لباس قدیمی را بپوشید ولی کتاب نو بخرید.
خانه » پروژه » محیط زیست و بهداشت » بررسی تاثیر اعمال هزینه اجتماعی آلاینده ها در شاخص های اقتصادی
بررسی تاثیر اعمال هزینه اجتماعی آلاینده ها در شاخص های اقتصادی

بررسی تاثیر اعمال هزینه اجتماعی آلاینده ها در شاخص های اقتصادی

بررسی تاثیر اعمال هزینه اجتماعی آلاینده ها در شاخص های اقتصادی نیروگاههای برق آبی
فهرست
چکیده : ۶
۱- مقدمه: ۷
۲-ارزیابی اقتصادی نیروگاههای برقابی : ۷
۳- بخش انرژی و اثرات زیست محیطی ۹
۴-هزینه های اجتماعی بخش انرژی ۱۰
۵-نتیجه گیری : ۱۴
منابع و مراجع ۱۵
جدول ۱- میزان انتشار آلاینده های هوا از نیروگاههای کشور در سال ۱۳۷۹ ۱۶
جدول ۲- سهم هر یک از بخشهای انرژی در انتشارآلاینده های هوا ۱۶
جدول۳-هزینه های خارجی آلاینده ها در ایالات متحده آمریکا ۱۷
جدول ۴- هزینه های اجتماعی تولید انرژی الکتریکی در ایران ۱۸
آلودگی صوتی در نیروگاه آبی ۱۹
چکیده ۱۹
مقدمه : ۲۰
اثرات سوء صدا بر انسان ۲۰
اثر بر حس شنوایی: ۲۱
کری ها: ۲۱
صدمات فیزیولوژیکی : ۲۲
اثرات روانی : ۲۲
وسیله اندازه گیری صدا: ۲۲
استانداردهای صدا: ۲۳
سرو صدا در دستگاههای نیروگاه سد کرج ( امیر کبیر ) ۲۴
(AirCompressor ) کمپر سورهای هوا ۲۴
نمونه محاسبات : ۲۵
توربوپمپها: ۲۶
نمونه محاسبات : ۲۷
صدای شیرهای کنترل ۲۷
صدای ژنراتور ۳۰
بحث و نتیجه گیری ۳۱
منابع ۳۲
جدول ۱ – تصحیح باندهای هشتگانه برای صدای خروجی بوسیله کمپرسور ۳۳
جدول ۲- مقایسه مقادیر قدرت صدای محاسبه شده از طریق معادله با دستگاه سونومتر کلیه کمپرسورهای نیروگاه ۳۴
جدول ۳- فشار صدای یکنواخت در فاصله ۱ متر از پمپ ۳۵
جدول ۴- مقایسه مقادیر فشار صدای محاسبه شده از طریق معادله با دستگاه سونومتر کلیه پمپهای نیروگاه ۳۶
جدول۵-جهت تصحیح برای جتها ۳۷
جدول۶-باند هشتگانه تصحیح برای صدای ژنراتور ۳۷
چکیده ۳۸
۱- مقدمه ۳۹
روشهای متداول تجربی ارزیابی فرسایش خاک ۴۰
(FAO) روش سازمان کشاورزی و غذا ۴۱
(USBLM) روش دفتر مدیریت اراضی آمریکا ۴۲
(USLE) روش معادله فرسایش جهانی ۴۳
(PSIAC) روش دفتر داخلی کمیته جنوب غربی آمریکا ۴۴
انتخاب روش مناسب ۴۶
نحوه بکارگیری روش انتخابی ۴۷
نتیجه گیری ۴۸
مراجع ۵۰
ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث سد و نیروگاه بر رودخانه کارون در استان چهار محال و بختیاری ۵۱
چکیده ۵۱
مقدمه: ۵۲
انگیزه تحقیق : ۵۳
متدولوژی  تحقیق : ۵۴
قوانین٬ مقررات و ضوابط زیست محیطی در مورد سدها و طرحهای آبی : ۵۴
۱-وضعیت بیولوژیکی {۳} و{۵} و{۶} : ۵۵
۲-وضعیت محیط زیست اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی {۷}و{۸}: ۵۵
پیش بینی اثرات بر محیط زیست بیولوژیکی٬ اقتصادی٬اجتماعی و فرهنگی طرح : ۵۶
۱-اثرات بیولوژیکی {۱}و{۹}: ۵۶
ارزیابی اثرات زیست محیطی در گزینه های مختلف {۹}و{۱۰} : ۵۷
نتایج : ۵۷
بحث و نتیجه گیری : ۵۹
مراجع : ۶۰
ارزیابی اثرات زیست محیطی نیروگاههای برق آبی کوچک ۶۱
چکیده ۶۱
۱- مقدمه ۶۲
۲- معرفی پروژه های مورد مطالعه ۶۳
EIS,EIA تهیه -۳ ۶۴
۴-ارزیابی زیست محیطی با روش ماتریسی ۶۵
۴-۱- جنگل و پوشش گیاهی ۶۷
۴-۲- پرندگان ۶۷
۴-۳- شیلات و پرورش ماهی ۶۷
۴-۴- وحوش و گونه های مهم ۶۷
۴-۵- رسوبگذاری و فرسایش ۶۸
۴-۶- ارتباطات ۶۸
۵- ارزیابی زیست محیطی با روش نمودار شبکه ۶۹
۶- نتیجه گیری ۷۰
مراجع : ۷۱
ارزیابی زیست محیطی نیروگاه های برقابی کوچک ضرورت یا عدم ضرورت ۷۳
چکیده : ۷۳
مقدمه : ۷۴
۱-ضرورت وجود نیروگاههای آبی کوچک : ۷۵
۲- اثرات زیست محیطی نیروگاههای برقآبی کوچک و تمهیدات کاهش اثرات : ۷۷
:(fore  bay) ج- حوضچه تعادل ۸۰
:pen  stock د-لوله پنستاک ۸۰
ه- نیروگاه : ۸۱
و- جلوگیری از اثرات زیست محیطی حین اجراء سازه ها: ۸۲
۴- جلوگیری: ۸۲
منابع: ۸۴
بررسی روش های تعیین  دبی زیست محیطی در نیروگاههای برق آبی جریانی ۸۵
چکیده ۸۵
۱- مقدمه ۸۶
۲- معرفی پروژه های مورد مطالعه ۸۷
۳- روشهای مختلف تعیین دبی زیست محیطی ۸۷
۳-۱- براساس متغییرهای بستر رودخانه ۸۸
۳-۲- بر اساس میانگین دبی ۸۸
۳-۳- بر اساس دبی حداکثر یا منحنی تداوم جریان رودخانه ۸۸
۳-۴- بر اساس متغییرهای هیدرولیکی ۸۸
۳-۵- بر اساس متغییرهای هیدرولیکی که با شرایط بیولوژیکی تغییر می کند ۸۹
۳-۶- بر اساس متغییرهای ترانسفورم شده از چندین پارامتر بیولوژیکی ۸۹
۴- عوامل زیست محیطی و اکولوژیکی موثر در تعیین دبی زیست محیطی رودخانه های مورد مطالعه ۸۹
۴-۱- مورفولوژی ۹۰
۴-۲- عرض رودخانه ۹۰
۴-۳- گیاهان بن در آب ۹۰
۴-۴-درختان و گیاهان حاشیه ای ۹۰
۴-۵- آبزیان ۹۱
۴-۶- توده های بنتیک ۹۱
۵- نتیجه گیری ۹۱
مراجع : ۹۳
جایگاه نیروگاههای آبی در محیط زیست ۹۴
چکیده ۹۴
مقدمه : ۹۵
صنعت برق و تولید گازهای گلخانه ای ۹۶
پتانسیل برقابی ۹۷
نیروگاههای برقابی و جنبه های زیست محیطی آن ۹۹
توسعه انرژی پایدار ( بهینه سازی تولید انرژی ): ۱۰۲
جمع بندی : ۱۰۴
فهرست منابع : ۱۰۴
– ارزیابی آثار زیست محیطی طرح های کارون ۱۰۵
-روش ماتریس لئوپولد ۱۰۶
:UNEP-روش ۱۰۷
نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۰۸
مراجع و منابع : ۱۰۸
چگونگی تاثیرات متقابل محیط زیست و نیروگاههای برق آبی ۱۰۹
چکیده : ۱۰۹
مقدمه : ۱۰۹
۱- سدها و محیط زیست ۱۱۰
۲- اثرات عمومی در زیست محیط سدها ۱۱۱
۳- اثرات فیزیکی و شیمیایی سدها بر محیط زیست ۱۱۴
کلیات ۱۱۴
۴-مغذی شدن آب دریاچه سد ۱۱۷
فوائد سد دز از نظر زیست محیطی : ۱۲۲
مضرات سد دز از نظر  زیست محیطی : ۱۲۲
مراجع : ۱۲۳
سنجش اولیه اثر طرح های برق آبی بر کیفیت آب رودخانه ۱۲۴
چکیده ۱۲۴
مقدمه : ۱۲۴
تغذیه گرایی Eutrophication 125
۳- کاربرد قوائد عمومی و احتمال بروز خطا ۱۲۷
۳-۱- باد ۱۲۷
۳-۲- شرایط جریان ۱۲۸
۳-۳- شکل مخزن ۱۲۹
۳-۴- اقلیم و فعالیتهای حوضه آبریز ۱۲۹
۳-۵- جمعیت ۱۳۰
۴-نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۳۰
بررسی تاثیر اعمال هزینه اجتماعی آلاینده ها در شاخصهای اقتصادی نیروگاههای برق آبی
چکیده :
تعدد پروژه های مورد نیاز کشور در کلیه بخشها از یک سو و کمبود سرمایه از سوی دیگر سبب میشود تا ارزیابی اقتصادی طرحها به عنوان یکی از مهمترین معیارهای تصمیم گیری جهت پروژه ها مطرح گردد. اساس روشهای ارزیابی اقتصادی طرحها بر برآورد هزینه ها و فایده های طرح استوار می باشد . تلاش برای برآورد دقیق تر هزینه ها و فایده های طرح می تواند در کیفیت ارزیابی اقتصادی تاثیر مثبت فوق العاده ای داشته باشد . همانطور که عدم دقت در این زمینه می تواند موجب نتیجه گیریهای نادرست گردد. پروژه های تولید انرژی بر قابی در دهه اخیر با استفاده از روش نیروگاه حرارتی جایگزین مورد ارزیابی اقتصادی قرار گرفته اند. در این چار چوب کلیه هزینه های نیروگاه حرارتی جایگزین به عنوان در آمدهای طرح منظور می گردد. ( شامل هزینه های سرمایه گذاری اولیه و بهره برداری و نگهداری ) اما تا سالهای اخیر هزینه های ناشی از آلودگی محیط جهت تولید انرژی این نیروگاه ها نادیده گرفته شده است این مقاله می کوشد بر پایه آخرین اطلاعات ارائه شده در زمینه محاسبه هزینه خارجی آلاینده نیروگاههای حرراتی با استفاده از” روش تبدیل تعدیل شده ” روشی را جهت وارد کردن هزینه های اجتماعی انواع آلاینده ها بر ارزیابی اقتصادی پروژه های برقابی ارائه دهد.
۱- مقدمه:
محدودیت سرمایه سبب می شود تا ارزیابی اقتصادی پروژه ها و طرح های سرمایه گذاری به عنوان یکی از مهمترین معیارهای تصمیم گیری جهت بهگزینی ابعاد و اولویت بندی پروژه ها مطرح گردد . تلاش برای برآورد دقیق هزینه ها و فایده های طرح می تواند در کیفیت ارزیابی اقتصادی و دقت شاخص های اقتصادی بدست آمده تاثیر فوق العاده ای داشته باشد همانطور که عدم توجه مطلوب به این موضوع می تواند موجب نتیجه گیریهای نادرست گردد.
۲-ارزیابی اقتصادی نیروگاههای برقابی :
روشی که به طور معمول برای ارزشگذاری فایده های پروژه های برقابی بکار گرفته می شود از دیدگاه ملی هزینه تولید انرژی و قدرت به وسیله نیروگاه حرارتی است که همان تقاضا را به مشابه برآورد می سازد در این مقاله مقایسه اقتصادی از دیدگاه ملی صورت گرفته است.
با توجه به تفاوت توزیع هزینه های نیروگاههای برقابی و حرارتی در طول زمان و تفاوت کیفیت انرژی تولید شده از نظر فنی و زیست محیطی، ارزشگذاری ومقایسه این دو شکل متفاوت تولید انرژی الکتریکی دشوار می گردد .
 ومعادل سازی (Equivalence  of  kind)استفاده از تکنیکهای اقتصاد مهندسی و تلاش برای معادل سازی نوع
 به ما امکان می دهد که طرح های مورد بررسی در شرایط اقتصادی همسان(Equivalence of  time) زمان مقایسه شود .
عوامل گوناگونی می تواند نتایج مطالعات اقتصادی پروژه های برقابی را تحت تاثیر قرار دهند، عواملی نظیر نرخ تنزیل٬ نرخ ارز خارجی٬ هزینه های سوخت٬ ارزش ذاتی آب و هزینه های اجتماعی آلودگی هوا از مهمترین این عوامل هستند. توضیح مختصری در مورد هریک از این عوامل در این قسمت ضروری به نظر می رسد.
نرخ تنزیل –  در واقع نشانگر محدودیت سرمایه است به همین سبب یکی از پارامترهای اساسی محاسبه در ارزشیابی های اقتصادی می باشد . بطوریکه نوسان نرخ تنزیل می تواند شاخص های اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد و طرح را از محدوده توجیه اقتصادی خارج نموده و یا آن را داخل این محدوده نماید .
نرخ ارز خارجی – از آنجا که برخی از اقلام مورد استفاده در محاسبات اقتصادی پروژه های برقابی ( چه در بخش هزینه ها و چه در بخش فایده ها ) دارای مقادیر ارزی می باشد . لذا تغییرات نرخ ارز خارجی به پول ملی میتواند در محاسبات اقتصادی پروژه های برقابی تاثیر داشته باشد.
هزینه سوخت-  قیمت سوختهای فسیلی یکی از مهمترین اجزاء تشکیل دهنده هزینه های بهره برداری و نگهداری نیروگاههای حرارتی ( فایده طرحهای برقابی) می باشد . با توجه به مزیت نسبی گاز و ….. در کشور٬ ارزشگذاری درست قیمت سوخت از اهمیت ویژه ای برخوردار است و باید مورد توجه قرار گیرد.
ارزش ذاتی آب – آب مورد استفاده در پروژه های برقابی می تواند به منظور دیگری از جمله آب کشاورزی یا تامین آب شهری ارزش ایجاد کند. این ارزش جدای از هزینه های اجرای پروژه است و در واقع هزینه فرصت از دست رفته آب است که باید به این هزینه ها اضافه گردد. در حال حاضر پروژه های برقابی مورد بررسی٬ دارای آن میزان اراضی مناسب برای آبیاری در پایین دست و حتی نیازهای شهری جهت بهره برداری نیستند که بتوانند با منظورهای تولید انرژی به رقابت بپردازند. اما گسترس نیازها و تغییر در الگوی توسعه منطقه ای می تواند موجب افزایش ارزش ذاتی آب شود که می باید حتماً در محاسبات اقتصادی دخالت داده شود.
موارد فوق همگی از عوامل موثری هستند که تقریباً در ارزیابی اقتصادی به عمل آمده جهت پروژه های برقابی مورد توجه قرار می گریند. اما آنچه که تاکنون در ارزیابی اقتصادی پروژه های برقابی کمتر مورد توجه قرار گرفته است هزینه های اجتماعی، آلودگی می باشد . این مقاله سعی بر آن دارد با ارائه روشی جهت ارزیابی اقتصادی پروژه های برقابی با احتساب هزینه های اجتماعی آلودگی٬گامی در جهت ارزیابی های اقتصادی دقیق تر پروژه های برقابی بر دارد
۳- بخش انرژی و اثرات زیست محیطی
با توجه به وسعت فعالیتهای بخش انرژی، مسائل زیست محیطی مرتبط با آن نیز دارای ابعاد گسترده ای میباشد که از آن جمله میتوان به آلودگی هوا٬آب و خاک در سطح محلی و منطقه ای و به مسائلی  نظیر تغییرات اقلیمی و بارانهای اسیدی در سطح بین المللی اشاره نمود. در این میان آلودگی هوا و اثرات زیست محیطی منتج از آن دارای اهمیت خاصی بوده و بیشترین مسائل زیست محیطی بخش انرژی مرتبط با این آلودگی می باشد.
وذرات معلق از جمله آلاینده هایی هستند که به سبب تولید و مصرف انرژی الکتریکی بوجودCH,Co,So³,Co²,No²
می آیند. در این میان نیروگاههای حرارتی با توجه به سهم عمده آنها در تولید برق یکی از عوامل آلوده کننده محیط زیست بوده اند . که بعد از بخش حمل و نقل و صنعت بیشترین آلاینده را تولید نموده اند. جدول شماره ۱ ٬میزلن نشر انواع آلاینده را از نیروگاههای کشور و جدول شماره ۲ سهم نیروگاهها را در انتشار آلاینده در سطح کشور نشان می دهد.شاخص انتشار آلاینده های هوا از نیروگاههای مختلف نشان می دهد که نیروگاههای هوا از نیروگاههای مختلف     (آنهم به میزان ناچیز) هیچگونه٬آلاینده دیگری تولید CO²   نشان می دهد که نیروگاههای برقابی به غیر از
نمی نمایندو در واقع انرژی حاصل از نیروگاههای برقابی از نظر زیست محیطی انرژی پاکیزه ای می باشد . اخیراً     از گیاهان موجود در دریاچه سدها منتشر شده است که البته هزینه آن(CH4 ) گزارشاتی مبنی بر تولید آلاینده متان چندان قابله ملاحظه نمی باشد .
۴-هزینه های اجتماعی بخش انرژی
(Bui 1996)    بنابر تعریف٬ هزینه اجتماعی٬ هزینه است که جامعه برای دریافت کالا٬ یا خدمت پرداخت می کند  به طور کلی این تعریف در قالب رابطه (۱) بیان می گردد. (Scott &Janet 2000)
که در این رابطه :
  SC=هزینه واقعی  تولید (Social Cost)
PC=هزینه واقعی تولید (Private Cost)
EC=هزینه خارجی (External Cost)
 (RPCC) و مقدار آلودگی باقیمانده (PCC) نیز خود تابعی از هزینه های کنترل آلودگی (EC) هزینه خارجی
می باشد٬ در این صورت رابطه (۲) را به صورت زیر می توان مطرح نمود:
EC=f(RPCC,PCC)                                       (۲)
که در رابطه (۲):
EC=هزینه های خارجی
PCC=هزینه های کنترل آلودگی (pollution control cost)
RPCC=هزینه های کنترل آلودگی باقیمانده (Remain  Polution control cost)
علت وجودی رابطه (۲) بدان سبب است که تجهیزات کنترل آلودگی کارایی ۱۰۰ درصد ندارد و حتی در صورت استفاده از تجهیزات مناسب باید هزینه ای را برای اثرات خارجی آلودگی های کنترل شده در نظر گرفت .
تعریف هزینه های اجتماعی در بخش تولید انرژی نیز در قالب مدل فوق می توند صورت گیرد٬ هزینه های اجتماعی انرژی الکتریکی٬ شامل هزینه تولید انرژی الکتریکی و هزینه های خارجی است .
با توجه به اهمیت محاسبه هزینه های خارجی تولید انرژی الکتریکی در محاسابت هزینه های اجتماعی و برآوردهای اقتصادی تاکنون تلاشهای زیادی در سطح جهانی انجام گرفته است. سابقه محاسبه برآورد هزینه های خارجی برای    طی سالهای ۱۹۸۹تا۱۹۹۰برمیگردد.(EPA) اولین بار به سازمان حفاظت محیط زیست
آمریکا
شرکت برق کالیفرنیا٬ دانشگاه پریل٬ اداره خدمات عمومی ماساچوست٬ شرکت خدمات عمومی نیویورک و نیز شکت خدمات عمومی نوادا٬ از پیشگامان این امر بودند ( شورای جهانی انرژی ۱۹۹۵) . در برخی ایالت های آمریکا٬ ملحوظ کردن هزینه های اجتماعی در هزینه های تولید و انتقالبه صورت اجباری در آمد تا از طریق آن در تعیین نیاز انرژی و راه اندازی ظرفیت های آتی تولید انرژی الکتریکی مورد استفاده قرار گیرد. مطالعات مشابهی برای تعیین هزینه های ٬فنلاند(Meyeretal.1994) خارجی تولید انرژی الکتریکی در کشورهای اروپایی و آمریکایی چون دانمارک
,(Mohmeyer1998, (Bui1996 آلمان و (Bundesmat 1994)٬ (Ekono 1994)
Lefevre  and Bui 1996
در ایران برای اولین بار در سال ۱۳۷۶ اقدام به محاسبه هزینه خارجی تولید انرژی الکتریکی  شده است. این محاسبات در معاونت امور انرژی وزارت نیرو انجام شده و در ترازنامه سال ۱۳۷۶ درج گردیده است . از آنجا که هیچگونه تحقیق مستقلی تا آن زمان جهت برآورد هزینه های خارجی در ایران انجام نشده بود سعی بر آن شد تا با استفاده از تجربیات سایر کشورها ضرائب هزینه های خارجی متناسب با هریک از آلاینده های ناشی از تولید انرژی الکتریکی انتخاب و جهت محاسبه هزینه های خارجی در ایران مورد استفاده قرار گیرد . لازم به ذکر است که با توجه به قیمت برابری دلاردر برابر ریال و اعمال مستقیم این ضرائب هزینه های محاسبه شده در کشورهای خارجی به هزینه های خارجی تبدیل می شد. این روش به روش تبدیل مستقیم معروف است . با توجه به اشکالاتی که بر استفاده از روش تبدیل مستقیم وارد است .
هزینه های اجتماعی انواع آلاینده های حاصل از تولید انرژی الکتریکی توسط نیروگاههای حرارتی با استفاده از روش  توسط ( جباریان و رئیسی ۱۳۸۱) (Scott  & janet 2000) “تبدیل تعدیل شده ” و با استفاده از مدل هزینه اجتماعی
محاسبه شده است .
 مقدار هزینه اجتماعی هر کیلو وات ساعت انرژی الکتریکی برابر است با (Scott & janet2000) بر  اساس مدل
مجموع قیمت تمام شده و هزینه های خارجی هر کیلو وات ساعت انرژی الکتریکی هزینه تمام شده انرژی در ایران با توجه به آنکه توسط کدام نوع از نیروگاهها تولید شده باشد متفاوت است . بر اساس اطلاعات بدست آمده از سازمان برق ایران متوسط قیمت تمام شده هر کیلو ولت ساعت انرژی الکتریکی تولیدی نیروگاههای گازی کشور ۷/۱۸۹ ریال هر کیلو وات ساعت انرژی تولیدی نیروگاه سیکل ترکیبی ۲/۱۴۵ ریال و متوسط قیمت تمام شده هر کیلو وات ساعت انرژی الکتریکی تولیدی نیروگاه دیزلی ۱/۲۴۴ ریال می باشد.
بدین ترتیب بر اساس جدول محاسبه شده بیشترین میزان هزینه های اجتمای مربوط به هر کیلووات ساعت انرژی تولید شده توسط نیروگاه دیزلی می شود. پس از نیروگاههای دیزیلی تولید هر کیلو وات ساعت انرژی در نیروگاههای گازی بیشترین هزینه های اجتماعی را تولید خواهد نمود نیروگاههای بخاری و چرخه ترکیبی از نظر تولید هزینه های اجتماعی در رده های  بعدی قرار دارند .
صدا همواره یکی از مسائل قابل توجه در نیروگاهها بوده است. به علل مختلف از جمله توانهای متفاوت وسایل نیروگاهی از نظر تولید شدت صوت متفاوت می باشد و از این رو پرسنل هر قسمت با مقدار خطرات گوناگونی روبه رو هستند که این خطرات با سه کمیت توان فرکانس صدا و زمان مواجهه صوت متناسب هستند. عوامل اول و دوم در حین کار نیروگاه تقریباً خارج از کنترل کادر بهره برداری می باشد پس تنها راه مقابله با اثرات سوء صدا کاهش زمان مواجهه با آن است که با اندازه گیری شدت صوت در قسمتهای مختلف نیروگاه زمان مجاز توقف در آن محلها را به کمک استاندارد های موجود می توان بدست آورد.
مقدمه :
بطورکلی صدا به دو بخش تقسیم می شود:
۱- در محیط صنعتی
۲- در محیط غیر صنعتی : محیطهای غیر صنعتی محیطهای هستند که انتشار صدا در آنها همراه با انتشار صدانیست٬ مثل محیطهای اداری٬ آموزشی و بیمارستانها٬ در مورد محیطهای کار صنعتی معیار حفظ قدرت شنوایی است . یعنی هر چند صدا اثرات سوء دیگری هم دارد ولی معیار سلامتی را بوجود نیامدن افت شنوایی میدانند.
اثرات سوء صدا بر انسان
اثر بر حس شنوایی:
مواجهه طولانی با صدا در محیط کار سبب تغییر موقت و یا دائم آستانه شنوایی می شود به عقیده متخصصین٬ کاهش شنوایی عبارت از تغییر آستانه شنوایی به میزان متوسط ۲۵ دسی بل در فرکانسهای ۵۰۰ ٬  ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ هرتز می باشد. عوامل موثر در ایجاد افت شنوایی تراز فشار صوت مدت زمان مواجهه٬ سن و بالا خره استعداد و حساسیت شخصی است .
کری ها:
الف ): کری انتقالی : در این نوع کری ارتعاشات صوتی قبل از رسیدن به گوش داخلی متوقف میشود. علت این امر ایجاد عارضه در یکی از قسمتهای انتقا صوت میباشد.
ب): کری حس عصبی : در این نوع کری عارضه در گوش داخلی و یا نقطه شروع عصب شنوایی می باشد . مواجهه به مدت طولانی با صدا و ضربه های صوتی از علل بروز این نوع کری است . در شروع بیماری بعلت اینکه افت شنوایی در فرکانسهای خارج از فرکانسهای مکالمه می باشد شخص تا مدتها از بیماری خود بی خبر خواهد بود. مسئله مهم در این کری این است که بیماری قابل درمان نیست. وزوز گوش و شنیدن صدای محیط کار پس از ترک محل کار از جمله صدمات ناشی از مواجهه طولانی با صدای غیر مجاز است .
صدمات فیزیولوژیکی :
صدای زیاد سبب بروز صدمات فیزیولوژیکی چون ازدیاد ضربان قلب٬ بالارفتن مصرف اکسیژن٬ افزایش تعداد تنفس٬ ناراحتی های دستگاه گوارش و بالا رفتن فشار خون میشود .
اثرات روانی :
بررسی های انجام شده در محیط های کار و اجتماع نشان داده است که بطور کلی میزان مبتلایان به بیماری روانی و عصبی شاغلینی که در محیط های کارشان صدا بیش از حد مجاز وجود دارد . بیش از حد معمول می باشد.
وسیله اندازه گیری صدا:
جهت اندازه گیری صدا و بررسی مسائل و مشکلات ناشی از آن لازم است تراز کلی صدا٬ توزیع فشار در فرکانس مختلف و بالاخره توزیع فشار صوت بر حسب زمان تعیین شود در نتیجه لازم است به وسائل اندازه گیری مناسب مجهز بود. که در این تحقیق از تراز سنج صوت جهت اندازه گیری صدا در محیط نیروگاه استفاده شده است . از نظر فیزیکی طرز کار دستگاه تراز سنج صوت به این ترتیب است که ابتدا میکروفن فشار صوتی دریافت شده را به سیگنال های الکتریکی تبدیل می کند. سیگنالهای وردی توسط آمپلی فایر تقویت شده٬  سپس کاهش دهنده ٬جریان الکتریکی حاصل را در محدوده مدار الکتریکی صفحه سنجش کاهش داده و پس از عبور از شبکه حساسیت و مدار یک سو کننده جریان الکتریکی متناوب به جریان الکتریکی مستقیم به طرف مدار سنجش میرود و عقربه سنجش فشار صوتی وارده را نشان میدهد .
فهرست
چکیده :۶
۱- مقدمه:۷
۲-ارزیابی اقتصادی نیروگاههای برقابی :۷
۳- بخش انرژی و اثرات زیست محیطی۹
۴-هزینه های اجتماعی بخش انرژی۱۰
۵-نتیجه گیری :۱۴
منابع و مراجع۱۵
جدول ۱- میزان انتشار آلاینده های هوا از نیروگاههای کشور در سال ۱۳۷۹۱۶
جدول ۲- سهم هر یک از بخشهای انرژی در انتشارآلاینده های هوا۱۶
جدول۳-هزینه های خارجی آلاینده ها در ایالات متحده آمریکا۱۷
جدول ۴- هزینه های اجتماعی تولید انرژی الکتریکی در ایران۱۸
آلودگی صوتی در نیروگاه آبی۱۹
چکیده۱۹
مقدمه :۲۰
اثرات سوء صدا بر انسان۲۰
اثر بر حس شنوایی:۲۱
کری ها:۲۱
صدمات فیزیولوژیکی :۲۲
اثرات روانی :۲۲
وسیله اندازه گیری صدا:۲۲
استانداردهای صدا:۲۳
سرو صدا در دستگاههای نیروگاه سد کرج ( امیر کبیر )۲۴
(AirCompressor ) کمپر سورهای هوا۲۴
نمونه محاسبات :۲۵
توربوپمپها:۲۶
نمونه محاسبات :۲۷
صدای شیرهای کنترل۲۷
صدای ژنراتور۳۰
بحث و نتیجه گیری۳۱
منابع۳۲
جدول ۱ – تصحیح باندهای هشتگانه برای صدای خروجی بوسیله کمپرسور۳۳
جدول ۲- مقایسه مقادیر قدرت صدای محاسبه شده از طریق معادله با دستگاه سونومتر کلیه کمپرسورهای نیروگاه۳۴
جدول ۳- فشار صدای یکنواخت در فاصله ۱ متر از پمپ۳۵
جدول ۴- مقایسه مقادیر فشار صدای محاسبه شده از طریق معادله با دستگاه سونومتر کلیه پمپهای نیروگاه۳۶
جدول۵-جهت تصحیح برای جتها۳۷
جدول۶-باند هشتگانه تصحیح برای صدای ژنراتور۳۷
چکیده۳۸
۱- مقدمه۳۹
روشهای متداول تجربی ارزیابی فرسایش خاک۴۰
(FAO) روش سازمان کشاورزی و غذا۴۱
(USBLM) روش دفتر مدیریت اراضی آمریکا۴۲
(USLE) روش معادله فرسایش جهانی۴۳
(PSIAC) روش دفتر داخلی کمیته جنوب غربی آمریکا۴۴
انتخاب روش مناسب۴۶
نحوه بکارگیری روش انتخابی۴۷
نتیجه گیری۴۸
مراجع۵۰
ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث سد و نیروگاه بر رودخانه کارون در استان چهار محال و بختیاری۵۱
چکیده۵۱
مقدمه:۵۲
انگیزه تحقیق :۵۳
متدولوژی  تحقیق :۵۴
قوانین٬ مقررات و ضوابط زیست محیطی در مورد سدها و طرحهای آبی :۵۴
۱-وضعیت بیولوژیکی {۳} و{۵} و{۶} :۵۵
۲-وضعیت محیط زیست اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی {۷}و{۸}:۵۵
پیش بینی اثرات بر محیط زیست بیولوژیکی٬ اقتصادی٬اجتماعی و فرهنگی طرح :۵۶
۱-اثرات بیولوژیکی {۱}و{۹}:۵۶
ارزیابی اثرات زیست محیطی در گزینه های مختلف {۹}و{۱۰} :۵۷
نتایج :۵۷
بحث و نتیجه گیری :۵۹
مراجع :۶۰
ارزیابی اثرات زیست محیطی نیروگاههای برق آبی کوچک۶۱
چکیده۶۱
۱- مقدمه۶۲
۲- معرفی پروژه های مورد مطالعه۶۳
EIS,EIA تهیه -۳۶۴
۴-ارزیابی زیست محیطی با روش ماتریسی۶۵
۴-۱- جنگل و پوشش گیاهی۶۷
۴-۲- پرندگان۶۷
۴-۳- شیلات و پرورش ماهی۶۷
۴-۴- وحوش و گونه های مهم۶۷
۴-۵- رسوبگذاری و فرسایش۶۸
۴-۶- ارتباطات۶۸
۵- ارزیابی زیست محیطی با روش نمودار شبکه۶۹
۶- نتیجه گیری۷۰
مراجع :۷۱
ارزیابی زیست محیطی نیروگاه های برقابی کوچک ضرورت یا عدم ضرورت۷۳
چکیده :۷۳
مقدمه :۷۴
۱-ضرورت وجود نیروگاههای آبی کوچک :۷۵
۲- اثرات زیست محیطی نیروگاههای برقآبی کوچک و تمهیدات کاهش اثرات :۷۷
:(fore  bay) ج- حوضچه تعادل۸۰
:pen  stock د-لوله پنستاک۸۰
ه- نیروگاه :۸۱
و- جلوگیری از اثرات زیست محیطی حین اجراء سازه ها:۸۲
۴- جلوگیری:۸۲
منابع:۸۴
بررسی روش های تعیین  دبی زیست محیطی در نیروگاههای برق آبی جریانی۸۵
چکیده۸۵
۱- مقدمه۸۶
۲- معرفی پروژه های مورد مطالعه۸۷
۳- روشهای مختلف تعیین دبی زیست محیطی۸۷
۳-۱- براساس متغییرهای بستر رودخانه۸۸
۳-۲- بر اساس میانگین دبی۸۸
۳-۳- بر اساس دبی حداکثر یا منحنی تداوم جریان رودخانه۸۸
۳-۴- بر اساس متغییرهای هیدرولیکی۸۸
۳-۵- بر اساس متغییرهای هیدرولیکی که با شرایط بیولوژیکی تغییر می کند۸۹
۳-۶- بر اساس متغییرهای ترانسفورم شده از چندین پارامتر بیولوژیکی۸۹
۴- عوامل زیست محیطی و اکولوژیکی موثر در تعیین دبی زیست محیطی رودخانه های مورد مطالعه۸۹
۴-۱- مورفولوژی۹۰
۴-۲- عرض رودخانه۹۰
۴-۳- گیاهان بن در آب۹۰
۴-۴-درختان و گیاهان حاشیه ای۹۰
۴-۵- آبزیان۹۱
۴-۶- توده های بنتیک۹۱
۵- نتیجه گیری۹۱
مراجع :۹۳
جایگاه نیروگاههای آبی در محیط زیست۹۴
چکیده۹۴
مقدمه :۹۵
صنعت برق و تولید گازهای گلخانه ای۹۶
پتانسیل برقابی۹۷
نیروگاههای برقابی و جنبه های زیست محیطی آن۹۹
توسعه انرژی پایدار ( بهینه سازی تولید انرژی ):۱۰۲
جمع بندی :۱۰۴
فهرست منابع :۱۰۴
– ارزیابی آثار زیست محیطی طرح های کارون۱۰۵
-روش ماتریس لئوپولد۱۰۶
:UNEP-روش۱۰۷
نتیجه گیری و پیشنهادات۱۰۸
مراجع و منابع :۱۰۸
چگونگی تاثیرات متقابل محیط زیست و نیروگاههای برق آبی۱۰۹
چکیده :۱۰۹
مقدمه :۱۰۹
۱- سدها و محیط زیست۱۱۰
۲- اثرات عمومی در زیست محیط سدها۱۱۱
۳- اثرات فیزیکی و شیمیایی سدها بر محیط زیست۱۱۴
کلیات۱۱۴
۴-مغذی شدن آب دریاچه سد۱۱۷
فوائد سد دز از نظر زیست محیطی :۱۲۲
مضرات سد دز از نظر  زیست محیطی :۱۲۲
مراجع :۱۲۳
سنجش اولیه اثر طرح های برق آبی بر کیفیت آب رودخانه۱۲۴
چکیده۱۲۴
مقدمه :۱۲۴
تغذیه گرایی Eutrophication125
۳- کاربرد قوائد عمومی و احتمال بروز خطا۱۲۷
۳-۱- باد۱۲۷
۳-۲- شرایط جریان۱۲۸
۳-۳- شکل مخزن۱۲۹
۳-۴- اقلیم و فعالیتهای حوضه آبریز۱۲۹
۳-۵- جمعیت۱۳۰
۴-نتیجه گیری و پیشنهادها۱۳۰
بررسی تاثیر اعمال هزینه اجتماعی آلاینده ها در شاخصهای اقتصادی نیروگاههای برق آبی
چکیده :
تعدد پروژه های مورد نیاز کشور در کلیه بخشها از یک سو و کمبود سرمایه از سوی دیگر سبب میشود تا ارزیابی اقتصادی طرحها به عنوان یکی از مهمترین معیارهای تصمیم گیری جهت پروژه ها مطرح گردد. اساس روشهای ارزیابی اقتصادی طرحها بر برآورد هزینه ها و فایده های طرح استوار می باشد . تلاش برای برآورد دقیق تر هزینه ها و فایده های طرح می تواند در کیفیت ارزیابی اقتصادی تاثیر مثبت فوق العاده ای داشته باشد . همانطور که عدم دقت در این زمینه می تواند موجب نتیجه گیریهای نادرست گردد. پروژه های تولید انرژی بر قابی در دهه اخیر با استفاده از روش نیروگاه حرارتی جایگزین مورد ارزیابی اقتصادی قرار گرفته اند. در این چار چوب کلیه هزینه های نیروگاه حرارتی جایگزین به عنوان در آمدهای طرح منظور می گردد. ( شامل هزینه های سرمایه گذاری اولیه و بهره برداری و نگهداری ) اما تا سالهای اخیر هزینه های ناشی از آلودگی محیط جهت تولید انرژی این نیروگاه ها نادیده گرفته شده است این مقاله می کوشد بر پایه آخرین اطلاعات ارائه شده در زمینه محاسبه هزینه خارجی آلاینده نیروگاههای حرراتی با استفاده از” روش تبدیل تعدیل شده ” روشی را جهت وارد کردن هزینه های اجتماعی انواع آلاینده ها بر ارزیابی اقتصادی پروژه های برقابی ارائه دهد.
۱- مقدمه:
محدودیت سرمایه سبب می شود تا ارزیابی اقتصادی پروژه ها و طرح های سرمایه گذاری به عنوان یکی از مهمترین معیارهای تصمیم گیری جهت بهگزینی ابعاد و اولویت بندی پروژه ها مطرح گردد . تلاش برای برآورد دقیق هزینه ها و فایده های طرح می تواند در کیفیت ارزیابی اقتصادی و دقت شاخص های اقتصادی بدست آمده تاثیر فوق العاده ای داشته باشد همانطور که عدم توجه مطلوب به این موضوع می تواند موجب نتیجه گیریهای نادرست گردد.
۲-ارزیابی اقتصادی نیروگاههای برقابی :
روشی که به طور معمول برای ارزشگذاری فایده های پروژه های برقابی بکار گرفته می شود از دیدگاه ملی هزینه تولید انرژی و قدرت به وسیله نیروگاه حرارتی است که همان تقاضا را به مشابه برآورد می سازد در این مقاله مقایسه اقتصادی از دیدگاه ملی صورت گرفته است.
با توجه به تفاوت توزیع هزینه های نیروگاههای برقابی و حرارتی در طول زمان و تفاوت کیفیت انرژی تولید شده از نظر فنی و زیست محیطی، ارزشگذاری ومقایسه این دو شکل متفاوت تولید انرژی الکتریکی دشوار می گردد .
 ومعادل سازی (Equivalence  of  kind)استفاده از تکنیکهای اقتصاد مهندسی و تلاش برای معادل سازی نوع
 به ما امکان می دهد که طرح های مورد بررسی در شرایط اقتصادی همسان(Equivalence of  time) زمان مقایسه شود .
عوامل گوناگونی می تواند نتایج مطالعات اقتصادی پروژه های برقابی را تحت تاثیر قرار دهند، عواملی نظیر نرخ تنزیل٬ نرخ ارز خارجی٬ هزینه های سوخت٬ ارزش ذاتی آب و هزینه های اجتماعی آلودگی هوا از مهمترین این عوامل هستند. توضیح مختصری در مورد هریک از این عوامل در این قسمت ضروری به نظر می رسد.
نرخ تنزیل –  در واقع نشانگر محدودیت سرمایه است به همین سبب یکی از پارامترهای اساسی محاسبه در ارزشیابی های اقتصادی می باشد . بطوریکه نوسان نرخ تنزیل می تواند شاخص های اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد و طرح را از محدوده توجیه اقتصادی خارج نموده و یا آن را داخل این محدوده نماید .
نرخ ارز خارجی – از آنجا که برخی از اقلام مورد استفاده در محاسبات اقتصادی پروژه های برقابی ( چه در بخش هزینه ها و چه در بخش فایده ها ) دارای مقادیر ارزی می باشد . لذا تغییرات نرخ ارز خارجی به پول ملی میتواند در محاسبات اقتصادی پروژه های برقابی تاثیر داشته باشد.
هزینه سوخت-  قیمت سوختهای فسیلی یکی از مهمترین اجزاء تشکیل دهنده هزینه های بهره برداری و نگهداری نیروگاههای حرارتی ( فایده طرحهای برقابی) می باشد . با توجه به مزیت نسبی گاز و ….. در کشور٬ ارزشگذاری درست قیمت سوخت از اهمیت ویژه ای برخوردار است و باید مورد توجه قرار گیرد.
ارزش ذاتی آب – آب مورد استفاده در پروژه های برقابی می تواند به منظور دیگری از جمله آب کشاورزی یا تامین آب شهری ارزش ایجاد کند. این ارزش جدای از هزینه های اجرای پروژه است و در واقع هزینه فرصت از دست رفته آب است که باید به این هزینه ها اضافه گردد. در حال حاضر پروژه های برقابی مورد بررسی٬ دارای آن میزان اراضی مناسب برای آبیاری در پایین دست و حتی نیازهای شهری جهت بهره برداری نیستند که بتوانند با منظورهای تولید انرژی به رقابت بپردازند. اما گسترس نیازها و تغییر در الگوی توسعه منطقه ای می تواند موجب افزایش ارزش ذاتی آب شود که می باید حتماً در محاسبات اقتصادی دخالت داده شود.
موارد فوق همگی از عوامل موثری هستند که تقریباً در ارزیابی اقتصادی به عمل آمده جهت پروژه های برقابی مورد توجه قرار می گریند. اما آنچه که تاکنون در ارزیابی اقتصادی پروژه های برقابی کمتر مورد توجه قرار گرفته است هزینه های اجتماعی، آلودگی می باشد . این مقاله سعی بر آن دارد با ارائه روشی جهت ارزیابی اقتصادی پروژه های برقابی با احتساب هزینه های اجتماعی آلودگی٬گامی در جهت ارزیابی های اقتصادی دقیق تر پروژه های برقابی بر دارد
۳- بخش انرژی و اثرات زیست محیطی
با توجه به وسعت فعالیتهای بخش انرژی، مسائل زیست محیطی مرتبط با آن نیز دارای ابعاد گسترده ای میباشد که از آن جمله میتوان به آلودگی هوا٬آب و خاک در سطح محلی و منطقه ای و به مسائلی  نظیر تغییرات اقلیمی و بارانهای اسیدی در سطح بین المللی اشاره نمود. در این میان آلودگی هوا و اثرات زیست محیطی منتج از آن دارای اهمیت خاصی بوده و بیشترین مسائل زیست محیطی بخش انرژی مرتبط با این آلودگی می باشد.
وذرات معلق از جمله آلاینده هایی هستند که به سبب تولید و مصرف انرژی الکتریکی بوجودCH,Co,So³,Co²,No²
می آیند. در این میان نیروگاههای حرارتی با توجه به سهم عمده آنها در تولید برق یکی از عوامل آلوده کننده محیط زیست بوده اند . که بعد از بخش حمل و نقل و صنعت بیشترین آلاینده را تولید نموده اند. جدول شماره ۱ ٬میزلن نشر انواع آلاینده را از نیروگاههای کشور و جدول شماره ۲ سهم نیروگاهها را در انتشار آلاینده در سطح کشور نشان می دهد.شاخص انتشار آلاینده های هوا از نیروگاههای مختلف نشان می دهد که نیروگاههای هوا از نیروگاههای مختلف     (آنهم به میزان ناچیز) هیچگونه٬آلاینده دیگری تولید CO²   نشان می دهد که نیروگاههای برقابی به غیر از
نمی نمایندو در واقع انرژی حاصل از نیروگاههای برقابی از نظر زیست محیطی انرژی پاکیزه ای می باشد . اخیراً     از گیاهان موجود در دریاچه سدها منتشر شده است که البته هزینه آن(CH4 ) گزارشاتی مبنی بر تولید آلاینده متان چندان قابله ملاحظه نمی باشد .
۴-هزینه های اجتماعی بخش انرژی
(Bui 1996)    بنابر تعریف٬ هزینه اجتماعی٬ هزینه است که جامعه برای دریافت کالا٬ یا خدمت پرداخت می کند  به طور کلی این تعریف در قالب رابطه (۱) بیان می گردد. (Scott &Janet 2000)
که در این رابطه :
  SC=هزینه واقعی  تولید (Social Cost)
PC=هزینه واقعی تولید (Private Cost)
EC=هزینه خارجی (External Cost)
 (RPCC) و مقدار آلودگی باقیمانده (PCC) نیز خود تابعی از هزینه های کنترل آلودگی (EC) هزینه خارجی
می باشد٬ در این صورت رابطه (۲) را به صورت زیر می توان مطرح نمود:
EC=f(RPCC,PCC)                                       (۲)
که در رابطه (۲):
EC=هزینه های خارجی
PCC=هزینه های کنترل آلودگی (pollution control cost)
RPCC=هزینه های کنترل آلودگی باقیمانده (Remain  Polution control cost)
علت وجودی رابطه (۲) بدان سبب است که تجهیزات کنترل آلودگی کارایی ۱۰۰ درصد ندارد و حتی در صورت استفاده از تجهیزات مناسب باید هزینه ای را برای اثرات خارجی آلودگی های کنترل شده در نظر گرفت .
تعریف هزینه های اجتماعی در بخش تولید انرژی نیز در قالب مدل فوق می توند صورت گیرد٬ هزینه های اجتماعی انرژی الکتریکی٬ شامل هزینه تولید انرژی الکتریکی و هزینه های خارجی است .
با توجه به اهمیت محاسبه هزینه های خارجی تولید انرژی الکتریکی در محاسابت هزینه های اجتماعی و برآوردهای اقتصادی تاکنون تلاشهای زیادی در سطح جهانی انجام گرفته است. سابقه محاسبه برآورد هزینه های خارجی برای    طی سالهای ۱۹۸۹تا۱۹۹۰برمیگردد.(EPA) اولین بار به سازمان حفاظت محیط زیست
آمریکا
شرکت برق کالیفرنیا٬ دانشگاه پریل٬ اداره خدمات عمومی ماساچوست٬ شرکت خدمات عمومی نیویورک و نیز شکت خدمات عمومی نوادا٬ از پیشگامان این امر بودند ( شورای جهانی انرژی ۱۹۹۵) . در برخی ایالت های آمریکا٬ ملحوظ کردن هزینه های اجتماعی در هزینه های تولید و انتقالبه صورت اجباری در آمد تا از طریق آن در تعیین نیاز انرژی و راه اندازی ظرفیت های آتی تولید انرژی الکتریکی مورد استفاده قرار گیرد. مطالعات مشابهی برای تعیین هزینه های ٬فنلاند(Meyeretal.1994) خارجی تولید انرژی الکتریکی در کشورهای اروپایی و آمریکایی چون دانمارک
,(Mohmeyer1998, (Bui1996 آلمان و (Bundesmat 1994)٬ (Ekono 1994)
Lefevre  and Bui 1996
در ایران برای اولین بار در سال ۱۳۷۶ اقدام به محاسبه هزینه خارجی تولید انرژی الکتریکی  شده است. این محاسبات در معاونت امور انرژی وزارت نیرو انجام شده و در ترازنامه سال ۱۳۷۶ درج گردیده است . از آنجا که هیچگونه تحقیق مستقلی تا آن زمان جهت برآورد هزینه های خارجی در ایران انجام نشده بود سعی بر آن شد تا با استفاده از تجربیات سایر کشورها ضرائب هزینه های خارجی متناسب با هریک از آلاینده های ناشی از تولید انرژی الکتریکی انتخاب و جهت محاسبه هزینه های خارجی در ایران مورد استفاده قرار گیرد . لازم به ذکر است که با توجه به قیمت برابری دلاردر برابر ریال و اعمال مستقیم این ضرائب هزینه های محاسبه شده در کشورهای خارجی به هزینه های خارجی تبدیل می شد. این روش به روش تبدیل مستقیم معروف است . با توجه به اشکالاتی که بر استفاده از روش تبدیل مستقیم وارد است .
هزینه های اجتماعی انواع آلاینده های حاصل از تولید انرژی الکتریکی توسط نیروگاههای حرارتی با استفاده از روش  توسط ( جباریان و رئیسی ۱۳۸۱) (Scott  & janet 2000) “تبدیل تعدیل شده ” و با استفاده از مدل هزینه اجتماعی
محاسبه شده است .
 مقدار هزینه اجتماعی هر کیلو وات ساعت انرژی الکتریکی برابر است با (Scott & janet2000) بر  اساس مدل
مجموع قیمت تمام شده و هزینه های خارجی هر کیلو وات ساعت انرژی الکتریکی هزینه تمام شده انرژی در ایران با توجه به آنکه توسط کدام نوع از نیروگاهها تولید شده باشد متفاوت است . بر اساس اطلاعات بدست آمده از سازمان برق ایران متوسط قیمت تمام شده هر کیلو ولت ساعت انرژی الکتریکی تولیدی نیروگاههای گازی کشور ۷/۱۸۹ ریال هر کیلو وات ساعت انرژی تولیدی نیروگاه سیکل ترکیبی ۲/۱۴۵ ریال و متوسط قیمت تمام شده هر کیلو وات ساعت انرژی الکتریکی تولیدی نیروگاه دیزلی ۱/۲۴۴ ریال می باشد.
بدین ترتیب بر اساس جدول محاسبه شده بیشترین میزان هزینه های اجتمای مربوط به هر کیلووات ساعت انرژی تولید شده توسط نیروگاه دیزلی می شود. پس از نیروگاههای دیزیلی تولید هر کیلو وات ساعت انرژی در نیروگاههای گازی بیشترین هزینه های اجتماعی را تولید خواهد نمود نیروگاههای بخاری و چرخه ترکیبی از نظر تولید هزینه های اجتماعی در رده های  بعدی قرار دارند .
صدا همواره یکی از مسائل قابل توجه در نیروگاهها بوده است. به علل مختلف از جمله توانهای متفاوت وسایل نیروگاهی از نظر تولید شدت صوت متفاوت می باشد و از این رو پرسنل هر قسمت با مقدار خطرات گوناگونی روبه رو هستند که این خطرات با سه کمیت توان فرکانس صدا و زمان مواجهه صوت متناسب هستند. عوامل اول و دوم در حین کار نیروگاه تقریباً خارج از کنترل کادر بهره برداری می باشد پس تنها راه مقابله با اثرات سوء صدا کاهش زمان مواجهه با آن است که با اندازه گیری شدت صوت در قسمتهای مختلف نیروگاه زمان مجاز توقف در آن محلها را به کمک استاندارد های موجود می توان بدست آورد.
مقدمه :
بطورکلی صدا به دو بخش تقسیم می شود:
۱- در محیط صنعتی
۲- در محیط غیر صنعتی : محیطهای غیر صنعتی محیطهای هستند که انتشار صدا در آنها همراه با انتشار صدانیست٬ مثل محیطهای اداری٬ آموزشی و بیمارستانها٬ در مورد محیطهای کار صنعتی معیار حفظ قدرت شنوایی است . یعنی هر چند صدا اثرات سوء دیگری هم دارد ولی معیار سلامتی را بوجود نیامدن افت شنوایی میدانند.
اثرات سوء صدا بر انسان
اثر بر حس شنوایی:
مواجهه طولانی با صدا در محیط کار سبب تغییر موقت و یا دائم آستانه شنوایی می شود به عقیده متخصصین٬ کاهش شنوایی عبارت از تغییر آستانه شنوایی به میزان متوسط ۲۵ دسی بل در فرکانسهای ۵۰۰ ٬  ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ هرتز می باشد. عوامل موثر در ایجاد افت شنوایی تراز فشار صوت مدت زمان مواجهه٬ سن و بالا خره استعداد و حساسیت شخصی است .
کری ها:
الف ): کری انتقالی : در این نوع کری ارتعاشات صوتی قبل از رسیدن به گوش داخلی متوقف میشود. علت این امر ایجاد عارضه در یکی از قسمتهای انتقا صوت میباشد.
ب): کری حس عصبی : در این نوع کری عارضه در گوش داخلی و یا نقطه شروع عصب شنوایی می باشد . مواجهه به مدت طولانی با صدا و ضربه های صوتی از علل بروز این نوع کری است . در شروع بیماری بعلت اینکه افت شنوایی در فرکانسهای خارج از فرکانسهای مکالمه می باشد شخص تا مدتها از بیماری خود بی خبر خواهد بود. مسئله مهم در این کری این است که بیماری قابل درمان نیست. وزوز گوش و شنیدن صدای محیط کار پس از ترک محل کار از جمله صدمات ناشی از مواجهه طولانی با صدای غیر مجاز است .
صدمات فیزیولوژیکی :
صدای زیاد سبب بروز صدمات فیزیولوژیکی چون ازدیاد ضربان قلب٬ بالارفتن مصرف اکسیژن٬ افزایش تعداد تنفس٬ ناراحتی های دستگاه گوارش و بالا رفتن فشار خون میشود .
اثرات روانی :
بررسی های انجام شده در محیط های کار و اجتماع نشان داده است که بطور کلی میزان مبتلایان به بیماری روانی و عصبی شاغلینی که در محیط های کارشان صدا بیش از حد مجاز وجود دارد . بیش از حد معمول می باشد.
وسیله اندازه گیری صدا:
جهت اندازه گیری صدا و بررسی مسائل و مشکلات ناشی از آن لازم است تراز کلی صدا٬ توزیع فشار در فرکانس مختلف و بالاخره توزیع فشار صوت بر حسب زمان تعیین شود در نتیجه لازم است به وسائل اندازه گیری مناسب مجهز بود. که در این تحقیق از تراز سنج صوت جهت اندازه گیری صدا در محیط نیروگاه استفاده شده است . از نظر فیزیکی طرز کار دستگاه تراز سنج صوت به این ترتیب است که ابتدا میکروفن فشار صوتی دریافت شده را به سیگنال های الکتریکی تبدیل می کند. سیگنالهای وردی توسط آمپلی فایر تقویت شده٬  سپس کاهش دهنده ٬جریان الکتریکی حاصل را در محدوده مدار الکتریکی صفحه سنجش کاهش داده و پس از عبور از شبکه حساسیت و مدار یک سو کننده جریان الکتریکی متناوب به جریان الکتریکی مستقیم به طرف مدار سنجش میرود و عقربه سنجش فشار صوتی وارده را نشان میدهد .

فرمت : WORD | صفحات:۱۳۱+OK

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است