دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

بررسی اثر بقایای گیاهی کلزا، خاک ورزی و مقدار کود نیتروژن برکشت دوم پنبه در استان گلستان

فهرست مطالب

مقدمه1
فصل اول
کلیات7
1-1- کلزا7
1-2- پنبه9
1-3- آللوپاتی11
1-4- سیستمهای کشت15

فصل دوم
بررسی منابع19
2-1- کشت دوم پنبه پس از کلزا19
2-2 – مراحل نمو پنبه23
2-3- مدیریت بقایای گیاهی در کشت دوم پنبه24
2-3-1- نقش بقایای گیاهی بر مواد آلی خاک29
2-3-2- اثر شخم بر بقایا در کشت دوم پنبه31
2-3-3- اثر آللوپاتیک بقایای گیاهی بر کشت دوم پنبه پس از کلزا32
2-4- نیتروژن در پنبه32
2-4-1- نقش نیتروژن درگیاه32
2-4-2- تاثیر بیش بود و کمبود نیتروژن در پنبه34
2-4-3- نقش آب در کارائی نیتروژن در پنبه36
2-4-4- مصرف کود نیتروژن در پنبه36

فصل سوم
مواد و روشها40
3-1- محل و موقعیت اجرای طرح40
3-2- نحوه اجرای طرح40
3-3- مراحل اجرا41
3-4- رقم پنبه مورد کشت43
3-5- صفات مورد بررسی43
3-6- تجزیه و تحلیل آماری44

فصل چهارم
نتایج50
4-1- تاثیر بقایای کلزا،عملیات خاک ورزی و کود نیتروژنه بر استقرار پنبه50 4-2- تاثیر بقایای کلزا، عملیات خاک ورزی و کود نیتروژنه بر رشد رویشی پنبه53.
4-3- تاثیر بقایای کلزا،عملیات خاک ورزی و کود نیتروژنه بر رشد زایشی پنبه59
4-4- تاثیر بقایای کلزا، عملیات خاک ورزی و کود نیتروژنه بر چینهای برداشت 67
و وزن تک غوزه و عملکرد کل
بحث76

نتیجه گیری کلی85
پیشنهادات86
منابع مورد استفاده87

فهرست جداول

3-1- آمار 20 ساله ایستگاه هوا شناسی هاشم آباد گرگان در ماههای مورد کشت  45
از سال 1363 تا 1383
3-2- آمار ایستگاه هواشناسی هاشم آباد گرگان در ماههای مورد کشت در 46
سال آزمایش (1384)
3-3- علامات اختصاری بکار گرفته شده در طرح47
3-4- نقشه طرح آزمایشی در مزرعه48
3-5- نتایج آزمون خاک قطعه آزمایشی48
4-1- میانگین مربعات حاصل از تجزیه واریانس صفات مورد بررسی در بررسی اثر74
بقایای گیاهی کلزا، خاک ورزی و مقدار کود نیتروژن در کشت دوم پنبه
4-2- مقایسه میانگین اثرات اصلی صفات مورد بررسی در بررسی اثر بقایای گیاهی75
کلزا، خاک ورزی و مقدار کود نیتروژن در کشت دوم پنبه به روش دانکن
4-3- مقایسه میانگین اثرات متقابل صفات مورد بررسی در بررسی اثر بقایای گیاهی76
کلزا، خاک ورزی و مقدار کود نیتروژن در کشت دوم پنبه به روش دانکن

 

فهرست اشکال

4-1- تاثیر عملیات خاک ورزی بر در صد استقرار پنبه در کشت دوم پس از کلزا51
4-2- تاثیر بقایای گیاهی بر درصد استقرار  پنبه در کشت دوم پس از کلزا51
4-3- تاثیر کود نیتروژن بر درصد استقرار پنبه در کشت دوم پس از کلزا51
4-4- اثر بقایای گیاهی و عملیلات خاک ورزی بر درصد استقرار51
4-5- اثر کود نیتروژن و عملیلات خاک ورزی بر درصد استقرار52
4-6- اثر بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر درصد استقرار پنبه در کشت دوم پس از کلزا52
4-7- تاثیر عملیات خاک ورزی بر روند ارتفاع پنبه در کشت دوم پس از کلزا56
4-8- تاثیر بقایای گیاهی بر روند ارتفاع پنبه در کشت دوم پس از کلزا56
4-9- تاثیر کود نیتروژن بر روند ارتفاع پنبه در کشت دوم پس از کلزا56
4-10- اثر بقایای گیاهی و عملیات خاک ورزی بر ارتفاع پنبه در کشت دوم پس از کلزا56
4-11- اثر کود نیتروژن و عملیات خاک ورزی بر ارتفاع پنبه در کشت دوم پس از کلزا57
4-12- اثر بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر ارتفاع پنبه در کشت دوم پس از کلزا57
4-13- اثر بقایای گیاهی و عملیات خاک ورزی بر تعداد شاخه رویا57
4-14- اثر کود نیتروژن و عملیات خاک ورزی بر تعداد شاخه رویا57
4-15- اثر بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر تعداد شاخه رویا پنبه در کشت دوم پس از کلزا58
4-16- اثر بقایای گیاهی و عملیات خاک ورزی بر تعداد شاخه زایا58
4-17- اثر کود نیتروژن و عملیات خاک ورزی بر تعداد شاخه زایا58
4-18- اثر بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر تعداد شاخه زایا پنبه در کشت دوم پس از کلزا58
4-19- تاثیر عملیات خاک ورزی برروند غنچه دهی پنبه در کشت دوم پس از کلزا62
4-20- تاثیر بقایای گیاهی بر روند غنچه دهی پنبه در کشت دوم پس از کلزا62
4-21- تاثیر کود نیتروژن بر روند غنچه دهی پنبه در کشت دوم پس از کلزا62
4-22- اثر بقایای گیاهی و عملیات خاک ورزی بر اوج غنچه دهی62
4-23- اثر کود نیتروژن و عملیات خاک ورزی بر اوج غنچه دهی63
4-24- اثر بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر اوج غنچه دهی پنبه در کشت دوم پس از کلزا63
4-25- تاثیر عملیات خاک ورزی بر روند گلدهی پنبه در کشت دوم پس از کلزا63
4-26- تاثیر بقایای گیاهی بر روند گلدهی پنبه در کشت دوم پس از کلزا63
4-27- تاثیر کود نیتروژن بر روند گلدهی پنبه در کشت دوم پس از کلزا64
4-28- اثر بقایای گیاهی و عملیات خاک ورزی بر اوج گلدهی64
4-29- اثر کود نیتروژن و عملیات خاک ورزی بر اوج گلدهی64
4-30- اثر بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر اوج گلدهی پنبه در کشت دوم پس از کلزا64
4-31- تاثیر عملیات خاک ورزی بر روند غوزه دهی پنبه در کشت دوم پس از کلزا65
4-32- تاثیر بقایای گیاهی بر روند غوزه دهی پنبه در کشت دوم پس از کلزا65
4-33- تاثیرکود نیتروژن بر روند غوزه دهی پنبه در کشت دوم پس از کلزا65
4-34- اثر بقایای گیاهی و عملیات خاک ورزی بر تعداد غوزه65
4-35- کود نیتروژن و عملیات خاک ورزی بر تعداد غوزه پنبه در کشت دوم پس از کلزا66
4-36- اثر بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر تعداد غوزه پنبه در کشت دوم پس از کلزا66
4-37- اثر بقایای گیاهی و عملیات خاک ورزی بر وزن تک غوزه70
4-38- اثر کود نیتروژن و عملیات خاک ورزی بر وزن تک غوزه70
4-39- اثر بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر وزن تک غوزه پنبه در کشت دوم پس از کلزا70
4-40- اثر بقایای گیاهی و عملیات خاک ورزی بر عملکرد چین اول70
4-41- اثر کود نیتروژن و عملیات خاک ورزی بر عملکرد چین اول71
4-42- اثر بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر عملکرد چین اول پنبه در کشت دوم پس از کلزا71
4-43- اثر بقایای گیاهی و عملیات خاک ورزی بر عملکرد چین دوم71
4-44- اثر کود نیتروژن و عملیات خاک ورزی بر عملکرد چین دوم71
4-45- اثر بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر عملکرد چین دوم72
4-46- اثر بقایای گیاهی و عملیات خاک ورزی بر عملکرد کل72
4-47- اثر کود نیتروژن و عملیات خاک ورزی بر عملکرد کل72
4-48- اثر بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر عملکرد کل پنبه در کشت دوم پس از کلزا72

 

بررسی اثر بقایای گیاهی کلزا، خاک ورزی و مقدار کود نیتروژن برکشت دوم پنبه در استان گلستان
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد