دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

بررسی تأثير زوج درمانگري اسلامي در افزايش خودشناسي،جهت گيري مذهبي و سازگاري زناشويي زوج هاي ناسازگار

فهرست مطالب

مقدمه

 فصل اول : گستره علمي موضوع مورد پژوهش

1-موضوع و زمينه

2- ابعاد موضوع

3- امكان بررسي موضوع و اهميت آن

4-اهداف پژوهش

5-سوال هاي پژوهش

6-فرضيه ها

17)متغيرها و تعريف عملياتي آن ها

8- خلاصه

 فصل دوم : مرور و تحليل يافته هاي پيشين در اين قلمرو

1-مذهب

1- 1 اهميت دين و مذهب در خود شناسي

1-2 گستره مذهب

1-3 مذهب و فطرت

2-مباني نظري مربوط به مذهب

2-1 روي آورد روان تحليل گري

2-2 روي آورد روان تحليل گري جديد

2-3 روي آورد صفات

• گوردون آلپورت

2-4 روي آورد انسان نگري

• آبراهام مازلو

2-5 روي آورد هستي نگر

• ويكتور فرانكل

2-6 روي آورد كنش نگر

• ويليام جيمز

2-7 روي آور شناختي نگر

• آلبرت اليس

3- همسر گزيني و تشكيل خانواده

3-1 تعريف خانواده

3-2 مرور كوتاهي بر تاريخچه خانواده درمانگري

3-3 نحوه شكل گيري زوج درمانگري

• الگوي كاركردي و درمان خانوادگي مك ماستر

• الگوي منحني اولسون

• الگوي سيستمي بيورز

1. خانواده هايي با كاركرد بد

2. خانواده هاي مرزي

3. خانواده هاي متوسط

4. خانواده هاي با كفايت

5. خانواده هاي مطلوب

3-4 الگوهاي باليني القاطي در خانواده درماني

• خانواده درماني چند سطحي التقاطي فلدمن

• روي آورد خانواده درماني التقاطي والش

• روي آورد زناشويي درمانگري التقاطي نيكلز

• خانواده‌درمانگري‌التقاطي:خانواده‌درمانگري‌روان‌پويايي‌متمركزبر مشكل

4- يافته هاي پژوهشي در قلمرو خانواده / زوج درمانگري

5-روش زوج درمانگري اسلامي

6-خلاصه

 فصل سوم: فرايند روش شناختي بررسي تجربي موضوع

1- انتخاب نمونه

1-1 جامعه مورد بررسي

1-2 روش نمونه گيري

1-3 اندازه نمونه

2- ابزار و روش اجراي پژوهش

2-1 پرسشنامه جهت گيري مذهبي آلپورت

2-2 پرسشنامه دو عضوي اسپانير

2-3 پرسشنامه سازگاري خودشناسي

2-4 روش زوج درمانگري اسلامي

3-طرح پژوهش و روش هاي آماري

3-1 معرفي طرح هاي پژوهش

3-2 روش هاي آماري تحليل داده ها

4-خلاصه

 فصل چهارم: ارائه و تحليل نتايج كلي

1- يافته هاي توصيفي

2- يافته هاي مربوط به تحليل نتايج در چارچوب فرضيه ها

3- خلاصه

 فصل پنجم: بحث و نتايج نهايي

1- بحث و بررسي درباره يافته ها

2-تفسير نهايي و پيامدها

3-محدوديت ها

4-پيشنهادها

منابع و مآخذ

بررسی تأثير زوج درمانگري اسلامي در افزايش خودشناسي،جهت گيري مذهبي و سازگاري زناشويي زوج هاي ناسازگار
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد