دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پژوهش بررسي مقايسه ميزان افسردگي دختران و پسران داشجو

بررسي مقايسه ميزان افسردگي دختران داشجو وپسران دانشجو

چكيده

پژوهش حاضر به منظور بررسي مقايسه ميزان افسردگي دختران داشجو وپسران دانشجو صورت گرفته است. جامعه آماري شامل كيله دانشجويان دختر وپسر دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز مي­باشد.نمونه پژوهش شامل 60 نفر بوده كه 30 نفر از دختران و 30 نفر از پسران دانشجو بوده كه اين پژوهش به روش نمونه­گيري پس رويدادي از نوع (علي- مقايسه­اي ) انجام گرفته است و با استفاده از آزمون افسردگي «بك» پژوهش انجام گرفت.سپس با استفاده از ابزار آماري و با بررسي ميانگين دو گروه مقدار t محاسبه شده از t جدول كوچكتر بوده بنابراين نتيجه گرفته مي­شود كه فرضيه پژوهش رد شده و فرضيه صفر تأييد شده است. يعني بين ميزان افسردگي دختران و پسران دانشجو تفاوت ناچيزي وجود دارد كه اين تفاوت معنادار نمي­باشد.

فصل اول

كليات پژوهش

مقدمه

درطول قرن بيستم انسان بيش از تمام تاريخ دستخوش دگرگوني از نظر شيوه­هاي زندگي روابط اجتماعي ومسائل بهداشتي و پزشكي شده است. امروزه زندگي پيچيده ماشيني ايجاب مي­كند كه با ظرافت خاص علمي به قضايا و پديده­هاي محيط زندگي نگريسته شود. اين ظرافت زماني به اوج اهميت مي­رسد كه پديده­هاي مورد بررسي درارتباط مستقيم با انسان باشد.

و در نتيجه جستجو براي شناخت واقعي خويشتن بيش از هر زمان ديگري براي انسان اجتناب ناپذير است تا در اين رهگذر بتوانند به گونه­اي مطلوب و سازنده با دنياي بيرون و درون خود رابطه منطقي برقرار كند وبر اساس يك شناخت درست و سنجيده با مسائل و مشكلات و پيچيدگي هاي زندگي خود رو به رو شودو از افتادن در دام نگرانيها و تشويشهاي فكري و نگرشهاي غلط خود را محفوظ نگه دارد.گذشته نشان داده است كه بسياري از بيماريهاي شايع غير فراگير بيماريهاي رواني در كشورهاي پيشرفته و صنعتي زائيده عواملي هستند كه خود انسان آنها را خلق كرده و گرفتار آن شده است.لذا چنين عواملي قابل پيشگيري هستند(ميلاني فر، 1379).مشاهدات معمولي نشان مي­دهند كه موفقيت شخص در سازش با مسائل زندگي به دلايل گوناگون تغيير مي­كند مثلاً در مواردي از قبيل شكست در عشق ، از دست دادن پول، بيماري، حادثه، مرگ فرد مورد علاقه ، ممكن است چنان انسان ازلحظه تولد تا هنگام مرگ به ديگران وابسته و نيازمند باشد و براي زنده ماندن از لحاظ جسماني ، رواني ، اجتماعي به پرستاري و مراقبت ديگران نياز دارد. انسان به تنهايي نمي­تواند بار مشكلات خويش را به دوش كشد.بارزترين علامت اختلالات عاطفي، تغييرات و نوسات اخلاقي كم دست كه به شدت با اخلاق افراد سالم فرق دارد و به صورت افسردگي و يا خوشحالي زياده از حد تظاهر مي­كند.(شاملو، 1380).اين باور كه همه ما در برخورد با دشواري هاي زندگي واكنش شادي نشان مي­دهيم اغلب با تبليغات روانشناسي و روانپزشكي از رنج و اندوه همخواني ندارد. نتيجه فريبنده اين نظريه به تأييد نرسيده است.جستجو واكنشي براي سبب يابي سالم هر بيمار بد حالي است كه از در وارد مي­شود و اين در حالي است كه جواب ساده و طبيعي و خير خواهانه وجود دارد كه مي­توان آن را در قالب نسخه­اي نوشت.(دوپالو، 1381).افسردگي از قديمي ترين بيماري هاي شناخته شده و متداولترين انواع اختلالات رواني در همه زمانها و مكان هاست وتقريباً همه ما در طول زندگي گاهي احساس غم و افسردگي كرده­ايم.مردم درموقعيتهاي خاص همچون مشاجره با يك دوست و همكار، شكست شغلي، تحصيلي، بيماري پيري يا از دست دادن عزيزان احساس غمگيني مي­كنند افسردگي واكنش طبيعي انسان به فشارهاي محيطي است.(راسل، 1374)طبق تحقيقات انجام شده افسردگي در بين زنان آشكارا تأييد شده است. در جامعه ما جنس مونث بيشتر از جنس مذكر به ابزار نشانه هاي افسردگي تمايل داشته است در حالي كه مردان براي خشم و بي تفاوتي بيشتر تقويت مي­شوند(روزنهان، 1380).رابطه افسردگي با جنس زن مي­تواند به دليل فعاليتهاي آنزيم هاي شيميايي ، استعداد ژنتيكي و دوره ماهيانه افسردگي پيش از قاعدگي دانست كه به دليل تغييرات خلق آنان است كه بر آسيب پذيري زنان تأثير مي­گذارد همچنين امكان دارد ناقلان زنانه ژن افسردگي ، افسرده شوند در حال كه ناقلان مردانه اين ژن الكلي مي­شوند. و اينكه زنان تصور ذهني از بدن و تعقيب لاغري از طريق رژيم غذايي مربوط مي­شود. رژيم غذايي يك چرخه ناكامي و درماندگي را تشكيل مي­دهد.(روزنهان ، 1380)مي­توان به تحقيقاتي اشاره كرد كه در سال 1978 توسط آريتي انجام شد ونشان داد كه حدود 75 درصد بيماران افسردگي حاد دارند. تحقيق ديگري كه در استراليا توسط جيمز درسال 1978 انجام شد و نتايج آن حاكي از آن بود كه تعداد خودكشي بين بيماران رواني 4 برابر بيشتر در مردها و 9 برابر درزنها.

هدف پژوهش و بيان ضرورت آن:

چون جوانان دانشجو ومتخصص فعالترين و بهترين بخش جامعه هستند كه در آينده اداره بخشهايي از جامعه را به دست مي­آورند به همين علت بايد بيشتر مورد توجه باشند تا اگر دچار مشكلات شدند بتوانيم هر چه سريعتر آن مشكل راشناسايي و رفع كنيم. چون در حال حاضر افسردگي شايعترين اختلال رواني دربين جوانان است و بيماران افسرده حدود 30 تا 40 درصد بيماران رواني را تشكيل مي­دهند بايد به آن توجه بيشتري كرد تا با شناخت علائم آن براي پيشگيري و درمان راه حلهاي مناسب پيدا كرد افسردگي يك انحراف عاطفي است به عبارت ديگر افكار منحرف و فريب آلود مجموعه­اي از احساسات غم و اندوه عدم اعتماد به نفس بي تفاوتي و بي حوصلگي خستگي و ضعف ، نااميدي و ياس و … راتحت عنوان افسردگي به دنبال خود مي­كشد و قرباني خود را به طرف خودكشي سوق مي­دهد. بنابراين بايد گفت افكار غير منطقي و غير واقعي و فريب آلود ميكروب و علت افسردگي هستند و چنانچه اين افكار تصحيح و اصلاح شوند افسردگي درمان خواهد يافت.

منابع :

 1. آزاد، حسين(1378) . آسيب شناسي رواني، تهران ، انتشارات پاژنگ.
 2. آزاد، حسين.(1380) . روانشناسي مرضي كودك، تهران ،انتشارات رشد.
 3. اخوت، ولي الله .(1382) . افسردگي ، تهران، انتشارات دهخدا.
 4. امانت، ابراهيم .(1376) . افسردگي و خودكشي ، تهران انتشارات دانشگاه.
 5. برنز ، ديويد.(1375). روانپزشكي افسردگي(ترجمه مهدي قراچه داغي)، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوي
 6. پرتو، داريوش (1380) تحقيق آزمايشي در پراكندگي افسردگي، مجله روانشناسي دانشگاه تربيت معلم ،شماره 13
 7. پلاجمي، كلايتون وجيمز باريت.(1379)، در مان افسردگي (ترجمه حسن سلطانيفر) ، تهران ، انتشارات رشد.
 8. پورات،سيف، فيض .(1375) . رفتار درماني كاربردو بازده ،تهران انتشارات فردوس.
 9. پورافكاري ، نصرت الله ، (1378). نشانه شناسي بيماريهاي رواني، تبريز ، انتشارات تبريز.
 10. دوپالو، جي ريموند وابلاو، كيت راسل.(1381) در مان افسردگي .(ترجمه مهدي قراچه داغي)، تهران . نشر البرز
 11. دادستان، پريرخ.(1378). روانشناسي مرضي تحول از كودكي تا بزرگسالي ، تهران ،انتشارات رشد.
 12. راسل، ميچل.(1380) . افسردگي .(ترجمه غلامرضا خواجه پور).تهران انتشارات سينا.
 13. رواندوست، وحيد.(1378) افسردگي ، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوي.
 14. روزنهان، ديويدال وسليگمن، مارتين.اي . پي .(1380) آسيب شناسي رواني (ترجمه يحيي سيد محمدي)،تهران، نشر ساوالان.
 15. شاملو، سعيد، (1380).آسيب شناسي رواني، تهران، انتشارات دانشگاه.
 16. شاملو، سعيد.(1374) . بهداشت رواني ،تهران، انتشارات رشد.
 17. شرفي، محمدرضا،(1378) . مراحل رشد و تحول انسان .تهران انتشارات فرهنگ و ارشاد
 18. شعاري نژاد، علي اكبر ، (1370) فرهنگ وعلوم رفتاري .تهران .انتشارات امير كبير .
 19. صنعتي. علي (1378) خلاصه مقالات سمپوزيوم استرس .تهران. انتشارات البرز .
 20. صبائيان.زهرا (1384) .بررسي افسردگي بين دانشجويان متأهل و مجرد دانشگاه آزاد واحد تهران مركز پايان نامه كارشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز دانشكده روانشناسي .
 21. فدايي .فربد.(1380) نشريه روانشناسي مركز روانپزشكي رازي. شمار ه 12
 22. قراچه داغي .مهدي (1379) روانشناسي افسردگي. تهران. انتشارات خاتون.
 23. قراچه داغي . مهدي (1380) شناخت در ماني. تهران. انتشارات 2000
 24. قهرماني ، ابراهيم جعفر (1374) نشانه شناسي بيماري هاي رواني تهران انتشارات چهر.
 25. معاني . ايرج (1378) افسردگي هاي رواني. تهران . انتشارات چابخش.
 26. وهاب­زاده، جواد (1376) مباحث عمده در روانپزشكي تهران چاپخانه 17 شهريور.
 27. هاشميان. كيانوش (1379) زمينه روانشناسي تهران انتشارات رشد.

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 116

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

روانشناسی و اجتماعی

دانلود پژوهش بررسي مقايسه ميزان افسردگي دختران و پسران داشجو
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد