دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

بررسي ميزان رعايت استانداردها در واحد مدارک پزشکي بيمارستان‌هاي آموزشي شهر کرمان

بررسی میزان رعایت استانداردها در واحد مدارک پزشکی بیمارستان‌های آموزشی شهر کرمان در سال ۱۳۸۶

چکیده پژوهش
پژوهش حاضر مطالعه ای است توصیفی– مقطعی و به منظور بررسی میزان رعایت استانداردهای مدارک پزشکی و بیمارستان های آموزشی شهر کرمان در نیمه دوم سال ۱۳۸۶ انجام گرفته است . جامعه آماری مورد بررسی بخش های مدراک پزشکی بیمارستان های افضلی پور ، شفا ، شهید بهشتی ، باهنر می باشد . هدف کلی از انجام این پژوهش بررسی مقایسه ای میزان رعایت استانداردها در بخش مدارک پزشکی ، بیمارستان های آموزش شهر کرمان بوده است که به منظور دستیابی به ۱۴ هدف جزئی است و همچنین ۱۵ سؤال در مورد موضوع پژوهش مطرح گردید .
ابراز گردآوری ۱۶ چک لیست مربوط به استانداردهای بخش مدارک پزشکی بوده است . که این استانداردها با استانداردهای انجمن مدارک پزشکی آمریکا منطبق است . پژوهشگر برای جمع آوری     داده ها با مراجعه به بخش های مدارک پزشکی با استفاده از روش مصاحبه اقدام به این امرنموده است . نتایج حاصل از این پژوهش ، میزان رعایت استانداردها در هر یک از شاخص های یاد شده را به شرح زیر بیان می نماید .

در حالت کلی

۱- میزان رعایت استانداردها از نظر قوانین و مقررات به طور میانگین در ۴ بیمارستان یاد شده ۴۴%    می باشد .
۲- میزان رعایت استانداردها از نظر فضای فیزیکی و تجهیزات ۴۲ % می باشد .
۳- میزان رعایت استانداردها از نظر فرم های مدارک پزشکی ۸۰ % می باشد .
۴- میزان رعایت استانداردها از نظر محتوای پرونده پزشکی ۵۸ % می باشد .
۵- میزان رعایت استانداردها از نظر آموزش پزشکان ۴۴ % می باشد .
۶- میزان رعایت استانداردها از نظر کد گذاری پرونده ها ۸۲ % می باشد .
۷- میزان رعایت استانداردها از نظر نگهداری و بازیابی اطلاعات پزشکی ۶۰ % می باشد .
۸- میزان رعایت استانداردها از نظر محرمانه نگهداشتن اطلاعات پزشکی ۴۰% می باشد .
۹- میزان رعایت استانداردها از نظر سیستم های تعیین کیفیت ۶۲ % می باشد .
۱۰- میزان رعایت استانداردها در واحد پذیرش ۴۲ % می باشد .
۱۱- میزان رعایت استانداردها در واحد بایگانی ۷۲% می باشد .
۱۲- میزان رعایت استانداردها در واحد آمار ۹۸ % می باشد .
۱۳- میزان رعایت استانداردها در واحد کدگذاری ۹۴ % می باشد .
۱۴ – میزان رعایت استانداردها در کمیته مدارک پزشکی ۸۸ % می باشد .
۱۵ – میزان رعایت استانداردها از نظر آمار و اطلاعات مراقبت بهداشتی ۶۰ % می باشد .
۱۶ – میزان رعایت استانداردها از نظر عملکرد مدیریت ۷۵ % می باشد .
نتایج بالا نشان دهنده ی این مطلب است که بیشترین میزان رعایت استاندارد مربوط به واحد آمار و کمترین مربوط به محرمانه نگهداشتن اطلاعات پزشکی است . در حالت کلی میزان رعایت استانداردها در ۱۶ شاخص یاد شده ، بیمارستان شهید بهشتی با ۷۱ % در رتبه ی اول و بیمارستان شفا با ۷۰ % در رتبه دوم و بیمارستان افضلی پور با ۶۱ % در رتبه سوم و بیمارستان باهنر با ۵۸% در رتبه ی چهارم می باشد .
ررسی میزان رعایت استانداردها در واحد مدارک پزشکی بیمارستان های آموزشی شهر کرمان در سال ۱۳۸۶
بیان مسئله
اهمیت پژوهش
اهداف پژوهش
سؤالات پژوهش
روش پژوهش
محدودیت های پژوهش
تعاریف واژه ها
مروری بر متون و مطالعات انجام شده
پیشینه تحقیق
مطالعات انجام شده در ایران
مطالعات انجام شده در جهان
نوع پژوهش
جامعه پژوهش روش نمونه گیری و حجم نمونه
متغیرها
روش و ابزار گردآوری داده ها
روش تحلیل داده ها
امکانات پژوهش
ملاحضات اخلاقی
تحلیل یافته ها
نتایج پژوهش
پیشنهادات پژوهشگر
پیشنهاد برای پژوهش های آتی

بررسي ميزان رعايت استانداردها در واحد مدارک پزشکي بيمارستان‌هاي آموزشي شهر کرمان
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد