دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

بررسی رابطه بین اوقات فراغت و انگیزه تحصیلی دانش آموزان مدارس متوسطه شهرستان گچساران

فهرست

مقدمه
تعریف اوقات فراغت:
پس موضوع تحقیق:
هدف از انتخاب موضوع:
علل و دلایل انتخاب موضوع:
نکاتی در پی می آید می توانند در علل و دلایل انتخاب موضوع مؤثر باشند:
قلمرو تحقیق:
الف- قلمرو موضوعی:
ب‌- قلمرو زمانی:
ج‌- قلمرو مکانی:
محدودیت های تحقیق:
انگیزه:
تعریف انگیزش:
اوقات فراغت:
پیشرفت تحصیلی:
مدارس:
تعریف بازدهی ( کارآئی) :
انگیزش:
یادگیری:
یادگیری به عنوان کسب اطلاعات و مهارت ها:
یادگیری به معنی تغییر رفتار از راه تجربه:
عوامل یاد گیری:
۱-آمادگی:
۲-تجربیات قبلی:
۳-موقعیت یادگیری:
۴-فعالیت یادگیرنده:
سئوالات تحقیق:
عنوان : بررسی رابطه بین اوقات فراغت و انگیزه تحصیلی دانش آموزان مدارس متوسطه شهرستان گچساران

فصل اول
کلیات تحقیق

فصل دوم
مبانی نظری تحقیق
فراغت:
زمان فراغت:
ورزش و کارکردهای مختلف آن:
کارکردهای مختلف ورزش:
کارکرد اجتماعی ورزش
کارکرد سیاسی ورزش:
تذکراتی چند:
آسیب شناسی اوقات فراغت:
تاثیر آن بر انگیزه و آموزش
فاذا فرغت فانصب . قرآن کریم
اوقات فراغت در دایره شناخت:
تابستان و اوقات فراغت دانش آموزان:
تعطیلات بخشی از فرآیند تربیت:
گردش در طبیعت:
تکثر ناهماهنگی چرا ؟

فصل سوم
متدولوژی و روش تحقیق
روش تحقیق:
روش های جمع آوری اطلاعات:
۱-روش کتابخانه ای:
۲-روش پرسشنامه ای:
توضیحاتی در مورد فرضیات و سؤالات مندرج در پرسشنامه:
جامعه آماری:
تعریف جامعه آماری:
تعریف نمونه آماری:
روش نمونه گیری:
قلمرو تحقیق:
الف- قلمرو مکانی:
ب‌- قلمرو زمانی:
ج- قلمرو موضوعی:
تکنیک های آماری مورد استفاده:
مراحل آزمون:
مراحل آزمون همبستگی:
۴-تصمیم گیری و تحلیل:
ضریب تشخیص(R):
ضریب عدم تشخیص(E) :
اهمیت اوقات فراغت و انگیزه تحصیل:

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل اطلاعات
و داده های آماری
تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری و فرضیات تحقیق
فرضیات تحقیق:
فرضیه اول:
سؤالات مربوط به فرضیه اول:
فرضیه دوم:
سؤالات فرضیه دوم:
فرضیه سوم:
سؤالات مربوط به فرضیه سوم:
فرضیه چهارم:
سؤالات فرضیه چهارم:
تحلیل فرضیات آماری:
الف- تحلیل فرضیه اول:
تحلیل و تصمیم گیری:
آزمون همبستگی ( مربوط به فرضیه اول) :
مرحله سوم : تعریف آماره آزمون:
تحلیل وتصمیم گیری:
تحلیل و تصمیم گیری:
آزمون همبستگی ( مربوط به فرضیه دوم) :
تعریف آماره آزمون
ج- تحلیل فرضیه سوم:
تعریف آماره آزمون:
مرحله چهارم:
تحلیل و تصمیم گیری:
آزمون همبستگی ( مربوط به فرضیه سوم) :
تعریف آماره آزمون
تحلیل و تصمیم گیری:
د- تحلیل فرضیه چهارم:
تعریف آماره آزمون:
تحلیل و تصمیم گیری:
آزمون همبستگی ( مربوط به فرضیه چهارم) :
تعریف آماره آزمون:
تحلیل و تصمیم گیری:

فصل پنجم
خلاصه ،
نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه:
تحلیل نتایج تحقیق:
فرضیه اول:
فرضیه دوم:
فرضیه سوم:
فرضیه چهارم:
۵-۳)هماهنگی بین دستگاه های ذیربط
۱-فرضیه اول:
۲-فرضیه دوم:
۳-فرضیه سوم:
۴-فرضیه چهارم:

پیشنهادات
منابع

 

بررسی رابطه بین اوقات فراغت و انگیزه تحصیلی دانش آموزان مدارس متوسطه شهرستان گچساران
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد