اسایش و راحتی امروز حاصل رنج و زحمت دیروز است.(کوروش کبیر)
خانه » پروژه » روانشناسی و اجتماعی » دانلود پروژه بررسی رابطه میان طبقات اجتماعی و نوع اعتیاد در شهر تهران
دانلود پروژه بررسی رابطه میان طبقات اجتماعی و نوع اعتیاد در شهر تهران

دانلود پروژه بررسی رابطه میان طبقات اجتماعی و نوع اعتیاد در شهر تهران

بررسی رابطه میان طبقات اجتماعی و نوع اعتیاد در شهر تهران

مقدمه
در این تحقیق به بررسی رابطه میان طبقات اجتماعی و نوع اعتیاد در شهر تهران پرداخته ایم.
از آن جایی که موضوع اعتیاد و فراوانی آن یکی از دغدغه های ذهنی جامعه ما است و طی دو دوره ی کارورزی با این مسئله به طور دقیق تر آشنا شدیم پس تصمیم گرفتیم به بررسی دقیق تر آن بپردازیم.
در واقع می توان گفت: از آنجایی که اعتیاد یکی از معضلاتی است که به طور ملموس در جامعه ما بروز کرده و هر روز مشکلات آن مشاهده می شود پس لازم است به طور علمی تر این مشکلات بررسی گردد. در این تحقیق جامعه آماری ما شامل افراد معتاد در طبقات اجتماعی بالا، متوسط و پائین در مرکز اجتماع درمان  مدار T.c (هجرت) و همچنین مرکز ندای آرامش در استان تهران می باشد. که با استفاده از روش تحقیق میدانی به بررسی رابطه بین نوع اعتیاد و سطح طبقه ی اجتماعی افراد می پردازیم. بدینصورت که ابتدا مصاحبه ی اکتشافی انجام شده و سپس مصاحبه نامه ی نهایی تنظیم گردید که اطلاعات حاصل از آن را در فصل چهارم به طور مبسوط ملاحظه می کنید.
این پژوهش در اسفند ماه ۱۳۸۵ تا پایان مرداد ۱۳۸۶ در تهران انجام شد.

فهرست
مقدمه   ۱
الف- بیان مسئله:   ۲
ب- طرح مسئله:   ۷
آمار معتادین در ایران:   ۱۲
ت- سؤالات پژوهش:   ۱۳
ث- اهداف تحقیق:   ۱۴
ج- اهمیت موضوع:   ۱۵
اهمیت کاربردی:   ۱۶
تعاریف و مفاهیم   ۱۹
الف- دارو (drug)   ۲۰
ب- وابستگی (Dependence)   ۲۱
پ- اجتماعی (Social)   ۲۱
ت- بی تفاوتی (Tolerance)   ۲۱
تعریف اعتیاد:   ۲۱
معتاد:   ۲۴
تعریف طبقه ی اجتماعی:   ۲۷
مقدمه   ۳۰
انتخاب طرح تحقیق   ۳۱
الف- روش تحقیق   ۳۵
ب: تکنیکهای مورد استفاده در تحقیق:   ۳۷
ب- ۱: مشاهده   ۳۷
روش های مشاهده   ۳۹
راهنمای تهیه گزارش از مشاهده   ۴۲
ب- ۲: روش مصاحبه   ۴۳
مصاحبه چیست؟   ۴۳
چگونگی آغاز مصاحبه   ۴۷
نقاط قوت مصاحبه:   ۵۰
نقاط ضعف مصاحبه:   ۵۱
بایدها و نبایدها در مصاحبه   ۵۲
ب- ۳: روش مشارکت در تحقیق:   ۵۷
ب- ۴: بررسی اسناد:   ۶۰
پ- جامعه آماری:   ۶۲
ج- حجم نمونه:   ۶۳
د- روش نمونه گیری:   ۶۴
تعریف مفاهیم اصلی تحقیق:   ۶۴
فصل چهارم   ۷۰
داده های تحقیق نتایج حاصل از پرسشنامه:   ۷۰
مقدمه   ۷۱
جداول فراوانی متغیرهای اصلی تحقیق:   ۷۴
فصل پنجم   ۱۳۰
نتیجه گیری وپیشنهادات   ۱۳۰
الف – نتیجه گیری:   ۱۳۱
ب- تاکتیک های مؤثر پیشنهادی:   ۱۳۴
منابع   ۱۳۷
منابع:
۱-   شیخاوندی داور ،( بررسی مسائل اجتماعی ایران) تهران، نشر آریانا
۲-   کریمی درمنی ، حمیدرضا۱۳۸۲/( توانبخشی گروههای خاص) تهران ، نشر نی
۳-   سلیتنروریخ، روشهای تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه خسرو مهندسی، تهران ۱۳۴۴٫
۴-   مختاری عبدالحسین،( چیستی و چرایی اعتیاد) ، تهران: نشر دایره
۵-  رابرتسون، یان،  ۱۳۷۴، (درآمدی بر جامعه) ترجمه حسین بهروان، مشهد آستان قدس رضوی، چاپ دوم.۱۳۷۶٫
۶-   بروس کوئن، ۱۳۷۶(درآمدی به جامعه شناسی) ترجمه محسن ثلاثی، تهران، توتیا.
۷-  لیاقت غلامعلی ، (اعتیاد به مواد مخدر، جنبه های کاربردی پیشگیری، عوامل خانوادگی و درمان) – تهران: دانشگاه آزاد اسلامی (تهران)، واحد مرکزی ۱۳۸۰٫
۸-   کلمن ورنان ،(اعتیاد چیست؟ و معتاد کیست؟ ) ترجمه محمدرضا میرفخرایی/ نشر اوحدی
۹-  فرجاد محمدحسین، بهروش هما،  وجدی زهره / (اعتیاد راهنمای کاملی برای چگونگی برخورد خانواده و جامعه با اعتیاد به مواد شناخت علل و عوارض و درمان اعتیاد) تهران، بدر ۱۳۷۴٫
۱۰-    ترمی ای هوریک ، لئونارد بیک من( انتخاب طرح تحقیق کاربردی راهنمای علمی) ، ترجمه دکتر محمد اعرابی و داوود ایزدی- دفتر پژوهشهای فرهنگی.
۱۱-        دی ای.واس (پیمایش در تحقیقات اجتماعی) ؛ ترجمه هوشنگ نایبی، تهران ، نشر نی ۱۳۷۶٫
۱۲-         رنجبر محمدرضا( کاربرد مصاحبه و گزارش نویسی در مددکاری اجتماعی) تهران: انتشارات آوای نور.
۱۳-                       کاترین مارشال، کرچن ب. راس من ، (روش تحقیق کیفی) ؛ ترجمه علی پارسانیان و محمد اعرابی- تهران: دفتر پژوهش فرهنگی.
۱۴-                       کیونز، آنتونی ( در آمدی برجامعه شناسی) ترجمه منوچهر صبوری.- تهران: نشر نی، ۱۳۷۶٫
۱۵-                       قیاسی علیرضا ( دانستنیهای تخصصی مبارزه با مواد مخدر ) ۱۳۸۲،
۱۶-                       پورافکاری نصرت ، ( خلاصه روانپزشکی وعلوم رفتاری ) جلددوم شهر آسب.
۱۷-         دیویدد ام .مک روال – هنری ای اسپیتر /اعتیاد ا زاصول تاعمل ) ترجمه محسن گل پرور ، خلعتبری ، تبردست – تهران : کانون گسترش علوم ، ۱۳۸۰٫
۱۸-         پیکهارد ،  کارل ( کلیدهای پیشگیری ومقابله بااعتیاد در نوجوان وجوان ) مترجم مسعود هما ،- تهران : صابرین ، کتابهای دانه /۱۳۸۰٫
۱۹-         غنجی ، علی ( فرهنگ آموزشی مبارزه مواد مخدر ) معاونت آموززشی ناجا، اداره کل پشتیبانی ، نشر آموزش ۱۳۷۸٫
۲۰-         مقاله: عوامل اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی مؤثر بر گرایش جوانان به مواد مخدر (منطقه شرق تهران)
۲۱-                       مقاله: اعتیاد مسئله اجتماعی مهم در میان دانشجویان
۲۲-                       مقاله: روانشناسی و جامعه شناسی/ نشریه دادرسی.
۲۳-                       مقاله: اعتیاد و کمین جوانان: خانواده ها مراقب باشند. نشریه جمهوری اسلامی
۲۴-         مقاله: پدیده اعتیاد و ابعاد فرهنگی آن نگاهی به علل و عوامل مؤثر بر اعتیاد در ایران نشریه اطلاعات ۴/۹/۸۰٫
۲۵-         مقاله: علل اعتیاد جوانان ونوجوانان از نظر روانشاختی و جامعه شناختی و توصیه های پیشگیرانه/ مهدی کوکبی.نشریه دادرسی.
۲۶-         مقاله: سالهای دور از خانه: بررسی علل ابتلای جوانان خوابگاهی به اعتیاد در گفت و گوی اختصاصی با دکتر مجید ابهری ‍‍]گزارش] نشریه مردم سالاری ۲۱/۲/۸۴٫
۲۷-         مقاله: نقش خانواده در وابستگی نوجوانان و جوانان به مواد مخدر؛ منصور بیرامی، عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه تبریز، نشریه اصلاح و تربیت ۷۱ و ۷۲٫
۲۸-         مقاله: خانواده عامل اساسی در اعتیاد فرد یا ترک آن است بررسی کارشناسی علل گرایش دوباره به مواد مخدر پس از ترک آن: احد آهنگر انزابی، نشریه کیهان ۲۶/۱۱/۸۱٫
۲۹-                       مقاله: نگاهی به علل و عوارض اعتیاد و آثار آن بر خانواده، نشریه پیام زن دی ۱۳۷۸٫
۳۰-         باهر حسین ، ( عنوان مدیریت مبارزه با مصرف دود ) ناشر اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان تهران .چاپ اول
الف- بیان مسئله:
با توجه به ابعاد گسترده ای که اعتیاد در جامعه ما یافته است و مشکلاتی که از آن طریق گریبانگیر رشد و توسعه ی جامعه شده است ما راغب شدیم که رابطه میان طبقات مختلف اجتماعی با اعتیاد را بررسی کنیم، همچنین از آنجایی که متأسفانه همه ی اعضا جامعه بنوعی درگیر با اعتیاد شده اند این سؤال مطرح است: که آیا فقط طبقات پائین که درگیر مشکلات گسترده اقتصادی هستند پس به دلیل رفع آن درگیر اعتیاد می شوند؟ آیا ناپایداری وضع اقتصادی و مشکلات گذار فرهنگی در طبقه متوسط جامعه سبب بروز ناهنجاریهایی در خانواده شده و بیشتر طبقه متوسط را درگیر اعتیاد کرده؟
و یا رفاه و بی برنامگی برای صرف پول بادآورده در طبقه بالا افراد را به سوی اعتیاد می برد و ….. مجموعه ی این سؤالات سبب شد تا به سوی این موضوع کشیده شویم که چه رابطه ای میان میزان ثروت و تحصیلات و نوع شغل فرد (که در مجموع سطح طبقه ی اجتماعی افراد را می سازد) با اعتیاد وجود دارد؟ و به طور دقیق تر آیا سطح طبقاتی افراد آنان را به سوی ماده مصرفی اعتیادآور خاصی می کشاند یا خیر؟ این ایده ی اولیه تحقیق ما است.
ولی از آنجا که برای ما سؤالات زیادی در مورد اعتیاد جوانان مطرح است مرکز بازپروری T.c واقع در تهرانپارس را برای تحقیق انتخاب کردیم زیرا در این منطقه ی تهرانپارس جوانان در سنین بسیار پائین به کارهای بزهکارانه و مواد مخدر و مشروبات الکلی پرداخته اند. این وضعیت نامناسب امکان آموزش، کسب مهارتها و انتقال اندیشه های بزهکارانه و نابهنجار را در دسترس جوانان قرار می دهد. امروز شنیدن آمار و ارقام مربوط به ا عتیاد به ویژه مواد مخدر و وسایل ناشی از آن به خصوص در میان نسل جوان تصویر دردناکی را رو در روی انسان قرار می دهد که نمی تواند بی اعتنا به این مشکل بزرگ اجتماعی باشد.

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۱۳۱

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است