دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسي پرخاشگري و هيجان خواهي نوجوانان و جوانان بعد از تماشاي مسابقات فوتبال

بررسي  پرخاشگري و هيجان خواهي نوجوانان و جوانان بعد از تماشاي مسابقات فوتبال

فهرست مطالب

بررسی  پرخاشگری و هیجان خواهی نوجوانان و جوانان بعد از تماشای مسابقات فوتبال. ۲
چکیده : ۲
ABSTRACT. 4
مقدمه : ۸
اهداف پژوهش.. ۱۷
فرضیه ها : ۱۸
روش تحقیق : ۱۹
جامعه آماری : ۱۹
روش نمونه گیری و حجم نمونه : ۲۰
ابزار تحقیق: ۲۱
روش تجزیه و تحلیل آماری.. ۲۳
یافته های اصلی تحقیق: ۲۶
جدول (۲) معنی داربودن تمایزات بین دو گروه تماشاگر و غیر تماشاگر. ۲۶
جدول (۵) تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) ۲۷
جدول شماره ۶- تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) ۳۱
جدول (۷) مقایسه زوجی میانگین نمره پرخاشگری در گروهها بر اساس آزمون بن فرنی. ۳۲
جدول (۸) مقایسه زوجی میانگین نمره هیجان خواهی در گروهها بر اساس آزمون بن فرنی. ۳۲
بحث و نتیجه گیری : ۳۴
منابع فارسی : ۳۸
انگلیسی : ۴۳

چكيده :

هدف از اين تحقيق بررسي پرخاشگري و هيجان خواهي نوجوانان و جوانان اصفهان بعد از تماشاي مسابقات فوتبال بين دو تيم فولاد مباركه سپاهان و ذوب آهن اصفهان در ليگ برتر سال 82-81 بود.

بدين منظور 180 نفر از تماشاگران و غير تماشاگران را در سه گروه مساوي كه هر يك از اعضاء شانس مساوي داشتند انتخاب گرديد. 60 نفر از ميان طرفداران تيم فولاد مباركه سپاهان و 60 نفر از ميان طرفداران تيم ذوب آهن اصفهان به روش نمونه گيري تصادفي ساده و 60 نفر از ميان نوجوانان و جوانان شهر اصفهان كه به تماشاي فوتبال نپرداخته بودند به روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله انتخاب شدندو پرسشنامه هاي دموگرافيك (جمعيت شناختي)،  پرخاشگري آيزنك ومقياس 40 سوالي هيجان خواهي زاكرمن (فرم پنجم) در مورد آنها اجرا گرديد . ضريب پايايي پرسشنامه پرخاشگري آيزنك و مقياس هيجان خواهي زاكرمن از روش دو نيمه كردن به ترتيب 78/0 و 79/0 محاسبه گرديد .در رابطه با فرضيه هاي تحقيق نتايج تحليل تمايزات و آزمون Tبين دو گروه تماشاگر و غير تماشاگر نشان داد كه تفاوت معنا داري بين ميزان پرخاشگري  دو گروه وجود دارد  و همچنين نتايج نشان داد كه تفاوت  بين ميزان هيجان خواهي دو گروه وجود دارد ولي معني دار نيست . همينطور تحليل واريانس چند متغيري (مانوا) بين سه گروه طرفداران تيم بازنده و طرفداران تيم برنده و غير تماشاگران نشان داد اختلاف بين ميانگين نمرات ، پرخاشگري در سطح 01/0 معنادار بود و با اطمينان 99 درصد ميزان پرخاشگري در گروه بازنده بيشتر از گروه برنده و غير تماشاگر بوده است ( 039/5 = F) و اختلاف بين ميانگين نمرات هيجان خواهي در سطح 05/0 معنا دار بود و با اطمينان 95 درصد هيجان خواهي در گروه برنده بيشتر از گروه بازنده و غير تماشاگر بوده است  (‌289/3= F).

دانلود پروژه بررسي پرخاشگري و هيجان خواهي نوجوانان و جوانان بعد از تماشاي مسابقات فوتبال
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد