دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباط سازمانی و منابع قدرت مدیران ، ادارات هفتگانه آموزش و پرورش مشهد

فهرست مطالب

چکیده
فصل یکم : مقدمه پژوهش
1-1- عنوان تحقيق: 1
1-2- مقدمه 1
1-3- بيان مساله: 2
1-4- اهميت و ضرورت پژوهش 7
1-5-‌ اهداف پژوهش: 9
الف- هدف كلي: 9
ب – اهداف جزئي: 9
1-6- پرسشهاي پژوهش: 9
الف- اصلي: 9
ب- فرعي: 9
1-7-‌ متغيرهاي پژوهش: 10
متغير پيش بين: 10
متغير ملاك: 10
متغير تعديل كننده 10
متغير كنترل 10
1-8-‌ تعاريف علمي واژه ها: 10
1-9- تعاريف عملياتي واژه ها: 14
فصل دوم : بررسی پیشینه پژوهش
مقدمــه 16
الف- بررسی نظریه‌ها 19
2-1- ارتباطات 19
2-1-1- اهمیت ارتباطات 19
2-1-2- تعاریف ارتباطات 22
2-1-3- فرآیند ارتباط 26
2-1-3-1- منبع 26
2-1-3-2- رمزگذاری 27
2-1-3-3- وسیله 27
2-1-3-4- رمزگشایی 28
2-1-3-5- دریافت کننده 28
2-1-3-6- بازخورد 29
2-1-4- مسیر ارتباطات 29
2-1-4-1- ارتباطات عمودی 29
الف- مسیر رو به پایین 29
ب- ارتباطات رو به بالا 30
2-1-4-2- ارتباطات در سطح افقی 31
2-1-5- مدل ارتباطات 32
2-1-6- اصول ارتباطات 35
2-1-7- ارتباطات سازمانی از دیدگاه مکاتب مختلف مدیریت 38
2-1-7-1- دیدگاه کلاسیک‌ها در مورد ارتباطات: 38
2-1-7-2- نظریه نئوکلاسیک‌ها و ارتباطات 40
2-1-7-3- دیدگاه سیستمی در مورد ارتباطات 40
2-1-7-4- دیدگاه اقتضایی و ارتباطات 41
2-1-7-5- دیدگاه مراوده‌ای یا تعاملی در مورد ارتباطات 41
2-1-8- اثربخشی در ارتباطات میان فردی 42
2-1-9- ویژگی‌های اثربخشی 43
2-1-9-1- گشودگی 43
2-1-9-2- همدلی 45
2-1-9-3- حمایتگری 46
2-1-9-4- مثبت گرایی 46
2-1-9-5- تساوی 47
2-1-9-6- همانندی «تشابه با هم» و «تخالف با هم» 47
2-1-10- موانع ارتباطی 48
2-2- قدرت 61
2-2-1- اهميت قدرت 61
2-2-2- تعاريف قدرت 62
2-2-3- قدرت در سطوح مختلف سازمان 65
2-2-3-1- قدرت در سطح عمودي 65
2-2-3-1-1- منابع قدرت مديران رده‌ي عالي سازمان 66
2-2-3-1-2- منابع قدرت مديران رده مياني سازمان 69
2-2-3-1-3- منابع قدرت مديران رده‌ي پايين سازمان 69
2-2-3-2 – قدرت در سطح افقي 71
2-2-4- روابط قدرت 72
2-2-4-1- رابطه صف و ستاد 73
2-2-4-2- تشكيل دسته‌ها و ائتلاف 74
2-2-5- منابع قدرت بر اساس پژوهش‌هاي فرنچ و راون 75
2-2-6- انواع رويكردها به قدرت 77
2-2-6-1- راسل و قدرت: 78
2-2-6-2- هيكس، گولت و قدرت: 79
2-2-6-3- گالبرايت و قدرت: 81
2-2-6-4- اتزيوني و قدرت: 83
ب- پيشينه پژوهشهاي انجام شده 85
2-3- پژوهش‌هاي پيرامون ارتباطات سازماني 85
2-3-1- پژوهش‌‌هاي انجام شده در داخل كشور: 85
2-3-2- پژوهش‌هاي انجام شده در خارج از كشور: 89
2-4- پژوهشهاي پيرامون منابع قدرت 99
2-4-1- پژوهش‌هاي انجام شده در داخل كشور 99
2-4-2- پژوهش‌هاي انجام شده و در خارج از كشور 108
نتیجه گیری کلی 121
فصل سوم: روش پژوهش
3-1- جامعه آماری 123
3-2- گروه نمونه 123
3-3- روش و طرح نمونه‌برداری 124
3-4- حجم نمونه 124
3-5- ابزار گردآوری داده‌ها 125
3-5-1- پرسشنامه اثر بخشی ارتباطات سازمانی 126
3-5-2- پرسشنامه منابع قدرت «شرایخیم و هینکین» 127
3-6- تعیین روایی و اعتبار پرسشنامه 128
3-6-1- روایی 128
3-6-2- اعتبار 128
3-7- نوع مطالعه (روش گردآوری داده‌ها- 131
3-8- طرح پژوهش و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 131
فصل چهارم : یافته‌های پژوهش
مقدمــه 133
تبديلهاي انجام شده بر روي متغيرها جهت تغيير مقياس: 134
4-1- توصیف داده‌ها: 135
4-1-1- توصيف مولفه هاي منابع قدرت: 135
توصیف منابع قدرت بر حسب قدرت غالب مديران: 138
4-1-2- توصیف مؤلفه‌های اثربخشی ارتباطات سازمانی 126
4-1-3- توصیف سایر داده‌ها 154
4-2- تجزیه و تحلیل داده‌ها بررسی فرضیات 158
4-2-1- نتایج و یافته‌های سوالهای پژوهشی 158
فصل پنجم:‌ تفسیر و استنتاج نتایج پژوهش
5-1- تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش 178
5-2- محدودیت‌های پژوهش 191
5-3- پیشنهادها 192
5-3-1- پیشنهاد به برنامه‌ریزان: 192
5-3-2- پیشنهاد به پژوهشگران : 193
فهرست جداول
جدول 2-1: منابع قدرت مديران رده‌ي پايين سازمان 70
جدول 2-2- اولویت شایستگی‌های مورد نیاز مدیران تربیت بدنی 92
جدول شماره 2-2-: مقايسه شايستگي‌هاي مورد نياز مديران و كارآموزان تربيت بدني 96
جدول شماره 2-3- مقايسه شايستگي‌هاي مديران باشگاه‌هاي ورزشي 97
جدول شماره 3-1: امتیاز گزینه‌های مختلف در روش پنج گزینه‌ای 126
جدول شماره 3-2: امتیاز گزینه‌های مختلف در روش پنج‌ گزینه‌ای 127
جدول 3-3 : دسته‌بندی سوالهای پرسشنامه منابع قدرت 127
جدول 4-1-1- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت پاداش 135
جدول 4-1-2- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت اجبار 136
جدول 4-1-3- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت قدرت قانون 136
جدول 4-1-4- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت تخصص 137
جدول 4-1-5- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت مرجعیت 138
جدول 4-1-6- جدول توزیع فراوانی منابع قدرت سازمانی 139
جدول 4-1-7- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت پاداش 141
جدول 4-1-8- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت اجبار 142
جدول 4-1-9- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت قانون 143
جدول 4-1-10- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت مرجعیت 144
جدول 4-1-11- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت تخصص 145
جدول 4-1-12- میانگین و انحراف معیار ارتباطات اثر بخش 146
جدول 4-1-13- میانگین و انحراف معیار بازخورد 147
جدول 4-1-14- میانگین و انحراف معیار تعدد کانالهای ارتباطی 147
جدول 4-1-15- میانگین و انحراف معیار اثربخشی ارتباطات سازمانی 148
جدول 4-1-16- جدول توزیع فراوانی ارتباط اثربخش 149
جدول 4-1-17- جدول توزیع فراوانی بازخور 150
جدول 4-1-18 جدول توزیع فراوانی تعدد کانالهای ارتباطی 151
جدول 4-1-19- جدول توزیع فراوانی اثربخشی ارتباطات سازمانی 152
جدول 4-1-20 جدول توزیع فراوانی مولفه اثر بخشی غالب 153
جدول 4-1-21- جدول توزیع فراوانی رشته تحصیلی 154
جدول 4-1-22 میانگین و انحراف معیار سنوات خدمت 155
جدول 4-1-23- میانگین و انحراف معیار سابقه مدیریت 156
جدول 4-1-24- جدول توزیع فراوانی مدرک تحصیلی 156
جدول 4-2-1- ضريب همبستگی بين منبع قدرت پاداش و اثر بخشی ارتباطات سازمانی 158
جدول 4-2-2- ضريب همبستگی بين منبع قدرت اجبار و اثر بخشی ارتباطات سازمانی 159
جدول 4-2-3- ضريب همبستگی بين منبع قدرت مرجعيت و اثر بخشی ارتباطات سازمانی160
جدول 4-2-4- ضريب همبستگی بين منبع قدرت تخصص و اثر بخشی ارتباطات 160
جدول 4-2-5- ضريب همبستگی بين منبع قدرت قانون و اثر بخشی ارتباطات سازمانی 161
جدول 4-2-6- آزمون من ويتنی برای مقايسه منبع قدرت پاداش به تفکيک رشته تحصيلی162
جدول 4-2-7- آزمون من ويتنی برای مقايسه منبع قدرت اجبار به تفکيک رشته تحصيلی 163
جدول 4-2-8- آزمون من ويتنی برای مقايسه منبع قدرت قانون به تفکيک رشته تحصيلی164
جدول 4-2-9- آزمون من ويتنی برای مقايسه منبع قدرت مرجعيت به تفکيک رشته تحصيلی164
جدول 4-2-10- آزمون من ويتنی برای مقايسه منبع قدرت تخصص به تفکيک رشته تحصيلی165
جدول 4-2-11 – ضريب همبستگی بين منابع قدرت و سابقه مديريت 168
جدول 4-2-12- ضريب همبستگی بين منابع قدرت و سنوات خدمت 170
جدول 4-2-13- آزمون کروسکال واليس برای بررسی منابع قدرت در ناحيه يک 171
جدول 4-2-14- آزمون کروسکال واليس برای بررسی منابع قدرت در ناحيه دو 172
جدول 4-2-15- آزمون کروسکال واليس برای بررسی منابع قدرت در ناحيه سه 173
جدول 4-2-16- آزمون کروسکال واليس برای بررسی منابع قدرت در ناحيه چهار 174
جدول 4-2-17- آزمون کروسکال واليس برای بررسی منابع قدرت در ناحيه پنج 175
جدول 4-2-18- آزمون کروسکال واليس برای بررسی منابع قدرت در ناحيه شش 176
جدول 4-2-19- آزمون کروسکال واليس برای بررسی منابع قدرت در ناحيه هفت 177
فهرست نمودارها :
نمودار 4-1-1- نمودار میله‌ای منابع قدرت سازمانی 139
نمودار 4-1-2- نمودار میله‌ای منبع قدرت پاداش 141
نمودار 4-1-3 نمودار میله‌ای منبع قدرت اجبار 142
نمودار 4-1-4- نمودار میله ای منبع قدرت قانون 143
نمودار 4-1-5- نمودار میله‌ای منبع قدرت مرجعیت 144
نمودار 4-1-6- نمودار میله‌ای منبع قدرت تخصص 145
نمودار 4-1-7- نمودار میله‌اي‌ارتباطات اثربخش 149
نمودار 4-1-8- نمودار میله‌‌ای بازخور 150
نمودار 4-1-9- نمودار میله‌اي‌تعدد کانالهای ارتباطی 151
نمودار 4-1-10- نمودار میله‌ای اثربخشی ارتباطات سازمانی 152
نمودار 4-1-11- نمودار میله‌ای مولفه اثربخشی غالب 153
نمودار 4-1-12- نمودار میله‌ای رشته تحصیلی 154
نمودار 4-1-13- نمودار میله‌ای مدرک تحصیلی 157
پیوستها:
1- پرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی
2- پرسشنامه منابع قدرت
3- معرفینامه و مجوز جهت فعالیتهای میدانی
4- محاسبات آماری

بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباط سازمانی و منابع قدرت مدیران ، ادارات هفتگانه آموزش و پرورش مشهد
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد