دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود کار تحقیقی بررسی تفاوت دعوای رفع تصرف و خلع ید

بررسی تفاوت دعوای رفع تصرف و خلع ید

چکیده
جرم تصرف عدواني به رغم اهميتي كه دارد و بسياري از دعاوي كيفري را در دادسراها و دادگاه ها به خود اختصاص داده است ، اما در كتاب ها و مقالات حقوقي به ندرت مورد بحث قرار گرفته است و اين در حالي است كه مواد قانوني مربوط به آن در قوانين مختلف و از جمله در قانون مجازات اسلامي ابهام هاي زيادي دارد و نيازمند تجزيه و تحليل مي باشد . كساني كه در عمل ، به عنوان قاضي يا وكيل با اين موضوع دست و پنجه نرم مي كنند ، به خوبي اين مطلب را درمي يابند و رويه قضايي هم كاملاً گوياي اين سخن است . با توجه به اين نياز ، يكي از مباحث مربوط به جرم تصرف عدواني و ورود به ملك ديگري كه همان تفكيك ميان مصاديق آن با توجه به سابقه تاريخي و تجزيه و تحليل مواد قانوني مي باشد ، در تحقیق حاضر مورد بحث قرار گرفته است تا شايد گامي هرچند كوتاه در حل مشكلات پيرامون اين موضوع برداشته شود . امروز ، نظر مشهور در بين حقوقدانان آن است كه در دعواي تصرف عدواني ، فقط به سابقه تصرف شاكي و لحوق تصرفات متهم توجه مي شود و مالكيت يا عدم مالكيت طرفين دعوا هيچ نقشي ندارد زيرا فلسفه جرم انگاري تصرف عدواني برقراري نظم در جامعه است و احترام به تصرفات اشخاص ، اين نظم را برقرار مي سازد . اما اين ديدگاه با واقعيت ها و مواد قانوني سازگاري ندارد كه در اين تحقیق هم سعي شده است با عنايت به همه جوانب به اين موضوع پرداخته شود .
 فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
فصل اول :کلیات
گفتار اول:تعريف تصرف و چگونگي آن
تعريف حق و انواع آن
تعريف عدوان و غصب
تعريف دعوا و شرايط اقامه ي آن
شرايط اقامه ي دعوي
مبحث اول:معرفي دعواي تصرف و مقررات ويژه ي آن
مبحث دوم :معرّفي و تعريف دعواي تصرف عدواني
 مبحث سوم :مقايسه دعواي تصرف عدواني با خلع يد
مبحث چهارم: مقايسه دعواي تصرف عدواني با تخليه ي يد
مبحث پنجم: مقايسه دعواي تصرف عدواني با غضب
گفتار دوم: مقررات ويژه ي دعواي تصرف عدواني
مبحث اول : تكليف ابنيه ي احداثي و اشجار غرس شده در ملك مورد تصرف عدواني
مبحث دوم:تكليف ابنيه و اشجار در ارتباط با اقامه ي دعواي مالكيت
مبحث سوم : تكليف ابنيه و اشجار در ارتباط با شكايت از حكم
مبحث چهارم : تكليف زراعت در ملك مورد تصرف عدواني
مبحث پنجم : تكليف آثار تخريبي در ملك مورد تصرف عدواني
تكليف اجرت المثل ايام تصرف
تكليف تصرف امين
فصل دوم : دعوای ممانعت از حق
گفتار اول :تعريف دعواي ممانعت از حق
مبحث اول :مصاديق دعواي ممانعت از حق
مبحث دوم :تفاوت دعواي تصرف عدواني با دعواي ممانعت از حق
مبحث سوم:تعريف دعواي مزاحمت از حق
مصاديق دعواي مزاحمت از حق
گفتار دوم:تفاوت دعواي تصرف عدواني يا دعواي مزاحمت از حق
مبحث  اول :تفاوت هاي دعواي مزاحمت از حق  با دعواي ممانعت از حق
مبحث دوم:كيفيت ومدت تصرف
مبحث سوم: اوصاف تصرف
بند اول :اوصاف تصرف خواهان
بند دوم :اوصاف تصرف خوانده
مبحث چهارم :قواعد مشترك بين دعاوي تصرف
مبحث پنجم:مدّت تصرف
بند اول :مدت تصرف نسبت به خواهان
بند دوم:مدت تصرف نسبت به خوانده
مبحث ششم:طریقه ی اقامه ی دعوا ، آثار آن و اقدامات احتیاطی
بند اول :اقامه ی دعوا
مرجع صالح اقامه ی دعوی
بند دوم :شیوه ی اقامه ی دعوا
بند سوم :ذینفع اقامه ی دعوا
مبحث هفتم :آثار دعاوی تصرف
اقدامات احتیاطی دعوای تصرف
نتیجه گیری
منابع و مآخذ
مقدمه
همانطور كه مي‌دانيم قوانين الهي براي سعادت انسان و راهيابي او به قرب الهي تنظيم و طراحي شده‌اند و انسان عاقل و بالغ و مسلمان براي دستيابي به اين هدف بايد قوانين الهي و شرعي را بشناسد و آن را سرلوحه‌ي زندگي خويش قرار دهد تا سعادت دنيا و آخرت را بدست آورد.
يكي از مهم‌ترين قوانين الهي كه تمام انسان ‌ها بايد به آن احترام بگذارند رعايت حق‌الناس است كه افراد نبايد در زندگي به حق و حقوق يكديگر تجاوز كرده و مزاحم حقوق هم شوند.
از مهم‌ترين حقوق انسان‌ها همان حق مالكيت است كه خواه اين حق بواسطه‌ي سند باشد يا بواسطه‌ي يد دراماره‌ي تصرف.
در فقه بنا به عقيده‌ي مشهور اماره يد كه مورد تأييد قانون مدني هم قرار گرفته حاكي از اين دارد كه هر شئ اعم از منقول يا غير منقول كه تحت تصرف و استيلاء شخص قرار دارد نشان دهنده اين است كه اين شئ از آن اوست و مدعي بايد براي بدست آوردن و تصرف شئ كه نزد ديگري مي‌باشد صرفاً مي‌تواند اقامه دعوي و از ادله ي اثبات دعوي در صورت وجود استفاده كند تا مرجع قضايي حكم به نفع اودهد و او را به  عنوان مالك و متصرف حقيقي آن شئ يا حق بشناسد.
يد چارچوب مشخص و محدودي ندارد بلكه عامل اصلي در تشخيص آن عرف است و مفاد قاعده اين است كه استيلا و سلطه فرد بر شئ،مثبت مالكيت آن شخص است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود و طبق ماده‌ي 35 ق.م تصرف به عنوان مالكيت دليل مالكيت است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود. و در ماده 31 ق.م كه هيچ مالي را از تصرف صاحب آن نمي‌توان بيرون كرد مگر به حكم قانون.
پس هيچ كس حق ندارد مالي را كه در تصرف و اختيار ديگري است به نحو عدوان و ستم تصاحب و تصرف نمايد مگر اينكه به طور قانوني اين كار را انجام دهد و نمي‌تواند به وسيله‌ي قدرت شخصي، آن را از تصرف متصرف خارج سازد در غير اينصورت غاصب محسوب مي‌شود و به عنوان متصرف عدوان تحت پيگرد قرار مي‌گيرد. قانون مدني مضخص نكرده كه تصرف شخص درمال  بايد مستقيم و بالمبا شره باشد يا اعم از بالمبا شره و با واسطه، ولي اين نكته در آيين دادرسي مدني مصوب 1318 تفسير شده بود و ماده‌ي 745 آن قانون مقرر مي‌داشت. تصرف اعم است از اينكه بالمبا شره باشد يا به واسطه مانند تصرف قيم و وكيل ومباشر از طرفي حقوقي زا كه افراد در ملك يا مال ديگري دارند بايد همه به آن حقوق احترام قائل شوند مانند حق ارتفاق كه مورد حمايت ق.م در ماده‌هاي 95 ،97، 124 قرار گرفته است و اگر احياناً حقوق اين افراد ذيحق مورد ممانعت يا مزاحمت قرار گيرد دستگاه قضايي و ضابطان سريعاً با مزاحم يا ممانع برخورد قانوني لازم را لحاظ مي‌كنند كه منابع اين قوانين در اين گونه موارد قانون مدني(139-29)،آيين دادرسي(158-177) و حقوق جزا(693-692-691-690) مي‌باشند.

فرمت : WORD | صفحات:50

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود کار تحقیقی بررسی تفاوت دعوای رفع تصرف و خلع ید
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد