اینترنت همانند دریاست ، کسی که آن را نمی شناسد همانند کسی ست که شنا را نمی داند.
خانه » پروژه » کشاورزی و دامپروری » بررسی اثر بقایای گیاهی کلزا، خاک ورزی و مقدار کود نیتروژن برکشت دوم پنبه در استان گلستان
بررسی اثر بقایای گیاهی کلزا، خاک ورزی و مقدار کود نیتروژن برکشت دوم پنبه در استان گلستان

بررسی اثر بقایای گیاهی کلزا، خاک ورزی و مقدار کود نیتروژن برکشت دوم پنبه در استان گلستان

فهرست مطالب

مقدمه۱
فصل اول
کلیات۷
۱-۱- کلزا۷
۱-۲- پنبه۹
۱-۳- آللوپاتی۱۱
۱-۴- سیستمهای کشت۱۵

فصل دوم
بررسی منابع۱۹
۲-۱- کشت دوم پنبه پس از کلزا۱۹
۲-۲ – مراحل نمو پنبه۲۳
۲-۳- مدیریت بقایای گیاهی در کشت دوم پنبه۲۴
۲-۳-۱- نقش بقایای گیاهی بر مواد آلی خاک۲۹
۲-۳-۲- اثر شخم بر بقایا در کشت دوم پنبه۳۱
۲-۳-۳- اثر آللوپاتیک بقایای گیاهی بر کشت دوم پنبه پس از کلزا۳۲
۲-۴- نیتروژن در پنبه۳۲
۲-۴-۱- نقش نیتروژن درگیاه۳۲
۲-۴-۲- تاثیر بیش بود و کمبود نیتروژن در پنبه۳۴
۲-۴-۳- نقش آب در کارائی نیتروژن در پنبه۳۶
۲-۴-۴- مصرف کود نیتروژن در پنبه۳۶

فصل سوم
مواد و روشها۴۰
۳-۱- محل و موقعیت اجرای طرح۴۰
۳-۲- نحوه اجرای طرح۴۰
۳-۳- مراحل اجرا۴۱
۳-۴- رقم پنبه مورد کشت۴۳
۳-۵- صفات مورد بررسی۴۳
۳-۶- تجزیه و تحلیل آماری۴۴

فصل چهارم
نتایج۵۰
۴-۱- تاثیر بقایای کلزا،عملیات خاک ورزی و کود نیتروژنه بر استقرار پنبه۵۰ ۴-۲- تاثیر بقایای کلزا، عملیات خاک ورزی و کود نیتروژنه بر رشد رویشی پنبه۵۳٫
۴-۳- تاثیر بقایای کلزا،عملیات خاک ورزی و کود نیتروژنه بر رشد زایشی پنبه۵۹
۴-۴- تاثیر بقایای کلزا، عملیات خاک ورزی و کود نیتروژنه بر چینهای برداشت ۶۷
و وزن تک غوزه و عملکرد کل
بحث۷۶

نتیجه گیری کلی۸۵
پیشنهادات۸۶
منابع مورد استفاده۸۷

فهرست جداول

۳-۱- آمار ۲۰ ساله ایستگاه هوا شناسی هاشم آباد گرگان در ماههای مورد کشت  ۴۵
از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۸۳
۳-۲- آمار ایستگاه هواشناسی هاشم آباد گرگان در ماههای مورد کشت در ۴۶
سال آزمایش (۱۳۸۴)
۳-۳- علامات اختصاری بکار گرفته شده در طرح۴۷
۳-۴- نقشه طرح آزمایشی در مزرعه۴۸
۳-۵- نتایج آزمون خاک قطعه آزمایشی۴۸
۴-۱- میانگین مربعات حاصل از تجزیه واریانس صفات مورد بررسی در بررسی اثر۷۴
بقایای گیاهی کلزا، خاک ورزی و مقدار کود نیتروژن در کشت دوم پنبه
۴-۲- مقایسه میانگین اثرات اصلی صفات مورد بررسی در بررسی اثر بقایای گیاهی۷۵
کلزا، خاک ورزی و مقدار کود نیتروژن در کشت دوم پنبه به روش دانکن
۴-۳- مقایسه میانگین اثرات متقابل صفات مورد بررسی در بررسی اثر بقایای گیاهی۷۶
کلزا، خاک ورزی و مقدار کود نیتروژن در کشت دوم پنبه به روش دانکن

 

فهرست اشکال

۴-۱- تاثیر عملیات خاک ورزی بر در صد استقرار پنبه در کشت دوم پس از کلزا۵۱
۴-۲- تاثیر بقایای گیاهی بر درصد استقرار  پنبه در کشت دوم پس از کلزا۵۱
۴-۳- تاثیر کود نیتروژن بر درصد استقرار پنبه در کشت دوم پس از کلزا۵۱
۴-۴- اثر بقایای گیاهی و عملیلات خاک ورزی بر درصد استقرار۵۱
۴-۵- اثر کود نیتروژن و عملیلات خاک ورزی بر درصد استقرار۵۲
۴-۶- اثر بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر درصد استقرار پنبه در کشت دوم پس از کلزا۵۲
۴-۷- تاثیر عملیات خاک ورزی بر روند ارتفاع پنبه در کشت دوم پس از کلزا۵۶
۴-۸- تاثیر بقایای گیاهی بر روند ارتفاع پنبه در کشت دوم پس از کلزا۵۶
۴-۹- تاثیر کود نیتروژن بر روند ارتفاع پنبه در کشت دوم پس از کلزا۵۶
۴-۱۰- اثر بقایای گیاهی و عملیات خاک ورزی بر ارتفاع پنبه در کشت دوم پس از کلزا۵۶
۴-۱۱- اثر کود نیتروژن و عملیات خاک ورزی بر ارتفاع پنبه در کشت دوم پس از کلزا۵۷
۴-۱۲- اثر بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر ارتفاع پنبه در کشت دوم پس از کلزا۵۷
۴-۱۳- اثر بقایای گیاهی و عملیات خاک ورزی بر تعداد شاخه رویا۵۷
۴-۱۴- اثر کود نیتروژن و عملیات خاک ورزی بر تعداد شاخه رویا۵۷
۴-۱۵- اثر بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر تعداد شاخه رویا پنبه در کشت دوم پس از کلزا۵۸
۴-۱۶- اثر بقایای گیاهی و عملیات خاک ورزی بر تعداد شاخه زایا۵۸
۴-۱۷- اثر کود نیتروژن و عملیات خاک ورزی بر تعداد شاخه زایا۵۸
۴-۱۸- اثر بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر تعداد شاخه زایا پنبه در کشت دوم پس از کلزا۵۸
۴-۱۹- تاثیر عملیات خاک ورزی برروند غنچه دهی پنبه در کشت دوم پس از کلزا۶۲
۴-۲۰- تاثیر بقایای گیاهی بر روند غنچه دهی پنبه در کشت دوم پس از کلزا۶۲
۴-۲۱- تاثیر کود نیتروژن بر روند غنچه دهی پنبه در کشت دوم پس از کلزا۶۲
۴-۲۲- اثر بقایای گیاهی و عملیات خاک ورزی بر اوج غنچه دهی۶۲
۴-۲۳- اثر کود نیتروژن و عملیات خاک ورزی بر اوج غنچه دهی۶۳
۴-۲۴- اثر بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر اوج غنچه دهی پنبه در کشت دوم پس از کلزا۶۳
۴-۲۵- تاثیر عملیات خاک ورزی بر روند گلدهی پنبه در کشت دوم پس از کلزا۶۳
۴-۲۶- تاثیر بقایای گیاهی بر روند گلدهی پنبه در کشت دوم پس از کلزا۶۳
۴-۲۷- تاثیر کود نیتروژن بر روند گلدهی پنبه در کشت دوم پس از کلزا۶۴
۴-۲۸- اثر بقایای گیاهی و عملیات خاک ورزی بر اوج گلدهی۶۴
۴-۲۹- اثر کود نیتروژن و عملیات خاک ورزی بر اوج گلدهی۶۴
۴-۳۰- اثر بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر اوج گلدهی پنبه در کشت دوم پس از کلزا۶۴
۴-۳۱- تاثیر عملیات خاک ورزی بر روند غوزه دهی پنبه در کشت دوم پس از کلزا۶۵
۴-۳۲- تاثیر بقایای گیاهی بر روند غوزه دهی پنبه در کشت دوم پس از کلزا۶۵
۴-۳۳- تاثیرکود نیتروژن بر روند غوزه دهی پنبه در کشت دوم پس از کلزا۶۵
۴-۳۴- اثر بقایای گیاهی و عملیات خاک ورزی بر تعداد غوزه۶۵
۴-۳۵- کود نیتروژن و عملیات خاک ورزی بر تعداد غوزه پنبه در کشت دوم پس از کلزا۶۶
۴-۳۶- اثر بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر تعداد غوزه پنبه در کشت دوم پس از کلزا۶۶
۴-۳۷- اثر بقایای گیاهی و عملیات خاک ورزی بر وزن تک غوزه۷۰
۴-۳۸- اثر کود نیتروژن و عملیات خاک ورزی بر وزن تک غوزه۷۰
۴-۳۹- اثر بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر وزن تک غوزه پنبه در کشت دوم پس از کلزا۷۰
۴-۴۰- اثر بقایای گیاهی و عملیات خاک ورزی بر عملکرد چین اول۷۰
۴-۴۱- اثر کود نیتروژن و عملیات خاک ورزی بر عملکرد چین اول۷۱
۴-۴۲- اثر بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر عملکرد چین اول پنبه در کشت دوم پس از کلزا۷۱
۴-۴۳- اثر بقایای گیاهی و عملیات خاک ورزی بر عملکرد چین دوم۷۱
۴-۴۴- اثر کود نیتروژن و عملیات خاک ورزی بر عملکرد چین دوم۷۱
۴-۴۵- اثر بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر عملکرد چین دوم۷۲
۴-۴۶- اثر بقایای گیاهی و عملیات خاک ورزی بر عملکرد کل۷۲
۴-۴۷- اثر کود نیتروژن و عملیات خاک ورزی بر عملکرد کل۷۲
۴-۴۸- اثر بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر عملکرد کل پنبه در کشت دوم پس از کلزا۷۲

 

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است