دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

بررسي و نقش فرآيند ارتباطات در عملكرد مديران در سازمان ملي جوانان و نهادهاي تابعه شهر تهران

فهرست مطالب

*   چكيده
* فصل اول: كليات پژوهش
*  مقدمه
*  بيان مسئله
*  هدف پژوهش
*  اهميت ضرورت پژوهش
*  انگيزه پژوهش
*  سوالهاي پژوهش
*  تعاريف عملياتي
* فصل دوم:ادبيات و پيشينه پژوهش
* مباني نظري پژوهش
*  سابقه تاريخي و نقش ارتباطات
*  ارتباطات چيست
*  تعاريف ارتباطات
*  هدف از برقراري ارتباط
*  انواع ارتباطات
*  محاسن ارتباطات غیر رسمی
*  شيوه هاي ارتباط
*  شکلهای ارتباط
*  فرآيند ارتباطات
*  الگوي ارتباطي برلو
*  ارتباطات سازماني به عنوان يك فرآيند متقابل
*  موانع برقراری ارتباط
*  كاركردهاي ارتباطات
*  نقش ادراك در ارتباطات
*  بازخور
*  ويژگي يك ارتباط مؤثر
*  رفتار تأثير گذار چيست
*  نقش بيان مؤثر در ارتباطات
*  چگونگي اثر بخشي و ارتقاء ارتباطات
* ارتباط مؤثرتر
*  نقش شما در بهبود ارتباطات
*  ارتباطات محور توسعه
*  پيشرفت ارتباطات
*  انواع ارتباطات در سازمان
*  اهميت ارتباطات سازماني
*  مديريت ارتباطات سازماني
*  اهميت ارتباطات در مديريت
*  ارتباطات و مشكلات مديريت
*  عملكرد
*  مديريت عملكرد
*  ديدگاههاي تاريخي در مورد عملكرد
*  تعريف ارزشيابي عملكرد
*  سابقه مدل ACHIEVE
*  استفاده از مدل ACHIEVE
*  سه كنش مديريت عملكرد
*  برنامه ريزي عملكرد
*  سرپرستي
*  مرور بر عملكرد
*  معيارهاي عملكرد
*  تجديد نظر در عملكرد ممكن است عملكرد را كم اهميت جلوه دهد
*  الگوي بهبود عملكرد مديريت
*  پيشينه پژوهش
*  تحقيقات داخل كشور
*  تحقيقات خارج كشور
* فصل سوم: فرايند پژوهش
*  روش پژوهش
*  جامعه آماري
*  نمونه و روش نمونه گيري
*  ابزار پژوهش
*  چگونگي تعيين روايي و پايايي ابزار پژوهش
*  روش تجزيه و تحليل داده ها
* فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده هاي آماري
*  مقدمه
*  توصيف داده ها
*  تحليل داده ها
* فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهاد
*  بحث و نتيجه گيري
*  تفسير سوال اصلي پژوهش
*  تفسير سوالات فرعي پژوهش
*  تفسير سوال فرعي اول پژوهش
*  تفسير سوال فرعي دوم پژوهش
*  تفسير سوال فرعي سوم پژوهش
*  تفسير سوال فرعي چهارم پژوهش
* نتيجه كلي
*  محدوديتها و مشكلات پژوهش
*  پيشنهادهاي پژوهش
*  خلاصه پژوهش
* منابع و مآخذ
چکیده انگلیسی
* فهرست منابع فارسي
* فهرست منابع لاتين
* ضمايم
* پرسشنامه مربوط به مدير
* پرسشنامه مربوط به كاركنان

چكيده
برآوردها نشان مي دهد، مدت زماني كه در سازمانها صرف ارتباطات مي گردد بين 50/0 درصد تا 90/0 درصد دامنه تغيير دارد، و اغلب اعضاي سازمانها دست اندركار فرايند ارتباطند و پيوسته به كار جذب، ارزيابي و پخش و توزيع اطلاعات اشتغال دارند، و در اين راستا ارتباطات و چگونگي جهت گيري آنها به سمت اهداف سازماني از مسائل ضروري مورد توجه مديران است و اين توجه ناشي از ارتباط مؤثر با كاركنان و درك انگيزه هاي ارتباطي آنان، در توفيق مديران در دست يابي به اهداف طراحي شده سازمان عامل مؤثر است. ارتباطات از جمله موضوعاتي است كه در علوم رفتاري و رفتار سازماني از اهداف والايي برخوردار است و مي تواند در عملكرد مديران تأثير عمده اي داشته باشد (محسنيان راد، 1369، ص 247).
روش پژوهش حاضر توصيفي و از نوع پيمايشي است و جامعه آماري كاركنان و مديران سازمان ملي جوانان به تعداد 300 نفر كاركنان و 14 نفر مدير داراي تحصيلات ديپلم تا فوق ليسانس در نظر گرفته شدند و تعداد نمونه به روش تصادفي طبقه اي 14 نفر از مديران به علت كمي شمارش گرديد و 169 نفر از كاركنان انتخاب گرديده است، ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه محقق ساخته بر مبناي چهار كاركرد ارتباطات رابينز بوده است.
اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ براي مدير 95/0 صدم اعتبار پرسشنامه كارمندان 97/0 صدم تعيين گرديده است.
براي تجزيه و تحليل سؤالات پرسشنامه علاوه آمار توصيفي، آزمون t دو گروه مستقل مورد استفاده قرار گرفت. نتايج حاصل از سؤالات پژوهش به شرح زير است:
1-    بين فرآيند ارتباطات و عملكرد مديران رابطه وجود دارد.
2-    مديران بر اين اعتقادند كه كنترل رفتار سازماني پرسنل از طريق آنها نسبتاً خوب انجام مي شود.
3-    مديران بر اين اعتقادند كه در پرسنل ايجاد انگيزه مي كنند.
4-    مديران بر اين اعتقادند كه عواطف و احساسات(روحيه) پرسنل چندان مهم تلقي نمي شود.
5-    مديران بر اين اعتقادند كه انتقال اطلاعات به منظور تصميم گيري از طريق آنها نسبتاً خوب انجام مي شود.

بررسي و نقش فرآيند ارتباطات در عملكرد مديران در سازمان ملي جوانان و نهادهاي تابعه شهر تهران
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد