دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسي و مقايسه اختلال شخصيت ضداجتماعي بين افراد معتاد و غيرمعتاد

بررسي و مقايسه اختلال شخصيت ضداجتماعي بين افراد معتاد و غيرمعتاد

چكيده
پژوهش حاضر به منظور (بررسي و مقايسه اختلال شخصيت ضداجتماعي بين افراد معتاد و غيرمعتاد) صورت گرفته است. بدين منظور از جوانان معتاد و غيرمعتاد 20 تا 30 ساله شهرستان بندرانزلی يك نمونه 80 نفري (40 نفر معتاد و 40 نفر غيرمعتاد) به روش نمونه‌گيري تصادفي ساده انتخاب شده است.
داده‌هاي آماري از طريق اجراي آزمون MMPI (فرم كوتاه) از گروههاي نمونه بدست آمده و براي تجزيه و تحليل نتايج تحقيق حاضر از آمار توصيفي و استنباطي از جمله آزمون T مستقل و با در نظر گرفتن نتيجه آزمون لوين با استفاده نرم افزار SPSS مورد استفاده قرار گرفته است.
هدف اصلي از انجام اين پژوهش بررسي و مقايسه اختلال شخصيت ضداجتماعي در بين افراد معتاد و غيرمعتاد مي‌باشد كه نهايتاً از تجزيه و تحليل و بررسي داده‌ها نتيجه زير بدست آمد:
بين افراد معتاد و غيرمعتاد از لحاظ شخصيت ضداجتماعي تفاوت معناداري وجود دارد (P=0)
يافته‌هاي فرعي زير نيز از تحقيق حاضر بدست مي‌آيند:
–       بين خود بيمارانگاري در افراد معتاد و غيرمعتاد تفاوت معناداري وجود دارد.( 008/0=P)
–       بين افسردگي در افراد معتاد و غيرمعتاد تفاوت معناداري وجود دارد. (003/0=P)
–       بين پارانويا در افراد معتاد و غيرمعتاد تفاوت معناداري وجود دارد. (0=P)
–       بين اسكيزوفرني در افراد معتاد و غيرمعتاد تفاوت معناداري وجود دارد. (003=P)
فهرست مطالب
فصل اول : كليات
مقدمه
بيان مسئله
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف تحقيق
سؤالات
فرضيات
تعاريف اصطلاحات
فصل دوم : پيشينه پژوهش
تاريخچه مواد مخدر در جهان
جنگ ترياك در چين
جنگ ترياك در دوران معاصر
مراكز توليد جهاني مواد مخدر
نقش مافيا در توزيع بين‌المللي مواد مخدر
سازمان پليس بين‌المللي
تاريخچه مواد مخدر در ايران
تشخيص دوگانه و اختلال شخصيت ضد اجتماعي
رفتار اختلال شخصيت ضداجتماعي
شخصيت صداجتماعي ، بيمار رواني و ضد اجتماع
تعريفي از اختلال شخصيت ضداجتماعي
بيمار رواني
اختلال شخصيت ضداجتماعي
اختلالات شخصيتي
تحقيقات داخل كشور
فصل سوم : روش تحقيق
مقدمه
روش تحقيق
جامعه آماري
نمونه آماري
روش نمونه‌گيري
نحوه اجراي آزمون
روش جمع‌آوري داده‌ها
ابزار اندازه‌گيري
اعتبار و پايايي
متغيرها
روش آماري
فصل چهارم : تجزيه و تحليل نتايج :
مقدمه
مشخصه‌هاي آماري نتايج كمي
مقايسه ميانگين‌ها
يافته‌هاي فرعي تحقيق
فصل پنجم : بحث و نتيجه‌گير
مقدمه
نتيجه‌گيري
محدوديتهاي تحقيق
پيشنهادات
كاربرد نتايج
منابع :
منابع فارسي
منابع انگليسي
منابع اينترنتي
فهرست جداول و نمودارها
جدول شماره 4-1 مشخصات مرتبط با دو گروه معتاد و غيرمعتاد
نمودار شماره 4-1 مقايسه ميانگين افراد معتاد و غيرمعتاد
جدول شماره 4-2 آزمون لوين براي تساوي واريانسها
جدول شماره 4-3 ميانگين و انحراف معيار شخصيت ضداجتماعي افراد معتاد و غيرمعتاد
فصل اول 
 كليــــات
 مقدمه
زندگي بشر از ابتدا با مشكلات و مسائلي همراه بوده است و تاريخ گوياي گوشهآاي از مشكلات بشر است. زيرا در تاريخ قطور زندگي بشر گر چه هنوز چند برگي از آن بيشتر بررسي نشده و اين مقدار كم هم مبهم است ، ولي با همه ابهام و تاريك كه دارد، فريادها و ناله‌هاي دلخراش و داستانهاي غم‌انگيز بشر را نتوانسته است مخفي كند. گر چه امروزه پيشرفتهاي در همه زمنيه‌هاي زندگي بشر بوجود آمده ولي باز هم وحشت و اضطراب و انحراف از بشر دور نشده است. زماني بشر از طوفان و سيل و تحطي و بيماريهاي واگير وحشت داشت و زماني از جنگ‌ها و لشكركشيها. در اثر پيروزي علم بر طبيعت مقداري از اين مصائب و نگرانيها از بين رفته و ليكن جاي خود را به دردها و مصائب سخت‌تري داده است. اكنون بشر از درون ناراحت است و از ناراحتي‌هاي عصبي و رواني شكايت دارد. از همنوع خود بيم دارد. ترس و وحشت از سلاحهاي اتمي و ميكروبي و شيميايي قرن بيست و يكم را به قرن «اصطراب و تشويش» مبدل ساخته، و از همه مهمتر اكنون از مسئله «اعتياد» كه پديده‌اي نسبتاً جديد است و انبوهي از انسانها را به خودكشي تدريجي محكوم نموده وحشت دارد…………………


 

دانلود پروژه بررسي و مقايسه اختلال شخصيت ضداجتماعي بين افراد معتاد و غيرمعتاد
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد