خراش 13
شكل (4-2) خواص کامپوزيت فروتيک 15
شكل (5-2) دسته بندي روشهاي ساخت کامپوزيت فروتيک 17
شكل (6-2) نحوه توزيع ذرات TiC در روش SHS
شكل (7-2) افزايش دما در SHS
شكل (8-2) تغييرات دمايي احتراق بر حسب زمان در SHS
شكل (9-2) اثر دماي پيش گرم روي سرعت و گرماي واکنش در SHS24
شكل (10-2) تغييرات دما بر حسب زمان به ازاي مقادير مختلف Al
شكل (11-2) اثر درصد Fe روي دماي احتراق در روش SHS
شکل (12-2) شماتيک توليد فروتيک به روش دمش 27
شکل( 13-2) پروفيل نفوذي Ti و C در روش Insitu
شکل (14-2) اثر درصد Ti روي اندازه TiC
شکل(15-2) شماتيک روش In mold و رسم تغييرات دمايي آن 31
شکل (16-2) آسياب ماهواره اي
شکل (17-2) تاثير عمليات حرارتي رو ي دما و سرعت واکنش SHS
شکل(18-2) شماتيکي از فرآيند و مراحل مياني و تکميلي آن 34
شکل(19-2) مقايسه کاهش سختي بر اثر دما در سه ماده مختلف 36
شکل(20-2) تصوير ميکروسکوپ نوري مقطع اچ نشده دو نمونه 38
شکل (21-2) تصوير ميکروسکوپ نوري دو نمونه ديگر 39
شکل(22-2) تغييرات اندازه متوسط و تعداد ذرات TiC بر اثر سرعت سرد کردن 40
فصل سوم : مطالعه موردي
شكل (1-3) مراحل عملي تهيه نمونه‌ها و انجام آزمايشها 44
شكل (2-3) تصوير شماتيك نمونه‌هاي ريخته‌گري شده 46
شكل (3-3) تصوير شماتيك از دستگاه سايش پين و ديسك 48
شكل (4-3) تصاوير ميكروسكوپ نوري از نمونه‌ها در حالت اچ نشده (تيتانيم ثابت) 50
شكل (5-3) تصاوير ميكروسكوپ نوري از نمونه‌ها در حالت اچ شده (تيتانيم ثابت) 51
شكل (6-3) تصاوير ميكروسكوپ نوري از نمونه‌ها در حالت اچ نشده (كربن ثابت) 53
شكل (7-3) تصاوير ميكروسكوپ نوري از نمونه‌ها در حالت اچ شده (كربن ثابت) 54
شكل (8-3) الگوي پراش اشعه ايكس در نمونه‌هاي با كربن مختلف 57
شكل (9-3) الگوي پراش اشعه ايكس در نمونه‌هاي با مقادير مختلف تيتانيم 58
شكل (10-3) تصوير ميكروسكوپ الكتروني از ريزساختار نمونه C 5/3-Ti 10-Fe 62
شكل (11-3) الگوي پراش اشعه ايكس از نمونه C 5/3-Ti 10-Fe 63
شكل (12-3) تصوير ميكروسكوپ نوري از نمونه C 5/3-Ti 10-Fe در حالت اچ شده 63
شكل (13-3) گوشه‌ غني از آهن دياگرام سه‌تايي Fe-Ti-C 66
شكل (14-3) تصوير ميكروسكوپ الكتروني از نمونه C 5/3-Ti 10-Fe در حالت اچ نشده 68
شكل (15-3) ريزساختار نمونه‌ها در حالت اچ شده (تيتانيم ثابت) 69
شكل (16-3) تغييرات ميانگين اندازه ذرات با مقادير مختلف كربن 70
شكل (17-3) تأثير درصد وزني كربن بر روي چگالي ذرات در واحد سطح 71
شكل (18-3) تأثير درصد وزني كربن بر روي درصد كسر حجمي كاربيد تيتانيم 72
شكل (19-3) تصوير ميكروسكوپ الكتروني از نمونه C 5/2-Ti 4-Fe 74
شكل (20-3) ريزساختار نمونه‌ها در حالت اچ شده (كربن ثابت) 75
شكل (21-3) تغييرات ميانگين اندازه ذرات در اثر تغيير درصد وزني تيتانيم 76
شكل (22-3) تأثير درصد وزني تيتانيم بر روي چگالي ذرات در واحد سطح 77
شكل (23-3) تأثير درصد تيتانيم بر روي درصد كسر حجمي كاربيد رسوب كرده 77
شكل (24-3) تأثير درصد وزني كربن بر روي چگالي كامپوزيت فروتيك 78
شكل (25-3) تأثير مقدار كربن بر سختي كامپوزيت (تيتانيم ثابت) 79
شكل (26-3) نمودار تغييرات كاهش وزن بر حسب مسافت لغزش (تيتانيم ثابت ) 80
شكل (27-3) تأثير مقدار تيتانيم بر چگالي كامپوزيت 81
شكل (28-3) تأثير مقدار تيتانيم بر سختي كامپوزيت 82
شكل (29-3) تغييرات كاهش وزن نمونه‌ها بر حسب مسافت لغزش (كربن ثابت) 83
شكل (30-3) تأثير سختي به كاهش وزن كامپوزيت 85
شكل (31-3) تأثير درصد حجمي كاربيد تيتانيم به كاهش وزن كامپوزيت 85
شكل (32-3) تغييرات كاهش وزن ديسك بر حسب مسافت لغزش 86
شكل (33-3) تصوير ميكروسكوپ الكتروني از سطح سايش نمونه C 5/3-Ti 10-Fe 88
شكل (34-3) تصوير ميكروسكوپ الكتروني از سطح مقطع عمود بر سطح سايش 88
شكل (35-3) تصوير ميكروسكوپ الكتروني از سطح سايش نمونه C 5/3-Ti 10-Fe 89
شكل (36-3) عيوب زير سطحي در نمونه C 5/3-Ti 10-Fe پس از سايش 90
فهرست جداول:
جدول (1-1) برخي کامپوزيتهاي زمينه فلزي با استحکام دهنده غير فلزي 2
جدول (2-1) تركيب خواص كامپوزيت فروتيك در مقايسه با فولاد و WC-Co 4
جدول(1-2) فرآيندهاي سنتز تقويت کننده به روش درجا 9
جدول(2-2) تقسيم بندي واکنشهاي SHS براي سيستمهاي دوجزيي 23
جدول(3-2) مقايسه مقاومت سايشي فروتيک با چدن سفيد 37
جدول(1-3) ترکيب شيميايي مواد اوليه مصرف شده 45
جدول (2-3) تركيب شيميايي نمونه‌هاي ريخته‌گري شده 46
جدول (3-3) تأثير درصد كربن بر خواص نمونه‌ها 55
جدول (4-3) تأثير درصد تيتانيم بر خواص كامپوزيت 56
جدول (5-3) تأثير درصد كربن بر خواص سايشي نمونه‌ها و ديسك فولادي 59
جدول (6-3) تأثير درصد تيتانيم بر خواص سايشي نمونه‌ها و ديسك فولادي 60

بررسي تاثير تيتانيم و کربن بر ريزساختار و خواص سايشي کامپوزيت Fe – TiC
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد