دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسي و مقايسه سيستم هاي ترمز

بررسي و مقايسه سيستم هاي ترمز
فهرست مطالب
* فصل اول
* مقدمه و تاريخچه ترمز
* 1-1مقدمه و تاريخچه
* « فصل دوم »
* اصول سيستم ترمزهاي هيدروليكي
* ترمزهاي اتومبيل
* 2ـ1ـ كاربرد و انواع ترمزها
* 2ـ2ـ ترمزهاي مكانيكي
* 2-3 اصول هيدروليك
* 2-4كاربرد ترمز هيدروليكي
* 2-5 سيستم ترمز دوبل
* 2-6 سيلندر اصلي
* 2-7 سيلندر چرخها    * 2-8 عمل خود انرژي زائي(Self- energizing Action)    * 2-9 حركت بازگشتي Return strock
* 2-10 چراغ اخطار (Warning Light)
* 2-12 ترمزهاي ديسكي
* 2 ـ 13ـ ترمزهاي ديسكي كه خودشان تنظيم مي شوند
* 2ـ14ـ سوپاپ اندازه گيري (Metering Valve)
* 2ـ15 سوپاپ تناسبProportioning Valve
* 2ـ16ـ سوپاپ تركيبي (Combination Vahve)
* 2-18ـ سيال ترمز (Brake Fluid)
* 2ـ19ـ خطوط ترمز (Brake Lines)
* 2ـ20ـ انواع ترمزهاي پرقدرت كه بكمك خلأ بكار مي افتند
* 2ـ21ـ بوستر كمكي ترمز
* 2ـ32ـ ترمز پر قدرت دو ديافراگمه بنديكس
* 2ـ24ـ ترمز پر قدرت نوع افزاينده
* 2ـ25ـ ترمز پر قدرت نوع كمكي
* « فصل سوم »
* اصول سيستم ترمز پنوماتيكي
* مقدمه
* 3-1- اجزاي مورد نياز جهت توليد هواي فشرده
* 3-2- ملاك انتخاب كمپرسور
* 3-3- تنظيم كمپرسور
* دياگرام نمودار توليدي كمپرسورها
* 3 ـ 4ـ تنظيم از طريق كاهش سرعت
* 3 ـ 5 ـ خنك كردن كمپرسور
* 3 ـ 6 ـ بزرگي مخزن هواي فشرده كمپرسور
* 3 ـ 7 ـ پخش هواي فشرده به سيلندر پيستون ترمز
* 3 ـ 8 ـ آماده كردن هواي فشرده
* 3 ـ 9 ـ رطوبت گيري هواي فشرده
* 3-10- فيلترهاي هواي ترمز بادي
* 3-11- شير تنظيم فشار
* 3-12- مقدار عبور جريان براي واحدهاي مراقبت
* 3-13- سيلندر پنيوماتيكي
* 3-14- سيلندر يك كاره
* 3-15- ساختمان سيلندر و پيستون
* 3-16- محاسبه نيروهاي سيلندر پيستون
* 3-17- نكات عملي
* محاسبه طول كورس پيستون سيلندر پنيوماتيك
* « فصل چهارم »- « سيستم ترمز ضد قفل
* ABS
* 4ـ1ـ ويژگي هاي ABS
* 4ـ2ـ نيروهاي ديناميكي در چرخ ترمز شده
* 4ـ3ـ مفهوم كنترل
* 4ـ4ـ چرخه كنترلABS
* 4ـ4ـ1ـ سيستم كنترل شده
* 4ـ4ـ2ـ متغيرهاي كنترل شده
* 4-4-2-1- متغيرهاي كنترل شده براي چرخهاي غير متحرك (non-
* 4-4-2-2- متغيرهاي كنترل شده براي چرخهاي متحرك(driven- wheel)
* 4ـ5ـ سيكلهاي كنترل واقعي
* 4ـ5ـ1ـ چرخه كنترل ترمزي روي سطح با كشش بالا ( ضريب نيروي ترمز بالا)
* 4ـ5ـ2ـ چرخه كنترل ترمزي روي سطح جاده لغزنده ( ضريب نيروي ترمزي پائين)
* 4ـ5ـ3ـ چرخه كنترل ترمزي با تأخير در گشتاور انحرافي
* 4ـ5ـ3ـ1ـ GMA1 ( سيستم تأخيري در گشتاور انحراف )
* (Yawing – moment build up delay system)
* 4ـ5ـ3ـ2ـ GMA2
* 4ـ5ـ4ـ چرخه كنترل براي (ALL wheel Dirven ) AWD
* 4ـ5ـ5ـ سيستمهائي كه همه چرخها متحرك هستند (ADW)
* الف اولين سيستم ( طرح قفلهاي فعال دستي يا قفل دائمي داخل اكسل )
* ب دومين سيستم
* ج سومين سيستم
* 4ـ6ـ عملكرد ABS
* 4ـ6ـ1ـ ترمز كنترل شده
* 4ـ6ـ2ـ تأخير در گشتاور پيچشي جانبي
* 4ـ7ـ مدلهاي سيستم ABS
* 4ـ7ـ1ـ مدل ABS 2S
* 4-7ـ مدل ABS 50
* 4ـ8ـ چرخه فرآيند كنترل (Closed – Loop control process)
* 4ـ9ـ كاركردهاي كنترلي(monitoring Functions)
* 4ـ10ـ تشخيص عيب
* 4ـ11ـ مدل ABS5 3
* 4ـ12ـ مدل سيستم ABS 2E ( بوش)
* 4ـ13ـ اجزاي سيستم ترمز ضد قفل ABS
* 4ـ13 ـ1 ـ سنسورهاي سرعت چرخ (Wheel speed sensor)
* 4ـ13ـ1ـ1ـ سنسور سرعت چرخDF2
* 4ـ13ـ1ـ2ـ سنسور سرعت چرخ DF3
* 4-13-2ـ واحد كنترل الكترونيكيElectronic control unit
* 4ـ13ـ2ـ1ـ واحد كنترل براي ABS 2S
* الف ـ مدار ورودي (Input circuit)
* ب كنترل كننده ديجيتالي (Digital controller)
* ج مدارات خروجي (Output circuits)
* Driver stage مرحله گرداننده ( راننده ) ( تقويت كننده هاي خروجي )
* د ثابت كننده ولتاژ،حافظه مخصوص عيب(Voltage stabilizer,fault
* 4ـ13ـ2ـ2ـ واحد كنترل الكترونيكي براي ABS50
* 4-13-3- تعديل كننده فشار هيدروليكي(Hydraulic pressure moduator)
* 4ـ13ـ3ـ1ـ تعديل كننده فشار هيدروليكي براي ABS 2S
* الف پمپ چرخشي (Return ump)
* بانباره يا مخزن (Accu mulator)
* ج شير سلونوئيدي 3/3
* طرح
* مراحل كاركرد
* الف مرحله مسدود كردن فشار( Pressure build up phase)
* ب مرحله نگهداري فشار (pressure – holding phase)
* جمرحله كاهش فشار (Pressure – reduction phase)
* 4ـ13ـ3ـ2ـ تعديل كننده فشار هيدروليكي براي ABS50
* الف پمپ برگشت
* بمخزنها و محفظه هاي ضربه گير(accumulators and damper chambers)
* ج شيرهاي سلونوئيدي 2/2 (Selonid Valve 2/2 )
* 4ـ13ـ3ـ3ـ واحد هيدروليكي براي ABS / ABD5
* 4ـ11ـ2ـ مدارات الكتريكي ( Electrical Circuits )
* « فصل پنجم» – «طراحي سيستم هاي ترمز»
* 5-1-تحليل نيروي ترمزهاي ديسكي
* 5-2-نيروي ترمز و نيروي وارد بر محور
* 5-3-در سيستم ترمز ديسكي
* 5-4- محاسبات ترمزهاي ديسكي بر اساس نيروي استاتيك
* 5-5 ترمزهاي كاسه اي (shoe brake)
* 5-6-ترمزهاي بدون سرو
* 5-7-اجزاء مكانيكي ترمز كاسه اي
* 5-8-كفشك ترمز
* 5-9- تقسيم بندي ترمزها كاسه اي از لحاظ مكانيزم عمل كننده
* 5-10-سيستم ترمز سيمپلكس (simplex brake)
* 5-11سيستم ترمز دوپلكس
* 5-12-سيستم ترمز دوپلكس دوبل
* 5-13-سيستم ترمز سرو و بدون سرو
* 5-14-سيستم سرو دوبل
* 5-15-محاسبه شتاب ترمز گيري
* 1ـ در ترمزيك كفشكي
* 2ـ ترمز داراي يك كفشك پيشرو و يك كفشك پسرو كه بر روي محور لولا شده‌اند
* 3ـ سيستم ترمز در كفشكي پيشرو و پسرو كه بر روي يك سطح صاف تكيه كرده‌اند اتصال لغزشي دارند
* 4ـ سيستم ترمز داراي دو كفشك پيشرو ه پايه انها بر روي يك سطح صاف قرار مي گيرند
* 5ـ سيستم ترمز داراي كفشك پيشرو پسرو كه اتصال انها از نوع لغزشي بر روي سطح شيبدار است
* 6ـ سيستم ترمز داراي دو كفشك پيشرو (خودترمزي) كه اتصال كفشكهاي آن از نوع لغزش و بر روي سطح شيبدار مي باشد
* 7ـ سيستم ترمز سرو كه پايه كفشكها بر روي اتصال لغزش قرار دارد
* 8ـ سيستم ترمز سرو كه كفشك دوم آن حول محور پايه خود دوران مي كند
* 5-16-تحليل استاتيكي اجزاي ترمز كاسه اي
* 5-17- ترمزهاي لنتي (shoe brakes)
* A ـ ترمز لنتي ساده
* B ـ ترمز دولنتي (double shoe brakes)
* 5-18-طرح دستگاه ترمز دو لنتي
* مثال عددي محاسبه ترمز ـ دو لنتي(Dounle shoe brake)
* 4ـ كنترل عمر صنعتي لنت ترمز
* 5ـ محاسبه و تعيين هوا دهنده ترمز
* 6ـ نسبت انتقال براي فاصله (08)(5)=4cm بايستي براي ترمز دو لنتي  باشد
* 7ـ تعيين فنر براي ترمز
* 5-19- دستگاه ترمز هيدروليكي مضاعف
* 5-20-هواگيري ترمز
* 5-21-روغن ترمز
* 5-22ـ طراحي سيستم ترمز هيدروليك
* 5ـ2 طراحي سيستم ترمز هيدروليك پرقدرت ( مجهز به بوستر خلأئي)
* راه حل ديگر
* 5-24ـ طراحي بوستر با استفاده از دياگرام
* 5-25ـ طراحي حجم مخزن ذخيره روغن پمپ اصلي
* 1ـ روغن مورد نياز كفشك و لقمه هاي ترمز
* 2ـ انبساط خطوط ارتباطي روغن
* 3ـ انبساط در لوله هاي لاستيكي
* 5ـ تلفات در اثر تغيير شكل كاسه چرخ و محفظه سيستم ترمز ديسكي
* 6ـ تراكم در لنت لقمه اي و كفشك ترمز
* 7ـ تراكم در سيال ترمز
* 8ـ تلفات حجم در سوپاپها
* 9ـ تلفات حجم در سيستم بوستر
* محاسبه كورس پدال
* حال با داشتن فشار ترمزي مي توان تلفات حجم در تك تك اجزاء را بدست آورد
* 1ـ لقي در لقمه هاي ترمز
* 2ـانبساط در خطوط ارتباطي
* 3ـ انبساط در شيلنگهاي ترمز
* 4ـ پمپ اصلي
* 5ـ تغيير شكل در سيستم ترمز ديسكي
* 6ـ تراكم در لقمه هاي ترمز
* 7ـ تراكم پذيري در سيال ترمز
* 8ـ هواي باقيمانده در سيتم ترمز
* نتيجه
* « فصل ششم » – نتيجه گيري و مقايسه بينسيستم هاي ترمز و عيب يابي
* 7-1ـ كليات
* 2ـ3ـ چگونگي انجام آزمايش
* الف بر روي يخ (On the ice )
* ببرروي برف فشرده شده On Hard – pack snow
* جبر روي مسيري كه قبلاً اتومبيل برف روب از آن عبور كرده است
* دمسيري كه برف در شرف باريدن مي باشد
* ه در آب و هواي گرمتر
* وحركت در مسير شن و ماسه اي
* ز عبور از مسير خيس و مرطوب
* ح توقف در مسير خشك
* جمع بندي
* 7-3ـ نتيجه گيري نهائي
* 7ـ3ـ1ـ معايب سيستم ترمز معمولي
* 7ـ3ـ2ـ مزاياي سيستم ترمز ضد قفل ABS
* 7-4-مقايسه ترمزهاي ديسكي و كاسه‌اي
* الف)مزايا
* ب) معايب
* اصطكاك و سائيدگي
* جدول 6 – ضرايب ثابت اصطكاك براي اتصالات مواد گوناگون
* مراجع

دانلود پروژه بررسي و مقايسه سيستم هاي ترمز
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد