دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسي رابطه ميان طبقات اجتماعي و نوع اعتياد در شهر تهران

بررسي رابطه ميان طبقات اجتماعي و نوع اعتياد در شهر تهران

مقدمه
در اين تحقيق به بررسي رابطه ميان طبقات اجتماعي و نوع اعتياد در شهر تهران پرداخته ايم.
از آن جايي كه موضوع اعتياد و فراواني آن يكي از دغدغه هاي ذهني جامعه ما است و طي دو دوره ي كارورزي با اين مسئله به طور دقيق تر آشنا شديم پس تصميم گرفتيم به بررسي دقيق تر آن بپردازيم.
در واقع مي توان گفت: از آنجايي كه اعتياد يكي از معضلاتي است كه به طور ملموس در جامعه ما بروز كرده و هر روز مشكلات آن مشاهده مي شود پس لازم است به طور علمي تر اين مشكلات بررسي گردد. در اين تحقيق جامعه آماري ما شامل افراد معتاد در طبقات اجتماعي بالا، متوسط و پائين در مركز اجتماع درمان  مدار T.c (هجرت) و همچنين مركز نداي آرامش در استان تهران مي باشد. كه با استفاده از روش تحقيق ميداني به بررسي رابطه بين نوع اعتياد و سطح طبقه ي اجتماعي افراد مي پردازيم. بدينصورت كه ابتدا مصاحبه ي اكتشافي انجام شده و سپس مصاحبه نامه ي نهايي تنظيم گرديد كه اطلاعات حاصل از آن را در فصل چهارم به طور مبسوط ملاحظه مي كنيد.
اين پژوهش در اسفند ماه 1385 تا پايان مرداد 1386 در تهران انجام شد.

فهرست
مقدمه   ۱
الف- بیان مسئله:   ۲
ب- طرح مسئله:   ۷
آمار معتادین در ایران:   ۱۲
ت- سؤالات پژوهش:   ۱۳
ث- اهداف تحقیق:   ۱۴
ج- اهمیت موضوع:   ۱۵
اهمیت کاربردی:   ۱۶
تعاریف و مفاهیم   ۱۹
الف- دارو (drug)   ۲۰
ب- وابستگی (Dependence)   ۲۱
پ- اجتماعی (Social)   ۲۱
ت- بی تفاوتی (Tolerance)   ۲۱
تعریف اعتیاد:   ۲۱
معتاد:   ۲۴
تعریف طبقه ی اجتماعی:   ۲۷
مقدمه   ۳۰
انتخاب طرح تحقیق   ۳۱
الف- روش تحقیق   ۳۵
ب: تکنیکهای مورد استفاده در تحقیق:   ۳۷
ب- ۱: مشاهده   ۳۷
روش های مشاهده   ۳۹
راهنمای تهیه گزارش از مشاهده   ۴۲
ب- ۲: روش مصاحبه   ۴۳
مصاحبه چیست؟   ۴۳
چگونگی آغاز مصاحبه   ۴۷
نقاط قوت مصاحبه:   ۵۰
نقاط ضعف مصاحبه:   ۵۱
بایدها و نبایدها در مصاحبه   ۵۲
ب- ۳: روش مشارکت در تحقیق:   ۵۷
ب- ۴: بررسی اسناد:   ۶۰
پ- جامعه آماری:   ۶۲
ج- حجم نمونه:   ۶۳
د- روش نمونه گیری:   ۶۴
تعریف مفاهیم اصلی تحقیق:   ۶۴
فصل چهارم   ۷۰
داده های تحقیق نتایج حاصل از پرسشنامه:   ۷۰
مقدمه   ۷۱
جداول فراوانی متغیرهای اصلی تحقیق:   ۷۴
فصل پنجم   ۱۳۰
نتیجه گیری وپیشنهادات   ۱۳۰
الف – نتیجه گیری:   ۱۳۱
ب- تاکتیک های مؤثر پیشنهادی:   ۱۳۴
منابع   ۱۳۷
منابع:
۱-   شیخاوندی داور ،( بررسی مسائل اجتماعی ایران) تهران، نشر آریانا
۲-   کریمی درمنی ، حمیدرضا۱۳۸۲/( توانبخشی گروههای خاص) تهران ، نشر نی
۳-   سلیتنروریخ، روشهای تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه خسرو مهندسی، تهران ۱۳۴۴٫
۴-   مختاری عبدالحسین،( چیستی و چرایی اعتیاد) ، تهران: نشر دایره
۵-  رابرتسون، یان،  ۱۳۷۴، (درآمدی بر جامعه) ترجمه حسین بهروان، مشهد آستان قدس رضوی، چاپ دوم.۱۳۷۶٫
۶-   بروس کوئن، ۱۳۷۶(درآمدی به جامعه شناسی) ترجمه محسن ثلاثی، تهران، توتیا.
۷-  لیاقت غلامعلی ، (اعتیاد به مواد مخدر، جنبه های کاربردی پیشگیری، عوامل خانوادگی و درمان) – تهران: دانشگاه آزاد اسلامی (تهران)، واحد مرکزی ۱۳۸۰٫
۸-   کلمن ورنان ،(اعتیاد چیست؟ و معتاد کیست؟ ) ترجمه محمدرضا میرفخرایی/ نشر اوحدی
۹-  فرجاد محمدحسین، بهروش هما،  وجدی زهره / (اعتیاد راهنمای کاملی برای چگونگی برخورد خانواده و جامعه با اعتیاد به مواد شناخت علل و عوارض و درمان اعتیاد) تهران، بدر ۱۳۷۴٫
۱۰-    ترمی ای هوریک ، لئونارد بیک من( انتخاب طرح تحقیق کاربردی راهنمای علمی) ، ترجمه دکتر محمد اعرابی و داوود ایزدی- دفتر پژوهشهای فرهنگی.
۱۱-        دی ای.واس (پیمایش در تحقیقات اجتماعی) ؛ ترجمه هوشنگ نایبی، تهران ، نشر نی ۱۳۷۶٫
۱۲-         رنجبر محمدرضا( کاربرد مصاحبه و گزارش نویسی در مددکاری اجتماعی) تهران: انتشارات آوای نور.
۱۳-                       کاترین مارشال، کرچن ب. راس من ، (روش تحقیق کیفی) ؛ ترجمه علی پارسانیان و محمد اعرابی- تهران: دفتر پژوهش فرهنگی.
۱۴-                       کیونز، آنتونی ( در آمدی برجامعه شناسی) ترجمه منوچهر صبوری.- تهران: نشر نی، ۱۳۷۶٫
۱۵-                       قیاسی علیرضا ( دانستنیهای تخصصی مبارزه با مواد مخدر ) ۱۳۸۲،
۱۶-                       پورافکاری نصرت ، ( خلاصه روانپزشکی وعلوم رفتاری ) جلددوم شهر آسب.
۱۷-         دیویدد ام .مک روال – هنری ای اسپیتر /اعتیاد ا زاصول تاعمل ) ترجمه محسن گل پرور ، خلعتبری ، تبردست – تهران : کانون گسترش علوم ، ۱۳۸۰٫
۱۸-         پیکهارد ،  کارل ( کلیدهای پیشگیری ومقابله بااعتیاد در نوجوان وجوان ) مترجم مسعود هما ،- تهران : صابرین ، کتابهای دانه /۱۳۸۰٫
۱۹-         غنجی ، علی ( فرهنگ آموزشی مبارزه مواد مخدر ) معاونت آموززشی ناجا، اداره کل پشتیبانی ، نشر آموزش ۱۳۷۸٫
۲۰-         مقاله: عوامل اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی مؤثر بر گرایش جوانان به مواد مخدر (منطقه شرق تهران)
۲۱-                       مقاله: اعتیاد مسئله اجتماعی مهم در میان دانشجویان
۲۲-                       مقاله: روانشناسی و جامعه شناسی/ نشریه دادرسی.
۲۳-                       مقاله: اعتیاد و کمین جوانان: خانواده ها مراقب باشند. نشریه جمهوری اسلامی
۲۴-         مقاله: پدیده اعتیاد و ابعاد فرهنگی آن نگاهی به علل و عوامل مؤثر بر اعتیاد در ایران نشریه اطلاعات ۴/۹/۸۰٫
۲۵-         مقاله: علل اعتیاد جوانان ونوجوانان از نظر روانشاختی و جامعه شناختی و توصیه های پیشگیرانه/ مهدی کوکبی.نشریه دادرسی.
۲۶-         مقاله: سالهای دور از خانه: بررسی علل ابتلای جوانان خوابگاهی به اعتیاد در گفت و گوی اختصاصی با دکتر مجید ابهری ‍‍]گزارش] نشریه مردم سالاری ۲۱/۲/۸۴٫
۲۷-         مقاله: نقش خانواده در وابستگی نوجوانان و جوانان به مواد مخدر؛ منصور بیرامی، عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه تبریز، نشریه اصلاح و تربیت ۷۱ و ۷۲٫
۲۸-         مقاله: خانواده عامل اساسی در اعتیاد فرد یا ترک آن است بررسی کارشناسی علل گرایش دوباره به مواد مخدر پس از ترک آن: احد آهنگر انزابی، نشریه کیهان ۲۶/۱۱/۸۱٫
۲۹-                       مقاله: نگاهی به علل و عوارض اعتیاد و آثار آن بر خانواده، نشریه پیام زن دی ۱۳۷۸٫
۳۰-         باهر حسین ، ( عنوان مدیریت مبارزه با مصرف دود ) ناشر اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان تهران .چاپ اول
الف- بيان مسئله:
با توجه به ابعاد گسترده اي كه اعتياد در جامعه ما يافته است و مشكلاتي كه از آن طريق گريبانگير رشد و توسعه ي جامعه شده است ما راغب شديم كه رابطه ميان طبقات مختلف اجتماعي با اعتياد را بررسي كنيم، همچنين از آنجايي كه متأسفانه همه ي اعضا جامعه بنوعي درگير با اعتياد شده اند اين سؤال مطرح است: كه آيا فقط طبقات پائين كه درگير مشكلات گسترده اقتصادي هستند پس به دليل رفع آن درگير اعتياد مي شوند؟ آيا ناپايداري وضع اقتصادي و مشكلات گذار فرهنگي در طبقه متوسط جامعه سبب بروز ناهنجاريهايي در خانواده شده و بيشتر طبقه متوسط را درگير اعتياد كرده؟
و يا رفاه و بي برنامگي براي صرف پول بادآورده در طبقه بالا افراد را به سوي اعتياد مي برد و ….. مجموعه ي اين سؤالات سبب شد تا به سوي اين موضوع كشيده شويم كه چه رابطه اي ميان ميزان ثروت و تحصيلات و نوع شغل فرد (كه در مجموع سطح طبقه ي اجتماعي افراد را مي سازد) با اعتياد وجود دارد؟ و به طور دقيق تر آيا سطح طبقاتي افراد آنان را به سوي ماده مصرفي اعتيادآور خاصي مي كشاند يا خير؟ اين ايده ي اوليه تحقيق ما است.
ولي از آنجا كه براي ما سؤالات زيادي در مورد اعتياد جوانان مطرح است مركز بازپروري T.c واقع در تهرانپارس را براي تحقيق انتخاب كرديم زيرا در اين منطقه ي تهرانپارس جوانان در سنين بسيار پائين به كارهاي بزهكارانه و مواد مخدر و مشروبات الكلي پرداخته اند. اين وضعيت نامناسب امكان آموزش، كسب مهارتها و انتقال انديشه هاي بزهكارانه و نابهنجار را در دسترس جوانان قرار مي دهد. امروز شنيدن آمار و ارقام مربوط به ا عتياد به ويژه مواد مخدر و وسايل ناشي از آن به خصوص در ميان نسل جوان تصوير دردناكي را رو در روي انسان قرار مي دهد كه نمي تواند بي اعتنا به اين مشكل بزرگ اجتماعي باشد.

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 131

دانلود پروژه بررسي رابطه ميان طبقات اجتماعي و نوع اعتياد در شهر تهران
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد