دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

بررسی رابطه افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی ۳۵ ساله منطقه یازده تهران

بررسی رابطه افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی ۳۵ ساله منطقه یازده تهران
چکیده
هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی ۳۵ ساله منطقه یازده شهر تهران که فرضیه های عنوان شده عبارتند از اینکه بین افسردگی و هیستری رابطه ی معنی داری وجود دارد و هیستری در بین زنان غیر شاغل بیشتر از شاغل است که جامعه مورد مطالعه زنان حدود سنی ۳۵ ساله شاغل منطقه یازده تهران است که حجم نمونه استفاده شده با روش نمونه گیری طبقه ای ۴۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده که پرسش نامه M.M.P.I بر روی آنها گردیده که جهت آزمون فرضیه ارزش آماری ضریب هم بستگی در سطح آمار استنباطی استفاده گردیده که نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بین افسردگی و هیستری رابطه معنی داری وجود دارد و هیستری در بین زنان غیر شاغل بیشتر از زنان شاغل است و سطح معنی داری آنها در سطح ۵% > p است.
بیان  مسأله:
مسأله هیستری بزرگسالان بخصوص زنان همواره مورد توجه روان پزشکان بوده است که تنها از اواخر قرن نوزدهم است که به دنبال بررسیهای انجام شده در  رابطه با هیستری و اینکه چرا بعضی اوقات آدمی از خود رفتارهایی را نشان می دهد که مورد توجه دیگران قرار بگیرد و آیا این رفتارها یعنی فرار از هویت خود و فرار از تمام سختیها و یا اینکه عوامل شخصیتی مثل خود بیمار انگاری و اختلالات تبدیلی می تواند تأثیر گذار در روحیه آدمی شود یا نه هیستری تبدیل یک تظاهر بدنی آشکار است که در اغلب موارد جنبه عصب شناختی لارد و در عین حال می تواند در رابطه با مشاهده گر در قالب یک اختلال چند نشانه ای جلوه گر شود که این اختلال را می توان بر اثر تلقین برانگیخت و زیر تأثیر قرار داد در هیستری بر پایه نیازهای ناهشیار میل یا اضطراب واپس زده جای خود را به یک تظاهر بدنی می دهد و چنین کاربرد بدنی قابل فهم به نظر می آید و تقریباً همه افراد افسرده درجاتی از غمگینی شدید یا ناشادی که دامنه آن از یک اندوهگینی متوسط تا ناامیدی شدید در نوسان است. این نوع غم زدگی ممکن است توسط فرد به صورت نومیدی شدید و گاهی اختلالات بدنی را همواره دارد.                                                           (دادستان – ص ۲۲۲ – سال ۱۳۸۱)
فهرست
عنوان                                                                                                        صفحه
چکیده                                                                                                                    ۸
فصل اول : کلیات تحقیق                                                                                        ۹
مقدمه                                                                                                                      ۱۰
بیان مسئله                                                                                                                 ۱۱
اهداف تحقیق                                                                                                           ۱۲
متغیرها                                                                                                                    ۱۳
فصل دوم :پیشینه وادبیات تحقیق                                                                              ۱۴
نکات کلی در رابطه با هیستری                                                                                   ۱۵
شکل گیری هیستری در جریان تحول                                                                          ۱۶
رگه های شخصیت هیستری یکی در کودک                                                                ۱۷
تظاهرات حاد در کودک                                                                                           ۱۸
هیستری در نوجوانی                                                                                                  ۲۱
توصیف ضوابط تشخیص اختلال تبدیل                                                                        ۲۳
دیدگاه های نظری درباره هیستری                                                                              ۲۵
دیدگاه شناختی                                                                                                        ۲۸
دیدگاه رفتاری نگر                                                                                                   ۳۰
اختلالات بدنی شکل و اختلالات تجزیه ای                                                                 ۳۲
اختلالات تبدیلی                                                                                                      ۳۴
نشانه های حسی                                                                                                        ۳۷
نمونه ای از فلج هیستری                                                                                             ۳۸
این حادثه چگونه رخ داد                                                                                           ۳۹
نشانه های احشائی                                                                                                     ۴۱
تفاوت های اختلالات بدنی تبدیلی تمارض                                                                  ۴۳
شرایط ایجاد اختلالات تبدیلی                                                                                    ۴۶
علل مولد                                                                                                                 ۴۷
نکات کلی در رابطه با افسردگی                                                                                 ۴۹
جدول شماره ۱۲ فهرست نشانه های جدولهای بالینی افسردگی                                       ۵۲
افسردگی وغم واندوه                                                                                                ۵۳
بی حالتی خلقی                                                                                                        ۵۷
فقر تعاملی کناره گیری                                                                                              ۵۸
افسردگی در خلال دوره های دوم و سوم کودک                                                         ۶۲
نشانه های وابسته به رنج افسرده وار                                                                              ۶۳
رفتار های معادل افسردگی                                                                                         ۶۵
افسردگیهای نوجوانی                                                                                                ۶۶
افسردگی مبتنی براحساس رها شدگی                                                                          ۶۸
جدول ۲-۱۲ معادلهای افسرده وار در نوجوان از دیدگاه مولفان مختلف                            ۶۹
فراوان افسردگی در خلال تحول                                                                                 ۷۰
طبقه بندی اختلافهای خلقی DSMIV                                                                       ۷۶
افسردگی مهاد                                                                                                          ۷۷
نظریه ها تحقیقها ودرمان افسردگی                                                                              ۸۰
نظریه های زیست شناختی                                                                                          ۸۱
نقش وراثت در اختلالات د و قطبی                                                                             ۸۴
اثرات لیتیوم                                                                                                             ۸۶
درمان براساس نظریه های زیست شناختی                                                                                            ۸۹
الکتروشوک درمانی                                                                                                  ۹۰
نظریه های روان پویایی                                                                                              ۹۴
نظریه یادگیری                                                                                                         ۹۷
افسردگی از نقطه نظریادگیری درمان                                                                           ۱۰۱
نظریه شناختی                                                                                                          ۱۰۲
فصل سوم : تعیین روش تحقیق                                                                                 ۱۰۴
جامعه مورد مطالعه                                                                                                    ۱۰۵
روش آماری مربوط به فرضیه                                                                                     ۱۰۶
فصل چهارم : یافته ها تجزیه و تحلیل داده ها                                                                         ۱۰۷
جدول ۱-۴ غلات خام آزمودینها از آزمون mmp                                                       ۱۰۸
جدول ۲-۴ بررسی رابطه بین افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی ۳۵ ساله                        ۱۰۹
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری                                                                              ۱۱۲
بحث و نتیجه گیری                                                                                                   ۱۱۳
پیشینه تحقیق                                                                                                            ۱۱۴
پیشنهادات                                                                                                                ۱۱۵
محدودیت ها                                                                                                            ۱۱۶
منابع و ماخذ                                                                                                             ۱۱۷
ضمائم                                                                                                                     ۱۱۸
پاسخنامه                                                                                    ۱۲۴
منابع و مآخذ
–  آزاد- حسین- ۱۳۸۱- آسیب روانی(۱)- انتشارات بعثت- تهران.
–  آزاد- حسین- ۱۳۸۲- آسیب روانی(۲)- انتشارات بعثت- تهران.
–  بیانی- احمد- ۱۳۸۰- روش تحقیق در علوم انسانی- انتشارات هنر-تهران
–  بهادری- علی- ۱۳۷۹- روانشناسی شخصیت- انتشارات نی- تهران.
–  پورانکاری- نصرالله- ۱۳۸۰-خلاصه روانپزشکی-انتشارات فرهنگ-تهران
–  سیاسی- علی اکبر-۱۳۷۲-روانشناسی فردی-انتشارات نور-تهران.
–  دادستان-پریرخ-۱۳۸۱-روانشناسی مرضی(۱)-انتشارات سمت-تهران…………….

بررسی رابطه افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی ۳۵ ساله منطقه یازده تهران
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد