به عهد و پیمان خود وفا کنید (قران کریم)
خانه » پروژه » محیط زیست و بهداشت » بررسی اجرای موضوعات HSE در اجرای پروژه های مختلف و عملیات عظیم پیمانکاری
بررسی اجرای موضوعات HSE در اجرای پروژه های مختلف و عملیات عظیم پیمانکاری

بررسی اجرای موضوعات HSE در اجرای پروژه های مختلف و عملیات عظیم پیمانکاری

بررسی اجرای موضوعات HSE در اجرای پروژه های مختلف و عملیات عظیم پیمانکاری
فهرست
مقدمه ۸
فصل اول ۱۱
۱-۱)سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست پیمانکاران ۱۱
۳-۱)دو معیار سنجش ساده براى ارزیابى عملکرد جارى سیستم وجود دارد: ۱۳
۱-۳-۱)تعداد حوادث یا رویدادهاى مرتبط با:HSE 13
شکل(۱-۱)هزینه هاى مستقیم و غیر مستقیم ۱۵
شکل(۳-۱)هزینه در قبال تلاش ۱۶
۵-۱) سازمان یا پیمانکار کدام سطح مدیریتHSE را باید در حرفه خویش بکار گیرد؟ ۱۷
شکل(۴-۱)گروه هاى ذینفع در HSE: 18
۱-۶-۱)  رویکرد سازمان و پیمانکار نسبت به مدیریت HSE چگونه است؟ ۱۹
۲-۶-۱) میزان اتکاى سازمان بر سیستم هاى رسمى چقدر است؟ ۱۹
جدول(۱-۱)روند تکامل و تحول مدیریت HSE 20
شکل(۵-۱)رویکرد به مدیریت HSE 20
فصل دوم ۲۳
شکل(۱-۲)سیستم مدیریت  HSE: 23
بخش۱-۲) ۲۳
خط مشی ۲۳
۱-۱-۲)ایجاد یک خط مشی: ۲۳
ایزو ۱۴۰۰۱و۱۸۰۰۱ OHSAS الزامات خاصی را برای خط مشی ها ایجاب می کنند. ۲۵
شکل(۳-۲)مراحل ساخت خط مشی ۲۷
شکل(۴-۲)بهترین عملکرد ۲۷
شکل(۵-۲)پیش نویس خط مشی ۲۷
۳-۱-۲) ابلاغ و اجرای خط مشی ۲۸
شکل(۶-۲)  سطوح خط مشی واجرایی ۲۹
شکل(۷-۲)شیوه اجرای سیستم مدیریت HSE 30
جدول(۲-۱)ماتریس مسئولیت، روش مفیدی برای تعیین مسئولیت ها ست ۳۱
شکل(۸-۲) ارتباطات داخلی و خارجی ۳۳
ارتباطات موثر خارجی ۳۴
کنترل مستندا ت ۳۵
عناصر کنترل مستندات ۳۵
۵-۲-۲) کنترل عملیات ۳۶
شکل (۹-۲)سیستم مدیریت HSE 36
روش های اجرایی عملیات چه فرقی با دستورالعمل دارند ؟ ۳۶
۶-۲-۲)برنامه ریزی اضطراری ۳۷
تدوین یک برنامه اضطراری دارای مزایای متعددی است : ۳۸
هدف کلا ن برنامه اضطراری چیست؟ ۳۸
تدوین برنامه شامل درک موارد زیر است : ۳۸
عناصر یک برنامه واکنش اضطراری چیست ؟ ۳۹
بخش۳-۲) ۳۹
برنامه ریزی ۳۹
۱-۳-۲)ارزیابی ریسک ۳۹
شکل(۱۱-۲)اجزاء ارزیابی ریسک ۳۹
شناسایی و ارزیابی جنبه ها و اثرات بارز زیست محیطی ۳۹
شکل (۱۲-۲) فرآیند تعیین اهمیت براساس معیارهاو الزامات ۴۱
نحوه ارزیابی جنبه های زیست محیطی و اثر ات بارز آنها: ۴۱
ارزیابی ریسک های مربوط به ایمنی ۴۲
کنترل و کاهش آسیب به کارکنان ،اموال دارائی های  ایشان و اشخاص ثالث و عموم در سطح وسیع ۴۲
کنترل یا کاستن از هزینه های  مربوط به بیمه ۴۲
بهبود اثر بخش تلاش ها  مدیریتی HSE 42
۲-۳-۲) الزامات قانونی ۴۲
۳-۳-۲) اهداف کلان،اهداف خرد و برنامه ریزی بهبود ۴۳
بخش(۴-۲) ۴۵
اندازه گیری عملکرد ۴۵
۱-۴-۲) شاخص های عملکرد: ۴۵
۲-۴-۲)تعیین عدم انطباق ها ۴۶
بخش(۵-۲) ۴۷
پایش ۴۸
بازنگری مدیریت ۴۹
برای افزایش اثر بخشی بازنگری مدیریت سازمان باید موارد ذیل را در نظر بگیرد: ۴۹
فصل سوم ۵۱
تهیه گزینه هاى اجرائى ۵۱
۲-۳)چگونه باید بهترین گزینه را انتخاب کرد؟ ۵۱
آنالیزهزینه در مقابل منافع ۵۱
۳-۳)چگونه می توان با موفقیت تغییرات را انجام داد؟ ۵۲
مرحلۀ ۱: تعریف تغییرات مورد نظر در حوزه عملکرد ۵۳
مرحله ٢: تشکیل کمیته بازنگرى که بعنوان ارباب رجوع نقش بازى کند ۵۳
مرحله ٣: تشکیل گروه ویژه عملیاتى ۵۳
مرحله ۴: آموزش گروه ویژه عملیاتى و کمیته بازنگرى ۵۳
مرحله ۵: اجراى برنامه کارى توسط گروه ویژه و بازنگرى کار آنها و هدایت آن توسط کمیته بازنگرى ۵۴
مرحله ۶: تدوین برنامه تفصیلى آنچه بایستى انجام شود، زمان اجزا و شخص مسئول اجرا در درون گروه ویژه ۵۴
مرحله ٨: اجراى برنامه کارى توسط گروه ویژه و بازنگرى کار آنها و هدایت آن توسط کمیته بازنگرى ۵۴
مرحله ٩: تهیه توصیه هاى لازم، بازنگرى آنها، اعمال تغییرات لازم و نهایى کردن آنها ۵۴
مرحله ١١ : گزینش و آموزش گروه هاى اجرایى ۵۵
مرحله ١٢ : اجرا، کنترل، نظارت و بررسى دقیق تغییرات ۵۵
مرحله ١٣ : گرامیداشت حصول موفقیت ۵۵
فصل چهارم ۵۵
چگونه مى توان فرهنگ مثبت HSE را درک نموده و آن را ترویج کرد؟ ۵۶
۱-۴) فرهنگHSE چیست؟ ۵۶
۱-۱-۴)تعریف فرهنگ ایمنی ۵۶
۲-۴)چرا فرهنگHSE مهم است؟ ۵۷
شکل ۲-۴) مثلث کنترل خسارت هنریش ۵۸
شکل ۳-۴) دلایل توجه به فرهنگ HSEبه عنوان یک راهکار ۵۹
۳-۴) چگونه فرهنگ HSEرا باید ایجاد و حفظ نمود؟ ۵۹
چگونه رفتار، برداشت هاى مختلف از فرهنگ را تحکیم مى کند؟ ۶۰
شکل ۴-۴) نحوه تحکیم برداشتها از فرهنگ         تحکیم ۶۰
عرف فرهنگى ۶۰
عرف فرهنگى ۶۰
۴-۴) فرهنگ مطلوب HSE از چه مؤلفه هایى تشکیل مى شود؟ ۶۱
شکل۵-۴) مدل فرهنگ جاافتادهHSE 61
۵-۴) مدل جا افتاده فرهنگ HSE 61
مرحله ١: شروع ۶۱
مرحله ٢: مدیریت ۶۲
مرحله ٣: مشارکت ۶۲
مرحله ۴ : همکارى ۶۳
مرحله ۵: بهبود مستمر ۶۳
۶-۴) مدل پوست پیاز ۶۴
۷-۴) بهترین شیوه عملى در سطح فردى ۶۵
بهترین شیوه عملى در سطوح محل کار، سازمان و خارج از آن ۶۶
لایه محل کار ۶۶
لایه سازمان ۶۶
لایه خارجى/جامعه ۶۷
۸-۴)چطور مى توان فرهنگ HSE سازمان را ارزیابى کرد؟ ۶۷
۹-۴) شناخت قوانین نانوشته در سطوح مدیریت ۶۹
اقدامات غیر عمد- اشتباهات انسانى ۶۹
۱۰-۴)محرک ها ۷۰
۱-۱۰-۴)روال عرفى (روتین) ۷۰
۲-۱۰-۴)موقعیتى ۷۰
۳-۱۰-۴) استثنائى ۷۱
۴-۱۰-۴) منفعت شخصى ۷۲
۵-۱۰-۴) خرابکارى ۷۲
۱۱-۴) چگونه مى توان ارتقاى فرهنگHSE را برنامه ریزى و اجرا نمود؟ ۷۴
شکل۹-۴)رویکرد چهارP 75
۱۲-۴)رویکرد چهارP 75
فلسفه ۷۵
خط مشى ۷۵
دستورالعمل ها ۷۶
روش های کاربردی ۷۶
موارد زیر براى اداره و کنترل مقاومت در مقابل تغییر پیشنهاد مى شود: ۷۷
فصل پنجم ۷۸
۱-۵) چگونه می توان مدیریت HSE را به صورت یک استراتژی سازماندهی کرد؟ ۷۸
۲-۵)چرا باید مسئولیت هاى خاص در درون HSE ایجاد کرد؟ ۷۹
۳-۵)چه کسى باید مسئول امور HSEباشد؟ ۷۹
۴-۵) چگونه باید مسئولیت HSEرا بین افراد مختلف سازمان توزیع کرد؟ ۸۰
١ – تعیین مسئولیت هاى مشخص ۸۰
٢-  مدیران سازمان به هرمحدوده مسئولیتى نقش هاى خاصى تخصیص دهند. ۸۰
۵-۵) تعریف مسئولیت هاى مختلف در HSE: 81
شرح مسئولیت HSE 82
۶-۵) کدام ساختار سازمانى، مؤثرترین عملکرد  HSE را ارائه خواهد کرد؟ ۸۳
از سوى دیگر، ایجاد کمیته داخلى HSE مى تواند سودمند باشد چرا که: ۸۵
۷-۵) چگونه مى توان کارکنان را هم به لزوم پیروى از اصول HSEمجاب نمود؟ ۸۵
شکل۱-۵) دلایل تهیه بیانیه اهداف HSE 87
۵٫آشکار بودن نحوه رهبرى و میزان تعهدات مدیریت ارشد سازمان ۸۸
۶٫ اجرای مسئولیتها ۸۸
فعالیت هاى مبتنى بر آموزش و آگاهى بخشى باید جامع و متنوع باشد، براى مثال: ۸۹
۷٫ پاسخگو دانستن کارکنان ۸۹
اهداف باید داراى ویژگى هاى زیر باشند: ۹۰
فصل ششم ۹۱
۱-۶) چگونه میتوان نحوه اجراى استراتژىHSE را مانیتور کرد؟ ۹۱
چرا باید عملکرد HSE را مانیتور کرد؟ ۹۱
مشکلات بالقوه ناشى از مانیتورینگ غیر مؤثر و بى فایده(وجود نداشتن مانیتورینگ) ۹۱
۲-۶) چه مواردى را باید مانیتور کرد؟ ۹۲
۱-۲-۶) مانیتورینگ انفعالى ۹۲
۲-۲-۶) مانیتورینگ از پیش برنامه ریزى شده ۹۲
مثالهایى از مانیتورینگ از پیش برنامه ریزى شده:بررسى اینکه آیا مدیران واحدها قبل از اینکه اقدام به پیاده کردن برنامه بازرسى مخاطرات نمایند آشنایى عملى با نحوه بازرسى مخاطرات دارند یا خیر؟ ۹۳
۳-۲-۶) دلایل انتخاب مانیتورینگ انفعالى توسط اغلب مدیران ۹۴
۳-۶) چگونه باید معیارهاى عملکرد را تعیین و اولویت بندى کرد؟ ۹۴
۴-۶) چگونه مى توان مطمئن شد که مانیتورینگ صورت گرفته، نتایج گزارش شده و اقدامات عملى شده اند؟ ۹۶
سیستم کنترل  تعاملى ۹۹
سیستم مرزبندی شده ۹۹
سیستم هاى باور مدار ۱۰۰
سیستم کنترل بر مبناى تشخیص ۱۰۰
فصل هفتم ۱۰۱
۱-۷) چگونه مى توان راهى را که براى اداره HSE بصورت استراتژى برگزیده شده، بهبود بخشید؟ ۱۰۱
۱-۱-۷) چرا مدیران باید در رویکرد خود به مدیریت HSE نوآورى داشته باشند؟ ۱۰۱
۲-۷) چرا باید ممیزى کرد؟ ۱۰۱
شکل ۱-۷) نقش ممیزىHSE 102
۳-۷) بهترین روش براى اجراى برنامه ممیزى چیست؟ ۱۰۲
۱-۳-۷) شش جزء یک برنامه مؤثر ممیزى ۱۰۲
۴-۷) چه تکنیکهایى براى تشویق و ترغیب به ارائه ایده هاى نو وجود دارد؟ ۱۰۳
بارش افکار( brainstorming) 103
تفکر جانبى(lateral) 103
۵-۷) ایده هاى نو و بدیع را چگونه مى توان ارزیابى کرد؟ ۱۰۳
آیا ایده با ساختار مالى سازمان همخوانى دارد؟ ۱۰۴
عوامل سازگارى ۱۰۴
چگونه ایده جدید مى تواند با سیستم جارى مدیریتى هماهنگى پیدا کند؟ ۱۰۴
پیامدهاى قانونى ۱۰۴
ایده جدید تا چه حد با الزامات قانونى هماهنگى دارد؟ ۱۰۴
پیامدهاى ایده براى استانداردها و آیین نامه هاى شرکت ۱۰۴
آیا ایده مورد نظر بر استانداردهاى گروهى تأثیرى خواهد داشت؟ ۱۰۴
فصل هشتم ۱۰۵
۱-۸) ارزیابی ریسک ۱۰۵
۱۰۷
۳-۸) سنجش چیست؟ ۱۰۸
۴-۸) چه عواملى در فرآیند سنجش مؤثرند؟ ۱۰۹
۱٫ تعیین اهداف و معیارهاى سنجش ۱۰۹
٢- شناسایى سازمان هاى تراز اول جهانى ۱۰۹
٣-  جمع آورى داده هاى مربوطه. ۱۱۰
۴ – مقایسه با عملکرد سازمان هاى تراز اول جهانى ۱۱۰
۵ – تعیین موارد نیازمند به بهبود یافتن ۱۱۰
۶ – تهیه و اجراى برنامه کارى ۱۱۰
تحلیل نیازهاى گروهها و افراد ذینفع ۱۱۱
۵-۸) گروهاى ذینفع چه کسانى هستند؟ ۱۱۱
مزایاى پیشى گرفتن از سطح انتظارات گروههاى ذینفع ۱۱۱
مزایاى قابل لمس: ۱۱۱
مزایاى غیر قابل لمس: ۱۱۲
فصل نهم ۱۱۲
۱-۹) نگاه کلی بر مراحل مختلف پروژه : ۱۱۲
۱-۱-۹) مرحله اول : از برگزاری مناقصات تا انعقاد قرارداد : ۱۱۳
۲-۱-۹) مرحله دوم پروژه از انعقاد قرارداد تا تحویل پروژه می باشد که در چارت ذیل آورده شده است. ۱۱۳
نتیجه گیری  و پیشنهادات: ۱۱۵
فرم پیشنهادی شماره ۱: ۱۱۸
ضمیمهA) ارزیابی ماتریکس ریسک ۱۳۰
ضمیمه B) تعریف عواقب شدت ریسک ۱۳۱
منابع و ماخذ: ۱۳۳
منابع لاتین: ۱۳۷
 مقدمه
          تجربه سالیان دراز مدیران اجرایی کشور حکایت از آن دارد که در اجرای عملیات عظیم پیمانکاری  مهمترین عاملی که می تواند به انتقال و ارتقاء فن آوری ملی منجر شود ، حمایت از ایجاد و تقویت شرکتهای پیمانکار  یا پیمانکار عمومی در کشور است . شرکتهایی که بتوانند اجرای یک طرح بزرگ را به طور کامل برعهده گیرند و همچنین در صورت لزوم به اجزای قابل تفکیک تقسیم کرده و با انتخاب پیمانکاران فرعی(پیمانکاران جزء ) نسبت به خرید تجهیزات و نصب و راه اندازی آنها همت گمارند ، در ضمن بتوانند هماهنگی لازم را بین پیمانکاران فرعی ایجاد کنند وبا نظارت مهندسی و کنترل پروژه ، مسئولیت کیفیت کار و عملکرد مناسب طرح و زمانبندی و هزینه نهایی آن را نیز بپذیرند .
          ایجاد تحول اساسی در ساختار استراتژیک مدیریت عالی تصمیم گیری کشور ، علاوه بر تاسیس شرکتهای پیمانکاری توانمند ، اثرات و مزایای دیگری نیز به همراه داشته که از آن جمله می توان به انتقال فنآوری مربوط به انجام پروژه ها اشاره کرد که این امر از جهات مختلف منشا کسب منافع ملی گردیده است . خوشبختانه طی چند سال اخیر تلاش مضاعفی در همین راستا و به منظور تقویت شرکتهای پیمانکار جامع درجهت ارتقاء فنآوری ملی صورت گرفته است .
          با رشد روز افزون تکنولوژی همواره خطرات و ریسک های ناشی از کار نیز افزایش پیدا می کند . کنترل این خطرات نیازمند نوعی سیستم مدیریتی است که منجر به کاهش این خطرات و حصول اطمینان از افزایش ایمنی ، رفاه کارکنان و همچنین حفاظت از محیط زیست می گردد .
          از آنجایی که مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE ، از موارد کلیدی و بسیار مهم در اجرای عملیات پیمانکاری  می باشد . لذا لازم است تا با رعایت سطوح مختلف HSE در سازمان ها و پیمانکاران تحت پوشش ایشان نقش مهمی در کاهش ریسکها و خطرات کاری و در نتیجه آن ارتقای سیستم مدیریتی بهداشت ، ایمنی و محیط زیست کشور ایفا نمود . این در حالی است که امروزه شرکتهای پیمانکار عمومی بین المللی ، مدیریت اعمال شده HSE و چگونگی عملکرد در این زمینه را به عنوان یکی از مهمترین شاخص  های بازاریابی جهانی می دانند و همواره برای بهبود وضعیت مدیریت  HSE موجود و ارتقای آن می کوشند تا آمار  و اطلاعات مدیریت اعمال شده به مشتری (کارفرما) نشان دهد تا در بخش HSE ، سیستماتیک اندیشیدن و عمل کردن هدف نهایی است.
         دنیای امروز دنیای رقابت است . نرخ سریع تحولات تکنولوژیک، تغییر در الگوهای مصرف و نیازهای بازار، بالا رفتن انتظارات جامعه و مسؤولیتهای اجتماعی سازمانها،‌ عرصه رقابت را روز‏به‏روز تنگ‏تر می‏نماید. شرط بقاء در چنین محیطی برخورداری از مزیتهای رقابتی در سازمان است.
        توجه به منابع انسانی  به عنوان اصلی‏ترین سرمایه سازمان،  بهبود فرآیندهای کاری در راستای تولید و عملیات بهره‏‏ور و توجه به موضوعات زیست‏محیطی برای تحقق توسعه پایدار از مهمترین معیارهای رقابت‏پذیری سازمانها به‏ شمار می‏روند. از این‏رو پرداختن به موضوعات ایمنی، بهداشت و محیط‏ زیست به یکی از اولویتهای کسب و کار در سازمانهای امروزی تبدیل شده است. در این میان بهره‏گیری از یک نگرش جامع و نظام‏مند به این موضوعات اهمیت بسیاری دارد.سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و                محیط ‏زیست پاسخی به این مهم است.کار در محیطهای پیمانکاری به لحاظ تنوع کار، حضور گروههای مختلف کاری و نیز عدم آشنایی کامل با محیط و شرایط کار، با پتانسیل بالای وقوع حوادث ایمنی، بهداشتی و زیست‏محیطی همراه است؛ از این‏رو پرداختن به موضوعات HSE در عملیات پیمانکاری اهمیتی دو‏چندان می‏یابد.
          کار در محیطهای صنعتی همواره با پتانسیل وقوع حوادث مختلف همراه است. خطرات ایمنی، بهداشتی و زیست ‏محیطی فراوانی در محیط کار وجود دارند که غفلت از وجود آنها و عدم  برنامه‏ریزی جهت مواجهه با آنها می‏تواند عواقب جبران ‏ناپذیری به ‏دنبال داشته باشد.
در این پروژه در ابتدا به معرفی سیستم و علت اهمیت موضوع پرداخته شده است،در فصل دوم قسمت های مختلف سیستم HSE توضیح داده شده ، در فصل سوم نحوه ایجاد تغییرات مورد دلخواه برطبق سیستم HSE آورده شده است ،در فصل چهارم تعاریف و مدلهای مختلف فرهنگ سازی HSE آورده شده، در فصل پنجم به نحوه سازماندهی و تعریف مسئولیت های HSE پرداخته شده است،در فصل ششم نحوه مانیتور کردن سیستم HSE آورده شده، در فصل هفتم به نحوه ایجاد بهبود در استراتژی آورده شده است، در فصل هشتم تعاریف و نحوه ارزیابی ریسک آورده شده است، در فصل نهم نحوه استقرار کاربردی نظام HSE در مناقصه و قراردادها و نحوه ارزیابی پیمانکاران آورده شده است.
فصل اول
۱-۱)سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست پیمانکاران
هدف مدیریت HSE پیمانکاران مبتنی بر ارائه نگرشى برای مدیران سازمانها و پیمانکار در رابطه با ابزار و روش هایى مترکز است که بتوان  HSEرا در قالبى استراتژیک اداره کرد.فعالیتهایى که در عملیات پیمانکاری صورت مى پذیرند مخاطراتى را در بردارند که  مى توانند کارکنان و مردم عادى را در معرض صدمات  ایمنی و بهداشتی قرار داده وهمچنین میتوانند صدمات محیطى را بهمراه داشته باشند . بکارگیرى مؤثر موارد مطرح در HSE از دغدغه هاى عمده کسانى است که مسئولیت   اداره قسمت هاى مختلف سازمانها و پیمانکاران را به عهده دارند.
در سال هاى اخیر تعداد بیشترى از مردم بر این امر واقف گردیده اند که سیاره ما و ساکنان آن به شدت آسیب پذیر بوده و صلح، رفاه و کیفیت بالاى زندگى را فقط  مى توان از طریق کاربرد مسئولانه منابع طبیعى و احترام به افراد و شیوه هاى زیستى آنها تأمین کرد. اکنون، مردم انتظار دارند که دولت ها و چهره هاى سرشناس امور، توسعه اقتصادى را به شیوه مسئولانه اى از دیدگاه  اجتماعى ، ایمنی ، بهداشتی و زیست محیطى اداره کنند. کمیسیون برنتلند  در سال ١٩٨٧ ، نیاز به توسعه پایدار اقتصادى را چنین تعریف کرد” : توسعه اى که نیازهاى عصر حاضر را بدون فدا کردن امکانات و تواناییهاى نسل هاى آینده در برآوردن نیازهایشان برآورده سازد  “.سیستم مدیریت HSE بخش کلیدى تعهدات هر پیمانکار و سازمان نسبت به توسعه پایدار مى باشد. علاوه بر جنبه اخلاقى تلاش در ایجاد آینده اى پایدار ، دلایل قوى اقتصادى براى تضمین مدیریت مؤثر HSE پیمانکاران وجود دارند . کاهش هزینه ها و پرهیز از ریسک ضمن ارتقاى بهره ورى عملیاتى، با متمایز ساختن پیمانکاران بر مبناى میزان مسئولیت پذیرى مدیریت HSE اعتبار بین المللى پیمانکاران را افزایش           مى دهد. این افزایش اعتبار ضمن جذب کارکنان مستعد و سرمایه گزارى مالى به ایجاد        همکارى هاى مؤثر بین سازمانها و پیمانکاران کمک میکند.
۲-۱) چرا یک سازمان و پیمانکاران آن به استراتژى مدیریت HSE نیازمند هستند؟
HSE  باید جزء تفکیک ناپذیر فعالیت هاى هر سازمان و پیمانکار باشد و بخشى از فعالیت هاى روزمره آنان باشد. اما این سؤال مطرح می شود که تا چه اندازه می بایست در پروژه هاى پیمانکاری بر روی HSE سرمایه گذاری کرد و چگونه مى توان در عین اداره و مدیریت موفق اقتصادى یک پروژه پیمانکاری، حداکثر بهره بردارى را از HSE نمود؟ چگونه مى توان از اتلاف وقت و تلاش مدیریت پیمانکار در امورى که بازدهى قطعى ندارد پیشگیرى کرد؟
انتظارات مدیران و سازمانها و کارفرمایان به سرعت در حال تغییر است. مدیریت HSE پیمانکاران چارچوب یکپارچه اى را که براى تعادل بخشیدن میان عوامل مختلف به شیوه اى منطقى و حرفه اى را که لازم است، ارائه مى دهد.
چگونه باید آنچه را که لازمه مدیریتHSE پیمانکاران است ارزیابی و  برنامه ریزی کرد:
در حال حاضر، کیفیت مدیریت HSE پیمانکاران در سازمانها چگونه است؟پیمانکاران نمى توانند ریسک هایى را که متوجه فعالیت آنهاست، نادیده بگیرند چون اثرات این خطرات در معیار عملکردى پیمانکار مى تواند بسیار مهم بوده و ممکن است به تصور سازمان و جامعه نسبت به آن حرفه آسیب هاى جبران ناپذیرى وارد شود.چالشى که فرا روى مدیران سازمانها و پیمانکاران قرار دارد ، دانستن شیوه مدیریت ریسک  کارى به نحوى که حالت بهینه را براى سازمان شان فراهم آورد،مى باشد.کلیه فعالیت ها از نظر ماهیت و حوزه عملکرد متفاوتند و لذا، هر یک با مجموعه متفاوتى از ریسک هاى مختلف روبرو هستند که باید آنها را مدیریت کنند. میزان سطح مدیریتى که توسط سازمان و یا پیمانکاران خاص انجام مى شود باید منعکس کننده سطح ریسک  فعالیت آن سازمان و یا پیمانکاران باشد. اگر سازمان یا پیمانکاری کنترل هاى کافى را اعمال نکند، ممکن است بدون هیچ ضرورتى، خود را در معرض ریسک هاى مختلف قرار دهد و از سوى دیگر، اگر سازمان یا پیمانکاری کنترل هاى بیش از حد و پیچیده اعمال کند، منابع خود را اتلاف کرده است.
مدیریت کنترل ریسک بسیار پیچیده  ممکن است منجر به سردرگمى و گمراهى افراد شده و آنها را ترغیب به نادیده گر فتن عمدی و بى توجهى به مقررات سیستمHSE  نماید .با ساده نگهداشتن فرآیند مدیریت ریسک، و رعایت تناسب آن با درجه ریسک خطرات موجود، مى توان در اجرای سیستم  HSEموفق شد. بنابراین، مدیران ارشد سازمانها می بایست روش هاى موجود مدیریت ریسک را ارزیابى کرده و مناسبت آنها را براى کار خود ارزیابى کنند. در اینصورت مى توان تصمیمات لازم درباره اقدامات بعدى را اتخاذ کرد.
۳-۱)دو معیار سنجش  ساده براى ارزیابى عملکرد جارى سیستم وجود دارد:
۱٫ تعداد حوادث  یا رویدادهاى مرتبط با   HSE
۲٫ هزینه    HSE
۱-۳-۱)تعداد حوادث یا رویدادهاى مرتبط با:HSE
اندازه گیرى تعداد حوادث و رویداد هاى مرتبط با HSE که در طول سال گزارش  مى شود، شاخصى از عملکرد  HSE سازمان و پیمانکار می باشد .با انجام این اندازه گیرى ها  مى توان روند خاصى را بین آنها مشخص نمود.
لیکن، این روش کند بوده و بیشتر حالت انفعالى دارد و باید صبر کرد تا حوادث یا رویدادها رخ دهند. اغلب حوادث و یا رویدادها، وقایعى هستند که موجب بروز مشکل و چالشهایى براى مدیریت ریسک مى شوند. در نتیجه، سازمانها یا پیمانکارانی که تعداد حوادث و رویداد آنها کم است               مى توانند تصورکنند که سطح عملکرد خوبى دارند. هرچند این مطلب مى تواند ناشى از         خوش شانسى باشد تا مدیریت درست. داده هاى مربوط به حوادث و رویدادها که نقطه شروع ارزیابى  چگونگى عملکرد HSE و بررسى احتمال وجود ارتباط سیستماتیک بین داده ها مى باشد، بایستى همیشه در دسترس باشد. هر چند در تفسیر داده هاى موجود بایستى مراقب بود.
به عنوان نقطه شروع ، هر سازمان یا پیمانکار باید روش اجرایی مدون و مناسبی را برقرار نماید تا اطمینان حاصل گردد کمیت و کیفیت حوادث گزارش شده پویایی سیستم را تضمین می نماید زیرا اطمینان کاذب به کفایت گزارشات ممکن است موجب کندی در پیشرفت عملکرد HSE گردیده و دایره اقدامات را بر مبنای اطلاعات ناکافی از حوادث محدود نماید.
 : HSE 2-3-1)هزینه
روش هاى مختلفى براى ارزیابى هزینه هاى واقعى مربوط به امور HSE وجود دارد . اغلب    سازمان ها و پیمانکاران از سنجش هزینه واقعى HSE  به نحو مؤثر غافلند. این غفلت منجر به استفاده غیر مؤثر از منابع شده و سازمان یا پیمانکار را در تشخیص مواردى که تمرکز تلاش هاى مدیریت باید بر روى آنها قرار گیرد دچار اشکال خواهد کرد.حوادث مى توانند هزینه هاى مستقیم و غیرمستقیمى را بر سازمان و پیمانکار تحمیل کنند بنحوى که هزینه هاى ایجاد شده توسط بعضى از آنها را نمى توان توسط بیمه جبران کرد.

 

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است