دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

مقاله بررسی ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی

بررسی ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی (بخش صنعت) با نیازهای بازار کار از دیدگاه مدیران صنایع

چكيده تحقيق:

بررسي ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي (رشته هاي الكترونيك، الكتروتكنيك) با نيازهاي بازار كار از نظر مديران صنايع (مديران ردة مياني شامل مديران فني، توليد و آموزش) كارخانه ها و مؤسسات مرتبط، در مناطق 9 و 10 شهر تهران، عنوان پژوهش حاضر مي باشد كه هدف اصلي آن تعيين ميزان ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي (رشته هاي الكترونيك و الكتروتكنيك) با دانش ها و مهارتهاي مورد نياز مديران صنايع در بازار بوده است.در اين پژوهش از آمار توصيفي همچون ميانگين، انحراف استاندارد، و درصد و همچنين از آمار استنباطي همچون آزمون T تك نمونه اي، جهت پاسخگوئي به سؤالات تحقيق استفاده شده است. همچنين جمع آوري اطلاعات از طريق پرسشنامة محقق ساخته صورت گرفته است.به طور كلي، نتايج بدست آمده حاصل از اين پژوهش به شرح زير مي باشد:

– دانش فارغ التحصيلان هنرستانهاي فني و حرفه اي رسمي (رشته هاي الكترونيك و الكتروتكنيك) از نظر مديران صنايع در مناطق 9 و 10 شهر تهران در حد متوسط مي باشد.

  • مهارت فارغ التحصيلان هنرستانهاي فني و حرفه اي رسمي (رشته هاي الكترونيك و الكتروتكنيك) از نظر مديران صنايع در مناطق 9 و 10 شهر تهران در حد متوسط مي باشد.
  • مديران صنايع (مديران فني، توليد و آموزش) كارخانه ها و مؤسسات مرتبط در مناطق 9 و 10 شهر تهران، نسبت به برنامه هاي آموزشي مراكز آموزش فني و حرفه اي رسمي، شناخت كمي دارند.
  • مديران صنايع، ميزان قابليت مهارتهاي آموزشي فارغ التحصيلان مراكز فني و حرفه اي رسمي (رشته هاي الكترونيك و الكتروتكنيك) را با پيشرفتهاي فناوري كم برآورد مي كنند.
  • مديران صنايع (مديران فني، توليد و آموزش) كارخانه ها و مؤسسات مرتبط در مناطق 9 و 10 شهر تهران، مهارت داشتن فارغ التحصيلان هنرستانهاي فني و حرفه اي (رشته هاي الكترونيك و الكتروتكنيك) در فناوري اطلاعات و ازتباطات (ICT) را انطباق بيشتر دانش و مهارت تخصصي آنها با نيازهاي بازار كار را بيشتر از زياد برآورد كرده اند.

فهرست مطالب

فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف تحقیق
سؤالات تحقیق
تعاریف عملیاتی واژه ها

فصل دوم – مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقیق
مقدمه
مفهوم رشد و توسعة اقتصادی
عوامل توسعه اقتصادی
نقش منابع انسانی در توسعة اقتصادی
آموزش
تعریف آموزش و پرورش
مفهوم برنامه ریزی آموزشی
جایگاه نیازسنجی در برنامه ریزی آموزشی
نیازسنجی آموزشی
مفهوم نیاز
منابع نیازهای آموزشی
انواع نیازسنجی
کار
عرضة نیروی کار
بازار کار
نیاز بازار کار
مسایل موجود در ارتباط نظام آموزشی و بازار کار
ضرورت تحکیم پیوند نظام آموزشی و بازار کار
تعاریف آموزش فنی و حرفه ای
رویکردهای عمده در آموزش فنی و حرفه ای
نارسائی هاومسائل آموزش فنی وحرفه ای در ارتباط با بازار کار
آموزش فنی و حرفه ای در ایران
سیر تحول آموزش فنی و حرفه ای در ایران
تحولات گذشته تحلیل مشکلات و چشم انداز آینده آموزش فنی و حرفه‌ای در برنامه سوم توسعه
مشکلات و تنگناها
نقاط ضعف مشکلات تنگناها
چالشهای آینده بخش فنی و حرفه‌ای‌
سیاست‌های استراتژیک بخش آموزش فنی و حرفه ای
سیاست های اجرای آموزش فنی و حرفه ای
راهکارهای اجرایی
تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات چیست؟
مشخصه های تکنولوژی ارتباطات
ویژگیهای تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات
دلایل استفاده از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات
تکنولوژی اطلاعات وارتباطات چه تغییری درآموزش ایجادمی‌کند
روش های اجرایی برای بکارگیری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات
چه تغییراتی برای به کارگیری تکنولوژی اطلاعات و ارتباط (ICT ) در آموزشهای آکادمیک لازم است
پیشینة پژوهش

فصل سوم – روش اجرای تحقیق
مقدمه
جامعة آماری
نمونة آماری
روش تحقیق
ابزار جمع آوری اطلاعات
اعتبار و پایائی پرسشنامه
روش تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده
آزمون مربوط به سؤال اول تحقیق
آزمون مربوط به سؤال دوم تحقیق
آزمون مربوط به سؤال سوم تحقیق
آزمون مربوط به سؤال چهارم تحقیق
آزمون مربوط به سؤال پنجم تحقیق
آزمون مربوط به سؤال ششم تحقیق
آزمون مربوط به سؤال هفتم تحقیق

فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مربوط به سؤال اول و دوم تحقیق
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مربوط به سؤال سوم و چهارم تحقیق
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مربوط به سؤال پنجم تحقیق
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مربوط به سؤال ششم تحقیق
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مربوط به سؤال هفتم تحقیق
محدودیتها و تنگناهای پژوهش
پیشنهادات برای پژوهشهای آتی
منابع و مأخذ………….

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 130

******************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

مقاله بررسی ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد