دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

بررسی تاثير فعاليت های عمرانی ، اقتصادی اداره جهاد كشاورزی شهرستان كرج بر روند مهاجرت

بررسی تاثير فعاليت های عمرانی ، اقتصادی اداره جهاد كشاورزی شهرستان كرج بر روند مهاجرت

چكيده :

پس از انقلاب اقدامات زيادي در خصوص بهبود شرايط زندگي روستائيان و جلوگيري از مهاجرت آنها به عمل آمده است در اين راستا فعالتيهاي انجام شده توسط ادارة جهاد كشاورزي شهرستان كرج در بخش اشتهارد مد نظر قرار گرفت در اين تحقيق از روش تمام شماري استفاده گرديد و پس از استخراج اطلاعات از پرسشنامه ها و تدوين آنها به اين نتيجه رسيديم كه فعاليتهاي متنوع اثرات يكساني بر روند مهاجرت ندارند مثلاً شهرك صنعتي كوثر به مهاجرت پذيري برخي روستاهاي اشتهارد كمك كرده است اقدامات هيأت هفت نفره مانع مهاجرت روستائياني شده است كه زمين دريافت كرده اند و اشتغال زائي خوبي براي افراد بي كار ايجاد كرده است . دامداراني كه مجوز بهسازي دريافت كرده بودند نيز اشتغال زائي خانوادگي خوبي را ايجاد كرده اند در ضمن با مقايسة روند مهاجرت در سالهاي اخير و طرح هاي اجرا شده در سه روستاي اين بخش اين نتيجه حاصل شد كه روستائي كه طرح هاي زيادي در آن اجرا شده بود مهاجر پذير تر بود و روستايي كه طرح هاي كمتري در آن اجرا شده بود مهاجر فرست بود .
با محاسبة خالص مهاجرت روستاهاي بخش اشتهارد با فرمول رياضي به اين نتيجه رسيديم كه در مجموع روستاهاي اين بخش داراي خالص مهاجرت منفي بوده ومهاجر فرست مي باشند يعني با وجود اشتغال‌زايي فعاليت هاي جهاد مهاجرت از روستاها ادامه يافته‌است و اين فعاليت ها نتوانسته تمام روستائيان را منتفع گرداند .

1-1مقدمه:
در اين فصل به رابطه بين مهاجرت وتوسعه اشاره اي مختصر نموده ايم. سپس بيان مساله را مطرح كرده ايم.
در قسمت بعدي سهم  برنامه هاي عمراني اجرا شده را قبل از انقلاب به طور مختصر شرح داده ايم تا سهم كم بودجه هاي عمراني را به روشني در زمان قبل از سال 1357 نشان دهيم.
اهميت موضوع تحقيق نيز در ادامه آمده است پس از آن دلايل انتخاب موضوع را بصورت مختصر بيان نموده ايم.
تعاريف عملياتي، محدوده تحقيق ومحدوديت هاي  تحقيق از موارد قابل ذكري است كه در اين فصل گرد آمده است.

1-2 مهاجرت كمك به جريان توسعه يا سدي در مقابل آن:
روستا نخستين سكونت گاه بشري وبستر فعاليت هاي كشاورزي بوده است. به مرور زمان و با گسترش شهرها ساكنان روستاها بدليل امكانات و زمينه هاي مناسب اشتغالي كه در شهرها وجود داشت به سمت شهرها كشيده شدند.
مهاجرت به شهرها درآفريقا، آسيا وآمريكاي لاتين با نرخ بي سابقه اي جريان دارد و دليل عمده آن ركود اقتصادي در مناطق روستايي بوده است.
اگر با ديدي تاريخي به اين موضوع نگاه كنيم متوجه مي شويم با انجام فعاليتهايي كه در محيط هاي روستايي صورت گرفته تغييراتي نيز در اين محيط ها ايجاد شده است.مثلا با انجام برنامه اصلاحات ارضي تغييرات متفاوتي در محيط هاي روستايي مشاهده مي شود تجربه اصلاحات ارضي هند نشان داد كه فرد روستايي از اين اصلاحات  سودي نبرده ولي تجربه كشور كره جنوبي موضوع ديگري را نشان ميدهد. لذا اين تغيرات از كشوري به كشور ديگر متفاوت است.براي بيان بهتر اين موضوع به مثال ديگري اشاره مي كنيم در كشوري ممكن است احداث راهها وبهبود شبكه سراسري باعث گردد روستائيان به راحتي به محل كار خود رفت و آمد كنندوسكونتگاه خود را تغيير ندهند ولي در كشور ديگر ممكن است باعث كاهش هزينه مهاجرت گردد وروستائيان تشويق به مهاجرت شوند.
عمران روستاها شامل فعاليت هايي از قبيل امور زيربنايي ،خدماتي،فرهنگي و… بوده وبعنوان جزئي از راهبرد توسعه روستايي قابل بررسي است.هدف بنيادين برنامه هاي توسعه روستايي همبسته بازسازي سبك زندگي روستايي از طريق فراهم آوردن امكانات زيربنايي اجتماعي و فيزيكي در مناطق روستايي است.علت مهاجرت كساني كه به شهر مهاجرت مي كنند نه تنها شغل بلكه دسترسي به آموزش درمان ومسكن با كيفيت تر نيز هست لذا بهبود بخشيدن به شرايط زندگي كه هدف توسعه روستايي همبسته است،بايد تاثير مهمي در جريان هاي مهاجرت داشته باشد. بعلاوه عده اي اعتقاد دارند كه مهاجرت رشد اقتصادي را تحريك وتقويت مي كند كه تفكر آنهارا در مدل زير نشان ميدهيم.
مطالعاتي كه در كشورهاي مختلف ازقبيل(هند،كره جنوبي ، اندونزي ، ونزوئلا ، تانزانيا ، مالزي ، برزيل ، پاكستان ، لهستان و…)صورت گرفته است نشان مي دهند  كه فعاليت هاي عمراني و اقتصادي اثرات مختلفي بر روند مهاجرت داشته برخي از اين فعاليت ها مهاجرت را افزايش مي دهد و برخي ديگر ان را كاهش مي دهند.

فهرست مطالب:

عناوين
چكيده :    14
1-1مقدمه:    15
1-4-1:برنامه عمراني (1334-1227):    20
1-4-2 برنامه عمراني دوم(1344-1331):    20
1-4-3 برنامه عمراني سوم(1346-1342):    21
1-4-5 برنامه عمراني پنجم(1356-1352):    22
1-5 اهميت موضوع:    24
1-7 تعاريف عملياتي:    27
1-7-2-مهاجرت:    27
1-7-3 فعاليت هاي عمراني:    27
1-7-4 فعاليت هاي  اقتصادي:    28
1-8 محدوده تحقيق:    28
1-8-1 معرفي اجمالي شهرستان كرج:    28
1-8-2 موقعيت شهرستان كرج    28
1-8-4 جمعيت شهرستان كرج    30
تعداد خانوار و جمعيت بخش آسارا به تفكيك دهستان    30
1-8-5 وضعيت آب هواي شهرستان كرج:    32
1-8-7 منابع آب بخش اشتهارد:    33
1-8-8 وضعيت آب وهوا:    34
1-8-10فعاليت اقتصادي روستائيان بخش اشتهارد:    34
نوع دام    34
1-9 محدوديت هاي تحقيق:    35
2-2 الگوي مهاجرت روستايي در ايران    rural migration pattern    36
1-2-2مهاجرت دائمي    36
2-2-2 مهاجرت فصلي    36
2-3مهاجرت از بعد مرزهاي سياسي داخلي وخارجي:    37
2-4 انگيزه مهاجرت داخلي:    37
2-5 برخي از علل مهاجرت روستا به شهر:    37
2-5-3 علل طبيعي:    38
2-5-4 خدمات عمراني وزيرساخت ها:    39
2-6-1 اقتصادي:    39
2-6-2 اجتماعي ورواني:    39
2-7 انواع مهاجرت از بعد مكاني:    40
2-7-1 مهاجرت از روستا به شهر:    40
2-7-2 مهاجرت از روستا به روستا:    40
2-7-3 مهاجرت از شهر به روستا    40
2-8 جايگاه امور زيربنايي در توسعه روستايي    42
2-9 شكيل جهاد سازندگي وتوجه به امور روستاها پس از انقلاب:    43
2-9-1 وظايف وعملكرد جهاد در خصوص راه روستايي:    45
2-9-2 عملكرد جهاد سازندگي در خصوص آبرساني    45
2-9-3 عملكرد جهاد در خصوص برق رساني روستا:    47
8000    47
2-10 رويكردهاي اساسي وزارت جهاد سازندگي:    48
2-10-1 توجه به اقشار فقير روستايي:    48
2-10-2 توجه به زيرساخت هاي روستايي:    48
2-10-3 توجه به توسعه روستايي:    49
2-11 تاريخچه وروند مهاجرت روستائيان به شهرها در ايران    49
جدول شماره (2-3) جمعيت و توزيع آن در مناطق شهري و روستايي و تغييرات درصدي.    51
رديف    51
سال آمارگيري    51
جمعيت كل ايرا ن نفر    51
تعداد جمعيت شهري 3 نفر    51
% به جمعيت كل    51
تعداد جمعيت روستايي به نفر    51
% به جمعيت كل    51
تغييرات درصدي جمعيت روستايي نسبت به قبل    51
2-12 ابعاد مهاجرت روستائيان به شهرها    51
جدول شماره(2-4) توزيع مهاجران وارد شده طي سالهاي 75-65 بر حسب آخرين محل اقامت    53
ساكن در نقاط شهري    53
جدول شماره( 2-5 ) درصد مهاجران و غير مهاجران افراد ساكن در زادگاه يا خارج از آن در    54
2-13 سوالات تحقيق    55
– ريز اين فعاليت ها به اين ترتيب است    55
– احداث زيرساخت ها    55
– فعاليت هيات 7 نفره    55
– احداث شهرك صنعتي كوثر    55
-مجوزهاي اعطا شده به دامداران    55
2-14 مباني نظري تحقيق:    55
2-14-1 نظريه تفاوت ها يا نظريه جذب ودفع:    55
1-عوامل مربوط به حوزه مبدا:    56
2-عوامل مربوط به حوزه مقصد:    56
3-عوامل مداخله گر بين مبدا ومقصد:    56
2-14-2 نظريه دگرگوني وتوسعه:    58
2-14-3نظريه فايده-هزينه:    59
2-14-4 نظريه درآمد انتظاري:    60
جدول شماره (2-7) طبقه بندي نظريات مهاجرت    60
2-15-2 سابقه تحقيق در خصوص فعاليت هاي عمراني ومهاجرت:    64
2-15-3  زمين ومهاجرت    64
3-2 : روش تحقيق و ابزار جمع آوري اطلاعات :    66
3-3 : ابزار جمع آوري اطلاعات :    66
3-4 : اعتبار و روائي اندازه گيري :    67
3-5 : روش هاي جمع آوري اطلاعات :    67
3-5-2 : سند پژوهي :    67
3-6 : جامعة آماري و جمعيت نمونه :    67
شيوه نمونه گيري :    68
3-7-2 : نمودار :    70
3-7-2-1 نمودار برداري :    70
4-2-1 شهرک صنعتي.اشتغال و مهاجرت    71
جدول(4-1)توزيع فراواني واحدهاي صنعتي بر حسب اخذ موافقت اصولي يا اجاره نشيني آنها    71
جدول شماره(4-2) توزيع فراواني واحدهاي صنعتي برحسب سال اخذ موافقت اصولي و راه اندازي واحد توليدي    72
جدول (4-3) توزيع فراواني واحدهاي صنعتي برحسب سابقه فعاليت آنها در شهرک    73
جدول(4-4) توزيع فراواني واحدهاي صنعتي بر حسب مقايسه ظرفيت اسمي و فعالشان    74
جدول(4-5)  توزيع فراواني واحدهاي صنعتي که کمتر از ظرفيت اسمي توليد دارند بر حسب موانع توليد    75
جدول (4-6) توزيع فراواني واحدهاي توليدي بر حسب بازار فروش محصولات توليدي    76
جدول(4-7) توزيع فراواني واحدهاي صنعتي بر حسب نحوه فروش توليدات آنها    76
جدول(4-8) توزيع فراواني واحدهاي صنعتي بر حسب اشتغال زايي آنها    77
جدول(4-9) توزيع فراواني واحدهاي صنعتي بر حسب توانايي جذب کارگران جديد با ظرفيت فعلي توليد    78
جدول(4-10) توزيع فراواني واحدهاي صنعتي بر حسب عدم توانايي جذب کارگر    79
جدول(4-11) توزيع فراواني اشتغال زايي بر حسب موقت يا دائم بودن آن    80
جدول(4-12 ) توزيع فراواني واحدهاي صنعتي بر حسب مديريت آنها    80
جدول(4-13 ) توزيع فراواني واحدهاي صنعتي بر حسب کارکنان خانوادگي و اخذ حقوق آنها    81
جدول(4-14 ) توزيع فراواني واحدهاي صنعتي بر حسب دريافت حقوق کارکنان خانوادگي آنها    81
جدول (4-16 ) توزيع فراواني واحدهاي صنعتي بر حسب باز پرداخت وام    83
جدول(4-17 ) توزيع فراواني واحدهايي که در بازپرداخت وام موفق نبوده اند بر حسب دلايل عدم موفقيت در بازپرداخت وام    84
جدول(4-18) توزيع فراواني واحدهاي صنعتي بر حسب محل تأمين مواد اوليه مورد نياز    85
جدول(4-19) توزيع فراواني واحدهاي صنعتي بر حسب داخلي يا وارداتي بودن مواد اوليه مصرفي    86
جدول (4-20) توزيع فراواني واحدهاي توليدي بر حسب ميزان فروش محصولات توليدي در بخش اشتهارد    87
جدول(4-21) توزيع فراواني واحدهاي صنعتي بر حسب استفاده آنها از ساکنان بخش اشتهارد در جابجايي محصول و ضايعات    88
جدول شماره (4-22) توزيع فراواني كارگران ساكن در اشتهارد ، بر حسب جنسيت    89
جدول شماره (4-23) توزيع فراواني كارگران ساكن دربخش اشتهارد برحسب فعاليت درصنايع مختلف    89
جدول شماره (4-24) توزيع فراواني كارگران ساكن در اشتهارد بر حسب اشتغال موقت يا دائم آنها    90
جدول شماره (4-25) توزيع فراواني كارگران ساكن در بخش اشتهارد بر حسب تصميم به مهاجرت پس از    90
جدول شماره (4-26) توزيع فراواني كارگران ساكن در بخش اشتهارد بر حسب وضعيت بيمه شدن آنها توسط كارفرما    91
جدول شماره (4-27) توزيع فراواني كارگران ساكن در بخش اشتهارد بر حسب ميزان تحصيلات آنها    91
جدول شماره (4-28) توزيع فراواني كارگران ساكن در بخش اشتهارد بر حسب مهاجر بودن يا نبودن آنها .    93
جدول شماره (4-29) توزيع فراواني كارگران ساكن در بخش اشتهارد و براساس سن آنها    94
جدول شماره (4-30) توزيع فراواني كارگران مهاجر ساكن در بخش اشتهارد برحسب علت مهاجرت آنها    95
جدول شماره (4-31) توزيع فراواني كارگران ساكن در بخش اشتهارد برحسب ساير مشاغل آنها    95
جدول شماره (4-32) توزيع فراواني كارگران ساكن در بخش اشتهارد برحسب وضعيت ومهاجرت آنها    97
جدول شماره (4-33) توزيع فراواني كارگران ساكن در بخش اشتهارد برحسب فاصله محل اقامت تا محل كار    97
جدول شماره (4-34) توزيع فراواني كارگران ساكن در بخش اشتهارد برحسب وضعيت مهاجرت اعضا    99
جدول شماره (4-35) توزيع فراواني كارگران ساكن در بخش اشتهارد برحسب علت مهاجرت اعضاء خانواده    99
جدول شماره (4-36) توزيع فراواني كارگران بر حسب دائمي يا موقتي بودن اعضا مهاجرت اعضاء خانواده    101
جدول شماره (4-37) توزيع فراواني كارگران ساكن در بخش اشتهارد و برحسب نظرات آنها در خصوص افزايش واحدهاي توليدي وكاهش مهاجرت روستائيان    101
نمودار شماره (4-38) بررسي وضعيت موافقت هاي اصول صادرشده در شهري صنعتي و واحدهاي فعال شده    103
نمودار شماره (4-39)بررس وضعيت موافقت هاي اصولي در خصوص صنايع كاني فلزي وصنايع كاني فلزي هستم در شهرك صنعتي اشتهارد    103
نمودار شماره(4-40) بررسي وضعيت موافقت هاي اصولي در خصوص صنايع كاني غير فلزي وصنايع غير كاني فلزي مستقر در شهرك صنعتي اشتهارد    105
نمودار شماره 4-41)بررسي وضعيت موافقت هاي اصولي صادرشده در خصوص صنايع فلزي وصنايع فلزي مستقر درشهرك صنعتي اشتهارد    105
نمودار شماره (4-42) بررسي  وضعيت موافقت هاي اصولي صادرشده در خصوص صنايع غذايي وواحدهاي فعال صنايع غذايي در شهرك صنعتي اشتهارد    107
نمودارشماره (4-43) بررسي وضعيت موافقت هاي اصولي صادرشده در خصوص صنايع سلولزي وواحدهاي فعال در شهرك صنعتي اشتهارد    107
نمودار شماره (4-44)بررسي وضعيت موافقت هاي اصولي صادرشده در خصوص صنايع پوشاك وصنايع پوشاك مستقر در شهرك صنعتي اشتهارد    109
نمودار شماره (4-45) اشتغالزايي پيش بيني شده براي شهرك صنعتي اشتهارد واشتغال موجود در اين شهرك    109
نمودار شماره (4-46) اشتغالزايي پيش بيني شده در خصوص صنايع كاني فلزي واشتغال موجود در اين    111
نمودار شماره (4-47) اشتغال زايي پيش بيني شده در خصوص صنايع كاني غيرفلزي و اشتغال موجود    111
نمودار شماره (4-48)اشتغال زايي پيش بيني شده در خصوص صنايع فلزي واشتغال موجود در    112
نمودار شماره (4-49) اشتغالزايي پيش بيني شده در خصوص صنايع غذايي واشتغال موجود دراين صنعت    112
نمودارشماره (4-50)اشتغال زايي پيش بيني شده در خصوص صنايع سلولزي واشتغال موجود در اين صنعت    114
نمودار شماره (4-52)اشتغال زايي پيش بيني شده در صنعت پوشاك واشتغال موجود در اين صنعت    116
نمودار شماره (4-53)بررسي وضعيت كارگران شاغل ساكن در اشتهارد و كل كارگران شاغل در شهرك    116
نمودار شماره (4-54) بررسي وضعيت كارگران اصيل اشتهاردي (غيرمهاجر)ساكن دربخش اشتهارد وكل كارگران شاغل در شهرك صنعتي    118
4-2-2 هيات 7نفره ، اشتغال ومهاجرت    119
جدول شماره (4-56) سال اخذ زمين و زير كشت بردن آن در مشاع هاي مختلف    119
جدول شماره (4-57) وضعيت تساوي اخذ زمين در مشاع هاي مختلف    120
جدول شماره (4-58) وضعيت مشاع ها از لحاظ سطح زيركشت    120
جدول شماره (4-59) علت زيركشت نبودن اراضي مشاع ها    122
جدول شماره (4-60) بررسي وضعيت تركيب كشت در مشاع هاي مختلف    122
جدول شماره (4-61) بررسي نحوه سرمايه گذاري اوليه براي تسطيح اراضي درمشاع هاي    123
جدول شماره (4-62) بررسي وضعيت منبع آب كشاورزي مشاع ها    123
جدول شماره (4-63) بررسي نحوه استفاده از كارگر تاوسط اعضاء مشاع ها    125
جدول شماره (4-64) بررسي وضعيت افرادي كه زمين خود را به فروش رسانده با اجاره داده اند    125
جدول شماره (4-65) بررسي نحوه سرمايه گذاري مشاع ها براي احداث منبع آب    127
جدول شماره (4-66) بررسي اشتغال اعضا مشاع ها قبل از دريافت زمين    127
جدول شماره (4-67) بررسي وضعيت اعضا مشاع ها از لحاظ اشتغال به كشاورزي ومشاغل غيركشاورزي    129
جدول شماره (4-68) وضعيت اشتغال به كار كارگران فصلي ودائم در مشاع ها    129
جدول شماره (4-69) بررسي وضعيت مهاجرت كارگران فصلي مشاع ها    131
جدول شماره (4-70) بررسي وضعيت محل سكونت كارگران مشاع ها    131
جدول شماره (4-71) وضعيت كاركنان خانوادگي در مشاع ها و دريافت حقوق آنها    133
جدول شماره (4-72) بررسي وضعيت ماشين ‌آلات موجود در مشاع ها    133
جدول شماره (4-73) بررسي وضعيت پراكنش كشت در مشاع ها    135
جدول شماره (4-74) وظايف سرمشاع از ديدگاه سر مشاع هاي مختلف    135
جدول شماره (4-75) بررسي وضعيت هماهنگي كشت وكار مسايل آب و تامين ماشين آلات در مشاع هاي مختلف    137
جدول شماره (4-75) بررسي امتيازات سرمشاع در مشاع هاي مختلف    137
جدول شماره (4-77) بررسي نوع مديريت مشاع در مشاع هاي مختلف    138
جدول شماره (4-78) بررسي دلايل تفكيك مشاع ها    138
جدول شماره (4-79) بررسي وضعيت مهاجرت اعضا فصلي مشاع از سايرمناطق به اشتهارد براي اخذ زمين    140
جدول شماره (4-80) وضعيت محل سكونت اعضا مشاع    140
جدول شماره (4-81) بررسي وضعيت تعداد مهاجرين هر مشاع    142
نمودار شماره (4-83) سال اخذ  زمين و زير كشت بردن آن در مشاع هاي مختلف    143
نمودار شماره( 4-85) تركيب كشت در مشاع هاي مختلف    145
نمودار شماره( 4-87)وضعيت فروش واجاره  اراضي مشاع ها    147
نمودار شماره( 4-89) بررسي وضعيت مشاغل اعضا مشاع ها    149
جدول شماره (4-96) توزيع فراواني دامداران بر حسب سن آنها    154
جدول شماره (4-97) توزيع فراواني دامداران برحسب تحصيلات آنها    154
جدول شماره (4-98) توزيع فراواني دامداران برحسب محل تولد آنها    156
جدول شماره (4-99) توزيع فراواني دامداران برحسب محل سكونت آنها در روستا    157
جدول شماره (4-100) توزيع فراواني دامداران برحسب تعداد فرزندان آنها    157
جدول شماره (4-101) توزيع فراواني دامداران برحسب سابقه دامداري آنها    158
جدول شماره (4-101) توزيع فراواني دامداران برحسب خدمت ساختمان دامداريشان    158
جدول شماره (4-103) توزيع فراواني دامداران برحسب ساير مشاغل آنها    160
جدول شماره (4-104) توزيع فراواني دامداران برحسب منبع درآمد انها    160
جدول شماره (4-105) توزيع فراواني دامداران برحسب نوع دام    162
جدول شماره (4-106) توزيع فراواني دامداران برحسب تعداد گاوشيري كه نگهداري مي كنند    162
جدول شماره (4-107) توزيع فراواني دامداران برحسب تعداد گاو گوشتي كه نگهداري مي كنند    164
جدول شماره (4-108) توزيع فراواني دامداران برحسب محل سكونت آنها در روستا    164
جدول شماره (4-109) توزيع فراواني دامداران برحسب تعداد گوسفندي كه نگهداري مي كنند    165
جدول شماره (4-108) توزيع فراواني دامداران برحسب وضعيت دامداري آنها    165
جدول شماره (4-111) توزيع فراواني دامداران برحسب سال اخذ مجوز بهسازي    166
جدول شماره (4-112) توزيع فراواني دامداران برحسب موفقيت در رفع نقايص فني واخذ پروانه دامداري    166
جدول شماره (4-113) توزيع فراواني دامداران برحسب سال اخذ پروانه دامداري    167
جدول شماره (4-114) توزيع فراواني دامداران برحسب اشتغال آنها قبل از اخذ مجوز بهسازي    167
جدول شماره (4-115) توزيع فراواني دامداران برحسب ميزان سرمايه گذاري براي دامداري    169
جدول شماره (4-116) توزيع فراواني دامداران برحسب ميزان وام دريافتي براي دامداري    169
جدول شماره (4-117) توزيع فراواني دامداران برحسب ميزان شيرتوليدي آنها    170
جدول شماره (4-118) توزيع فراواني دامداران برحسب مقدار توليد گوشت گاو    170
جدول شماره (4-119) توزيع فراواني دامداران برحسب مقدار كودگاوي توليدي    172
جدول شماره (4-120) توزيع فراواني دامداران برحسب مقدار توليد شير گاو    172
جدول شماره (4-121) توزيع فراواني دامداران برحسب ميزان گوشت گوسفند توليدي درسال    173
جدول شماره (4-122) توزيع فراواني دامداران برحسب مقدار كود گوسفند توليدي در سال    173
جدول شماره (4-123) توزيع فراواني دامداران برحسب محل فروش گوشت توليدي    175
جدول شماره ( 122) توزيع فراواني دامداران برحسب شهر فروش شير توليدي    175
جدول شماره (4-123) توزيع فراواني دامداران برحسب محل سكونت خريداران كود    177
جدول شماره (4-125) توزيع فراواني دامداران برحسب تعداد خريداران عمده اشتهاردي توليدات دامداران    177
جدول شماره (4-125) توزيع فراواني دامداران برحسب تعداد خريداراني كه محل سكونت آنها همان محل    178
جدول شماره (4-127) توزيع فراواني دامداران برحسب محل خريداري گوساله هاي پرواري    178
جدول شماره (4-128) توزيع فراواني دامداران برحسب محل خريداري كاه مورد    180
جدول شماره (4-129) توزيع فراواني دامداران برحسب محل تامين يونجه مورد نياز    180
جدول شماره (4-130) توزيع فراواني دامداران برحسب محل تامين نان خشك مورد نياز    182
جدول شماره (4-131) توزيع فراواني دامداران برحسب محل خريداري سبوس دامداران    182
جدول شماره (4-132) توزيع فراواني دامداران برحسب محل تامين گندم شكسته وجو مصرفي    183
جدول شماره (4-133) توزيع فراواني دامداران برحسب تعداد راننده هاي اشتهاردي كه گندم شكسته و جو    183
جدول شماره (4-134) توزيع فراواني دامداران برحسب تغييرات در وضعيت نوع دام طي سالهاي گذشته    184
جدول شماره (4-135) توزيع فراواني دامداران برحسب تعداد افراد شاغل در دامداري آنها    185
جدول شماره (4-136) توزيع فراواني دامداران برحسب تعداد اعضا خانواده شاغل در دامداري    185
جدول شماره (4-137) توزيع فراواني دامداران برحسب تعداد كارگران ساده شاغل در دامداري    186
جدول شماره (4-138) توزيع فراواني دامداران برحسب ساير مشاغل كاركنان خانوادگي    186
جدول شماره (4-139) توزيع فراواني دامداران برحسب مالكيت دام كاركنان خانوادگي    187
جدول شماره (4-140) توزيع فراواني دامداران برحسب مبدا حركت كارگران مزدبگير    187
جدول شماره (4-141) توزيع فراواني دامداران برحسب مدت بكارگيري كارگران مزدبگير    187
جدول شماره (4-142) توزيع فراواني دامداران برحسب وضعيت مهاجرت اعضا خانواده آنها    189
جدول شماره (4-143) توزيع فراواني دامداران برحسب تعداد اعضا مهاجر در خانواده    189
جدول شماره (4-144) توزيع فراواني دامداران برحسب علت مهاجرت اعضا خانوار    189
نمودار شماره (4-145) بررسي وضعيت تعداد واحدهاي دامداري واحدهايي كه مجوز بهسازي دريافت    191
كرده اند وواحدهاي موفق در اخذ پروانه كوچك دامداري در روستاهاي مختلف    191
جدول شماره (4-149) فاصله روستاها تا مركز دهستان،بخش وشهرستان كرج    194
جدول شماره (4-150)    195
جدول شماره (4-151)    197
جدول شماره (4-152)    198
جدول شماره (4-153)    199
جدول شماره (4-154)    199
5-1 نتيجه گيري :    201
5-2 : پيشنهادات :    202
پرسشنامه مخصوص مسئولان شركت ها    208
پرسشنامه كارگران ساكن در بخش اشتهارد    211
(جدول ق-1) مقدار و منابع سرمايه گذاري در شهرك صنعتي كوثر اشتهارد :‌    219
(جدول ق 2 ) معظلات و مشكلاتي كه باعث شده واحدهايي در شهرك صنعتي مستقر نگردند.    220
فهرست منابع فارسي :    221
فهرست منابع انگليسي  :    225

بررسی تاثير فعاليت های عمرانی ، اقتصادی اداره جهاد كشاورزی شهرستان كرج بر روند مهاجرت
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد