دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

بررسي و مطالعه مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران شركتهاي تجاري و مدني در انجام معاملات

بررسي و مطالعه مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران شركتهاي تجاري و مدني در انجام معاملات

چكيده
مقدمه
فصل اول –  بررسي مسئوليت مديران در قبال انجام معاملات در شركتهاي تجاري
بخش اول     كليات     بيان قاعده كلي مبني بر تحقق مسئوليت براي شركتهاي تجاري در انجام معاملات در صورت جمع بودن شرايط ذيل و عدم ترتيب مسئوليت براي مديران
1. انجام معامله از سوي مديران در حالتي كه شركت واجد شخصيت حقوقي است.
2. انجام معامله از سوي مديران در حدود موضوع شركت و در بعضي از شركتها علاوه بر رعايت موضوع در حدود اختيارات تفويضي از سوي شركت باشد.
الف     شركت سهامي
ب     شركت با مسئوليت محدود
پ     شركت تضامني، نسبي و شركتهاي مختلط (مختلط سهامي و غير سهامي)
ج     شركت تعاوني
ت     انجام معامله از سوي تمامي مديران مجاز
هـانجام معامله از سوي مديران غير معزول يا غير مستعفي و يا در صورت معزول يا مستعفي مراتب به اداره ثبت شركتها اعلام نشده باشد.
بخش دوم     مسئوليت مديران شركتهاي تجاري در قبال انجام معاملات
مبحث اول     مسئوليت غير مستقيم مديران معامله كننده (رجوع شركت يا سهامداران و اعضاء به مديران پس از اينكه طرف معامله حقوق خود را از شركت مطالبه كرد.)
الف- شركت سهامي
ب- شركت با مسئوليت محدود
پ – شركتهاي تضامني، نسبي، مختلط سهامي و غير سهامي و تعاوني
بحث دوم     مسئوليت مستقيم مديران معامله كننده (رجوع مستقيم طرف معامله به مديران)
ترتيب مسئوليت مستقيم بر مديران در مقابل طرف معامله در صورت جمع شرايط ذيل امكان پذير مي باشد
1- انجام معامله از سوي مديران در حالتي كه شركت هنوز شخصيت حقوقي نيافته است.
2- انجام معامله از سوي مديران خارج از موضوع شركت و در بعضي از شركتها خارج از حدود اختيارات
1-2- رعايت موضوع شركت
2-2 رعايت حدود اختيارات
شركت سهامي
شركت با مسئوليت محدود
شركت تضامني، نسبي، مختلط (مختلط سهامي و غير سهامي)
شركت تعاوني
3- انجام معامله از سوي مديران در صورت عدم ذكر سمت مديران و يا عدم اثبات معامله براي شركت
4- انجام معامله از سوي بعضي از مديران نه همه آنها
5- انجام معامله از سوي مديران معزول يا مستعفي به شرط اينكه مراتب به اداره ثبت شركتها اعلام شده باشد
فصل دوم     بررسي مسئوليت مديران در قبال انجام معاملات در شركتهاي مدني
بخش اول     بيان قاعده كلي مبني بر ترتب مسئوليت براي شركاء شركتهاي مدني در انجام معاملات با فرض جمع شدن شرايط ذيل و عدم ترتب مسئوليت براي مديران (مگر در موارد استثنايي)
بند اول     انجام معامله با فرض اهليت مدير
2- انجام معامله با رعايت حدود اختيارات
3- انجام معامله با رعايت مصلحت شركاء
معاملات در صورت جمع شرايط ذيل
1- انجام معامله در صورت عدم اهليت مدير
2- انجام معامله با فرض عدم رعايت حدود اختيارات
3- انجام معامله با فرض عدم رعايت مصلحت شركاء
فصل سوم – بررسي مسئوليت مدني مديران شركتها در قبال انجام معاملات در حقوق انگليس
مبحث اول     كليات
گفتار اول     انواع شركتها در حقوق انگليسي و تعريف هر كدام
1- شركتهايي كه به موجب فرمان يا منشور سلطنتي تأسيس مي‌شوند.
2- شركتهاي قانوني
3- شركتهاي ثبت شده
گفتار دوم     مفهوم قاعده آلتراوايريز در حقوق انگليس و سابقه تاريخي آن
1- مفهوم قاعده
2- سابقه تاريخي به قاعده
گفتار سوم     بررسي اختيارات مديران شركتها در حقوق انگليسي
گفتار چهارم     بررسي نحوه عملكرد و مسئوليتهاي مديران
مبحث دوم     تحقق مسئوليت براي انواع شركتها (شركتهاي قانوني، ثبت شده، شركتهاي تأسيس به موجب فرمان سلطنت) در انجام معاملات
1- شركتهاي قانوني و ثبت شده
2- شركتهاي تأسيسي به موجب فرمان سلطنت
مبحث سوم     تحقق مسئوليت براي مديران شركتها در انجام معاملات (به عنوان يك استثنا)
گفتار اول     تحقق مسئوليت غير مستقيم (مراجعه شركت به مديران در بعضي از شركتها)
گفتار دوم     تحقق مسئوليت مستقيم (مراجعه مستقيم به مديران)
گفتار سوم     روش هاي پيشگيري از تحقق مسئوليت براي مديران
نتيجه گيري
شركت با مسئوليت محدود
شركت تضامني و نسبي و شركتهاي مختلط
شركت مدني
حقوق انگليسي
پيشنهادات
فهرست منابع (فارسي و غير فارسي) مورد استفاده در پايان نامه……….

 

بررسي و مطالعه مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران شركتهاي تجاري و مدني در انجام معاملات
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد