ارزش انسان به افکار و باورهای اوست
خانه » پروژه » روانشناسی و اجتماعی » دانلود پروژه بررسی سلامت عمومی و رضایت شغلی در کارشناسان مرکز بهمن موتور
دانلود پروژه بررسی سلامت عمومی و رضایت شغلی در کارشناسان مرکز بهمن موتور

دانلود پروژه بررسی سلامت عمومی و رضایت شغلی در کارشناسان مرکز بهمن موتور

بررسی سلامت عمومی و رضایت شغلی در کارشناسان مرکز بهمن موتور
فهرست مطالب
فصل اول ۵
بخش اول : ۶
مقدمه ۶
تاریخچه گروه بهمن: ۱۰
بخش دوم:‌ جذب نیروی انسانی ۱۲
مراحل جذب کارکنان ۱۲
حوزه‌های مرکز بهمن موتور: ۱۳
شرح وظایف حوزه‌های نام برده: ۱۵
معاونت توسعه و ساخت: ۱۶
مدیریت منابع انسانی: ۱۶
مدیریت پشتیبانی: ۱۷
فصل دوم ۱۹
ادبیات و پیشینه تحقیق ۱۹
بخش اول: سلامت روانی ۲۰
بهداشت روانی از دیدگاه مکاتب مختلف روان‌شناسی ۲۴
الف) بهداشت روانی از دیدگاه مکتب زیست‌گرایی ۲۴
ب) بهداشت روانی از دیدگاه مکتب روان‌کاوی ۲۴
پ)بهداشت روانی از دیدگاه مکتب رفتارگرایی ۲۵
ت) بهداشت روانی از دیدگاه مکتب انسان‌گرایی ۲۶
مفهوم انسان سالم از دیدگاه روان‌شناسان ۲۶
عوامل مؤثر در تأمین سلامت روانی ۲۹
الف) نقش خانواده در سلامت روانی ۳۰
ب) نقش مدرسه در سلامت روانی ۳۲
پ) نقش خود در سلامت روانی ۳۳
اهداف بهداشت روانی ۳۳
ابعاد فعالیت‌های بهداشت روانی ۳۴
اصول بهداشت روانی ۳۵
عوامل سازنده ‌مقیاس سلامت عمومی ۳۶
الف) نشانه‌های جسمانی ۳۶
ب) اضطراب ۳۷
پ) کنش اجتماعی ۳۸
ت) افسردگی ۳۹
پژوهش‌های انجام یافته در رابطه با مقیاس سلامت عمومی ۴۰
بخش دوم: رضایت شغلی ۴۵
مؤلفه‌های عاطفی و شناختی رضایت شغلی ۴۵
تأثیر خلق و خو ۴۸
نظریه‌های رضایت شغلی ۵۱
۱- نظریه‌ی کامروائی نیاز ۵۱
۲- نظریه گروه مرجع ۵۳
۳- نظریه مک کللند ۵۳
۴- نظریه‌های مغایرت ۵۴
۵- نظریه تفاوتهای فردی ۵۵
۶- نظریه‌های موازنه ۵۶
۷- نظریه برابری ۵۷
۸- نظریه سه وجهی آلدرفر ۵۸
۹- نظریه ارزشی لاک ۶۰
۱۰- نظریه سلسله مراتب نیازهای مزلو ۶۱
۱۱- نظریه سیستمها و رضایت شغلی ۶۲
۱۲-نظریه دو عاملی رضایت شغلی ۶۳
ویژگی‌‌های رضایت شغلی ۶۷
الگوهای رضایت شغلی ۶۹
ابعاد رضایت شغلی ۷۲
۱- تنوع شغل ۸۰
۳- استاندارد و تخصصی کردن وظایف ۸۰
۳- کنترل بر روشها و مراحل انجام کار ۸۱
۴- چالش انگیز بودن شغل ۸۱
وضوح شغلی ۸۲
تطابق بین شخصیت و شغل و تأثیر آن بر رضایت شغلی ۸۳
همبسته‌های خشنودی شغلی: متغیرهای شخصی ۸۷
شاخص و پایمردهای رضایت شغلی و نارضایتی شغلی ۸۹
رضایت شغلی و عملکرد ۸۹
الف) حفظ عملکرد قبلی ۸۹
ب) طریقه سازماندهی کارها ۹۰
ج) وجود ارتباط غیرمستقیم ۹۰
۲- رضایت شغلی غیرمستقیم منجر به عملکرد بهتر می‌شود ۹۱
۳- عملکرد بهتر، منجر به افزایش رضایت شغلی می‌گردد. ۹۱
۴- بین رضایت شغلی و عملکرد رابطه متقابل وجود دارد. ۹۲
رضایت شغلی و غیبت ۹۳
رضایت شغلی و سلامت جسمی و روانی ۹۳
رضامندی کلی از زندگی ۹۵
تخلف و رفتارهای ضدتولیدی ۹۵
ترک خدمت ۹۶
کارکنان چگونه نارضایتی خود را ابراز می‌کنند؟ ۹۷
خروج (ترک خدمت) ۹۸
اعتراض ۹۸
وفاداری (وظیفه شناسی) ۹۸
سهل‌انگاری ۹۸
بخش اول : جامعه آماری و گروه نمونه مورد مطالعه: ۱۰۰
ابزار پژوهش : ۱۰۰
بخش دوم: تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده ۱۰۳
سابقه کار: ۱۰۷
تحصیلات: ۱۰۹
 بخش اول
مقدمه
به اعتقاد بسیاری از دانشمندان علوم رفتاری،‌ سازمانها وجه انکارناپذیر دنیای نوین امروز را تشکیل می‌دهند، ماهیت جوامع توسط سازمانها شکل گرفته و آنها نیز به نوبه خود به وسیله دنیای پیرامون و روابط موجود در آن شکل می‌گیرد. گر چه سازمانها به شکلهای مختلف و بر پایه هدفهای گوناگون تأسیس و سازماندهی می‌شود، اما بدون تردید تمامی آنها بر پایه تلاشهای روانی و جسمانی نیروی انسانی که ارکان اصلی آن به حساب می‌آید، اداره و هدایت می‌گردند. از این رو،‌ زندگی افراد در جوامع نوین به شدت تحت نفوذ هستی و رفتار سازمانها قرار دارد، و همین دلیل به تنهایی سعی در شناخت هر چه بیشتر، بهتر و علمی‌تر ماهیت و روابط متقابل آنها و نیروی انسانی را توجیه و ضروری می‌سازد (حیدر علی هومن، ۱۳۸۱)
یکی از هدفهای پیگیر روانشناسی بررسی ماهیت رفتار و روان است. به طور کلی هر موجود زنده‌ای جزء از راه شناخت رفتار و موقعیتهای مختلف شناخته نمی‌شود. چون آدمی مخلوق انگیزه‌ها،‌ کششها و احساس‌های هوشیار و امکانات فطری خویش است و رفتارش هنگامی بهنجار است که موازنه یا تعادلی میان این عوامل برقرار گردد. در واقع تن و روان چنان با هم ارتباط نزدیک دارند که هر دگرگونی در یکی از آنها موجب دگرگونی در دیگری می‌شود. اکثر ناسازگاریهای فکری،‌ عاطفی و اخلاقی بر اثر همین ناراحتیهای روانی ایجاد می‌گردد.
رشد و تعالی یک جامعه در گرو تندرستی افراد آن جامعه است و شناسایی عوامل تعیین کننده و مرتبط با آن در جهت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در سطوح خرد و کلان جامعه نقش مهمی ایفا می‌کند. تأمین سلامتی افراد جامعه از دیدگاه سه بعدی جسمی، روانی و اجتماعی از مسائل اساسی هر کشوری محسوب می‌شود.
در این میان به دلیل شیوع بالا و اثرات مخرب بسیار شدید و طولانی اختلالات روانی به خصوص در کشورهای در حال توسعه، لزوم پرداختن به موضوع سلامت روان از اهمیت ویژه برخوردار است. ضرورت توجه به مسائل روانی با پیشرفت و توسعه تکنولوژی و زندگی ماشینی بیشتر نمود پیدا می‌کند.
از طرفی طبیعت زندگی انسان با انواع فشارهای روانی مانند محرومیتها، شکستها، کمبودها، حوادث و فجایع طبیعی و غیرطبیعی آمیخته است اما آنچه سلامت روانی و جسمانی او را در معرض خطر قرار می‌دهد شیوه مقابله با این عوامل است. حال اگر بتوان عواملی را که می‌تواند بر سلامت روانی تأثیرگذار بوده- چه مثبت، چه منفی – مورد شناسایی قرار داد،‌ زمینه‌ها و عوامل مناسب را گسترش داده و عوامل آسیب‌زا را کاهش دهیم، می‌توان امیدوار بود که جامعه‌ای با افرادی کارآمد، سرزنده، پویا و سرشار از امید داشته باشیم.
از سوی دیگر،‌ یکی از عمده‌ترین و شاید جنجال برانگیز‌ترین (ناگی،‌ ۱۹۹۶) مفاهیمی که از یک طرف تلاشهای نظری و بنیادی بسیاری را به خود معطوف ساخته،‌ و از طرف دگر در تمامی سطوح مدیریت و منابع نیروی انسانی سازمانها اهمیت زیادی پیدا کرده،‌ رضایت شغلی است.
این اهمیت از یک سو به دلیل نقشی است که این سازه در پیشرفت و بهبود سازمان و نیز بهداشت و سلامت نیروی کار دارد و از دگر سو، به علت آن است که رضایت شغلی علاوه بر تعاریف و مفهوم پردازیهای متعدد و گاه پیچیده، محل تلاقی و نیز سازه مشترک بسیاری از حوزه‌های علمی مانند آموزش و پرورش،‌ روان‌شناسی، مدیریت،‌ جامعه‌شناسی، اقتصاد و حتی سیاست‌ بوده است. (لاوسون و شن، ۱۹۹۸، به نقل از هومن، ۱۳۸۱).
رضایت شغلی خود تعیین کنده بسیاری از متغیرهای سازمانی است مطالعات متعدد نشان داده است رضایت شغلی از عوامل مهم افزایش بهره‌وری، دلسوزی کارکنان نسبت به سازمان ، تعلق و دلبستگی آنان به محیط کار و افزایش کمیت و کیفیت کار، برقراری روابط خوب و انسانی در محل کار، ایجاد ارتباطات صحیح،‌ بالا بردن روحیه، عشق و علاقه به کار است. تردید نیست که هر سازمان خود یک ارگانیسم منحصر به فرد است و نخستین عامل آن، انسان و توجه به کارکنان است. (هومن، ۱۳۸۱)
سلامت عمومی و رضایت شغلی دو عامل بسیار مهم در هر سازمانی است. توجه به سلامت روانی افراد و رضایت شغلی آنها به عنوان یکی از ارکان پیشرفت جوامع انسانی و عامل حفظ پویایی افراد باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
اما اینکه چگونه می‌توان این امر مهم را به مرحله اجرا درآورد و این دو عامل مهم را در حد مطلوب در سازمانها برقرار نمود، کاری بسیار دشوار و وظیفه‌ای است بس خطیر که نیاز به تجربه، امکانات، تدابیر خاص و شاید از همه مهمتر ابزاری علمی و معتبر دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی سلامت عمومی و رضایت شغلی در کارشناسان مرکز بهمن موتور اجرا گردیده است.
 تاریخچه گروه بهمن:
گروه بهمن در سال ۱۳۳۱ تحت عنوان شرکت سهامی (ایران خلیج کو) در زمینه نمایندگی امور حمل و نقل دریایی و حق‌العمل کاری نمایندگی تجاری شروع به کار کرد. این شرکت از سال ۱۳۳۸ با اخذ مجوز ساخت از سوی وزارت صنایع معادل اقدام به مونتاژ وانت سه چرخ موسوم به وسپا با ظرفیت ۲۰۰ کیلوگرم نمود و سپس در سال ۱۳۵۰ با افزایش سرمایه‌، موضوع فعالیت شرکت به ساخت و مونتاژ انواع وانتهای مزدا تبدیل شد و وانت مزدا ۱۰۰۰ با ظرفیت ۵۰۰ کیلوگرم به مرحله تولید رسید و نام شرکت به کارخانجات اتومبیل‌سازی مزدا تغییر یافت. بعد از آن در سال ۱۳۶۳ وانت مزدا ۱۶۰۰ نیز به تنوع محصولات شرکت اضافه شد و نام شرکت به ایران وانت تبدیل گردید. به منظور استفاده در جنگ تحمیلی در سالهای ۱۳۶۶-۱۳۶۵ شرکت اقدام به مونتاژ وانت مزدا ۱۸۰۰ نمود از سال ۱۳۶۹ تولید وانت مزدا ۱۰۰۰ از برنامه حذف گردید و شرکت با تمام ظرفیت به تولید وانت مزدا ۱۶۰۰ پرداخت از ابتدای سال ۱۳۷۳ و در پی واگذاری سهام به بخش خصوصی، دگرگونی قابل ملاحظه‌ای در روند فعالیت‌های شرکت به وجود آمد بطوری که موضوع فعالیت شرکت شامل افزایش تولید و بهره‌برداری، طراحی و ساخت خودروی دو کابین و آمبولانس ۱۶۰۰، تولید وانت و آمبولانس با موتور   گردید. در تاریخ ۲۸/۴/۱۳۷۸ و بر اساس مصوبه مجلس عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام و با تغییر اساسنامه عطف حیات شرکت به منظور ایجاد ملدینگ گروه بهمن شکل گرفت بدین ترتیب، تغییر موضوع فعالیت و ساختار شرکت استراتژی گسترش در زمینه‌های مختلف از جمله تولید سواری مزدا F323 و GLX323 و تولید انواع شاسی و شالی قابل حرکت،‌ تولید قطعات ریخته‌گری، تولید انواع موتورسیکلت و دوچرخه و انجام فعالیتهای بازرگانی و سرمایه‌گذاری در دستور کار قرار گرفت. در سال ۱۳۷۹ فروش شرکت با نرخ رشد تقریباً ۵۰% که بالاترین نرخ رشد طی سه سال اخیر می‌باشد به ۴۵۶ میلیارد ریال و سود قبل از کسر مالیات با ۶۷% رشد که بالاترین نرخ سود طی ۴ سال اخیر می‌باشد به ۱۸۳ میلیارد ریال افزایش یافت تغییر قابل توجه بود طی سالیان اخیر برآیند استراتژی‌ها و برنامه‌های دقیق نهمین شرکت برتر بورس از لحاظ درجه نقد شوندگی بوده در حالی‌که در سال ۷۸ رتبه ۲۳ را به خود اختصاص داده بود. این امر نشان دهنده استقبال بازار سرمایه از سهام گروه بوده است علاوه بر این سهام گروه در سال ۱۳۷۹ بالغ بر ۶۶% بازدهی نصیب صاحبان خود نموده است و این مسئله در مقایسه با نرخ بازدهی سال ۷۷ و ۷۸ که به ترتیب برابر با ۶/۲۵% و ۱/۵۴% می‌باشد. نشانگر مدیریت بهینه و نتیجه تغییر استراتژی گروه می‌باشد.
شرکت‌های تحت پوشش گروه بهمن عبارتند از: شرکت شاسی‌ساز ایران (۱۰% سهام متعلق به گروه بهمن) شرکت بازرگانی عصر بهمن (۱۰۰% سهام متعلق به گروه بهمن) شرکت بازرگانی عصر بهمن (۱۰۰% سهام متعلق به گروه بهمن) شرکت بازرگانی ریسپکت (%۴۹ سهام متعلق به گروه بهمن) شرکت مزدا یدک (%۱۰۰ متعلق به گروه بهمن) شرکت قند پارس (%۱۲ سهام متعلق به گروه بهمن) شرکت سایپا (%۱۴/۴۳ سهام متعلق به گروه بهمن) ایران دوچرخ (%۵۲ سهام متعلق به گروه بهمن) شرکت سرمایه‌گذاری بهمن (%۳۶ سرمایه متعلق به گروه بهمن). مراکز تحت پوشش گروه بهمن عبارتند از مرکز بهمن موتور مرکز بازرگانی دپارتمان II – آدرس دفتر مرکزی: تهران، میدان فاطمی، خیابان چهلستون، پلاک ۴ و آدرس کارخانه: تهران کیلومتر ۲۱ جاده قدیم کرج می‌باشد، تعداد پرسنل فعلی شرکت حدود ۱۰۰۰ نفر و ارزش اسامی سرمایه آن ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ (سیصد میلیارد ریال) و منقسم با ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ (سیصد میلیون) سهم هزار ریالی است……
برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است