دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و بكارگيري فناوري اطلاعات و در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران

 

فهرست مطالب

*  چكيده
* فصل اول  كليات پژوهش
*  مقدمه
*  بيان مسئله
*  اهميت ضرورت پژوهش
*  انگيزه پژوهش
*  هدف پژوهش
*  سوال پژوهش
*  تعاريف عملياتي
* فصل دوم  ادبيات و پيشينه پژوهش
*  مباني نظري پژوهش
*  فرهنگ سازماني
    *  تعاريف فرهنگ سازماني
    *  اهميت فرهنگ سازماني
    *  خصوصيات فرهنگ سازماني
    *  منابع فرهنگ
    *  شيوه پيدايش فرهنگ
    *  انواع فرهنگ سازمان
    *  رابطه فرهنگ سازماني با رضايت شغلي
    *  رابطه فرهنگ و ساختار سازمان
    *  فرهنگ سازماني و توسعه
    *  نقش فرهنگ سازماني در مديريت دانش
*  رابطه فناوري و فرهنگ
*  رابطه فرهنگ و مديريت
*  رابطه فرهنگ و رفتار سازماني
*  كاركرد فرهنگ سازمان
*  زنده نگه داشتن فرهنگ
*  عوامل موثر در تغيير فرهنگ سازماني
*  تغيير فرهنگ سازماني
*  فرهنگ سازماني سالم و فرهنگ سازماني بيمار
*  الگوي اساسي براي تبيين و تشريح فرهنگ سازماني
*  الگوي آجيل پارسونز
*  الگوي اوچي
*  الگوي پيترز و واترمن
*  الگوي ليت وين و اترينگر
    *  الگوي كرت لوين
    *  الگوي منوچهر كيا
    *  فناوري اطلاعات و ارتباطات
    *  تاريخچه فناوري اطلاعات و ارتباطات
    *  مفهوم فناوري اطلاعات و ارتباطات
    *  چيستي فناوري اطلاعات و ارتباطات
*  كشورهاي جهان از نظر زير ساخت هاي لازم اداره مديران آنها از جهت دستيابي
* به فناوري اطلاعات و ارتباطات و
*  كاربردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات
*  پول الكترونيك
*  تجارت الكترونيك
*  دولت الكترونيك
*  نشر الكترونيك
*  پارك هاي فناوري
*  شهر اينترنتي
*  دهكده جهاني
*  شاخص هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات
*  مفاهيم اساسي فناوري اطلاعات و ارتباطات
*  استفاده رايانه و مديريت فايل Windows
*  واژه پردازها Word
*  صفحه گسترها Excel
*  بانك اطلاعاتي Access
*  ارائه مطلب Power point
*  اينترنت Internet
*  ظهور اينترنت
*  اينترنت چيست
*  شبكه عنكبوتي جهاني
*  موتورهاي جستجو و بازاريابي اطلاعات
*  فناوري پوش
*  ارتباطات شبكه اي
*  راهكارهاي استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات
*  نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات
*  ارزش فنا وري اطلاعات و ارتباطات
*  توانايي هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات
*  راهبردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات
*  گروه بندي فناوري اطلاعات و ارتباطات
*  محدوده فعاليت هاي اطلاعاتي و ارتباطي
    *  نظام هاي اطلاعاتي و ارتباطي
    *  نظامهاي اطلاعاتي و ارتباطاتي از طريق محمل هايي اطلاعات رابه طور
    * سريع و روز آمد در اختيار استفاده كنندها قرار مي دهد
    *  تكنولوژي نوين اطلاعات و ارتباطات
    *  نظم نوين اطلاعات و ارتباطات
    *  فناوري اطلاعات و ارتباطات در زندگي آينده
    *  مشكلات كشورهاي در حال توسعه در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات
*  نحوه تأثير فناوري اطلاعات بر ساختار سازمان
*  فناوري اطلاعات و ارتباطات و تأثير آن بر تحولات ساختار جامعه
*  فناوري اطلاعات و ارتباطات، نياز امروز مديران فردا
*  مديريت فناوري اطلاعات IT
*  پيشينه پژوهش
*  پژوهش هاي داخل كشور
*  پژوهش هاي خارج كشور
* فصل چهارم تجزيه و تحليل داده هاي آماري
*  مقدمه
*  اطلاعات عمومی
*  توصيف داده ها
*  تحليل داده ها
* فصل پنجم بحث و نتيجه گيري
*  بحث و نتيجه گيري
*  تفسير سوال اصلي پژوهش
*  تفسير سوالات فرعي پژوهش
*  تفسير سوال فرعي اول پژوهش
*  تفسير سوال فرعي دوم پژوهش
*  تفسير سوال فرعي سوم پژوهش
* نتيجه كلي
*  محدوديتها و مشكلات پژوهش
*  پيشنهادهاي پژوهش
*  خلاصه پژوهش
* منابع و مآخذ
* فهرست منابع فارسي
* فهرست منابع لاتين
* ضمايم
* پرسشنامه فرهنگ سازماني
* پرسشنامه فناوري اطلاعات
چكيده
فرهنگ سازماني، نوعي برنامه ريزي انديشه جمعي است كه در ساليان اخير به عنوان يك تفكر غالب در عرصه سازمانهاي مطرح بوده است. اين انديشه جمعي، متمايز كننده اعضا از يك گونه به گونه ديگر است. هر كس به نوعي با جمع و گروههاي انساني كاركرده باشد، از وجود اين پديده مهم سازماني آگاه است. اين پژوهش به منظور بررسي رابطه فرهنگ سازماني و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران انجام شده است.
روش پژوهش حاضر توصيفي و از نوع همبستگي است، جامعه آماري كليه كاركنان اداري آموزش و پرورش به تعداد 2659 نفر داراي تحصيلات ديپلم تا دكتري در نظر گرفته شدند و تعداد نمونه به روش تصادفي طبقه اي 330 نفر انتخاب گرديده است، ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه محقق ساخته فرهنگ سازماني بر مبناي ويژگيهاي هفت گانه رابينز و پرسشنامه فناوري اطلاعات و ارتباطات بر مبناي مهارتهاي هفتگانه ICDL بوده است. اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ براي فرهنگ سازماني 90/0 و اعتبار پرسشنامه فناوري اطلاعات و ارتباطات 86/0 تعيين گرديده است.
براي تجزيه و تحليل سوالات پرسشنامه و بررسي سؤالهاي علاوه بر آمار توصيفي، آزمون t با دو نمونه مستقل، آزمون خي دو و آزمون ضريب همبستگي پيرسون مورد استفاده قرار گرفت. نتايج حاصل از سؤالات پژوهش به شرح زير است:
1-    بين فرهنگ سازماني و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات رابطه وجود دارد.
2-    ميزان بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در بين كاركنان سازمان پايين مي باشد.
3-    بين ويژگيهاي فرهنگ سازماني (نوآوري و ريسك پذيري، توجه به افراد، توجه به گروه، تهور طلبي) با بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات رابطه معناداري وجود دارد ولي بين سه ويژگي ديگر از ويژگيهاي فرهنگ سازماني (شامل توجه به جزئيات، نتيجه محوري و ثبات و حفظ وضع موجود) با بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات رابطه معناداري وجود ندارد.
4-    ميزان بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در بين كاركنان زن و مرد يكسان مي باشد.

 

بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و بكارگيري فناوري اطلاعات و در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد