دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

بررسي قابليت تركيب‌پذيري عمومي و خصوصي براي صفت عملكرد در ده ايزوله خالص هموكاريون قارچ خوراكي تكمه‌ای

بررسي قابليت تركيب‌پذيري عمومي و خصوصي براي صفت عملكرد در ده ايزوله خالص هموكاريون قارچ خوراكي تكمه‌ای

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول: مقدمه
دلایل عمده عملکرد پایین قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید در ایران
فصل دوم: بررسی منابع
تاریخچه پرورش قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید ۰
آشنایی اجمالی با قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید
طبقه‌بندی
رده بندی
اندام شناسی قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید
مشخصات پرگنه در کشت خالص
نامگذاری علمی قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید:
تقسیم بندی واحدهای سلولی میسلیوم از لحاظ تعداد و ترکیب‌بندی هسته‌ای
‌چرخ زندگی قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید
بررسی الگوهای چرخه زندگی در قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید
الف ـ هموتالیسم
ب ـ هتروتالیسم ۰
ژنتیک قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید
روشهای بهبود نژادی در قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید:
گزینش از طریق کشت تک اسپوریکشت بافت
تهیه نقش اسپور
الف ـ کشت و گزینش تک اسپوری
ب ـ کشت و گزینش چند اسپوری
اختلاط ساده
تلاقی هدفمند هموکاریون‌ها
بدست آوردن هموکاریون و تایید آنها
ـ روش سنتی تأیید هموکاریون‌ها
ـ تهیه و تایید هموکاریونهای والدی به روش تهیه پروتوپلاست ۰
ـ تایید هموکاریونها با استفاده از نشانگر RFLP0
ـ تایید هموکاریون‌ها با استفاده از نشانگر RAPD
انجام تلاقی بین هموکاریونها و تایید هیبریدها:
الف ـ استفاده از نشانگرهای غذایی برای تایید هیبریدها:
ب ـ استفاده از آیزوزایم‌ها برای تایید هیبریدها:
ج ـ استفاده از نشانگرهای مقاومت برای تأیید هیبرید‌ها
اصلاح برخی صفات با استفاده از روش تلاقی هیبریدها:
د ـ استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی برای تایید هیبریدها:
مراحل انجام آزمون اصلاحی از طریق دورگ‌گیری هدفمند:
ـ کشت اسپور
ـ جداسازی تک اسپورها
ـ تهیه اسپاون
آزمون میوه‌دهی
الف ـ تهیه بستر کشت:
ب ـ مراحل پرورش و میوه‌دهی:
تولید پریموردیا در سطح محیط کشت:
تولید اجسام میوه دهی در اسپاون
‌ج ـ تولید اندام باردهی در کمپوست
مهندسی ژنتیک
ـ انتقال ژن
ـ اختلاط پروتوپلاستها۰
فصل سوم: مواد و روشها
تهیه نژادها
روش تهیه محیط کشت غذایی PDA
روش کشت هموکاریون‌ها
روش تلاقی هموکاریون‌ها
نمونه‌گیری از منطقه تلاقی
تهیه اسپاون مادری از هیبریدها
تلقیح دانه‌های گندم با کشت هیبرید
تهیه بستر کشت (کمپوست)
الف ـ پاستوریزاسیون و آمونیاک‌زدایی
ب ـ مایه‌زنی کمپوست
ج ـ خاک‌دهی بستر کشت
هوادهی و افت سریع دما۰
محاسبه قابلیت ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی
محاسبه واریانس ترکیب‌ پذیریی عمومی و خصوصی
محاسبه واریانس  افزایشی و غالبیت
فصل چهارم نتایج و بحث
نتایج بررسی سرعت رشد (قطر پرگنه هموکاریون‌ها)
تیپ رشدی پرگنه هموکاریون
نتایج سرعت رشد در هتروکاریو‌ن‌ها
نتایج مشاهده‌ای تهیه اسپاون
نتایج مشاهدای آزمون میوه‌دهی
جدول تجزیه واریانس برای صفت عملکرد در دورگ‌ها
جدول قابلیت ترکیب‌پذیری عمومی در هموکاریون‌ها
جدول قابلیت ترکیب‌پذیری خصوصی دورگ‌ها
جدول مقادیر اجزاء ژنتیکی
ضریب همبستگی
پیشنهادات
منابع
پیوست
چکیده انگلیسی

چکیــده

در بین قارچهای خوراکی، قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید رایج‌ترین قارچی است که در سراسر جهان کشت می‌شود. کشت این قارچ نخستین بار در قرن هفدهم میلادی در فرانسه شروع شد ولی تاکنون نسبت به گیاهان زراعی تلاشهای کمتری در مورد اصلاح آن صورت گرفته است. در حال حاضر حدود ۳۸% کل تولید قارچهای خوراکی دنیا، به قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید اختصاص داده شده است.نتایج مربوط به دورگ‌گیری نشان می‌دهد، وقوع پدیده‌هایی همچون اثر متقابل میسلیومی در محل انجام تلاقی، تغییر سرعت رشد و ریخت‌ پرگنه دو رگ نسبت به جفت هموکاریون‌ها، می‌تواند به عنوان معیارهایی جهت انتخاب هیف از محل تلاقی در نظر گرفته شود. در زمان رشد دو رگ‌ها در محیط کشت PDA، قطر پرگنه، تیپ رشدی پرگنه یادداشت برداری شد. دو‌رگ‌های حاصله جهت تأیید، به آزمون میوه‌دهی برده شد که با استفاده از طرح بلوک کامل تصادفی با دو تکرار مورد آزمون عملکرد قرار گرفتند. در طی این مرحله خصوصیاتی نظیر زمان پر کردن اسپاون، میزان عملکرد، وزن تک میوه اندازه‌گیری شد. سپس با انجام تجزیه دای‌آلل، قابلیت ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی اندازه‌‌گیری گردید و بهترین جدایه هموکاریون (A15-8) و بهترین دو رگ  (۱۳۰-۷ A 15-6  ) مشخص شد. همچنین با بدست آوردن نسبت واریانس ترکیب‌پذیری عمومی به خصوصی، اهمیت هر یک از اثرات افزایشی و غالبیت در کنترل صفت عملکرد تعیین شد. بطوریکه این نسبت، معنی‌دار نبود که دلالت بر عمل غالبیت ژنها دارد یعنی صفت عملکرد توسط عمل غالبیت ژنها کنترل شده است. جدول تجزیه واریانس نشان داد که اثر بلوک بی‌معنی است. همچنین ضریب تغییرات آزمایش حدود ۵/۱۲% بود و نشان می‌داد که آزمایش دارای دقت بالایی است. نتایج سرعت رشد پرگنه نشان داد که سرعت رشد میسلیوم هموکاریون بسیار کمتر از میسلیوم دو رگ است. همچنین بین قطر پرگنه و عملکرد همبستگی مثبت وجود دارد. نتایج حاصل از تجزیه دای‌الل نشان می‌دهد که می‌توان بهترین دو رگ‌ها و برترین جدایه‌های آمیزشی را جهت تسریع برنامه‌های اصلاحی بعدی معرفی نمود.

 

 

بررسي قابليت تركيب‌پذيري عمومي و خصوصي براي صفت عملكرد در ده ايزوله خالص هموكاريون قارچ خوراكي تكمه‌ای
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد