آینده را قضا و قدر می سازد و امید و تلاش تو آن را می گذراند.
خانه » پروژه » پروژه مکانیک » دانلود پروژه بررسی و مقایسه سیستم های ترمز
دانلود پروژه بررسی و مقایسه سیستم های ترمز

دانلود پروژه بررسی و مقایسه سیستم های ترمز

بررسی و مقایسه سیستم های ترمز
فهرست مطالب
* فصل اول
* مقدمه و تاریخچه ترمز
* ۱-۱مقدمه و تاریخچه
* « فصل دوم »
* اصول سیستم ترمزهای هیدرولیکی
* ترمزهای اتومبیل
* ۲ـ۱ـ کاربرد و انواع ترمزها
* ۲ـ۲ـ ترمزهای مکانیکی
* ۲-۳ اصول هیدرولیک
* ۲-۴کاربرد ترمز هیدرولیکی
* ۲-۵ سیستم ترمز دوبل
* ۲-۶ سیلندر اصلی
* ۲-۷ سیلندر چرخها    * ۲-۸ عمل خود انرژی زائی(Self- energizing Action)    * ۲-۹ حرکت بازگشتی Return strock
* ۲-۱۰ چراغ اخطار (Warning Light)
* ۲-۱۲ ترمزهای دیسکی
* ۲ ـ ۱۳ـ ترمزهای دیسکی که خودشان تنظیم می شوند
* ۲ـ۱۴ـ سوپاپ اندازه گیری (Metering Valve)
* ۲ـ۱۵ سوپاپ تناسبProportioning Valve
* ۲ـ۱۶ـ سوپاپ ترکیبی (Combination Vahve)
* ۲-۱۸ـ سیال ترمز (Brake Fluid)
* ۲ـ۱۹ـ خطوط ترمز (Brake Lines)
* ۲ـ۲۰ـ انواع ترمزهای پرقدرت که بکمک خلأ بکار می افتند
* ۲ـ۲۱ـ بوستر کمکی ترمز
* ۲ـ۳۲ـ ترمز پر قدرت دو دیافراگمه بندیکس
* ۲ـ۲۴ـ ترمز پر قدرت نوع افزاینده
* ۲ـ۲۵ـ ترمز پر قدرت نوع کمکی
* « فصل سوم »
* اصول سیستم ترمز پنوماتیکی
* مقدمه
* ۳-۱- اجزای مورد نیاز جهت تولید هوای فشرده
* ۳-۲- ملاک انتخاب کمپرسور
* ۳-۳- تنظیم کمپرسور
* دیاگرام نمودار تولیدی کمپرسورها
* ۳ ـ ۴ـ تنظیم از طریق کاهش سرعت
* ۳ ـ ۵ ـ خنک کردن کمپرسور
* ۳ ـ ۶ ـ بزرگی مخزن هوای فشرده کمپرسور
* ۳ ـ ۷ ـ پخش هوای فشرده به سیلندر پیستون ترمز
* ۳ ـ ۸ ـ آماده کردن هوای فشرده
* ۳ ـ ۹ ـ رطوبت گیری هوای فشرده
* ۳-۱۰- فیلترهای هوای ترمز بادی
* ۳-۱۱- شیر تنظیم فشار
* ۳-۱۲- مقدار عبور جریان برای واحدهای مراقبت
* ۳-۱۳- سیلندر پنیوماتیکی
* ۳-۱۴- سیلندر یک کاره
* ۳-۱۵- ساختمان سیلندر و پیستون
* ۳-۱۶- محاسبه نیروهای سیلندر پیستون
* ۳-۱۷- نکات عملی
* محاسبه طول کورس پیستون سیلندر پنیوماتیک
* « فصل چهارم »- « سیستم ترمز ضد قفل
* ABS
* ۴ـ۱ـ ویژگی های ABS
* ۴ـ۲ـ نیروهای دینامیکی در چرخ ترمز شده
* ۴ـ۳ـ مفهوم کنترل
* ۴ـ۴ـ چرخه کنترلABS
* ۴ـ۴ـ۱ـ سیستم کنترل شده
* ۴ـ۴ـ۲ـ متغیرهای کنترل شده
* ۴-۴-۲-۱- متغیرهای کنترل شده برای چرخهای غیر متحرک (non-
* ۴-۴-۲-۲- متغیرهای کنترل شده برای چرخهای متحرک(driven- wheel)
* ۴ـ۵ـ سیکلهای کنترل واقعی
* ۴ـ۵ـ۱ـ چرخه کنترل ترمزی روی سطح با کشش بالا ( ضریب نیروی ترمز بالا)
* ۴ـ۵ـ۲ـ چرخه کنترل ترمزی روی سطح جاده لغزنده ( ضریب نیروی ترمزی پائین)
* ۴ـ۵ـ۳ـ چرخه کنترل ترمزی با تأخیر در گشتاور انحرافی
* ۴ـ۵ـ۳ـ۱ـ GMA1 ( سیستم تأخیری در گشتاور انحراف )
* (Yawing – moment build up delay system)
* ۴ـ۵ـ۳ـ۲ـ GMA2
* ۴ـ۵ـ۴ـ چرخه کنترل برای (ALL wheel Dirven ) AWD
* ۴ـ۵ـ۵ـ سیستمهائی که همه چرخها متحرک هستند (ADW)
* الف اولین سیستم ( طرح قفلهای فعال دستی یا قفل دائمی داخل اکسل )
* ب دومین سیستم
* ج سومین سیستم
* ۴ـ۶ـ عملکرد ABS
* ۴ـ۶ـ۱ـ ترمز کنترل شده
* ۴ـ۶ـ۲ـ تأخیر در گشتاور پیچشی جانبی
* ۴ـ۷ـ مدلهای سیستم ABS
* ۴ـ۷ـ۱ـ مدل ABS 2S
* ۴-۷ـ مدل ABS 50
* ۴ـ۸ـ چرخه فرآیند کنترل (Closed – Loop control process)
* ۴ـ۹ـ کارکردهای کنترلی(monitoring Functions)
* ۴ـ۱۰ـ تشخیص عیب
* ۴ـ۱۱ـ مدل ABS5 3
* ۴ـ۱۲ـ مدل سیستم ABS 2E ( بوش)
* ۴ـ۱۳ـ اجزای سیستم ترمز ضد قفل ABS
* ۴ـ۱۳ ـ۱ ـ سنسورهای سرعت چرخ (Wheel speed sensor)
* ۴ـ۱۳ـ۱ـ۱ـ سنسور سرعت چرخDF2
* ۴ـ۱۳ـ۱ـ۲ـ سنسور سرعت چرخ DF3
* ۴-۱۳-۲ـ واحد کنترل الکترونیکیElectronic control unit
* ۴ـ۱۳ـ۲ـ۱ـ واحد کنترل برای ABS 2S
* الف ـ مدار ورودی (Input circuit)
* ب کنترل کننده دیجیتالی (Digital controller)
* ج مدارات خروجی (Output circuits)
* Driver stage مرحله گرداننده ( راننده ) ( تقویت کننده های خروجی )
* د ثابت کننده ولتاژ،حافظه مخصوص عیب(Voltage stabilizer,fault
* ۴ـ۱۳ـ۲ـ۲ـ واحد کنترل الکترونیکی برای ABS50
* ۴-۱۳-۳- تعدیل کننده فشار هیدرولیکی(Hydraulic pressure moduator)
* ۴ـ۱۳ـ۳ـ۱ـ تعدیل کننده فشار هیدرولیکی برای ABS 2S
* الف پمپ چرخشی (Return ump)
* بانباره یا مخزن (Accu mulator)
* ج شیر سلونوئیدی ۳/۳
* طرح
* مراحل کارکرد
* الف مرحله مسدود کردن فشار( Pressure build up phase)
* ب مرحله نگهداری فشار (pressure – holding phase)
* جمرحله کاهش فشار (Pressure – reduction phase)
* ۴ـ۱۳ـ۳ـ۲ـ تعدیل کننده فشار هیدرولیکی برای ABS50
* الف پمپ برگشت
* بمخزنها و محفظه های ضربه گیر(accumulators and damper chambers)
* ج شیرهای سلونوئیدی ۲/۲ (Selonid Valve 2/2 )
* ۴ـ۱۳ـ۳ـ۳ـ واحد هیدرولیکی برای ABS / ABD5
* ۴ـ۱۱ـ۲ـ مدارات الکتریکی ( Electrical Circuits )
* « فصل پنجم» – «طراحی سیستم های ترمز»
* ۵-۱-تحلیل نیروی ترمزهای دیسکی
* ۵-۲-نیروی ترمز و نیروی وارد بر محور
* ۵-۳-در سیستم ترمز دیسکی
* ۵-۴- محاسبات ترمزهای دیسکی بر اساس نیروی استاتیک
* ۵-۵ ترمزهای کاسه ای (shoe brake)
* ۵-۶-ترمزهای بدون سرو
* ۵-۷-اجزاء مکانیکی ترمز کاسه ای
* ۵-۸-کفشک ترمز
* ۵-۹- تقسیم بندی ترمزها کاسه ای از لحاظ مکانیزم عمل کننده
* ۵-۱۰-سیستم ترمز سیمپلکس (simplex brake)
* ۵-۱۱سیستم ترمز دوپلکس
* ۵-۱۲-سیستم ترمز دوپلکس دوبل
* ۵-۱۳-سیستم ترمز سرو و بدون سرو
* ۵-۱۴-سیستم سرو دوبل
* ۵-۱۵-محاسبه شتاب ترمز گیری
* ۱ـ در ترمزیک کفشکی
* ۲ـ ترمز دارای یک کفشک پیشرو و یک کفشک پسرو که بر روی محور لولا شده‌اند
* ۳ـ سیستم ترمز در کفشکی پیشرو و پسرو که بر روی یک سطح صاف تکیه کرده‌اند اتصال لغزشی دارند
* ۴ـ سیستم ترمز دارای دو کفشک پیشرو ه پایه انها بر روی یک سطح صاف قرار می گیرند
* ۵ـ سیستم ترمز دارای کفشک پیشرو پسرو که اتصال انها از نوع لغزشی بر روی سطح شیبدار است
* ۶ـ سیستم ترمز دارای دو کفشک پیشرو (خودترمزی) که اتصال کفشکهای آن از نوع لغزش و بر روی سطح شیبدار می باشد
* ۷ـ سیستم ترمز سرو که پایه کفشکها بر روی اتصال لغزش قرار دارد
* ۸ـ سیستم ترمز سرو که کفشک دوم آن حول محور پایه خود دوران می کند
* ۵-۱۶-تحلیل استاتیکی اجزای ترمز کاسه ای
* ۵-۱۷- ترمزهای لنتی (shoe brakes)
* A ـ ترمز لنتی ساده
* B ـ ترمز دولنتی (double shoe brakes)
* ۵-۱۸-طرح دستگاه ترمز دو لنتی
* مثال عددی محاسبه ترمز ـ دو لنتی(Dounle shoe brake)
* ۴ـ کنترل عمر صنعتی لنت ترمز
* ۵ـ محاسبه و تعیین هوا دهنده ترمز
* ۶ـ نسبت انتقال برای فاصله (۰۸)(۵)=۴cm بایستی برای ترمز دو لنتی  باشد
* ۷ـ تعیین فنر برای ترمز
* ۵-۱۹- دستگاه ترمز هیدرولیکی مضاعف
* ۵-۲۰-هواگیری ترمز
* ۵-۲۱-روغن ترمز
* ۵-۲۲ـ طراحی سیستم ترمز هیدرولیک
* ۵ـ۲ طراحی سیستم ترمز هیدرولیک پرقدرت ( مجهز به بوستر خلأئی)
* راه حل دیگر
* ۵-۲۴ـ طراحی بوستر با استفاده از دیاگرام
* ۵-۲۵ـ طراحی حجم مخزن ذخیره روغن پمپ اصلی
* ۱ـ روغن مورد نیاز کفشک و لقمه های ترمز
* ۲ـ انبساط خطوط ارتباطی روغن
* ۳ـ انبساط در لوله های لاستیکی
* ۵ـ تلفات در اثر تغییر شکل کاسه چرخ و محفظه سیستم ترمز دیسکی
* ۶ـ تراکم در لنت لقمه ای و کفشک ترمز
* ۷ـ تراکم در سیال ترمز
* ۸ـ تلفات حجم در سوپاپها
* ۹ـ تلفات حجم در سیستم بوستر
* محاسبه کورس پدال
* حال با داشتن فشار ترمزی می توان تلفات حجم در تک تک اجزاء را بدست آورد
* ۱ـ لقی در لقمه های ترمز
* ۲ـانبساط در خطوط ارتباطی
* ۳ـ انبساط در شیلنگهای ترمز
* ۴ـ پمپ اصلی
* ۵ـ تغییر شکل در سیستم ترمز دیسکی
* ۶ـ تراکم در لقمه های ترمز
* ۷ـ تراکم پذیری در سیال ترمز
* ۸ـ هوای باقیمانده در سیتم ترمز
* نتیجه
* « فصل ششم » – نتیجه گیری و مقایسه بینسیستم های ترمز و عیب یابی
* ۷-۱ـ کلیات
* ۲ـ۳ـ چگونگی انجام آزمایش
* الف بر روی یخ (On the ice )
* ببرروی برف فشرده شده On Hard – pack snow
* جبر روی مسیری که قبلاً اتومبیل برف روب از آن عبور کرده است
* دمسیری که برف در شرف باریدن می باشد
* ه در آب و هوای گرمتر
* وحرکت در مسیر شن و ماسه ای
* ز عبور از مسیر خیس و مرطوب
* ح توقف در مسیر خشک
* جمع بندی
* ۷-۳ـ نتیجه گیری نهائی
* ۷ـ۳ـ۱ـ معایب سیستم ترمز معمولی
* ۷ـ۳ـ۲ـ مزایای سیستم ترمز ضد قفل ABS
* ۷-۴-مقایسه ترمزهای دیسکی و کاسه‌ای
* الف)مزایا
* ب) معایب
* اصطکاک و سائیدگی
* جدول ۶ – ضرایب ثابت اصطکاک برای اتصالات مواد گوناگون
* مراجع

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است