دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

بررسی تاثیر اعمال هزینه اجتماعی آلاینده ها در شاخص های اقتصادی

بررسی تاثیر اعمال هزینه اجتماعی آلاینده ها در شاخص های اقتصادی نیروگاههای برق آبی
فهرست
چكيده : 6
1- مقدمه: 7
2-ارزيابي اقتصادي نيروگاههاي برقابي : 7
3- بخش انرژي و اثرات زيست محيطي 9
4-هزينه هاي اجتماعي بخش انرژي 10
5-نتيجه گيري : 14
منابع و مراجع 15
جدول 1- ميزان انتشار آلاينده هاي هوا از نيروگاههاي كشور در سال 1379 16
جدول 2- سهم هر يك از بخشهاي انرژي در انتشارآلاينده هاي هوا 16
جدول3-هزينه هاي خارجي آلاينده ها در ايالات متحده آمريكا 17
جدول 4- هزينه هاي اجتماعي توليد انرژي الكتريكي در ايران 18
آلودگي صوتي در نيروگاه آبي 19
چكيده 19
مقدمه : 20
اثرات سوء صدا بر انسان 20
اثر بر حس شنوايي: 21
كري ها: 21
صدمات فيزيولوژيكي : 22
اثرات رواني : 22
وسيله اندازه گيري صدا: 22
استانداردهاي صدا: 23
سرو صدا در دستگاههاي نيروگاه سد كرج ( امير كبير ) 24
(AirCompressor ) كمپر سورهاي هوا 24
نمونه محاسبات : 25
توربوپمپها: 26
نمونه محاسبات : 27
صداي شيرهاي كنترل 27
صداي ژنراتور 30
بحث و نتيجه گيري 31
منابع 32
جدول 1 – تصحيح باندهاي هشتگانه براي صداي خروجي بوسيله كمپرسور 33
جدول 2- مقايسه مقادير قدرت صداي محاسبه شده از طريق معادله با دستگاه سونومتر كليه كمپرسورهاي نيروگاه 34
جدول 3- فشار صداي يكنواخت در فاصله 1 متر از پمپ 35
جدول 4- مقايسه مقادير فشار صداي محاسبه شده از طريق معادله با دستگاه سونومتر كليه پمپهاي نيروگاه 36
جدول5-جهت تصحيح براي جتها 37
جدول6-باند هشتگانه تصحيح براي صداي ژنراتور 37
چكيده 38
1- مقدمه 39
روشهاي متداول تجربي ارزيابي فرسايش خاك 40
(FAO) روش سازمان كشاورزي و غذا 41
(USBLM) روش دفتر مديريت اراضي آمريكا 42
(USLE) روش معادله فرسايش جهاني 43
(PSIAC) روش دفتر داخلي كميته جنوب غربي آمريكا 44
انتخاب روش مناسب 46
نحوه بكارگيري روش انتخابي 47
نتيجه گيري 48
مراجع 50
ارزيابي اثرات زيست محيطي احداث سد و نيروگاه بر رودخانه كارون در استان چهار محال و بختياري 51
چكيده 51
مقدمه: 52
انگيزه تحقيق : 53
متدولوژي  تحقيق : 54
قوانين٬ مقررات و ضوابط زيست محيطي در مورد سدها و طرحهاي آبي : 54
1-وضعيت بيولوژيكي {3} و{5} و{6} : 55
2-وضعيت محيط زيست اقتصادي٬ اجتماعي و فرهنگي {7}و{8}: 55
پيش بيني اثرات بر محيط زيست بيولوژيكي٬ اقتصادي٬اجتماعي و فرهنگي طرح : 56
1-اثرات بيولوژيكي {1}و{9}: 56
ارزيابي اثرات زيست محيطي در گزينه هاي مختلف {9}و{10} : 57
نتايج : 57
بحث و نتيجه گيري : 59
مراجع : 60
ارزيابي اثرات زيست محيطي نيروگاههاي برق آبي كوچك 61
چكيده 61
1- مقدمه 62
2- معرفي پروژه هاي مورد مطالعه 63
EIS,EIA تهيه -3 64
4-ارزيابي زيست محيطي با روش ماتريسي 65
4-1- جنگل و پوشش گياهي 67
4-2- پرندگان 67
4-3- شيلات و پرورش ماهي 67
4-4- وحوش و گونه هاي مهم 67
4-5- رسوبگذاري و فرسايش 68
4-6- ارتباطات 68
5- ارزيابي زيست محيطي با روش نمودار شبكه 69
6- نتيجه گيري 70
مراجع : 71
ارزيابي زيست محيطي نيروگاه هاي برقابي كوچك ضرورت يا عدم ضرورت 73
چكيده : 73
مقدمه : 74
1-ضرورت وجود نيروگاههاي آبي كوچك : 75
2- اثرات زيست محيطي نيروگاههاي برقآبي كوچك و تمهيدات كاهش اثرات : 77
:(fore  bay) ج- حوضچه تعادل 80
:pen  stock د-لوله پنستاك 80
ه- نيروگاه : 81
و- جلوگيري از اثرات زيست محيطي حين اجراء سازه ها: 82
4- جلوگيري: 82
منابع: 84
بررسي روش هاي تعيين  دبي زيست محيطي در نيروگاههاي برق آبي جرياني 85
چكيده 85
1- مقدمه 86
2- معرفي پروژه هاي مورد مطالعه 87
3- روشهاي مختلف تعيين دبي زيست محيطي 87
3-1- براساس متغييرهاي بستر رودخانه 88
3-2- بر اساس ميانگين دبي 88
3-3- بر اساس دبي حداكثر يا منحني تداوم جريان رودخانه 88
3-4- بر اساس متغييرهاي هيدروليكي 88
3-5- بر اساس متغييرهاي هيدروليكي كه با شرايط بيولوژيكي تغيير مي كند 89
3-6- بر اساس متغييرهاي ترانسفورم شده از چندين پارامتر بيولوژيكي 89
4- عوامل زيست محيطي و اكولوژيكي موثر در تعيين دبي زيست محيطي رودخانه هاي مورد مطالعه 89
4-1- مورفولوژي 90
4-2- عرض رودخانه 90
4-3- گياهان بن در آب 90
4-4-درختان و گياهان حاشيه اي 90
4-5- آبزيان 91
4-6- توده هاي بنتيك 91
5- نتيجه گيري 91
مراجع : 93
جايگاه نيروگاههاي آبي در محيط زيست 94
چكيده 94
مقدمه : 95
صنعت برق و توليد گازهاي گلخانه اي 96
پتانسيل برقابي 97
نيروگاههاي برقابي و جنبه هاي زيست محيطي آن 99
توسعه انرژي پايدار ( بهينه سازي توليد انرژي ): 102
جمع بندي : 104
فهرست منابع : 104
– ارزيابي آثار زيست محيطي طرح هاي كارون 105
-روش ماتريس لئوپولد 106
:UNEP-روش 107
نتيجه گيري و پيشنهادات 108
مراجع و منابع : 108
چگونگي تاثيرات متقابل محيط زيست و نيروگاههاي برق آبي 109
چكيده : 109
مقدمه : 109
1- سدها و محيط زيست 110
2- اثرات عمومي در زيست محيط سدها 111
3- اثرات فيزيكي و شيميايي سدها بر محيط زيست 114
كليات 114
4-مغذي شدن آب درياچه سد 117
فوائد سد دز از نظر زيست محيطي : 122
مضرات سد دز از نظر  زيست محيطي : 122
مراجع : 123
سنجش اوليه اثر طرح هاي برق آبي بر كيفيت آب رودخانه 124
چكيده 124
مقدمه : 124
تغذيه گرايي Eutrophication 125
3- كاربرد قوائد عمومي و احتمال بروز خطا 127
3-1- باد 127
3-2- شرايط جريان 128
3-3- شكل مخزن 129
3-4- اقليم و فعاليتهاي حوضه آبريز 129
3-5- جمعيت 130
4-نتيجه گيري و پيشنهادها 130
بررسي تاثير اعمال هزينه اجتماعي آلاينده ها در شاخصهاي اقتصادي نيروگاههاي برق آبي
چكيده :
تعدد پروژه هاي مورد نياز كشور در كليه بخشها از يك سو و كمبود سرمايه از سوي ديگر سبب ميشود تا ارزيابي اقتصادي طرحها به عنوان يكي از مهمترين معيارهاي تصميم گيري جهت پروژه ها مطرح گردد. اساس روشهاي ارزيابي اقتصادي طرحها بر برآورد هزينه ها و فايده هاي طرح استوار مي باشد . تلاش براي برآورد دقيق تر هزينه ها و فايده هاي طرح مي تواند در كيفيت ارزيابي اقتصادي تاثير مثبت فوق العاده اي داشته باشد . همانطور كه عدم دقت در اين زمينه مي تواند موجب نتيجه گيريهاي نادرست گردد. پروژه هاي توليد انرژي بر قابي در دهه اخير با استفاده از روش نيروگاه حرارتي جايگزين مورد ارزيابي اقتصادي قرار گرفته اند. در اين چار چوب كليه هزينه هاي نيروگاه حرارتي جايگزين به عنوان در آمدهاي طرح منظور مي گردد. ( شامل هزينه هاي سرمايه گذاري اوليه و بهره برداري و نگهداري ) اما تا سالهاي اخير هزينه هاي ناشي از آلودگي محيط جهت توليد انرژي اين نيروگاه ها ناديده گرفته شده است اين مقاله مي كوشد بر پايه آخرين اطلاعات ارائه شده در زمينه محاسبه هزينه خارجي آلاينده نيروگاههاي حرراتي با استفاده از” روش تبديل تعديل شده ” روشي را جهت وارد كردن هزينه هاي اجتماعي انواع آلاينده ها بر ارزيابي اقتصادي پروژه هاي برقابي ارائه دهد.
1- مقدمه:
محدوديت سرمايه سبب مي شود تا ارزيابي اقتصادي پروژه ها و طرح هاي سرمايه گذاري به عنوان يكي از مهمترين معيارهاي تصميم گيري جهت بهگزيني ابعاد و اولويت بندي پروژه ها مطرح گردد . تلاش براي برآورد دقيق هزينه ها و فايده هاي طرح مي تواند در كيفيت ارزيابي اقتصادي و دقت شاخص هاي اقتصادي بدست آمده تاثير فوق العاده اي داشته باشد همانطور كه عدم توجه مطلوب به اين موضوع مي تواند موجب نتيجه گيريهاي نادرست گردد.
2-ارزيابي اقتصادي نيروگاههاي برقابي :
روشي كه به طور معمول براي ارزشگذاري فايده هاي پروژه هاي برقابي بكار گرفته مي شود از ديدگاه ملي هزينه توليد انرژي و قدرت به وسيله نيروگاه حرارتي است كه همان تقاضا را به مشابه برآورد مي سازد در اين مقاله مقايسه اقتصادي از ديدگاه ملي صورت گرفته است.
با توجه به تفاوت توزيع هزينه هاي نيروگاههاي برقابي و حرارتي در طول زمان و تفاوت كيفيت انرژي توليد شده از نظر فني و زيست محيطي، ارزشگذاري ومقايسه اين دو شكل متفاوت توليد انرژي الكتريكي دشوار مي گردد .
 ومعادل سازي (Equivalence  of  kind)استفاده از تكنيكهاي اقتصاد مهندسي و تلاش براي معادل سازي نوع
 به ما امكان مي دهد كه طرح هاي مورد بررسي در شرايط اقتصادي همسان(Equivalence of  time) زمان مقايسه شود .
عوامل گوناگوني مي تواند نتايج مطالعات اقتصادي پروژه هاي برقابي را تحت تاثير قرار دهند، عواملي نظير نرخ تنزيل٬ نرخ ارز خارجي٬ هزينه هاي سوخت٬ ارزش ذاتي آب و هزينه هاي اجتماعي آلودگي هوا از مهمترين اين عوامل هستند. توضيح مختصري در مورد هريك از اين عوامل در اين قسمت ضروري به نظر مي رسد.
نرخ تنزيل –  در واقع نشانگر محدوديت سرمايه است به همين سبب يكي از پارامترهاي اساسي محاسبه در ارزشيابي هاي اقتصادي مي باشد . بطوريكه نوسان نرخ تنزيل مي تواند شاخص هاي اقتصادي را تحت تاثير قرار دهد و طرح را از محدوده توجيه اقتصادي خارج نموده و يا آن را داخل اين محدوده نمايد .
نرخ ارز خارجي – از آنجا كه برخي از اقلام مورد استفاده در محاسبات اقتصادي پروژه هاي برقابي ( چه در بخش هزينه ها و چه در بخش فايده ها ) داراي مقادير ارزي مي باشد . لذا تغييرات نرخ ارز خارجي به پول ملي ميتواند در محاسبات اقتصادي پروژه هاي برقابي تاثير داشته باشد.
هزينه سوخت-  قيمت سوختهاي فسيلي يكي از مهمترين اجزاء تشكيل دهنده هزينه هاي بهره برداري و نگهداري نيروگاههاي حرارتي ( فايده طرحهاي برقابي) مي باشد . با توجه به مزيت نسبي گاز و ….. در كشور٬ ارزشگذاري درست قيمت سوخت از اهميت ويژه اي برخوردار است و بايد مورد توجه قرار گيرد.
ارزش ذاتي آب – آب مورد استفاده در پروژه هاي برقابي مي تواند به منظور ديگري از جمله آب كشاورزي يا تامين آب شهري ارزش ايجاد كند. اين ارزش جداي از هزينه هاي اجراي پروژه است و در واقع هزينه فرصت از دست رفته آب است كه بايد به اين هزينه ها اضافه گردد. در حال حاضر پروژه هاي برقابي مورد بررسي٬ داراي آن ميزان اراضي مناسب براي آبياري در پايين دست و حتي نيازهاي شهري جهت بهره برداري نيستند كه بتوانند با منظورهاي توليد انرژي به رقابت بپردازند. اما گسترس نيازها و تغيير در الگوي توسعه منطقه اي مي تواند موجب افزايش ارزش ذاتي آب شود كه مي بايد حتماً در محاسبات اقتصادي دخالت داده شود.
موارد فوق همگي از عوامل موثري هستند كه تقريباً در ارزيابي اقتصادي به عمل آمده جهت پروژه هاي برقابي مورد توجه قرار مي گريند. اما آنچه كه تاكنون در ارزيابي اقتصادي پروژه هاي برقابي كمتر مورد توجه قرار گرفته است هزينه هاي اجتماعي، آلودگي مي باشد . اين مقاله سعي بر آن دارد با ارائه روشي جهت ارزيابي اقتصادي پروژه هاي برقابي با احتساب هزينه هاي اجتماعي آلودگي٬گامي در جهت ارزيابي هاي اقتصادي دقيق تر پروژه هاي برقابي بر دارد
3- بخش انرژي و اثرات زيست محيطي
با توجه به وسعت فعاليتهاي بخش انرژي، مسائل زيست محيطي مرتبط با آن نيز داراي ابعاد گسترده اي ميباشد كه از آن جمله ميتوان به آلودگي هوا٬آب و خاك در سطح محلي و منطقه اي و به مسائلي  نظير تغييرات اقليمي و بارانهاي اسيدي در سطح بين المللي اشاره نمود. در اين ميان آلودگي هوا و اثرات زيست محيطي منتج از آن داراي اهميت خاصي بوده و بيشترين مسائل زيست محيطي بخش انرژي مرتبط با اين آلودگي مي باشد.
وذرات معلق از جمله آلاينده هايي هستند كه به سبب توليد و مصرف انرژي الكتريكي بوجودCH,Co,So³,Co²,No²
مي آيند. در اين ميان نيروگاههاي حرارتي با توجه به سهم عمده آنها در توليد برق يكي از عوامل آلوده كننده محيط زيست بوده اند . كه بعد از بخش حمل و نقل و صنعت بيشترين آلاينده را توليد نموده اند. جدول شماره 1 ٬ميزلن نشر انواع آلاينده را از نيروگاههاي كشور و جدول شماره 2 سهم نيروگاهها را در انتشار آلاينده در سطح كشور نشان مي دهد.شاخص انتشار آلاينده هاي هوا از نيروگاههاي مختلف نشان مي دهد كه نيروگاههاي هوا از نيروگاههاي مختلف     (آنهم به ميزان ناچيز) هيچگونه٬آلاينده ديگري توليد CO²   نشان مي دهد كه نيروگاههاي برقابي به غير از
نمي نمايندو در واقع انرژي حاصل از نيروگاههاي برقابي از نظر زيست محيطي انرژي پاكيزه اي مي باشد . اخيراً     از گياهان موجود در درياچه سدها منتشر شده است كه البته هزينه آن(CH4 ) گزارشاتي مبني بر توليد آلاينده متان چندان قابله ملاحظه نمي باشد .
4-هزينه هاي اجتماعي بخش انرژي
(Bui 1996)    بنابر تعريف٬ هزينه اجتماعي٬ هزينه است كه جامعه براي دريافت كالا٬ يا خدمت پرداخت مي كند  به طور كلي اين تعريف در قالب رابطه (1) بيان مي گردد. (Scott &Janet 2000)
كه در اين رابطه :
  SC=هزينه واقعي  توليد (Social Cost)
PC=هزينه واقعي توليد (Private Cost)
EC=هزينه خارجي (External Cost)
 (RPCC) و مقدار آلودگي باقيمانده (PCC) نيز خود تابعي از هزينه هاي كنترل آلودگي (EC) هزينه خارجي
مي باشد٬ در اين صورت رابطه (2) را به صورت زير مي توان مطرح نمود:
EC=f(RPCC,PCC)                                       (2)
كه در رابطه (2):
EC=هزينه هاي خارجي
PCC=هزينه هاي كنترل آلودگي (pollution control cost)
RPCC=هزينه هاي كنترل آلودگي باقيمانده (Remain  Polution control cost)
علت وجودي رابطه (2) بدان سبب است كه تجهيزات كنترل آلودگي كارايي 100 درصد ندارد و حتي در صورت استفاده از تجهيزات مناسب بايد هزينه اي را براي اثرات خارجي آلودگي هاي كنترل شده در نظر گرفت .
تعريف هزينه هاي اجتماعي در بخش توليد انرژي نيز در قالب مدل فوق مي توند صورت گيرد٬ هزينه هاي اجتماعي انرژي الكتريكي٬ شامل هزينه توليد انرژي الكتريكي و هزينه هاي خارجي است .
با توجه به اهميت محاسبه هزينه هاي خارجي توليد انرژي الكتريكي در محاسابت هزينه هاي اجتماعي و برآوردهاي اقتصادي تاكنون تلاشهاي زيادي در سطح جهاني انجام گرفته است. سابقه محاسبه برآورد هزينه هاي خارجي براي    طي سالهاي 1989تا1990برميگردد.(EPA) اولين بار به سازمان حفاظت محيط زيست
آمريكا
شركت برق كاليفرنيا٬ دانشگاه پريل٬ اداره خدمات عمومي ماساچوست٬ شركت خدمات عمومي نيويورك و نيز شكت خدمات عمومي نوادا٬ از پيشگامان اين امر بودند ( شوراي جهاني انرژي 1995) . در برخي ايالت هاي آمريكا٬ ملحوظ كردن هزينه هاي اجتماعي در هزينه هاي توليد و انتقالبه صورت اجباري در آمد تا از طريق آن در تعيين نياز انرژي و راه اندازي ظرفيت هاي آتي توليد انرژي الكتريكي مورد استفاده قرار گيرد. مطالعات مشابهي براي تعيين هزينه هاي ٬فنلاند(Meyeretal.1994) خارجي توليد انرژي الكتريكي در كشورهاي اروپايي و آمريكايي چون دانمارك
,(Mohmeyer1998, (Bui1996 آلمان و (Bundesmat 1994)٬ (Ekono 1994)
Lefevre  and Bui 1996
در ايران براي اولين بار در سال 1376 اقدام به محاسبه هزينه خارجي توليد انرژي الكتريكي  شده است. اين محاسبات در معاونت امور انرژي وزارت نيرو انجام شده و در ترازنامه سال 1376 درج گرديده است . از آنجا كه هيچگونه تحقيق مستقلي تا آن زمان جهت برآورد هزينه هاي خارجي در ايران انجام نشده بود سعي بر آن شد تا با استفاده از تجربيات ساير كشورها ضرائب هزينه هاي خارجي متناسب با هريك از آلاينده هاي ناشي از توليد انرژي الكتريكي انتخاب و جهت محاسبه هزينه هاي خارجي در ايران مورد استفاده قرار گيرد . لازم به ذكر است كه با توجه به قيمت برابري دلاردر برابر ريال و اعمال مستقيم اين ضرائب هزينه هاي محاسبه شده در كشورهاي خارجي به هزينه هاي خارجي تبديل مي شد. اين روش به روش تبديل مستقيم معروف است . با توجه به اشكالاتي كه بر استفاده از روش تبديل مستقيم وارد است .
هزينه هاي اجتماعي انواع آلاينده هاي حاصل از توليد انرژي الكتريكي توسط نيروگاههاي حرارتي با استفاده از روش  توسط ( جباريان و رئيسي 1381) (Scott  & janet 2000) “تبديل تعديل شده ” و با استفاده از مدل هزينه اجتماعي
محاسبه شده است .
 مقدار هزينه اجتماعي هر كيلو وات ساعت انرژي الكتريكي برابر است با (Scott & janet2000) بر  اساس مدل
مجموع قيمت تمام شده و هزينه هاي خارجي هر كيلو وات ساعت انرژي الكتريكي هزينه تمام شده انرژي در ايران با توجه به آنكه توسط كدام نوع از نيروگاهها توليد شده باشد متفاوت است . بر اساس اطلاعات بدست آمده از سازمان برق ايران متوسط قيمت تمام شده هر كيلو ولت ساعت انرژي الكتريكي توليدي نيروگاههاي گازي كشور 7/189 ريال هر كيلو وات ساعت انرژي توليدي نيروگاه سيكل تركيبي 2/145 ريال و متوسط قيمت تمام شده هر كيلو وات ساعت انرژي الكتريكي توليدي نيروگاه ديزلي 1/244 ريال مي باشد.
بدين ترتيب بر اساس جدول محاسبه شده بيشترين ميزان هزينه هاي اجتماي مربوط به هر كيلووات ساعت انرژي توليد شده توسط نيروگاه ديزلي مي شود. پس از نيروگاههاي ديزيلي توليد هر كيلو وات ساعت انرژي در نيروگاههاي گازي بيشترين هزينه هاي اجتماعي را توليد خواهد نمود نيروگاههاي بخاري و چرخه تركيبي از نظر توليد هزينه هاي اجتماعي در رده هاي  بعدي قرار دارند .
صدا همواره يكي از مسائل قابل توجه در نيروگاهها بوده است. به علل مختلف از جمله توانهاي متفاوت وسايل نيروگاهي از نظر توليد شدت صوت متفاوت مي باشد و از اين رو پرسنل هر قسمت با مقدار خطرات گوناگوني روبه رو هستند كه اين خطرات با سه كميت توان فركانس صدا و زمان مواجهه صوت متناسب هستند. عوامل اول و دوم در حين كار نيروگاه تقريباً خارج از كنترل كادر بهره برداري مي باشد پس تنها راه مقابله با اثرات سوء صدا كاهش زمان مواجهه با آن است كه با اندازه گيري شدت صوت در قسمتهاي مختلف نيروگاه زمان مجاز توقف در آن محلها را به كمك استاندارد هاي موجود مي توان بدست آورد.
مقدمه :
بطوركلي صدا به دو بخش تقسيم مي شود:
1- در محيط صنعتي
2- در محيط غير صنعتي : محيطهاي غير صنعتي محيطهاي هستند كه انتشار صدا در آنها همراه با انتشار صدانيست٬ مثل محيطهاي اداري٬ آموزشي و بيمارستانها٬ در مورد محيطهاي كار صنعتي معيار حفظ قدرت شنوايي است . يعني هر چند صدا اثرات سوء ديگري هم دارد ولي معيار سلامتي را بوجود نيامدن افت شنوايي ميدانند.
اثرات سوء صدا بر انسان
اثر بر حس شنوايي:
مواجهه طولاني با صدا در محيط كار سبب تغيير موقت و يا دائم آستانه شنوايي مي شود به عقيده متخصصين٬ كاهش شنوايي عبارت از تغيير آستانه شنوايي به ميزان متوسط 25 دسي بل در فركانسهاي 500 ٬  1000 و 2000 هرتز مي باشد. عوامل موثر در ايجاد افت شنوايي تراز فشار صوت مدت زمان مواجهه٬ سن و بالا خره استعداد و حساسيت شخصي است .
كري ها:
الف ): كري انتقالي : در اين نوع كري ارتعاشات صوتي قبل از رسيدن به گوش داخلي متوقف ميشود. علت اين امر ايجاد عارضه در يكي از قسمتهاي انتقا صوت ميباشد.
ب): كري حس عصبي : در اين نوع كري عارضه در گوش داخلي و يا نقطه شروع عصب شنوايي مي باشد . مواجهه به مدت طولاني با صدا و ضربه هاي صوتي از علل بروز اين نوع كري است . در شروع بيماري بعلت اينكه افت شنوايي در فركانسهاي خارج از فركانسهاي مكالمه مي باشد شخص تا مدتها از بيماري خود بي خبر خواهد بود. مسئله مهم در اين كري اين است كه بيماري قابل درمان نيست. وزوز گوش و شنيدن صداي محيط كار پس از ترك محل كار از جمله صدمات ناشي از مواجهه طولاني با صداي غير مجاز است .
صدمات فيزيولوژيكي :
صداي زياد سبب بروز صدمات فيزيولوژيكي چون ازدياد ضربان قلب٬ بالارفتن مصرف اكسيژن٬ افزايش تعداد تنفس٬ ناراحتي هاي دستگاه گوارش و بالا رفتن فشار خون ميشود .
اثرات رواني :
بررسي هاي انجام شده در محيط هاي كار و اجتماع نشان داده است كه بطور كلي ميزان مبتلايان به بيماري رواني و عصبي شاغليني كه در محيط هاي كارشان صدا بيش از حد مجاز وجود دارد . بيش از حد معمول مي باشد.
وسيله اندازه گيري صدا:
جهت اندازه گيري صدا و بررسي مسائل و مشكلات ناشي از آن لازم است تراز كلي صدا٬ توزيع فشار در فركانس مختلف و بالاخره توزيع فشار صوت بر حسب زمان تعيين شود در نتيجه لازم است به وسائل اندازه گيري مناسب مجهز بود. كه در اين تحقيق از تراز سنج صوت جهت اندازه گيري صدا در محيط نيروگاه استفاده شده است . از نظر فيزيكي طرز كار دستگاه تراز سنج صوت به اين ترتيب است كه ابتدا ميكروفن فشار صوتي دريافت شده را به سيگنال هاي الكتريكي تبديل مي كند. سيگنالهاي وردي توسط آمپلي فاير تقويت شده٬  سپس كاهش دهنده ٬جريان الكتريكي حاصل را در محدوده مدار الكتريكي صفحه سنجش كاهش داده و پس از عبور از شبكه حساسيت و مدار يك سو كننده جريان الكتريكي متناوب به جريان الكتريكي مستقيم به طرف مدار سنجش ميرود و عقربه سنجش فشار صوتي وارده را نشان ميدهد .
فهرست
چكيده :6
1- مقدمه:7
2-ارزيابي اقتصادي نيروگاههاي برقابي :7
3- بخش انرژي و اثرات زيست محيطي9
4-هزينه هاي اجتماعي بخش انرژي10
5-نتيجه گيري :14
منابع و مراجع15
جدول 1- ميزان انتشار آلاينده هاي هوا از نيروگاههاي كشور در سال 137916
جدول 2- سهم هر يك از بخشهاي انرژي در انتشارآلاينده هاي هوا16
جدول3-هزينه هاي خارجي آلاينده ها در ايالات متحده آمريكا17
جدول 4- هزينه هاي اجتماعي توليد انرژي الكتريكي در ايران18
آلودگي صوتي در نيروگاه آبي19
چكيده19
مقدمه :20
اثرات سوء صدا بر انسان20
اثر بر حس شنوايي:21
كري ها:21
صدمات فيزيولوژيكي :22
اثرات رواني :22
وسيله اندازه گيري صدا:22
استانداردهاي صدا:23
سرو صدا در دستگاههاي نيروگاه سد كرج ( امير كبير )24
(AirCompressor ) كمپر سورهاي هوا24
نمونه محاسبات :25
توربوپمپها:26
نمونه محاسبات :27
صداي شيرهاي كنترل27
صداي ژنراتور30
بحث و نتيجه گيري31
منابع32
جدول 1 – تصحيح باندهاي هشتگانه براي صداي خروجي بوسيله كمپرسور33
جدول 2- مقايسه مقادير قدرت صداي محاسبه شده از طريق معادله با دستگاه سونومتر كليه كمپرسورهاي نيروگاه34
جدول 3- فشار صداي يكنواخت در فاصله 1 متر از پمپ35
جدول 4- مقايسه مقادير فشار صداي محاسبه شده از طريق معادله با دستگاه سونومتر كليه پمپهاي نيروگاه36
جدول5-جهت تصحيح براي جتها37
جدول6-باند هشتگانه تصحيح براي صداي ژنراتور37
چكيده38
1- مقدمه39
روشهاي متداول تجربي ارزيابي فرسايش خاك40
(FAO) روش سازمان كشاورزي و غذا41
(USBLM) روش دفتر مديريت اراضي آمريكا42
(USLE) روش معادله فرسايش جهاني43
(PSIAC) روش دفتر داخلي كميته جنوب غربي آمريكا44
انتخاب روش مناسب46
نحوه بكارگيري روش انتخابي47
نتيجه گيري48
مراجع50
ارزيابي اثرات زيست محيطي احداث سد و نيروگاه بر رودخانه كارون در استان چهار محال و بختياري51
چكيده51
مقدمه:52
انگيزه تحقيق :53
متدولوژي  تحقيق :54
قوانين٬ مقررات و ضوابط زيست محيطي در مورد سدها و طرحهاي آبي :54
1-وضعيت بيولوژيكي {3} و{5} و{6} :55
2-وضعيت محيط زيست اقتصادي٬ اجتماعي و فرهنگي {7}و{8}:55
پيش بيني اثرات بر محيط زيست بيولوژيكي٬ اقتصادي٬اجتماعي و فرهنگي طرح :56
1-اثرات بيولوژيكي {1}و{9}:56
ارزيابي اثرات زيست محيطي در گزينه هاي مختلف {9}و{10} :57
نتايج :57
بحث و نتيجه گيري :59
مراجع :60
ارزيابي اثرات زيست محيطي نيروگاههاي برق آبي كوچك61
چكيده61
1- مقدمه62
2- معرفي پروژه هاي مورد مطالعه63
EIS,EIA تهيه -364
4-ارزيابي زيست محيطي با روش ماتريسي65
4-1- جنگل و پوشش گياهي67
4-2- پرندگان67
4-3- شيلات و پرورش ماهي67
4-4- وحوش و گونه هاي مهم67
4-5- رسوبگذاري و فرسايش68
4-6- ارتباطات68
5- ارزيابي زيست محيطي با روش نمودار شبكه69
6- نتيجه گيري70
مراجع :71
ارزيابي زيست محيطي نيروگاه هاي برقابي كوچك ضرورت يا عدم ضرورت73
چكيده :73
مقدمه :74
1-ضرورت وجود نيروگاههاي آبي كوچك :75
2- اثرات زيست محيطي نيروگاههاي برقآبي كوچك و تمهيدات كاهش اثرات :77
:(fore  bay) ج- حوضچه تعادل80
:pen  stock د-لوله پنستاك80
ه- نيروگاه :81
و- جلوگيري از اثرات زيست محيطي حين اجراء سازه ها:82
4- جلوگيري:82
منابع:84
بررسي روش هاي تعيين  دبي زيست محيطي در نيروگاههاي برق آبي جرياني85
چكيده85
1- مقدمه86
2- معرفي پروژه هاي مورد مطالعه87
3- روشهاي مختلف تعيين دبي زيست محيطي87
3-1- براساس متغييرهاي بستر رودخانه88
3-2- بر اساس ميانگين دبي88
3-3- بر اساس دبي حداكثر يا منحني تداوم جريان رودخانه88
3-4- بر اساس متغييرهاي هيدروليكي88
3-5- بر اساس متغييرهاي هيدروليكي كه با شرايط بيولوژيكي تغيير مي كند89
3-6- بر اساس متغييرهاي ترانسفورم شده از چندين پارامتر بيولوژيكي89
4- عوامل زيست محيطي و اكولوژيكي موثر در تعيين دبي زيست محيطي رودخانه هاي مورد مطالعه89
4-1- مورفولوژي90
4-2- عرض رودخانه90
4-3- گياهان بن در آب90
4-4-درختان و گياهان حاشيه اي90
4-5- آبزيان91
4-6- توده هاي بنتيك91
5- نتيجه گيري91
مراجع :93
جايگاه نيروگاههاي آبي در محيط زيست94
چكيده94
مقدمه :95
صنعت برق و توليد گازهاي گلخانه اي96
پتانسيل برقابي97
نيروگاههاي برقابي و جنبه هاي زيست محيطي آن99
توسعه انرژي پايدار ( بهينه سازي توليد انرژي ):102
جمع بندي :104
فهرست منابع :104
– ارزيابي آثار زيست محيطي طرح هاي كارون105
-روش ماتريس لئوپولد106
:UNEP-روش107
نتيجه گيري و پيشنهادات108
مراجع و منابع :108
چگونگي تاثيرات متقابل محيط زيست و نيروگاههاي برق آبي109
چكيده :109
مقدمه :109
1- سدها و محيط زيست110
2- اثرات عمومي در زيست محيط سدها111
3- اثرات فيزيكي و شيميايي سدها بر محيط زيست114
كليات114
4-مغذي شدن آب درياچه سد117
فوائد سد دز از نظر زيست محيطي :122
مضرات سد دز از نظر  زيست محيطي :122
مراجع :123
سنجش اوليه اثر طرح هاي برق آبي بر كيفيت آب رودخانه124
چكيده124
مقدمه :124
تغذيه گرايي Eutrophication125
3- كاربرد قوائد عمومي و احتمال بروز خطا127
3-1- باد127
3-2- شرايط جريان128
3-3- شكل مخزن129
3-4- اقليم و فعاليتهاي حوضه آبريز129
3-5- جمعيت130
4-نتيجه گيري و پيشنهادها130
بررسي تاثير اعمال هزينه اجتماعي آلاينده ها در شاخصهاي اقتصادي نيروگاههاي برق آبي
چكيده :
تعدد پروژه هاي مورد نياز كشور در كليه بخشها از يك سو و كمبود سرمايه از سوي ديگر سبب ميشود تا ارزيابي اقتصادي طرحها به عنوان يكي از مهمترين معيارهاي تصميم گيري جهت پروژه ها مطرح گردد. اساس روشهاي ارزيابي اقتصادي طرحها بر برآورد هزينه ها و فايده هاي طرح استوار مي باشد . تلاش براي برآورد دقيق تر هزينه ها و فايده هاي طرح مي تواند در كيفيت ارزيابي اقتصادي تاثير مثبت فوق العاده اي داشته باشد . همانطور كه عدم دقت در اين زمينه مي تواند موجب نتيجه گيريهاي نادرست گردد. پروژه هاي توليد انرژي بر قابي در دهه اخير با استفاده از روش نيروگاه حرارتي جايگزين مورد ارزيابي اقتصادي قرار گرفته اند. در اين چار چوب كليه هزينه هاي نيروگاه حرارتي جايگزين به عنوان در آمدهاي طرح منظور مي گردد. ( شامل هزينه هاي سرمايه گذاري اوليه و بهره برداري و نگهداري ) اما تا سالهاي اخير هزينه هاي ناشي از آلودگي محيط جهت توليد انرژي اين نيروگاه ها ناديده گرفته شده است اين مقاله مي كوشد بر پايه آخرين اطلاعات ارائه شده در زمينه محاسبه هزينه خارجي آلاينده نيروگاههاي حرراتي با استفاده از” روش تبديل تعديل شده ” روشي را جهت وارد كردن هزينه هاي اجتماعي انواع آلاينده ها بر ارزيابي اقتصادي پروژه هاي برقابي ارائه دهد.
1- مقدمه:
محدوديت سرمايه سبب مي شود تا ارزيابي اقتصادي پروژه ها و طرح هاي سرمايه گذاري به عنوان يكي از مهمترين معيارهاي تصميم گيري جهت بهگزيني ابعاد و اولويت بندي پروژه ها مطرح گردد . تلاش براي برآورد دقيق هزينه ها و فايده هاي طرح مي تواند در كيفيت ارزيابي اقتصادي و دقت شاخص هاي اقتصادي بدست آمده تاثير فوق العاده اي داشته باشد همانطور كه عدم توجه مطلوب به اين موضوع مي تواند موجب نتيجه گيريهاي نادرست گردد.
2-ارزيابي اقتصادي نيروگاههاي برقابي :
روشي كه به طور معمول براي ارزشگذاري فايده هاي پروژه هاي برقابي بكار گرفته مي شود از ديدگاه ملي هزينه توليد انرژي و قدرت به وسيله نيروگاه حرارتي است كه همان تقاضا را به مشابه برآورد مي سازد در اين مقاله مقايسه اقتصادي از ديدگاه ملي صورت گرفته است.
با توجه به تفاوت توزيع هزينه هاي نيروگاههاي برقابي و حرارتي در طول زمان و تفاوت كيفيت انرژي توليد شده از نظر فني و زيست محيطي، ارزشگذاري ومقايسه اين دو شكل متفاوت توليد انرژي الكتريكي دشوار مي گردد .
 ومعادل سازي (Equivalence  of  kind)استفاده از تكنيكهاي اقتصاد مهندسي و تلاش براي معادل سازي نوع
 به ما امكان مي دهد كه طرح هاي مورد بررسي در شرايط اقتصادي همسان(Equivalence of  time) زمان مقايسه شود .
عوامل گوناگوني مي تواند نتايج مطالعات اقتصادي پروژه هاي برقابي را تحت تاثير قرار دهند، عواملي نظير نرخ تنزيل٬ نرخ ارز خارجي٬ هزينه هاي سوخت٬ ارزش ذاتي آب و هزينه هاي اجتماعي آلودگي هوا از مهمترين اين عوامل هستند. توضيح مختصري در مورد هريك از اين عوامل در اين قسمت ضروري به نظر مي رسد.
نرخ تنزيل –  در واقع نشانگر محدوديت سرمايه است به همين سبب يكي از پارامترهاي اساسي محاسبه در ارزشيابي هاي اقتصادي مي باشد . بطوريكه نوسان نرخ تنزيل مي تواند شاخص هاي اقتصادي را تحت تاثير قرار دهد و طرح را از محدوده توجيه اقتصادي خارج نموده و يا آن را داخل اين محدوده نمايد .
نرخ ارز خارجي – از آنجا كه برخي از اقلام مورد استفاده در محاسبات اقتصادي پروژه هاي برقابي ( چه در بخش هزينه ها و چه در بخش فايده ها ) داراي مقادير ارزي مي باشد . لذا تغييرات نرخ ارز خارجي به پول ملي ميتواند در محاسبات اقتصادي پروژه هاي برقابي تاثير داشته باشد.
هزينه سوخت-  قيمت سوختهاي فسيلي يكي از مهمترين اجزاء تشكيل دهنده هزينه هاي بهره برداري و نگهداري نيروگاههاي حرارتي ( فايده طرحهاي برقابي) مي باشد . با توجه به مزيت نسبي گاز و ….. در كشور٬ ارزشگذاري درست قيمت سوخت از اهميت ويژه اي برخوردار است و بايد مورد توجه قرار گيرد.
ارزش ذاتي آب – آب مورد استفاده در پروژه هاي برقابي مي تواند به منظور ديگري از جمله آب كشاورزي يا تامين آب شهري ارزش ايجاد كند. اين ارزش جداي از هزينه هاي اجراي پروژه است و در واقع هزينه فرصت از دست رفته آب است كه بايد به اين هزينه ها اضافه گردد. در حال حاضر پروژه هاي برقابي مورد بررسي٬ داراي آن ميزان اراضي مناسب براي آبياري در پايين دست و حتي نيازهاي شهري جهت بهره برداري نيستند كه بتوانند با منظورهاي توليد انرژي به رقابت بپردازند. اما گسترس نيازها و تغيير در الگوي توسعه منطقه اي مي تواند موجب افزايش ارزش ذاتي آب شود كه مي بايد حتماً در محاسبات اقتصادي دخالت داده شود.
موارد فوق همگي از عوامل موثري هستند كه تقريباً در ارزيابي اقتصادي به عمل آمده جهت پروژه هاي برقابي مورد توجه قرار مي گريند. اما آنچه كه تاكنون در ارزيابي اقتصادي پروژه هاي برقابي كمتر مورد توجه قرار گرفته است هزينه هاي اجتماعي، آلودگي مي باشد . اين مقاله سعي بر آن دارد با ارائه روشي جهت ارزيابي اقتصادي پروژه هاي برقابي با احتساب هزينه هاي اجتماعي آلودگي٬گامي در جهت ارزيابي هاي اقتصادي دقيق تر پروژه هاي برقابي بر دارد
3- بخش انرژي و اثرات زيست محيطي
با توجه به وسعت فعاليتهاي بخش انرژي، مسائل زيست محيطي مرتبط با آن نيز داراي ابعاد گسترده اي ميباشد كه از آن جمله ميتوان به آلودگي هوا٬آب و خاك در سطح محلي و منطقه اي و به مسائلي  نظير تغييرات اقليمي و بارانهاي اسيدي در سطح بين المللي اشاره نمود. در اين ميان آلودگي هوا و اثرات زيست محيطي منتج از آن داراي اهميت خاصي بوده و بيشترين مسائل زيست محيطي بخش انرژي مرتبط با اين آلودگي مي باشد.
وذرات معلق از جمله آلاينده هايي هستند كه به سبب توليد و مصرف انرژي الكتريكي بوجودCH,Co,So³,Co²,No²
مي آيند. در اين ميان نيروگاههاي حرارتي با توجه به سهم عمده آنها در توليد برق يكي از عوامل آلوده كننده محيط زيست بوده اند . كه بعد از بخش حمل و نقل و صنعت بيشترين آلاينده را توليد نموده اند. جدول شماره 1 ٬ميزلن نشر انواع آلاينده را از نيروگاههاي كشور و جدول شماره 2 سهم نيروگاهها را در انتشار آلاينده در سطح كشور نشان مي دهد.شاخص انتشار آلاينده هاي هوا از نيروگاههاي مختلف نشان مي دهد كه نيروگاههاي هوا از نيروگاههاي مختلف     (آنهم به ميزان ناچيز) هيچگونه٬آلاينده ديگري توليد CO²   نشان مي دهد كه نيروگاههاي برقابي به غير از
نمي نمايندو در واقع انرژي حاصل از نيروگاههاي برقابي از نظر زيست محيطي انرژي پاكيزه اي مي باشد . اخيراً     از گياهان موجود در درياچه سدها منتشر شده است كه البته هزينه آن(CH4 ) گزارشاتي مبني بر توليد آلاينده متان چندان قابله ملاحظه نمي باشد .
4-هزينه هاي اجتماعي بخش انرژي
(Bui 1996)    بنابر تعريف٬ هزينه اجتماعي٬ هزينه است كه جامعه براي دريافت كالا٬ يا خدمت پرداخت مي كند  به طور كلي اين تعريف در قالب رابطه (1) بيان مي گردد. (Scott &Janet 2000)
كه در اين رابطه :
  SC=هزينه واقعي  توليد (Social Cost)
PC=هزينه واقعي توليد (Private Cost)
EC=هزينه خارجي (External Cost)
 (RPCC) و مقدار آلودگي باقيمانده (PCC) نيز خود تابعي از هزينه هاي كنترل آلودگي (EC) هزينه خارجي
مي باشد٬ در اين صورت رابطه (2) را به صورت زير مي توان مطرح نمود:
EC=f(RPCC,PCC)                                       (2)
كه در رابطه (2):
EC=هزينه هاي خارجي
PCC=هزينه هاي كنترل آلودگي (pollution control cost)
RPCC=هزينه هاي كنترل آلودگي باقيمانده (Remain  Polution control cost)
علت وجودي رابطه (2) بدان سبب است كه تجهيزات كنترل آلودگي كارايي 100 درصد ندارد و حتي در صورت استفاده از تجهيزات مناسب بايد هزينه اي را براي اثرات خارجي آلودگي هاي كنترل شده در نظر گرفت .
تعريف هزينه هاي اجتماعي در بخش توليد انرژي نيز در قالب مدل فوق مي توند صورت گيرد٬ هزينه هاي اجتماعي انرژي الكتريكي٬ شامل هزينه توليد انرژي الكتريكي و هزينه هاي خارجي است .
با توجه به اهميت محاسبه هزينه هاي خارجي توليد انرژي الكتريكي در محاسابت هزينه هاي اجتماعي و برآوردهاي اقتصادي تاكنون تلاشهاي زيادي در سطح جهاني انجام گرفته است. سابقه محاسبه برآورد هزينه هاي خارجي براي    طي سالهاي 1989تا1990برميگردد.(EPA) اولين بار به سازمان حفاظت محيط زيست
آمريكا
شركت برق كاليفرنيا٬ دانشگاه پريل٬ اداره خدمات عمومي ماساچوست٬ شركت خدمات عمومي نيويورك و نيز شكت خدمات عمومي نوادا٬ از پيشگامان اين امر بودند ( شوراي جهاني انرژي 1995) . در برخي ايالت هاي آمريكا٬ ملحوظ كردن هزينه هاي اجتماعي در هزينه هاي توليد و انتقالبه صورت اجباري در آمد تا از طريق آن در تعيين نياز انرژي و راه اندازي ظرفيت هاي آتي توليد انرژي الكتريكي مورد استفاده قرار گيرد. مطالعات مشابهي براي تعيين هزينه هاي ٬فنلاند(Meyeretal.1994) خارجي توليد انرژي الكتريكي در كشورهاي اروپايي و آمريكايي چون دانمارك
,(Mohmeyer1998, (Bui1996 آلمان و (Bundesmat 1994)٬ (Ekono 1994)
Lefevre  and Bui 1996
در ايران براي اولين بار در سال 1376 اقدام به محاسبه هزينه خارجي توليد انرژي الكتريكي  شده است. اين محاسبات در معاونت امور انرژي وزارت نيرو انجام شده و در ترازنامه سال 1376 درج گرديده است . از آنجا كه هيچگونه تحقيق مستقلي تا آن زمان جهت برآورد هزينه هاي خارجي در ايران انجام نشده بود سعي بر آن شد تا با استفاده از تجربيات ساير كشورها ضرائب هزينه هاي خارجي متناسب با هريك از آلاينده هاي ناشي از توليد انرژي الكتريكي انتخاب و جهت محاسبه هزينه هاي خارجي در ايران مورد استفاده قرار گيرد . لازم به ذكر است كه با توجه به قيمت برابري دلاردر برابر ريال و اعمال مستقيم اين ضرائب هزينه هاي محاسبه شده در كشورهاي خارجي به هزينه هاي خارجي تبديل مي شد. اين روش به روش تبديل مستقيم معروف است . با توجه به اشكالاتي كه بر استفاده از روش تبديل مستقيم وارد است .
هزينه هاي اجتماعي انواع آلاينده هاي حاصل از توليد انرژي الكتريكي توسط نيروگاههاي حرارتي با استفاده از روش  توسط ( جباريان و رئيسي 1381) (Scott  & janet 2000) “تبديل تعديل شده ” و با استفاده از مدل هزينه اجتماعي
محاسبه شده است .
 مقدار هزينه اجتماعي هر كيلو وات ساعت انرژي الكتريكي برابر است با (Scott & janet2000) بر  اساس مدل
مجموع قيمت تمام شده و هزينه هاي خارجي هر كيلو وات ساعت انرژي الكتريكي هزينه تمام شده انرژي در ايران با توجه به آنكه توسط كدام نوع از نيروگاهها توليد شده باشد متفاوت است . بر اساس اطلاعات بدست آمده از سازمان برق ايران متوسط قيمت تمام شده هر كيلو ولت ساعت انرژي الكتريكي توليدي نيروگاههاي گازي كشور 7/189 ريال هر كيلو وات ساعت انرژي توليدي نيروگاه سيكل تركيبي 2/145 ريال و متوسط قيمت تمام شده هر كيلو وات ساعت انرژي الكتريكي توليدي نيروگاه ديزلي 1/244 ريال مي باشد.
بدين ترتيب بر اساس جدول محاسبه شده بيشترين ميزان هزينه هاي اجتماي مربوط به هر كيلووات ساعت انرژي توليد شده توسط نيروگاه ديزلي مي شود. پس از نيروگاههاي ديزيلي توليد هر كيلو وات ساعت انرژي در نيروگاههاي گازي بيشترين هزينه هاي اجتماعي را توليد خواهد نمود نيروگاههاي بخاري و چرخه تركيبي از نظر توليد هزينه هاي اجتماعي در رده هاي  بعدي قرار دارند .
صدا همواره يكي از مسائل قابل توجه در نيروگاهها بوده است. به علل مختلف از جمله توانهاي متفاوت وسايل نيروگاهي از نظر توليد شدت صوت متفاوت مي باشد و از اين رو پرسنل هر قسمت با مقدار خطرات گوناگوني روبه رو هستند كه اين خطرات با سه كميت توان فركانس صدا و زمان مواجهه صوت متناسب هستند. عوامل اول و دوم در حين كار نيروگاه تقريباً خارج از كنترل كادر بهره برداري مي باشد پس تنها راه مقابله با اثرات سوء صدا كاهش زمان مواجهه با آن است كه با اندازه گيري شدت صوت در قسمتهاي مختلف نيروگاه زمان مجاز توقف در آن محلها را به كمك استاندارد هاي موجود مي توان بدست آورد.
مقدمه :
بطوركلي صدا به دو بخش تقسيم مي شود:
1- در محيط صنعتي
2- در محيط غير صنعتي : محيطهاي غير صنعتي محيطهاي هستند كه انتشار صدا در آنها همراه با انتشار صدانيست٬ مثل محيطهاي اداري٬ آموزشي و بيمارستانها٬ در مورد محيطهاي كار صنعتي معيار حفظ قدرت شنوايي است . يعني هر چند صدا اثرات سوء ديگري هم دارد ولي معيار سلامتي را بوجود نيامدن افت شنوايي ميدانند.
اثرات سوء صدا بر انسان
اثر بر حس شنوايي:
مواجهه طولاني با صدا در محيط كار سبب تغيير موقت و يا دائم آستانه شنوايي مي شود به عقيده متخصصين٬ كاهش شنوايي عبارت از تغيير آستانه شنوايي به ميزان متوسط 25 دسي بل در فركانسهاي 500 ٬  1000 و 2000 هرتز مي باشد. عوامل موثر در ايجاد افت شنوايي تراز فشار صوت مدت زمان مواجهه٬ سن و بالا خره استعداد و حساسيت شخصي است .
كري ها:
الف ): كري انتقالي : در اين نوع كري ارتعاشات صوتي قبل از رسيدن به گوش داخلي متوقف ميشود. علت اين امر ايجاد عارضه در يكي از قسمتهاي انتقا صوت ميباشد.
ب): كري حس عصبي : در اين نوع كري عارضه در گوش داخلي و يا نقطه شروع عصب شنوايي مي باشد . مواجهه به مدت طولاني با صدا و ضربه هاي صوتي از علل بروز اين نوع كري است . در شروع بيماري بعلت اينكه افت شنوايي در فركانسهاي خارج از فركانسهاي مكالمه مي باشد شخص تا مدتها از بيماري خود بي خبر خواهد بود. مسئله مهم در اين كري اين است كه بيماري قابل درمان نيست. وزوز گوش و شنيدن صداي محيط كار پس از ترك محل كار از جمله صدمات ناشي از مواجهه طولاني با صداي غير مجاز است .
صدمات فيزيولوژيكي :
صداي زياد سبب بروز صدمات فيزيولوژيكي چون ازدياد ضربان قلب٬ بالارفتن مصرف اكسيژن٬ افزايش تعداد تنفس٬ ناراحتي هاي دستگاه گوارش و بالا رفتن فشار خون ميشود .
اثرات رواني :
بررسي هاي انجام شده در محيط هاي كار و اجتماع نشان داده است كه بطور كلي ميزان مبتلايان به بيماري رواني و عصبي شاغليني كه در محيط هاي كارشان صدا بيش از حد مجاز وجود دارد . بيش از حد معمول مي باشد.
وسيله اندازه گيري صدا:
جهت اندازه گيري صدا و بررسي مسائل و مشكلات ناشي از آن لازم است تراز كلي صدا٬ توزيع فشار در فركانس مختلف و بالاخره توزيع فشار صوت بر حسب زمان تعيين شود در نتيجه لازم است به وسائل اندازه گيري مناسب مجهز بود. كه در اين تحقيق از تراز سنج صوت جهت اندازه گيري صدا در محيط نيروگاه استفاده شده است . از نظر فيزيكي طرز كار دستگاه تراز سنج صوت به اين ترتيب است كه ابتدا ميكروفن فشار صوتي دريافت شده را به سيگنال هاي الكتريكي تبديل مي كند. سيگنالهاي وردي توسط آمپلي فاير تقويت شده٬  سپس كاهش دهنده ٬جريان الكتريكي حاصل را در محدوده مدار الكتريكي صفحه سنجش كاهش داده و پس از عبور از شبكه حساسيت و مدار يك سو كننده جريان الكتريكي متناوب به جريان الكتريكي مستقيم به طرف مدار سنجش ميرود و عقربه سنجش فشار صوتي وارده را نشان ميدهد .

فرمت : WORD | صفحات:131+OK

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

بررسی تاثیر اعمال هزینه اجتماعی آلاینده ها در شاخص های اقتصادی
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد