مرد پارسی دروغ نگوید حتی بهنگام مرگ در جنگ (کوروش کبیر)
خانه » پروژه » عمران » دانلود پروژه بررسی امکان افزایش جمعیت پذیری با استفاده از روش تعیین سرانه ها
دانلود پروژه بررسی امکان افزایش جمعیت پذیری با استفاده از روش تعیین سرانه ها

دانلود پروژه بررسی امکان افزایش جمعیت پذیری با استفاده از روش تعیین سرانه ها

بررسی امکان افزایش جمعیت پذیری با استفاده از روش تعیین سرانه ها
فهرست مطالب طرح مسئله              ۱
ضرورت تحقیق          ۲
نتایج مورد انتظار        ۲
روش کار    ۲
فصل۲شناخت و تجزیه و تحلیل وضع موجود
۲-۱- معرفی و شناسایی محدوده مورد مطالعه۳
۲-۱-۱- تعیین مرز و موقعیت محدوده ، مساحت و۳
۲-۱-۲- جایگاه محدوده مورد مطالعه در شهر بر اساس تقسیمات طرح جامع ۳
۲-۲- چشم انداز۴
۲-۳- شناخت و بررسی وضع موجود محدوده۹
۲-۳-۱- بررسی های طبیعی شامل توپوگرافی ، شیب ، نوع خاک و عوارض طبیعی موجود و مطالعات اقلیمی.۹
۲-۳-۲- شناسایی بررسی مورفولوژی و ریخت شناسی بافت محدوده۹
۲-۳-۳- بررسی خصوصیات جمعیتی در محدوده۱۲
۲-۳-۴- بررسی وضعیت گروه های اجتماعی –  اقتصادی ساکن در محدوده۱۷
۲-۳-۵- بررسی کاربری اراضی۲۳
۲-۳-۶- بررسی خصوصیات کالبدی۲۵
۲-۳-۷- بررسی نوع مالکیت اراضی۲۷
۲-۳-۸- بررسی تغییرات قیمت اراضی و املاک۲۷
۲-۳-۹- بررسی تراکم موجود جمعیتی و ساختمانی ۲۹
۲-۳-۱۰- بررسی ابعاد و مساحت قطعات ، نحوه جرم گذاری و سطح اشغال۳۱
۲-۳-۱۱- بررسی نحوه اشغال مسکن۳۴
۲-۳-۱۲-بررسی ویژگیهای سازمان بصری و ادراکی محدوده مورد مطالعه و عناصرتشکیل دهنده آن ۳۶٫
۲-۳-۱۳- شناسایی وضعیت تاسیسات و تجهیزات و زیرساخت های شهری.۳۸
۲-۳-۱۴- بررسی معابر موجود در محدوده۴۱
۲-۳-۱۵- بررسی و تعیین حجم عبور و مرور در خیابانها و تقاطهای مهم۴۲٫
۲-۴- تجزیه و تحلیل و بررسی های وضع موجود.۵۴
فصل ۳٫بررسی طرح های بالادست و مبانی نظری عام
۳-۱- طرح بلند مرتبه سازی  شهر مشهد.۶۴
۳-۲- طرح جامع۶۹
۳-۳- مطالعات طرح تفصیلی ۸۴۸۴
۳-۳- مطالعه طرح تفصیلی حوزه شهری ۱۹٫۱ – پادگان ۸۴۸۴
۳-۴- مقایسه ی میزان انطباق وضع موجود با طرح های مصوب  ۹۰۹۰
۳ – ۵ – مبانی نظری عام۹۱۹۱
۳ – ۵ – ۱ – جمع آوری و بررسی سرانه های پیشنهادی سازمانها و منابع مختلف در زمینه کاربری اراضی۹۱
۳ –۵ – ۱ – ۱ – کاربری مسکونی۹۱
۳ –۵ – ۱ – ۲ – کاربری تجاری۹۲
۳ –۵ – ۱ – ۳ –  کاربری مذهبی۹۵
۳ –۵ – ۱ – ۴ –  کاربری فرهنگی مذهبی۹۵
۳ –۵ – ۱ – ۵ –  اداری-ا نتظامی۹۶
۳ –۵ – ۱ – ۵ –  بهداشتی- درمانی۹۶
۳ –۵ – ۱ – ۶ –  پذیرایی- جهانگردی۹۹
۳ –۵ – ۱ – ۷ –  صنعتی -کارگاهی۹۹
۳ –۵ – ۱ – ۸ – ورزشی۱۰۰
۳  –۵ – ۱ – ۹ –  فضای سبز۱۰۱
۳-۱-۵-۱۰- راه ها رتباطات۱۰۲
۳-۱- ۵-۱۱- سرانه های پیشنهادی طرح جامع و تفصیلی مشهد۱۰۴
۳-۱- ۵-۱۱- ۱- طرح جامع – مهندسین مشاور مهرازان ( نمونه موردی (ناحیه ۱۹ و ۲۰ ۱۰۴
فصل چهارم           بررسی امکان افزایش جمعیت پذیری بر اساس تعیین سرانه ها
۴-۱- معیارها و ضوابط طراحی۱۰۷
۴-۱-۱-الگوهای تقسیمات کالبدی شهر و عناصر شاخص تقسیمات  کالبدی۱۰۷
۴-۱-۲-الگوی توزیع تراکمی پیشنهادی۱۰۷
۴-۴-چشم انداز نواحی..۱۰۸
۴-۳-  تقسیمات کالبدی پیشنهادی محدوده۱۰۸
۴-۲- الگوی پیشنهادی تراکم جمعیتی ۱۰۹-۱۰۸
۴-۴- چشم انداز نواحی۱۱۰
۴-۵- بررسی تراکمهای موجود ، و پیشنهادات طرح بالا دست و قابلیت سنجی برای پیشنهاد تراکم جدید۱۱۳
۴-۵-۱-تراکم پیشنهادی طرح تفضیلی خازنی ۱۱۳
۴-۵-۲-تراکم موجود۱۱۳
۴-۶- بررسی امکان پیشنهاد تراکم با توجه به سایه اندازی بنا در معبر ۱۱۴
۴-۶-۱- جهت استقرار ساختمانها۱۱۴
۴-۶-۱-۱- : ساختمانهای یک طبقه حیاط دار۱۱۴
۴-۶-۱-۲- :ساختمان های دو طبقه۱۱۴
۴-۶-۱-۳- ساختمانهای سه و چهار طبقه۱۱۵
۴-۶-۲- سایه اندازی ساختمانها و نقش آنها در طراحی شهرها۱۱۵
۴-۶-۳-تعیین تراکم با در نظر گرفتن فاصله دو بنا ۱۱۶
۴-۷-  امکان پذیری خدمات و تراکم پیشنهادی و جمعیت پذیری و تعیین سرانه ها در محدوده های پیشنهادی۱۱۶
۴-۷-۱-معابر پیشنهادی۱۱۶
۴-۷-۲-مکان یابی خدمات۱۱۷
۴-۷-۳- پیشنهاد حوزه استقرار کاربری های مقیاس ناحیه۱۱۷
۴-۷-۴- تراکم های پیشنهادی۱۱۷
۴-۷-۴-۱-۱-تراکم پیشنهادی در ناحیه ۱۱۱۷
۴-۷-۴-۱-۲ تراکم پیشنهادی در ناحیه ۲۱۱۸
۴-۷-۴-۱-۳- تراکم پیشنهادی در ناحیه ۳۱۱۸
۴-۸- محاسبه سرانه زیربنا۱۱۹
۴-۸-۱-۱- روش اول : مدل گمپرتز۱۱۹
۴-۸-۱-۲-روش دوم: محاسبه مساحت واحد مسکونی در نواحی پیشنهادی از دیدگاه فرهنگی۱۲۱
۴-۸-۲- محاسبه تراکم  متوسط وزنی۱۲۲
۴-۸-۳- محاسبه سرانه زیر بنا مسکونی۱۲۳
۴-۸-۴- محاسبه سقف جمعیت پذیری در محدوده۱۲۳
۴-۸-۴-۱- محاسبه سرانه پیشنهادی خدمات محلی و ناحیه ای۱۲۳
۴-۸-۴-۱- ۱-تعیین سرانه های پیشنهادی در محدوده های تعیین شده۱۲۴
۴-۸-۴-۱-۲- بررسی سرانه های وضع موجود۱۲۴
۴-۹-  تعیین جمعیت پذیری در تقسیمات پیشنهادی محدوده ها با توجه به الگوهای مختلف۱۲۷
۴-۹-۱- محاسبه میزان و تعداد واحد مسکونی مورد نیاز و برآورد متوسط مساحت واحد مسکونی برای روش اول۱۳۱
۴-۱۰- بررسی راهکارهای افزایش جمعیت پذیری در محدوده۱۳۲
فصل پنجم منابع وماخذ
بررسی امکان افزایش جمعیت پذیری با استفاده از روش تعیین سرانه ها
محدوده ی مورد مطالعه در جنوب شهر مشهد قرار گرفته که به عنوان یک منطقه و حوزه ی شاخص در ذهن شهروندان نقش بسته است ، خیابان کوهسنگی به دلیل داشتن ابتدای مشخص یعنی میدان دکتر شریعتی به عنوان گره و تقاطع مهم و همچنین پارک کوهسنگی به عنوان انتهای خیابان ، تصویر ذهنی مشخصی را چه در ذهن شهروندان و چه در ذهن زائران ایجاد نموده است . این محدوده  دارای  مساحتی بالغ بر ۶۵۰ هکتار می باشد و از شمال به خیابان کوهسنگی ، از شرق به خیابان های بهار و امام خمینی ، از غرب و جنوب به بزرگراه کلانتری  محدود شده است .
تحولات اساسی در ویژگی های اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی کلان شهرها ، موجب شده که ضرورتها و نیازهای شهری نیز دستخوش تغییر شود . در این میان شهر مشهد به عنوان اولین کلان شهر مذهبی ایران نقش فرا ملی داشته و بدین لحاظ از این قاعده مستثنی نمی باشد . با توجه به اینکه هر ساله زائران بسیاری به این شهر مراجعه می کنند نقش اجتماعی شهر مشهد در مقایسه با سایر شهر هاپر رنگ تر می باشد . در این راستا محور هایی که با تأکید بر نقش اجتماعی و حضور بیشتر پیاده در فضا شکل می گیرند حائز اهمیت هستند در این میان یکی از محورهای اصلی و بسیار مهم ، محور کوهسنگی می باشد با توجه به نقش و عملکرد محور کوهسنگی  ارائه تصویر ذهنی برای آینده آن براساس چشم اندازهای تدوین شده در تمامی سطوح امری اجتناب ناپذیراست .  در این راستا هر یک از طرحها با دیدگاه خاص خود چشم انداز های متفاوتی را برای این محدوده پیشنهاد داده اند

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است