به عهد و پیمان خود وفا کنید (قران کریم)
خانه » پروژه » عمران » دانلود پروژه بررسی امکان افزایش جمعیت پذیری با استفاده از روش تعیین سرانه ها
دانلود پروژه بررسی امکان افزایش جمعیت پذیری با استفاده از روش تعیین سرانه ها

دانلود پروژه بررسی امکان افزایش جمعیت پذیری با استفاده از روش تعیین سرانه ها

بررسی امکان افزایش جمعیت پذیری با استفاده از روش تعیین سرانه ها
فهرست مطالب طرح مسئله              1
ضرورت تحقیق          2
نتایج مورد انتظار        2
روش کار    2
فصل2شناخت و تجزیه و تحلیل وضع موجود
2-1- معرفی و شناسایی محدوده مورد مطالعه3
2-1-1- تعیین مرز و موقعیت محدوده ، مساحت و3
2-1-2- جایگاه محدوده مورد مطالعه در شهر بر اساس تقسیمات طرح جامع 3
2-2- چشم انداز4
2-3- شناخت و بررسی وضع موجود محدوده9
2-3-1- بررسی های طبیعی شامل توپوگرافی ، شیب ، نوع خاک و عوارض طبیعی موجود و مطالعات اقلیمی.9
2-3-2- شناسایی بررسی مورفولوژی و ریخت شناسی بافت محدوده9
2-3-3- بررسی خصوصیات جمعیتی در محدوده12
2-3-4- بررسی وضعیت گروه های اجتماعی –  اقتصادی ساکن در محدوده17
2-3-5- بررسی کاربری اراضی23
2-3-6- بررسی خصوصیات کالبدی25
2-3-7- بررسی نوع مالکیت اراضی27
2-3-8- بررسی تغییرات قیمت اراضی و املاک27
2-3-9- بررسی تراکم موجود جمعیتی و ساختمانی 29
2-3-10- بررسی ابعاد و مساحت قطعات ، نحوه جرم گذاری و سطح اشغال31
2-3-11- بررسی نحوه اشغال مسکن34
2-3-12-بررسی ویژگیهای سازمان بصری و ادراکی محدوده مورد مطالعه و عناصرتشکیل دهنده آن 36.
2-3-13- شناسایی وضعیت تاسیسات و تجهیزات و زیرساخت های شهری.38
2-3-14- بررسی معابر موجود در محدوده41
2-3-15- بررسی و تعیین حجم عبور و مرور در خیابانها و تقاطهای مهم42.
2-4- تجزیه و تحلیل و بررسی های وضع موجود.54
فصل 3.بررسی طرح های بالادست و مبانی نظری عام
3-1- طرح بلند مرتبه سازی  شهر مشهد.64
3-2- طرح جامع69
3-3- مطالعات طرح تفصیلی 8484
3-3- مطالعه طرح تفصیلی حوزه شهری 19.1 – پادگان 8484
3-4- مقایسه ی میزان انطباق وضع موجود با طرح های مصوب  9090
3 – 5 – مبانی نظری عام9191
3 – 5 – 1 – جمع آوری و بررسی سرانه های پیشنهادی سازمانها و منابع مختلف در زمینه کاربری اراضی91
3 –5 – 1 – 1 – کاربری مسکونی91
3 –5 – 1 – 2 – کاربری تجاری92
3 –5 – 1 – 3 –  کاربری مذهبی95
3 –5 – 1 – 4 –  کاربری فرهنگی مذهبی95
3 –5 – 1 – 5 –  اداری-ا نتظامی96
3 –5 – 1 – 5 –  بهداشتی- درمانی96
3 –5 – 1 – 6 –  پذیرایی- جهانگردی99
3 –5 – 1 – 7 –  صنعتی -کارگاهی99
3 –5 – 1 – 8 – ورزشی100
3  –5 – 1 – 9 –  فضای سبز101
3-1-5-10- راه ها رتباطات102
3-1- 5-11- سرانه های پیشنهادی طرح جامع و تفصیلی مشهد104
3-1- 5-11- 1- طرح جامع – مهندسین مشاور مهرازان ( نمونه موردی (ناحیه 19 و 20 104
فصل چهارم           بررسی امکان افزایش جمعیت پذیری بر اساس تعیین سرانه ها
4-1- معیارها و ضوابط طراحی107
4-1-1-الگوهای تقسیمات کالبدی شهر و عناصر شاخص تقسیمات  کالبدی107
4-1-2-الگوی توزیع تراکمی پیشنهادی107
4-4-چشم انداز نواحی..108
4-3-  تقسیمات کالبدی پیشنهادی محدوده108
4-2- الگوی پیشنهادی تراكم جمعیتی 109-108
4-4- چشم انداز نواحی110
4-5- بررسی تراکمهای موجود ، و پیشنهادات طرح بالا دست و قابلیت سنجی برای پیشنهاد تراکم جدید113
4-5-1-تراکم پیشنهادی طرح تفضیلی خازنی 113
4-5-2-تراکم موجود113
4-6- بررسی امکان پیشنهاد تراکم با توجه به سایه اندازی بنا در معبر 114
4-6-1- جهت استقرار ساختمانها114
4-6-1-1- : ساختمانهای یک طبقه حیاط دار114
4-6-1-2- :ساختمان های دو طبقه114
4-6-1-3- ساختمانهای سه و چهار طبقه115
4-6-2- سایه اندازی ساختمانها و نقش آنها در طراحی شهرها115
4-6-3-تعیین تراکم با در نظر گرفتن فاصله دو بنا 116
4-7-  امکان پذیری خدمات و تراکم پیشنهادی و جمعیت پذیری و تعیین سرانه ها در محدوده های پیشنهادی116
4-7-1-معابر پیشنهادی116
4-7-2-مکان یابی خدمات117
4-7-3- پیشنهاد حوزه استقرار کاربری های مقیاس ناحیه117
4-7-4- تراکم های پیشنهادی117
4-7-4-1-1-تراكم پیشنهادی در ناحیه 1117
4-7-4-1-2 تراكم پیشنهادی در ناحیه 2118
4-7-4-1-3- تراكم پیشنهادی در ناحیه 3118
4-8- محاسبه سرانه زیربنا119
4-8-1-1- روش اول : مدل گمپرتز119
4-8-1-2-روش دوم: محاسبه مساحت واحد مسکونی در نواحی پیشنهادی از دیدگاه فرهنگی121
4-8-2- محاسبه تراکم  متوسط وزنی122
4-8-3- محاسبه سرانه زیر بنا مسکونی123
4-8-4- محاسبه سقف جمعیت پذیری در محدوده123
4-8-4-1- محاسبه سرانه پیشنهادی خدمات محلی و ناحیه ای123
4-8-4-1- 1-تعیین سرانه های پیشنهادی در محدوده های تعیین شده124
4-8-4-1-2- بررسی سرانه های وضع موجود124
4-9-  تعیین جمعیت پذیری در تقسیمات پیشنهادی محدوده ها با توجه به الگوهای مختلف127
4-9-1- محاسبه میزان و تعداد واحد مسکونی مورد نیاز و برآورد متوسط مساحت واحد مسکونی برای روش اول131
4-10- بررسی راهکارهای افزایش جمعیت پذیری در محدوده132
فصل پنجم منابع وماخذ
بررسی امکان افزایش جمعیت پذیری با استفاده از روش تعیین سرانه ها
محدوده ی مورد مطالعه در جنوب شهر مشهد قرار گرفته که به عنوان یک منطقه و حوزه ی شاخص در ذهن شهروندان نقش بسته است ، خیابان کوهسنگی به دلیل داشتن ابتدای مشخص یعنی میدان دکتر شریعتی به عنوان گره و تقاطع مهم و همچنین پارک کوهسنگی به عنوان انتهای خیابان ، تصویر ذهنی مشخصی را چه در ذهن شهروندان و چه در ذهن زائران ایجاد نموده است . این محدوده  دارای  مساحتی بالغ بر ۶۵۰ هکتار می باشد و از شمال به خیابان کوهسنگی ، از شرق به خیابان های بهار و امام خمینی ، از غرب و جنوب به بزرگراه کلانتری  محدود شده است .
تحولات اساسی در ویژگی های اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی کلان شهرها ، موجب شده که ضرورتها و نیازهای شهری نیز دستخوش تغییر شود . در این میان شهر مشهد به عنوان اولین کلان شهر مذهبی ایران نقش فرا ملی داشته و بدین لحاظ از این قاعده مستثنی نمی باشد . با توجه به اینکه هر ساله زائران بسیاری به این شهر مراجعه می کنند نقش اجتماعی شهر مشهد در مقایسه با سایر شهر هاپر رنگ تر می باشد . در این راستا محور هایی که با تأکید بر نقش اجتماعی و حضور بیشتر پیاده در فضا شکل می گیرند حائز اهمیت هستند در این میان یکی از محورهای اصلی و بسیار مهم ، محور کوهسنگی می باشد با توجه به نقش و عملکرد محور کوهسنگی  ارائه تصویر ذهنی برای آینده آن براساس چشم اندازهای تدوین شده در تمامی سطوح امری اجتناب ناپذیراست .  در این راستا هر یک از طرحها با دیدگاه خاص خود چشم انداز های متفاوتی را برای این محدوده پیشنهاد داده اند

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است