دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسي ميزان شيوع كمرويي در دختران دبيرستاني شهرستان شازند

بررسي ميزان شيوع كمرويي در دختران دبيرستاني شهرستان شازند

فهرست مطالب

چكيده
فصل اول
موضوع پژوهش                                                       1
بيان مسأله                                     2
اهداف تحقيق                                      4
اهميت مسئله                          4
پرسش‌هاي تحقيقاتي                     6
تعريف مفاهيم پژوهش                      6
فصل دوم
پيشينه مطالعاتي
كمرويي چيست؟                                 8
ديدگاههاي مختلف در مورد كمرويي                         9
كمر و متولد شدن                               10
علل كمرويي                            12
شيوع كمرويي                          16
ويژگيهاي رفتاري افراد كمرو                      19
عواقب كمرويي                                   20
جنبه مثبت كمرويي                                                 23
علايم جسماني كمرويي                                            25
خجالتي – اما موفق                                                   26
خجالتي در محيط كار                                                   29   
آيا كمرويي همان درون‌گرايي است                       30          
آيا مي‌شود يك آدم خجالتي موفق بود                 31    
درمان                                         32
شناخت خود                                  32        
پايه‌ريزي عزت نفس خود                         35    
پانزده گام در راه مبدل شدن به فردي متكي به نفس       37
پايه‌ريزي اعتماد به نفس                                           40          
رشد مهارتهاي اجتماعي خود                                       41
فصل سوم
روش پژوهش                                                     49
ساخت و چهارچوب پژوهش                                  49
مشخصات آزمودنيها                                      49
ابزار اندازه‌گيري                                          50
روش تحليل آماري                                           51
شيوة اجراي پژوهش                                       51
فصل چهارم
نتايج پژوهش                                                        52
فصل پنجم
بحث در نتايج                                                  75
انتقادات و پيشنهادات                                               79
منابع                                                                    80
پيوست

فهرست جداول و نمودارها
جدول و نمودار شماره 1 = آيا خودرا فرد كمرويي ملاحظه مي كنيد .                                    53
جدول و نمودار شماره 2 = اگر پاسخ شما مثبت است آيا هميشه كمرو بوده ايد                    54
جدول و نمودار شماره 3 = اگر پاسخ سوال يك منفي است آيا هيچ گاه در زندگي شما يك دوره زماني وجود داشته  است كه كمرو بوده باشيد                                55
جدول و نمودار شماره 4 = وقتي احساس كمرويي مي كنيد چقدر كمرو هستيد                    57-56
جدول و نمودار شماره 5 = هر چند وقت يكبار احساس كمرويي مي كنيد                            59-58
جدول و نمودار شماره 6 = در مقايسه با همسالان خودتان چقدر كمرو هستيد                      61-60
جدول و نمودار شماره 7 = آيا هيچ گاه كمرويي شما يك مشكل شخصي براي شما بوده است   62
جدول و نمودار شماره 8 = وقتي احساس كمرويي مي كنيد آيا ميتوانيد آن را پنهان كنيد وديگران متقاعد كنيد كمرو نيستيد                                                                      63
جدول و نمودار شماره 9 = آيا هيچ گاه افراد ديگر كمرويي شمارا با خصيصه اي ديگر مانند « بي تفاوتي » «كنارگيري » «مجسمه » اشتباه گرفته اند                            64
جدول و نمودار شماره 10= كدام موقعيتها وفعاليتها موجب بروز احساس كمرويي در شما مي شوند 67-66

جدول و نمودار شماره 11= اگر احساس كمرويي مي كنيد كدام واكنشهاي جسماني را داريد    69-68
جدول و نمودار شماره 12 = رفتارهاي آشكاري كه ميتواند احساس كمرويي شما را به ديگران نشان دهند كدامند                                                      71 -70
جدول و نمودار شماره 13 =پي آمدهاي منفي كمرو بودن كدامند                                            72
جدول و نمودار شماره 14= پيامدهاي مثبت كمرويي كدامند                                              73
جدول و نمودار شماره 15 = آيا مايليد بطور جد ي برا ي چيره شدن بر آن كار كنيد             74

چكيده
بحث دربارة شيوع كمرويي و درصد فراواني افراد كمرو كار ساده‌اي نمي‌تواند باشد، مي‌توان گفت كه پديدة كمرويي فوق‌العاده فراگيرست. درصد قابل توجهي از كودكان ونوجوانان، جوانان و بزرگسالان هر جامعه دچار كمرويي و چنين ناتوانها و معلوليتهايي اجتماعي هستند. بررسي‌هاي انجام شده حاكي از آن است كه تمامي افراد كمرو در همة موقعيتها و شرايط اجتماعي يكسان واكنش و رفتار مشابهي از خود نشان نمي‌دهند و ميزان و درجات احساس كمرويي ايشان كاملاً متفاوت است. هدف از پژوهش حاضر بررسي كمرويي در دبيرستان دخترانه شهرستان شازند مي‌باشد كه براي اين منظور از بين دانش‌آموزان يكي از دبيرستانهاي شهرستان شازند 200 دانش‌آموز دختر به تصادف انتخاب كرده و نتايج نشان مي‌دهد كه 47% خود را فردي كمرو قلمداد كردند . و 52% گفته‌اند كه كمرو نيستند در مورد ميزان كمرويي 46% درصد به كمرويي متوسط پاسخ مثبت داده‌اند و همچنين در مورد اوقات كمرويي كه چند وقت يكبار احساس كمرويي مي‌كنند. 5/38% درصد به گزينه به ندرت يكبار در ماه يا كمتر جواب مثبت داده‌اند و در مورد اينكه كمرويي آيا برايشان يك مشكل شخصي ايجاد كرده است يا نه 5/28% به گزينه بله گاه گاهي پاسخ داده‌اند. در مورد تظاهر نكردن به كمرويي گفته‌اند بعضي اوقات مي‌توانم بعضي اوقات نمي‌توانم بيشترين درصد 68% به اين گزينه جواب داده‌اند.
37% درصد از دانش‌آموزان كمرو در گروههاي كوچك اجتماعي مانند مهماني ها بيشتر احساس كمرويي مي‌كنند و بعد از آن 31% دركنش متقابل يك به يك با فردي از جنس مخالف احساس كمرويي مي‌كند بيشترين واكنش جسماني در مورد تپش قلب و سرخ شدن است در مورد پي‌آمدهاي منفي كمرويي 47% اشاره كرده اند كه مشكلات اجتماعي ايجاد مي‌كند ، در مورد پي‌آمد مثبت كمرويي 52% اعتقاد دارند فردي كاملاً متواضع و قابل اتكاء را پديد مي‌آورد و در آخر 49% حاضر بودند بر كمرويي خويش غلبه كنند.

فهرست منابع
ـ افروز، غلامعلي. (1373) كمرويي و راههاي درمان آن. تهران: نشريه‌ي ماهانه آموزشي ـ تربيتي.
ـ براينه و شارتيه. ترجمه هوشيار و رزم آزما. (1369) كمرويي و راههاي درمان آن. تهران: انتشارات سپنج.
ـ رجبي، محمد‌رضا. (1381). نشريه ي كاشف.
ـ ريموند دوسن لوران. ترجمه‌ي محمد‌رضا سروري. (1374) چاره كمرويي. تبريز: انتشارات مهر آيين.
ـ زيمبارد و فيليپ جي. ترجمه ن. پارسا. (1376) كمرويي چيست و چه بايد كرد. تهران:    انتشارات پرنيان.

دانلود پروژه بررسي ميزان شيوع كمرويي در دختران دبيرستاني شهرستان شازند
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد