دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسي نقش مشاور در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان رياضي ، علوم تجربي و انساني

بررسي نقش مشاور در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان رياضي ، علوم تجربي و انساني
فهرست مطالب
چكيده
فصل اول: مقدمه
هدف تحقيق
فرضيه تحقيق
فصل دوم : «بررسي پيشينة پژوهش»
بررسي پيشينة تحقيق
شكل گيري مشاوره و راهنمايي در آموزش و پرورش
مباني نظري
الف – هوش آزمايي
ب – عوامل مؤثر در پيشرفت تحصيلي
ج – هوش و پيشرفت تحصيلي
ملاكهاي هدايت تحصيلي و پيشرفت تحصيلي
آزمونهاي استاندارد (ابزاري براي كار
مشاوران)
فصل سوم : روش تحقيق
جامعه آماري و گروه نمونه مورد مطالعه
جدول 1- توزيع فراواني دانش آموزان در كلاسهاي انتخابي
ابزار پژوهش
اعتبار و روايي ابزار سنجش
روش گردآري اطلاعات
روش تجزيه و تحليل داده ها
فصل چهارم : يافته هاي پژوهش
يافته هاي پژوهش
تحليل داده ها
جدول 1- جدول توصيفي دانش آموزان شركت كننده در پژوهش به تفكيك نوع انتخاب و نمودار توصيفي دانش آموزان شركت كننده.
انتخاب
جدول شمارة 1- 4
جدول 2- 4 جدول توصيفي تعداد دانش اموزان شركت كننده در پژوهش به تفكيك رشته و نمودار توصيفي
رشته
جدول شمارة 2-4
جدول 3-4
جهت آزمون فرضيه تحقيق و مقايسه انتخاب رشته در هر سه گروه علوم انساني و تجربي و رياضي با كمك مشاور و بدون كمك مشاور از روش آماري واريانس هر عاملي استفاده گرديده كه نتايج آن در جدول آورده شده است:
جدول 4-4 نتايج
فصل پنجم: نتايچ پژوهش
بحث نتيجه گيري
محدوديت هاي پژوهش
پيشنهادها
ضمائم
نمرات خام آزمودنيها براي سه گروه ادبيات – تجربي و رياضي
گروه دوم علوم تجربي
گروه سوم علوم رياضي
گروه اول
كمك مشاور علوم انساني
گروه دوم
كمك مشاور علوم تجربي
گروه سوم
كمك مشاور علوم رياضي
منابع
دانلود پروژه بررسي نقش مشاور در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان رياضي ، علوم تجربي و انساني
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد