حافظه، پرونده تخيل و گنجينه عقل، دفتر ثبت وجدان و مخزن انديشه است.(بازيل
خانه » پروژه » مدیریت و حسابداری » مقاله بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار
مقاله بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار

مقاله بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار

 بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مقدمه
یکی از موضوعاتی که در ادبیات مالی و سرمایه گذاری مورد توجه گسترده و فراگیر قرار گرفته است، مبحث ساختار سرمایه می باشد. توسعه، رشد و تداوم فعالیت هر شرکت مستلزم سرمایه گذاری است که باید از طریق تأمین منابع مالی لازم تحقق پذیرد. در مدیریت مالی از دو نوع منبع مالی نام برده می شود، منابع مالی از داخل موسسه و منابع مالی خارج از موسسه . دریافت وام از بانکها، انتشار سهام جدید و خرید نسیه مواد و ماشین آلات، مثالهایی از تأمین منابع مالی مورد نیاز از منابع خارجی است.
استفاده از ذخایر، استهلاک داراییهائی ثابت، کاهش داراییهای جاری و فروش داراییهای ثابت اضافی و عدم تقسیم سود، مواردی از تأمین منابع مالی از داخل موسسه است. تأمین منابع مالی به هر کدام از دو صورت بالا، هزینه ها و آثاری را به دنبال خود دارد که موسسه را از اخذ تصمیم در مورد انتخاب هر کدام از منابع تأمین مالی ناگزیر می نماید.
هرگاه هزینه ها و آثار منفی تأمین منابع مالی مورد نیاز، از بازدهی نهایی سرمایه گذاریها بیشتر باشد از سرمایه گذاری مورد نظر صرف نظر خواهد شد. تصمیمات مالی هر شرکت مخصوصاً جهت تأمین مالی شرکت از طریق بدهدی یا انتشار سهام عادی باعث خواهد شد که ساختار سرمایه شرکت تغییر یابد و بر روی سودآوری و ریسک سهام در بازار تأثیر گذارد و قطعاً رمایه گذاران در هنگام ارزیابی شرکت در بازار آن را مدنظر قرار خواهند داد. استفاده از نسبتهای بدهی یکی از راههای بررسی ساختار سرمایه شرکت و تجزیه و تحلیل چگونگی ارتباط ساختار سرمایه با سایر عوامل تأثیر گذار بر شرکت است.
در این فصل با تعریف دقیق موضوع مورد بررسی و اهمیت پرداختن به آن، فرضیات تحقیق را بیان کرده و کلیاتی از روش آزمون فرضیات ذکر می گردد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : کلیات
مقدمه ۹
۱-۱- تعریف موضوع و بیان مسأله ۱۱
۲-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق ۱۴
۳-۱- اهداف تحقیق ۱۵
۴-۱- فرضیات تحقیق ۱۷
۵-۱- روش تحقیق ۱۷
۶-۱- روش و ابزار گردآوری اطلاعات ۱۸
۷-۱- قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی، موضوعی) ۱۹
۸-۱- تعریف عملیاتی متغیرها ۱۹
فصل دوم : ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق
مقدمه ۲۳
۱-۲- تعریف ساختار سرمایه و بیان اهمیت آن ۲۳
۲-۲- نظریه های ارائه شده در مورد ساختار سرمایه
نظریه سود خالص ۲۵
نظریه سود عملیاتی خالص ۲۶
نظریه مودیلیانی و میلر ۲۷
مفروضات مدل مودیلیانی و میلر ۲۸
اثبات فرضیه های مدل مودیلیانی و میلر ۳۰
نظریه مودیلیانی و میلر بدون در نظر گرفتن مالیات
نظریه مودیلیانی و میلر با در نظر گرفتن مالیات
انتقادات وارد بر نظریه مودیلیانی و میلر ۳۷
تئوری ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه مالیات بر درآمد شخصی ۳۹
تئوری ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه هزینه های آشفتگی مالی ۴۲
تئوری ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه هزینه های ورشکستگی ۴۳
تئوری ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه هزینه های نمایندگی ۴۴
تئوری توازی ایستا ۴۶
تئوری ترجیحی ۴۸
تئوری ساختار سرمایه و تعامل بازار عوامل تولید و محصول ۴۹
۳-۲- پیشینه تحقیق ۵۰
فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه ۶۵
۱-۳- نوع تحقیق ۶۶
۲-۳- معرفی متغیرهای تحقیق ۶۷
۳-۳- فرضیه های تحقیق ۶۸
۴-۳- قلمرو تحقیق ۶۸
۵-۳- جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری ۶۹
۶-۳ فرآیند تحقیق ۶۹
۷-۳- ابزار تحقیق و اعتبار و روائی آن ۷۰
۸-۳- روش جمع آوری داده ها ۷۰
۹-۳- روش تحلیل داده ها ۷۰
۱۰-۳ آزمون توزیع متغیر ها ۷۲
۱۱-۳- قاعده رد فرضیه های صفر تحقیق و تصمیم گیری.
فصل چهارم : آزمون فرضیات
مقدمه ۷۷
۱-۴- توصیف اطلاعات و داده های متغیرهای تحقیق …۷۸
۲-۴- آزمون فرضیه ها و پاسخ به پرسشهای پژوهش
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه ۱۰۱
۱-۵- خلاصه تحقیق ۱۰۲
۲-۵- تحلیل یافته ها و نتیجه گیری ۱۰۴
۳-۵- پیشنهادهای تحقیق ۱۰۸
فهرت منابع و مآخذ…………………….۱۱۳
 فهرست نمایه ها
شماره و عنوان نمایه صفحه
نمایه (۱-۲) راه های تحصیل منابع مالی اضافی به همراه محاسن و معایبت آن ۲۴
نمایه (۲-۲) هزینه سهام عادی، بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر ااس روش سود خالص ۲۵
نمایه (۳-۲) هزینه سهام عادی، بدهی و میانگین هزینه سرمایه براساس روش سود خالص عملیاتی ۲۶
نمایه (۱-۴) شاخص های آماری گرایش به مرکز و پراکندگی کل داده های مورد مطالعه ۷۸
 نمایه (۲-۴) شاخص های آماری گرایش به مرکز و پراکندگی متغیرهای صنعت های مورد مطالعه ۷۸
نمایه (۳-۴) شاخص های آماری گرایش به مرکز و پراکندگی سالهای مورد مطالعه ۸۰
نمایه (۴-۴) نتایج آزمون بررسی توزیع متغیرهای مورد مطالعه ۸۳
نمایه (۵-۴) جدول آزمون همبستگی بین متغیرهای مورد مطالعه تحقیق ۸۵
نمایه (۶-۴) نتایج آزمون ضریب رگرسیون متغیر مستقل و ضریب تعیین و آماره های آزمون ۸۵
  فصل اول
کلیات
۱-۱- تعریف موضوع و بیان مسأله
تئوری مدرن ساختار سرمایه با تئوری مشهور مودیلیانی و میلر (۱۹۵۸)  آغاز شد. تئوری ارائه شده از سوی مودیلیانی و میلر (MM) بر این مطلب تکیه داشت که تحت چه شرایطی ساختار بهینه سرمایه پدید می آید و اصولاً ساختار بهینه سرمایه چیست؟ از آن زمان به بعد پژوهشگران بسیاری تئوری ارائه شده از سوی آنان را به طور تجربی مورد آزمون قرار داده و تئوری های جدیدی نیز مطرح نموده اند که تئوری ترجیحی و تئوری مصالحه از آن جمله می باشند.
قبل از تئوری مودیلیانی و میلر (MM) دیدگاه سنتی حاکم بود. این دیدگاه بر این نظریه استوار بود که می توان با استفاده از اهرم، ارزش شرکت را افزایش داد. این نظریه پیشنهاد می کند شرکت ها به منظور کاهش هزینه سرمایه خود میزان بدهی های خود را افزایش دهند. با این حال با افزایش میزان بدهی ریسک نیز افزایش یافته و در نتیجه بازار نرخ بهره بالاتری را برای بدهی ها مطالبه می نماید. بنابران، بر مبنای این دیدگاه ساختار سرمایه بهینه ای که هزینه سرمایه را حداقل نماید، وجود دارد. (ونهورن ۱۹۸۶)
تصمیم گیری در مورد چگونگی تأمین مالی نقش به سزایی در تغییر ارزش شرکتها دارد و به عنوان چالشی برای مدیران به شمار می رود. یک تأمین مالی مطلوب ارزش شرکت را افزایش می دهد، بر اعتبار مدیر می افزاید، سهامداران را خوشنود نموده و موجب افزایش اعتبار شرکت می گردد.
از طرفی تأمین مالی نامطلوب که موجب خروج جریانات خالص نقدی از شرکت گردد، از ارزش شرکت کاسته و با نارضایتی سهامداران و کاهش اعتماد به مدیر همراه است و حتی ممکن است به ورشکستگی و پایان فعالیت شرکت منجر گردد. چگونگی تأمین‌مالی تأثیر‌مستقیمی بر‌میزان بدهیها و حقوق صاحبان سهام و در نهایت ساختار سرمایه شرکت دارد.
یک‌نگاه خاص یا توجه دقیق به بازار سرمایه مشخص خواهد کرد که آیا شرکت برای تأمین سرمایه باید دست به انتشار سهام بزند یا اینکه باید از راه انتشار اوراق قرضه و گرفتن وام آن را تأمین کند. مدیران فرزانه، به طور معمول در این زمینه سعی نمی کنند تا پرسشهایی کلی و عمومی مطرح سازند، بلکه همواره در پی آن هستند تا برای مسائلی که در شرکت وجود دارد، همانند پرسشهایی که در پی می آید، پاسخهای دقیق و مناسب بیابند :
۱- چنانچه این شرکت وام بگیرد، خالص صرفه جویی مالیاتی چقدر خواهد شد؟
۲- چه عوامل نابهنجاری می تواند ساختار سرمایه مطلوب آن شرکت را بر هم بزند و آن را دچار بحرانهای مالی کند ؟ این آشفتگی، نابسامانی یا بحران مالی به چه قیمتی تمام خواهد شد؟
۳- برای تأمین مالی کدام راه ارزانتر است ؟ اگر چنین راهی وجود دارد، آیا قید و بندهایی هم در کار است؟
۴- آیا صلاح در این است که شیوه تأمین مالی، با توجه به سیاست کنونی تقسیم سود شرکت تعیین شود؟ (برای مثال، اگر شرکت سیاست تقسیم سود سخاوتمندانه داشته باشد، در این صورت برای رفع نیاز مالی خود احیاناً مجبور می شود که اوراق قرضه یا سهام عادی جدیدی منتشر کند؟)
۵- آیا هزینه انتشار اوراق بهادار مختلف، متفاوت است ؟ ( البته با توجه به راه های گوناگونی که برای تأمین مالی فرا روی شرکت قرار دارد). (میرز۱۹۸۴)
تصمیمات‌مربوط به‌تأمین مالی‌باید به گونه‌ای اتخاذ گردند که هماهنگ با استراتژیهای سرمایه گذاری شرکت باشد، و نه بالعکس. بنابراین، در این تحقیق فرض بر این است که تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری اتخاذ گردیده است و اقلام طرف راست ترازنامه مشخص و معین شده اند.
بنابراین تنها تغییرات اقلام طرف چپ ترازنامه مورد بررسی قرار می گیرند.
در این تحقیق با عنوان «بررسی تأثیر نسبت بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، ابتدا تعریف و تشریح کاملی از ساختار سرمایه صورت گرفته و پس از آن تئوریها و نظریه های موجود در مورد ساختار سرمایه مورد بررسی قرار می گیرد که مباحث فصل دوم با نام ادبیات و پیشینه تحقیق را به خود اختاص می دهد. در فصل سوم روش شناسی تحقیق برای پاسخ به سوالات و همچنین آزمون فرضیات به اجمال بیان می گردد. در فصل چهارم نیز با استفاده از روش تحقیق مناسب به انجام آزمون فرضیات پرداخته می شود و در نهایت در فصل پنجم نتایج تحقیق بیان شده و پیشنهادات لازم برای استفاده کنندگان از تحقیق و انجام تحقیقات آتی ارائه می گردد.
۲-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق
نسبت بدهی شرکت علاوه بر آنکه نشان دهنده چگونگی تأمین مالی شرکت است، پیام خاصی نیز برای استفاده کنندگان از آن به همراه دارد. بانکها و موسسات وام دهنده برای‌وام دادن به نسبت بدهی شرکت متقاضی توجه می نمایند و هزینه بدهی دریافتی را با توجه به میزان بدهی آن شرکت تعیین می نمایند زیرا بدهی ریسک مالی به همراه می آورد و هر چه ریسک شرکت بیشتر باشد وام دهنده سود بیشتری طلب می نماید.

فرمت : قابل ویرایش | WORD| صفحات : ۱۱۸

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

 

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است